Quote van de dag: “kanttekening”

We zijn nog altijd aan het dubben of we wel zullen verhalen over de laatsleden gemeenteraad van 4 december die een “koninginnedebat” moest worden, gewijd aan het nieuwe, aangepaste meerjarenplan 2020-2027. We zijn er nog altijd niet goed van. De inhoudelijke kwaliteit en het formele verloop van de gemeenteraad heeft namelijk een dieptepunt bereikt. En we hebben redenen om te betwijfelen of de raadsleden dat zelf beseffen.
Nu, intussen kunnen we het niet laten om te verwijzen naar de “quote van de dag”, ditmaal te vinden in ‘Het Laatste Nieuws” van vandaag 7 december op pag.23 en geuit door – wie anders – onze 0.00%-journalist Peter Lanssens.
Het Schepencollege pakt maar weer eens uit met een triomfantelijke aankondigingspolitiek. (Weer komisch om te zien hoe de schepenen Maddens en Weydts in de gazetten proberen om de eer naar zich toe te trekken.)
Het gaat erom dat de stad Kortrijk, én De Lijn én het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op sinterklaasdag een samenwerkingsovereenkomst hebben “bekrachtigd” om tegen 2029 nog wel te zorgen voor de sinds lang beloofde nieuwe, betere verbinding tussen het centrum en Hoog Kortrijk.
(De vorige generatie had het er al over.) Nu met dat – ook al lang geleden bedachte, unieke Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), nl. de elektrische trambus. Voorts is er nog sprake van een tweede stelplaats voor De Lijn, een P&R parking, een bredere brug over de E17, en natuurlijk een totale heraanleg (‘omvorming’) van de Doorniksewijk. Dat moet een Champs-Elysées worden! (We hebben altijd gedacht dat hiermee een andere straat was bedoeld: die tussen de Grote Markt en het Casinoplein.)
Bij wijze van inleiding schrijft reporter (lps) nog dat “alle neuzen nu in dezelfde richting staan en er ook een tijdspad” is uitgetekend.
En dan komt het. Volgende laconieke zin, letterlijk: “Kanttekening: er is nog geen budget.”

Ja zeg, KANTTEKENING !! Wie houdt men hier voor de gek?
We mogen dus veronderstellen dat De Lijn (net als AWW?) geen geld heeft, net zoals vroeger al is gemeld. Wie weet dat nog? In februari 2020 heeft De Lijn aan stad laten weten dat de studie X20/N50.73/ ‘on hold’ werd gezet. Er was nog nergens geld voor. (Het stadsaandeel bedroeg toen 650.000 euro!)

P.S.
We hebben ook een kanttekening. Gazetteschrijvers (en schepenen) moeten op hun woorden letten.
Wie aandachtig het bericht leest over de zaak op de website van Stad leest daar dat de samenwerkingsovereenkomst nog moet geconcretiseerd.


Naschrift
Gewoon uit een onoverkomelijke, ziekelijke nieuwsgierigheid hebben we een keer de jaarlijkse aangepaste Meerjarenplannen (MJP) doorploegd op zoek naar de begrote uitgaven voor het actieplan 2.4.6. Dat slaat op de post “heraanleg Doorniksewijk en Doorniksesteenweg i.f.v. trambus“.
Hierna dus de jaarlijks geraamde uitgaven van Stad voor dit project. De bedragen zoals voorzien in het oorspronkelijke MJP goedgekeurd eind 2019 tot en met de recente, vierde aangepaste (A)MJP. Dus achtereenvolgens krijgt u de begrote uitgaven voor de vijf meerjarenplannen van 2020 t/m 2025. Zie eens wat een absurde schommelingen er zich hebben voorgedaan.
– Oorspronkelijk MJP van 2020: over heel de periode tot 2025 nog géén uitgaven voorzien.
– Eerste AMJP: nul/80.000/10.000/24.694/24.594
– Tweede AMJP: 300.000/96.000/40.000/25.306
– Derde AMJP: 300.000/99.200/48.000/96.000/101.850
– Vierde AMJP: 3.200.000/24.800/88.060/90.045/90.045
– Vijfde AMJP: 2.200.000/nul/113.940/63.955/63.955

Dat waren geraamde bedragen.
Nu nog eens kijken wat men reëel heeft uitgegeven?
Voor de lopende bestuursperiode komen twee (gekende) rekeningen in aanmerking.
– In 2021 dachten we dus initieel om 80.000 euro uit te geven, maar dat vonden we aan het eind van het jaar teveel en begrootten we slechts 10.000 euro. Uiteindelijk gaven we toch 24.694 euro uit.
– 2022 dan. Initieel begroot: 40.000 euro. Dat werd herleid tot 25.306 euro. Werkelijk besteed: 20.656 euro.
We gaven dus voor dat project in twee jaar tijd 45.350 euro uit. Waaraan juist? Dat weten we niet.
De jaarrekening 2023 is nog niet gekend. Hiervoor is het wachten geblazen tot mei volgend jaar.P.S.


Koninginnedebat

De gemeenteraad (inclusief Raad van Maatschappelijk Welzijn) van morgen 4 december (live te zien vanaf 19 uur) is hoofdzakelijk gewijd aan de vierde aanpassing van het zgn. Meerjarenplan. Dat ‘plan’ slaat ditmaal op de jaren 2020-2027. Concreet gaat het eigenlijk over wat men vroeger het ‘begrotingsdebat‘ noemde. Wijlen journalist Gerrit Luts had het omwille van het belang ervan altijd over het “koninginnedebat” en hij wijdde daar meerdere volle bladzijden aan in “Het Nieuwsblad”. (Heden ten dage is het zelfs al gebeurd dat de aanwezige lokale journalisten net dan naar buiten liepen als men over het budget begon.)
Zoals onze lezers weten acht mevrouw Helga Kints, de voorzitter van de gemeenteraad, het als haar opperste plicht om de oppositie zoveel als mogelijk de mond te snoeren. Zij wil dus opnieuw dat de fractieleden hun commentaar op het aangepaste Meerjarenplan tot 10 minuten beperken. Dat is dus ongehoord als u een beetje beseft waarover het gaat: de exploitatie- en investeringsuitgaven voor dit en volgende jaren. Een document van 191 bladzijden. (Zonder de omgevingsanalyse, die niemand leest.)
Het was overigens onder het CVP-bewind vele jaren geleden gebruikelijk om het begrotingsdebat op te splitsen in twee avonden. De eerste avond kregen alle fractieleiders elk de gelegenheid om een half uur te wijden aan een soort algemene beschouwing, en de tweede avond werden bepaalde begrotingsartikels per rubriek afzonderlijk besproken.

Benieuwd of het opnieuw zo zal zijn dat enkel het Vlaams Belang tegen deze inperking van het controlerecht van de gemeenteraad protesteert.
Nu moeten we wel zeggen dat fractieleiders van de meerderheid alleszins méér dan genoeg hebben aan de hun toegewezen spreektijd. De geheel uit vriendelijkheid opgetrokken Koen Byttebier (Team Burgemeester) zal de financiële directeur en de ambtenaren van de financiële dienst bedanken voor het vele werk dat zij hebben gepresteerd. (Overigens met recht en reden.) De aimabele Philippe De Jaegher (N-VA) zal zich daar graag bij aansluiten, waarbij hij dan uiteraard partijgenoot Kelly De Tavernier (schepen van Financiën) in de bloempjes zal zetten. En dan hebben we nog Nawal Maghroud van Vooruit die – als zij niet druk bezig is met een babbeltje te slaan met haar buurvrouw – ook een poging zal doen om iets te zeggen. Aan 20 seconden heeft zij normaliter voldoende om iets te vertolken over een materie waarvan zijn niks afweet.
Het spreekt dat Kortrijkwatcher over de materie stof genoeg heeft om zijn dagen te vullen.
We zullen komende stukken proberen gemoedelijk en populair te houden!

Inzake exploitatie kan bijv. onze aandacht uitgaan naar de retributies inzake GAS (GASS!) en parkeren, de personeelskosten (uitsplitsing loonkost stadsmedewerkers en die van de zusters Augustinessen), de geïndexeerde gemeentelijke belastingen, de nieuwe leningen, de energiekosten (waarover Ruthie nu bevoegd is, – zal zij het woord nemen?), het Lago S&R-dossier (de NV krijgt een lening hoor, aandeel van Kortrijk wordt 2,1 M), de miljoenenhulp die we krijgen voor de Oekraïense vluchtelingen (waarover de gazetten nooit iets zeggen). Enzovoort.
Vlug even zeggen dat het geraamde totaal van de exploitatie-ontvangsten dit lopende jaar significant stijgt met 11,2 miljoen.
De schuldgraad ! Dat wist ik heus niet. De geraamde historische schuld bedraagt 261,8 M. Ten overstaan van onze exploitatie-uitgaven is dat 96,9 procent. Het is ooit méér dan 100% geweest. Maar goed. Daar zitten en zaten ook die verdomde doorgeefleningen in.

En dan die investeringen ! Ons stokpaardje.
De schouwburg zal ons nog 10 miljoen meer kosten dan gedacht. Het onderhoud van onze gebouwen ook. Schepen Weydts krijgt weer ruim zijn deel. Kost voor vernieuwen straten stijgt netto met bijna 9 miljoen. Maar geen paniek. De autofinancieringsmarge (AFM) is weer positief en bedraagt voor dit jaar 7,2 miljoen. (De AFM is wat men federaal het primair saldo zou noemen. We hebben puur met het exploitatiesaldo – zonder rekening te houden met de rentekosten van dat jaar – genoeg om onze leningslasten te dragen.)
P.S.
Nawal Maghroud mag gerust nog heel de nacht bellen om wat uitleg te krijgen. (Hier is het nu zondag-avond 19u30.) Ik wil zelfs zonder scrupules nog vlug haar ghoswriter (“nègre”) zijn voor de zitting van morgen.

En nu iets over de bouwkost van de deelfabriek (6)

Ja, dat waren we waarlijk nog vergeten in ons overzicht van het dossier “herinrichten en herontwikkelen van de oude brandweerkazerne”. In dit verband willen we terloops wel eens stellen dat we zelden een zo slordige weergave van het verloop van een project in de documenten van de gemeenteraad en het het schepencollege hebben gezien. Een onmogelijke wirwar van verschillende geraamde bedragen en subsidies, soms zelfs in één dossier. We vonden ook ergens een foutieve samentelling van een serie kosten, maar het verschil bedroeg slechts enkele centiemen. Een andere keer wordt verwezen naar een Collegebesluit op een verkeerde datum. Wat de werken (en de kosten ervan) betreft blijkt dan plots dat die in fasen zijn gesplitst, en dat er “nevendossiers” zijn. Er is ook een onvoorstelbare vertraging geweest van de werken, terwijl over een mogelijke verantwoordelijkheid van de aannemer niet (meer) wordt gerept.
En ja, dan is er nog die ongelooflijk kloof tussen de (geraamde) initiële prijs en de reële finale kostprijs.
Kort, maar dan zéér kort geformuleerd, om te kunnen onthouden: van 3 naar 6 miljoen.
Irritant om vandaag te constateren is intussen OOK NOG het verschil tussen de vastgestelde uitgaven en inkomsten in oktober 2021 (bij de gunning van de werken) en wat te lezen valt op de website van Stad. Zie nog onderaan deze bladzijde.

Bon.
We gaan het nu hebben over wat genoemd wordt “de algemene aanneming“. (Over de studieopdracht, gegund aan de cvba “Trans Architecten Stedenbouw”, hadden we het vroeger al.)
Als we het goed voor hebben omvatte die “algemene aanneming” volgende werken:
– grond- en rioleringswerken, ruwbouw en dakwerken, buitenschrijnwerk, binnenafwerking en omgevingsaanleg;
– HVAC en sanitair;
– elektriciteit.
Daarin is inbegrepen wat men noemt “het te vermarkten gedeelte“, maar we weten niet wat dat is.
Misschien alles wat niet te maken heeft met de (her)localisatie van de dienst ‘nette stad’ in de loodsen aan de zijde van de Rijkswachtstraat? (De kostprijs daarvan is geraamd op 270.00 euro, excl. btw.) Dus de ruimtes voor private gebruikers?

* Niet inbegrepen zijn de specifieke gedeeltes als vast meubilair. Daar is een afzonderlijk dossier voor opgemaakt, maar dat konden we helaas nergens terugvinden.
* Ook niet inbegrepen in de aanneming is het ‘nevendossier’ gevelrestauratie. Dat gaat over de ‘tuighuizen’. Ook dat is een apart dossier waarvan we weten dat de architect ervan Delaey was en dat de werken in april 2021 werden toegewezen aan de NV Arthur Vandendorpe uit Zedelgem voor 758.899,62 euro. Curieus: de raming was véél hoger! (Daar zou een premie zijn goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Goed ter waarde van 306.000 euro.)
* En ook niet inbegrepen in de opdracht is een verwijdering van asbest die is uitgevoerd voor 20.644 euro, excl. btw. Geen info over enige aanbesteding gevonden.

De uitgave van de opdracht is door het College in mei 2021 geraamd op 2.607.246,42 euro, oftewel incl; btw op 3.154.758,17 euro. (In de ontwerpfase lag die raming véél hoger, men heeft een besparingsronde doorgevoerd door enkele architecturale ingrepen.)

Uiteindelijk werd de “algemene aanneming” gegund aan “Maatschap Bouw-Tec” uit Rekkem voor en bedrag van 3.718.956,95 euro. Dat is een meerkost van 729.455,36 euro en dit terwijl de prijs van een ingediende (niet verplichte) variante nog hoger lag. Vandaar dat in afwachting van een budgetwijziging enkel de werken van “fase 1” konden toegewezen en opgestart.

Overzicht van de kosten, zoals vastgesteld in oktober 2021:
Awel ja, voor de volledigheid en ter documentatie, in afwachting van de definitieve verrekening, en in vergelijking wat de website van Stad op heden vermeldt.
1. Bouwkosten:
– fase 1: 4.58.754,90
– fase 2: 847.105,88
– gevelrestauratie: 945.422,00
2. Erelonen:
– fase 1: 440.568,64
– fase 2: 84.710,59
– gevelrestauratie: 68.325,52
3. Bijkomende projectkosten/ 186.232,11
TOTAAL KOSTEN: 6.731.119,64 euro

Overzicht inkomsten, zoals vastgesteld in oktober 2021:
1. Agentschap Onroerend Erfgoed:
– standaardpremie: 85.000
– ? : 306.000,00
2. Provincie: 100.000
3. Rollend Fonds (?): 48.000
TOTAAL INKOMSTEN: 1.939.000 euro

Netto-kost: 4.792.119,61 euro.

WAT ZEGT DE WEBSITE VAN STAD?
Lang zoeken hoor !
Diverse bedragen, maar in oktober van dit jaar vonden we dit:
Totaal budget: 6.251.567 euro.
Netto: 3,85 miljoen.

BESLUIT
HET WORDT NU TOCH HOOG TIJD DAT SCHEPEN PHILIPPE DE COENE
EEN ACCURATE STAND VAN ZAKEN GEEFT.
(Dan kunnen we hier deze serie afsluiten.)

Daar gaan we weer, over de deelfabriek (5)

In de afgelopen weken werd onze redactie overdonderd door faits divers en belangwekkende actualiteitsberichten. Daarnaast kreeg onze afdeling marketing en reclame overstelpend vele lucratieve advertenties binnen zodat we er niet toe kwamen om ons vervolgverhaal over de nieuwe deelfabriek verder te zetten. U begrijpt dat we voor betaalde advertenties prioritair plaats maken in onze krant.

Over de restauratie en herinrichting van de oude brandweerkazerne verschenen hier in de maand oktober al vier stukken, en die draaiden eigenlijk allemaal rond de wonderlijke evolutie van de kostprijs van het project. Om niet alweer als een negativo over te komen voegden we er altijd en nu weer haastig bij dat geheel onze redactie volkomen achter dit waarlijk innovatief sociaal gebeuren staat. Dat is géén ironie!
Blijft wel dat we ons verbazen over het feit dat schepen Philippe De Coene ooit voorzag dat het project 30,1 miljoen zou kosten (HLN van 19 januari 2019) en het meerjarenplan van dat jaar het bijv. had over 3.833.550 euro miljoen. Let wel: al die initiële bedragen sloegen op de prijs all-in! Terwijl men het nu zonder verpinken heeft over 6.251.561 euro. En dat cijfer kan nog veranderen…
Intussen vergaten warempel nog om het te hebben over het belangrijkste onderdeel inzake de prijs van het project: de algemene aanneming van de herinrichting van de brandweerkazerne.
We zullen er toch weer een apart stukje moeten aan wijden want nu ik ons archiefje doorblader zie ik dat het wat ingewikkelder is dan gedacht. Er waren blijkbaar twee aannemers, en van één ervan vinden we nauwelijks iets terug.
Wordt dus vervolgd.
En om uw geduld niet helemaal op de proef te stellen vlug even dit ter introductie.
De algemene aanneming werd op 11 oktober 2021 gegund aan Maatschap Bouw-Tec uit Rekkem voor 3.718.596,95 euro, inclusief BTW. En het “nevendossier” voor de restauratie van de gevels werd toewezen aan de NV Arthur Vandendorpe voor 758.899,62 euro. En blijkbaar was er nog een dossier over de verwijdering van asbest. Ja, zeg, zo kunnen we nog heel de dag bezig blijven….


Volg morgen nu toch – voor een keer – maar eens de politieraad (het gaat over meer dan Securitas) (3)

De zittingen zelf van de politieraad hebben nog nooit succes gehad bij de Kortrijkzanen en zelfs niet bij onze pers. (Onze lokale “journalisten” wachten inzake materies die met politie te maken hebben gewoon de persberichten af, en noteren dan braaf en zonder kennis van zaken zomaar wat de burgemeester en de korpschef nog kwijt willen. (Zie wat men ons laatstleden bijv. nog wijsmaakt over camerabewaking.) De vergaderingen (in het stadhuis) zijn nochtans openbaar. (Niet meer online te volgen.)

We overlopen even enkele agendapunten voor morgen 27 november.
Punt 1 wil traditioneel de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
In de ‘memo’ gaat men er nu al vanuit dat dit verslag zonder opmerkingen wordt goedgekeurd.
Punt 2 vermeldt dat men gaat kennis nemen van het toezichtrapport van COC inzake de inzet van bewakingsagenten in de PZ Vlas.
In de ‘memo’ wordt hierover geen enkele toelichting gegeven maar onze lezers weten al min of meer waar dat rapport op slaat: de “veiligheidsfirma” Securitas vliegt buiten. (Daarover volgt hier infra nog wat meer.)
Punt 3 behandelt (echt waar) alreeds de begroting van volgend dienstjaar 2024.
Interessante cijfers waar u zeker meer over wilt weten. (Geen Kortrijkzaan die ook maar enig besef heeft over wat de politie ons kost.)
In verband met de uitvlagging van Securitas is wel de moeite waard te lezen dat men daar waarlijk een vergoeding voor kreeg en dat die dus nu wegvalt (MIN 110.500 euro).
Over naar punt 7. Tien betrekkingen in het operationeel kader worden vacant verklaard en twee voor het administratief en logistiek kader.
Zal het nu lukken?
Punt 8. Nog vacantverklaringen maar nu voor zgn. CALog-betrekkingen. Dat slaat op burgerpersoneel, namelijk 1 jurist, 2 ICT’ers en 3 assistenten voor informatiebeheer en gerechtelijk secretariaat. Het is dringend. Die functies zijn momenteel wel vervuld, maar door contractueel personeel dat niet over de geldige statureringsbrevetten beschikt.

De overige punten slaan we over.
NIET GOED VERKLAARBAAR IS DAT ER IN DE AGENDA GEEN SPRAKE IS VAN DE AANWERVING VAN ZES BURGERLIJKE BETREKKINGEN VOOR ONTHAAL EN DISPATCHTING. (Ter vervanging van de “bewakingsagenten” van Securitas.)

Let wel dat er aan het eind van de zitting nog “varia” mogelijk zijn, ook in de vorm van mondelinge vragen. Vaak interessant, ook voor de ‘petite histoire’

We komen terug op het punt 2 dat betrekking heeft op de bewakingsfirma SECURITAS.
Het dossier is ons volkomen onbekend. Zijn genoodzaakt om te steunen op een persbericht van de politiezone, dd. 21 november laatsteleden. Een bericht met de misleidende titel: “Verdere optimalisatie van de nieuwe PZ VLAS dispatching”.
Het is een lang perscommuniqué, en dat alleen al verraadt dat men met de kwestie verveeld zit.
Inleidend verdedigt men in het lang en het breed dat er al sinds begin 2019 een private partner (Securitas) werd ingeschakeld om bepaalde cruciale taken inzake onthaal en dispatching (calltalking en camerabewaking) te vervullen. Dat was nodig omwille van personeelstekorten. (Over de inzet van mobiele bewakingsopdrachten (dag en nacht) wordt niet gerept.)
Bij de installatie van een gloednieuw interieur van de dispatching kwam men – “jammer genoeg” – tot de vaststelling “dat we wettelijk vastliepen op het vlak van de inzet van Securitas”. En dit werd bovendien nog eens duidelijk gesteld toen de PZ op 29 juni 2023 een bezoek kreeg van het COC, het Controleorgaan op de politionele informatie. In hun rapport kaartten zij aan dat het uitvoeren van bepaalde dispatching- en onthaaltaken door Securitas medewerkers “niet altijd in lijn is met de van toepassing zijnde wetgeving”. Er werd beslist om het lopende contact met Securitas niet te verlengen en stop te zetten op 3 maart 2024. De PZ kiest er bewust voor om niet in beroep gaan aangezien een dergelijke jarenlange procedure geen antwoord kan bieden op de noden van de politiezone op korte termijn.
Besluit: we kiezen voor een nieuwe strategie voor de optimalisatie van ons onthaal en dispatching en gaan daarom heel binnenkort 6 vacatures uitschrijven om eigen mensen aan te werven.

P.S.
Hier zijn vele vragen bij mogelijk en nodig.
Er is geen live stream meer van de vergadering. Dus is het wachten geblazen tot er een verslag komt van de zitting op website van PZ VLAS. Dat kan nog lang duren.


Bewakingsfirma ‘Securitas’ ligt eindelijk buiten bij onze politiezone VLAS (2)

Dat het zolang heeft geduurd om tot die beslissing te komen is mij een raadsel. Zogenaamde “bewakingsagenten” van de private firma Securitas kregen al begin 2019 (op 4 maart) in (en rond) ons politiecommissariaat taken toebedeeld waarbij iemand met een beetje gezond verstand tot de vaststelling kon komen dat die taken behoren tot het monopolie van de politie. Cameramonitoring bijvoorbeeld. Zelfs de pure aanwezigheid van zo’n “agent” in het interieur van de dispatching kan men als volkomen ongewenst en verboden beschouwen.
Even wat historiek, want er zijn nog enkele randbemerkingen te maken over de gehele zaak. Bizarre feiten nog wel.
(Onze redactie zit hier wel met een heuristiek probleem. Verslagen van de zittingen van de politieraad en de agenda’s van het politiecollege van VOOR het jaar 2022 zijn niet meer te vinden op de website van de politiezone VLAS. We moeten afgaan op stukken die hier vroeger, in juli 2020, zijn gepubliceerd.)

Bij ons weten is er door de politieraad nooit een openbare aanbesteding goedgekeurd om voor bepaalde opdrachten op zoek te gaan naar een zgn. ‘publiek-private samenwerking” tussen de politiezone (PZ) en een bewakingsfirma. Wat we wel weten is dat er al op 19 december 2018 een (enige) prijsofferte van Securitas is binnengelopen ter waarde van 211.167 euro zonder btw, oftewel 255.512 euro met btw. En dat jaarlijkse te betalen bedrag lag zowat 30.000 euro boven de door het College geraamde prijs.
In dat verband is het interessant om weten dat uit de gegevens over de rekeningen van PZ in het geheel niet is na te gaan hoe die jaarlijkse kost intussen is geëvolueerd, wat die bijvoorbeeld nu bedraagt. Raadsleden hebben er in elk geval niet echt veel meer naar gevraagd, afgaand op de verslagen van de zittingen van 2022 en 2023. Het enige gegeven dat misschien enige indicatie kan geven over de kost voor Securitas is dat in de begroting van 2023 in de rubriek ‘personeelsuitgaven’ een krediet van 332.251 euro is voorzien voor “prestaties”. Maar ja, er zijn veel soorten van mogelijke prestaties, buiten die van Securitas. (Vooral voor juristen.)

Het contract met Securitas is goedgekeurd in de Politieraad van 25 februari 2019.
Er waren 9 onthoudingen, komende van de oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang.
Géén tegenstemmen!
De VB-fractieleider Wouter Vermeersch liet wel uitschijnen waarom hij zich onthield: hij betwijfelde of personen van een private firma zich zomaar konden inlaten met die toebedeelde taken.
Dat waren er toen vier in aantal:
– In de dispatching: cameramonitoring (toen van 200 veiligheidscamera’s en 23 zgn. ‘slimme’ camera’s);
– Call talking: telefonische oproepen behandelen, maar dan wel enkel van administratie aard (!);
– In de dienst onthaal: fysiek inspringen, maar dan wel alleen bij onderbezetting;
– Veiligheidsbewaking: in en rond het politiecommissariaat (!).
De vertegenwoordigers van de meerderheid (14 stemmen) vonden dat allemaal goed.
Axel Weydts (Sp.a) ervoer de inzet van bewakingsagenten als een ontlasting van de politie, waardoor die politie beter kon ingezet voor taken die ertoe doen. Jeroen Dujardin (N-VA van Kuurne) hield er dezelfde redenering op na. En Mohamed Ahouna (VLD) vond het gewoon “een moedige beslissing”.
Uit hoeveel medewerkers de poule van Securitas toen bestond weten we niet meer. Waarschijnlijk zes.

Dat contract van 25 februari 2019 moest jaarlijks verlengd worden. Dat is een eerste keer gebeurd in de politieraad van 27 januari 2020. Blijkbaar zonder bespreking. Voor dit en vorig jaar vinden we geen spoor van een goedgekeurde verlenging, ook niet in de verslagen van de zittingen van het Politiecollege.

Op 10 juli 2020 gebeurt er iets raars. Er verschijnt vanwege het Politiecollege een persnota.
Nooit besproken in de Politieraad, en nochtans gaat het om een hoogst merkwaardige inhoud.
Van nu af aan zullen vijf mobiele medewerkers van Securitas vanuit het politiecommissariaat vertrekken en opereren, de klok rond. Dag en nacht. Dit alles dus niet enkel om de eigenste private bewakingsopdrachten van de firma te vervullen (op bedrijfsterreinen en zo) maar om “nog efficiënter en kordater op te treden tegen criminaliteit” in de zone. Dixit Quickie, de burgemeester.
(Securitas krijgt daar zelfs (gratis??) een eigen lokaal en parking voor in het commissariaat in de Minister De Taeyelaan.)
Die Securitas-agenten zullen dus – tijdens hun beroepshalve taakuitvoering voor de firma ! – verdachte handelingen kunnen signaleren aan de politie, maar merkwaardig is nog dat zij daarbij omgekeerd vanuit de politie bepaalde informatie (tips) zullen krijgen. De PZ-leiding overweegt zelfs om aan de Securitas-“agenten” later dezelfde info te geven die men krijgt van BIN’s, WIN’s en SAVE-netwerken. De ‘Area Manager’ van Securitas (Roeland De Vulder) is (was) daar natuurlijk zeer mee opgezet. Voor de firma betekent dit een tijdwinst (zij moeten niet meer vanuit Gent opereren), – concreet: een korte interventietijd voor hun klanten. Goeie reclame, bezorgd door politie…

Maar nu moeten we dringend iets toevoegen aan bovenstaande beschrijving van die ongeziene uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de PZ en Securitas.
Het lijkt namelijk dat die (onwettige?) taak letterlijk is afgevoerd.
Want wat vinden we bij het turven van de agenda’s van de Politieraad?
Op zitting van 28 januari 2022 lezen we als agendapunt: “Stopzetting werking mobiele ploegen Securitas“.
En op 24 juni 2022: “Uittredende plaatsbeschrijving“. (Gaat dat over het aan Securitas toegekende lokaal?)
Meer weten we niet, want het Politiecollege publiceert de besproken dossiers niet, en die twee agendapunten vinden we ook niet ter bespreking terug in verslagen van de Politieraad.
Zo gaat dat hier, inzake openbaarheid van bestuur.

(Wordt vervolgd.)
Eindelijk ! De bewakingsfirma Securitas vliegt buiten uit de PZ Vlas ! (1)

Aanvulling / Correctie
In onderstaand stuk beweren we dat bij de melding van 6 vacatures vanwege de noodzakelijke vervanging van de bewakingsgenten van Securitas geen uitleg wordt gegeven. Dat is zo voor wat betreft de agenda en de memo voor de aanstaande politieraad. In de nieuwberichten van de PZ Vlas evenwel verscheen een bericht getiteld: “Verdere optimalisatie van de dispatching”. Die titel is wat misleidend maar geeft na een lange inleiding toch aan dat de medewerking van Securitas bij bepaalde taken “niet altijd in lijn is met de toepassing van de wetgeving”.
In een volgende editie komen we daarop terug.
——

Kortrijkwatcher heeft al in 2020 zijn ongenoegen uitgesproken over de aanwezigheid en tewerkstelling van bewakingsagenten van de private firma Securitas bij de politiezone VLAS. Ja, zo is hij nu eenmaal…Altijd maar de negativo uithangen. Ja, dat kan hij! En hij deed dat daarenboven in drie stukken, dd. 14 ,15 en 21 juli 2020.
Vond het absoluut niet kunnen dat een private bewakingsfirma vier taken kreeg toebedeeld in de zone Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Die samenwerking begon in maart 2019, daarenboven zonder enige aanbesteding. (De offerte dateert al van december 2018 !) En toen de zaak voor de politieraad kwam (25 februari 2019) heeft geen enkele fractie tegengestemd! Er waren wel onthoudingen van de oppositie. Maar zelfs de vertegenwoordiger van de sossen, met name Axel Weydts, stemde in met wat wij toen bestempelden als een voortschrijdende privatisering van de politiediensten.
(Het VB had zijn twijfels of dat wel kon: politietaken toevertrouwen aan een firma.)

Meer info en commentaar volgt nog.
Op de website van de politiezone verschijnen dus nu 6 vacatures, maar men zegt natuurlijk niet waarom.
En de agenda van de politieraad van aanstaande 27 november geeft in de ‘memo’ geen toelichting bij het dossier. Zo gaat dat hier inzake openbaarheid van bestuur.

P.S.
Lof voor “Het Nieuwsblad” van vandaag dat de euvele moed opbracht om te berichten dat de PZ Vlas op de vingers wordt getikt door het COC, dat is het ‘Controleorgaan op de politionele informatie’.

(Wordt vervolgd.)

De aandeelhouders van onze beide Lago-zwembaden “vragen” nu zelfs 3.673.578 euro van ons (5)

Onze regionale gazetten hebben nog geen tijd gevonden om het te berichten, gezien de wateroverlast.
Een drietal weken geleden konden ze wel melden dat “Lago” (dat is de commerciële benaming voor de NV S&R Kortrijk-Zwevegem) met stad onderhandelde (sinds wanneer?) over een financiële steun voor het opvullen van een kastekort van 3,4 miljoen. Dat is dus nu 3,6 miljoen geworden en we weten niet waarom, net zoals we nog altijd niet weten hoe dat management zo’n liquiditeitstekort heeft kunnen opbouwen. We zeiden het hier al: volgens de jaarrekening van 2022 bedraagt het eigen vermogen van de NV S&R
2.321.504 euro (MIN!) en het maatschappelijk kapitaal slechts 2 miljoen. Nettoverlieskapitaal volgens eigen berekening: – 1.424.447 euro. Schulden aan kredietinstellingen: 43.902.421 euro. Wat liquiditeit betreft berekenden we voor 2022 ook even de ‘current ratio’ en de ‘quick ratio’: resp. 0,69% en 0,68%. Dat is dus bar slecht.

In een raadscommissie ter gelegenheid van en voorafgaand aan de gemeenteraad van 13 december vroeg CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (goed ingevoerd in deze materie) zich af waarom de steunaanvraag en de belabberde kastoestand van de Lago-zwembadcomplexen niet was geagendeerd op die zitting. Zelf heeft hij wel geen interpellatie ter zake ingediend om de lopende onderhandelingen niet te storen. (In de media heeft hij wel een opvallende alarmkreet geslaakt.)
Een andere kenner van de materie (de stouterik!), VB-fractieleider Wouter Vermeersch, deed dat wel.
Hij had een viertal vragen.

In al zijn eenvoud wou Vermeersch het nu eindelijk eens weten: “Hoeveel vraagt Lago?
En het laconieke antwoord van Wouter Allijns, de schepen van Sport (!) luidde: 3.637.578 euro, te verdelen in 2.136.375 euro voor het Kortrijkse complex, en 1.537.203 euro voor dat van Zwevegem. Punt. De schepen van sport had geen zin om daarover wat uit te weiden. (Wij ook niet want beschikken niet over de nodige informatie over de zaak, die men als vertrouwelijk beschouwt. We kennen enkel de jaarverslagen van de S&R-Group en die van de andere ondernemingen-aandeelhouders. En daarover hadden we het hier al uitvoerig.)
Wat dat “vragen” van Lago inhoudt, dat weten we dus niet precies. Om wat voor soort ‘injectie’ gaat het eigenlijk? Wat we wél weten is dat “Lago” ook belust is op een vorm van additionele steun op lange termijn, maar de schepen van sport repte daar niet over.

Tweede, simpele vraag van de VB-fractieleider: “Kunnen de ‘partners’ van Lago dan geen inspanning leveren?”
Ja zeg, waarom zou Stad en Zwevegem moeten opdraaien voor een (adembenemende) liquiditeitsnood van de NV S&R Kortrijk-Zwevegem? En op lange termijn zelfs voor een permanente financiële tussenkomst?
De schepen van Sport negeert die problematiek. Wie een beetje het zgn. DBFMO-contract van Stad met de S&R GROUP (dd. 8 augustus 2016) betreffende de bouw en exploitatie van de twee zwembaden kent, weet zeer goed dat Lago eigenlijk geen juridische poot heeft om een steunvraag in te dienen omwille van bijvoorbeeld een energie- of een Covid-crisis, of nog wat anders. In die overeenkomst is zelfs sprake van een mogelijke winstverdeling! En bij verliezen moet de S&R Group maar zelf instaan voor een kapitaalsverhoging.
Ewel ja, dat wordt dan waarlijk een eindoplossing: S&R kan aan stad vragen om aandeelhouder te worden. Zou dat niet kunnen via een converteerbare lening?

Hier past wellicht even een overzichtje van de groepsstructuur van ‘Lago’.
De S&R Kortrijk-Zwevegem (onze Lago dus) kent twee aandeelhouders: de moedermaatschappij S&R Group (met 99,90% van de twee miljoen) en Innopa als beheerder (0,10%). De S&R Group omvat dan nog een consortium van aandeelhouders als daar zijn: de aannemers ACH Build en Lotec, de bouwmaatschappij Vanhout, Cegelec – nu overgenomen door VINO (voor hvca en elektra), én… Innopa (exploitatie).
Hebben die vennootschappen wel geld?
Wat we enkel kunnen vaststellen is dat het boekjaar van de S&R Group met een winst is afgesloten van 137.349 euro, maar Innopa kende als consoliderende vennootschap dan wel een verlies van 2.132.993 euro.
Nu, de schepen van Sport gaf in antwoord op de vraag van Vermeersch de indruk dat Stad (en Zwevegem??) overwoog om een lening (welke?) te verstrekken. Hij zei, heel kort: “Indien we een lening verstrekken moeten zij (sic) ons op enige wijze de zekerheid bieden dat zij die kunnen terugbetalen. We geven niet zomaar een blanco cheque!”
Waarvan akte.

Als derde bezorgdheid wou raadslid Vermeersch nog wat info over het aantal bezoekers, meer speciaal in de Kortrijkse Lago. Het is namelijk zo dat algemeen geoordeeld wordt dat de slechte resultaatcijfers te wijten zijn te kleine bezoekersaantallen, te hoge tarieven, slabbakkende horaca.
De vraag was: “Is het aantal bezoekers vorig jaar niet gedaald met 43 procent?”
De schepen van Sport beaamt: voor het zwembad Kortrijk ligt het bezoekersaantal 42% lager dan gebudgetteerd. (Over Zwevegem heeft men het niet.) Maar schepen Allijns heeft als lobbyist goed nieuws. Men mag niet vergeten dat dit jaar 2023 het eerste jaar is waarbij men kan spreken van een normaal exploitatiejaar. We zullen dit jaar de targets en het aangepaste budget halen!
Nog Allijns: “Lago wordt ten onrechte als slecht aanzien hé. Maar het is niet allemaal slecht hé! De cijfers van dit jaar zullen het bewijzen.”
Als antwoord op een tussenkomst van CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe – die bezwaren had over de dure tickets – zei de schepen van Sport nog dat de tarieven zullen dalen als de energieprijzen dalen.
(Ha ja! Dat is juist…Kortrijkwatcher wees daar vroeger al op. De (enorm) verhoogde tarieven worden geacht tijdelijk te zijn, als compensatie voor de stijgende energiekost. Bedoeling was om die kost met 300.000 euro te verlichten.)
Vandorpe wijst ook graag op de “onderbenutting” van de horeca, het restaurant in het Kortrijkse zwembad. De schepen van Sport gaf hem onrechtstreeks groot gelijk: “We gaan daar betere mensen op zetten.”

Tot slot wou raadslid Vermeersch nog weten “hoe het nu verder moet“.
Schepen Allijns: “Als Lago de afspraak bevestigt zetten we volgende week de onderhandelingen verder.”
(Heb je me nou? Als Lago bevestigt!…)

Om af te ronden nog dit.
Matti Vandemaele van Groen wees er nog op dat het weerom zo is dat alle lasten voor Stad zijn en de baten voor de onderneming. Een structurele oplossing is nodig.

P.S.
Onze gazetten citeren nooit de operationele manager van Lago. Dat is niemand minder dan Tom Hillewaere, dezelfde die projectleider is van “Kortrijk, culturele hoofdstad van Europa”.
Wat nu met de Lago-zwembadcomplexen ? Toch een vraag in de gemeenteraad ! (4)

In een vorig stuk stonden we nog verbaasd over het feit dat de financiële situatie van de zwembadcomplexen op Kortrijk Weide en op de site Sportpunt in Zwevegem niet was geagendeerd in de komende gemeenteraad van maandag aanstaande. De problematiek is immers al een tijdje aan de orde. Stad bestelde zelfs maanden geleden (wanneer?) een audit over de problemen bij de accountorganisatie BDO.
En de gazetten schrijven er intussen maar op los. Veel onzin, en een journalistiek misdrijf, met name ‘schuldig verzuim’ (zaken verzwijgen).
Laatst nog (gisteren) in “De Krant van West-Vlaanderen” dacht zo’n reporter van het onderste knoopsgat dat de S&R Group het vanwege corona en de energiecrisis het moeilijk heeft. (Andere S&R ondernemingen van de groep hadden daar blijkbaar minder onder te lijden.)
Maar de schrijvelaar van dienst kent het verschil niet tussen de NV S&R Group uit Leuven (ondernemingsnummer 0834 561 867) en de NV S&R Kortrijk- Zwevegem met zetel in Kortrijk, op het Nelson Mandelaplein nog wel. Ondernemingsnummer 0667 791 649. Weet hij wel de betekenis van de letter S en R?? Zelfs dat is onzeker. Kent hij de aandeelhouders (ook vennootschappen!) van beide vennootschappen? Weet hij wat ze doen? Las hij hun balansen?
We zochten het voor de gazettenschrijver even uit hoe moeilijk die S&R “GROUP” het dan wel heeft, want ja, – in al onze naïviteit over bedrijfsboekhouding – vroegen we ons in een onbewaakt ogenblik ook wel eens af of die S&R Group (als moederbedrijf) niet in staat zou zijn om de kaspositie van S&R-Kortrijk Zwevegem op orde te stellen. (Het zou gaan om een te financieren bedrag van 3,4 miljoen in 2023. En het management van de Lago-zwembaden zou bij Stad tevens om een langlopende financiële steun smeken.)
Kijk.
– Die Group (met vijf vennootschappen als aandeelhouder) had volgens de jaarrekening 2022 een eigen vermogen van 11,5 miljoen. Dat vermogen is al sinds 2019 groter dan 10 miljoen. Bij Lago (Kortrijk-Zwevegem) – laat ons nu die commerciële naam gebruiken – is het eigen vermogen zelfs negatief (min 2,3 miljoen) en dat is al zo sinds 2020.
– Nog bij de Group bedroeg de overgedragen winst vorig jaar 2,45 miljoen. Telkens méér dan 2 miljoen sinds 2020. Corona- of energiecrisis of niet. De NV Kortrijk-Zwevegem leed vorig jaar een verlies van 1,76 miljoen. (Onze lezers kennen de cijfers sinds 2017. En weten daarenboven hoe de andere S&R-ondernemingen van de Group het er in al die jaren vanaf gebracht hebben. )

En zo kunnen we doorgaan, met het overlopen van de winstcijfers van de Group.
En ons in dat kader afvragen of het dan wel enkel Stad is die zou moeten instaan voor een financiële injectie bij de Lago- zwembadcomplexen.

Dat en nog zowat zal dus toch aan bod komen op de aanstaande gemeenteraad van 13 november.
Evenwel NIET geagendeerd door het CBS, het College van Burgemeester en Schepenen. Wat dacht u wel?
Het punt is ingediend als interpellatie door – het wordt stilaan vanzelfsprekend – VB-fractieleider Wouter Vermeersch. Ongetwijfeld zal hij hierbij deskundig bijgestaan worden door een andere ‘luis in de pels’ van het CBS, het ijverige CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe.
Benjamin en Wouter, het zijn waarlijk de enige twee raadsleden die het dossier Lago kennen en beheersen.
Schepen Wouter Allijns zal dus voor hete vuren staan, als schepen “bevoegd” voor Sport. Het gaat namelijk om zwembaden, en dat is sport nietwaar? Is dat niet een beetje potsierlijk? Wat moet een sportschepen nu afweten over stadsfinanciën (bevoegd: schepen Kelly Detavernier), energiekosten en economie (nu bevoegd: schepen Ruth Vandenberge), recht (bevoegd: Vincent Van Quickenborne).

We vrezen nu al enigszins te weten hoe het debat zal aflopen.
Waarschijnlijk zal de burgemeester de zaak naar zich toe trekken.
En zal men zich beroepen op het vertrouwelijk karakter van heel wat commerciële en industriële informatie. Zeggen dat de openbaarmaking van bepaalde gegevens een gelegitimeerd economisch belang van de S&R Group zou kunnen aantasten.
En zeggen ‘dat men ermee bezig is’, dat is ook een altijd een goede reden om een interpellant met een kluitje in het riet van de zwemvijver te sturen.

P.S.
Ter info.
Het contract van Stad en Zwevegem met de S&R Group over het “ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden én uitbaten” van de zwembadcomplexen dateert van 8 augustus 2015. Het geldt voor 30 jaar na de beschikbaarheid, concreet tot 22 september 2049 voor beide zwembaden. Daarna is alles van ons. Al die jaren heeft zowel Zwevegem als Kortrijk natuurlijk werkingsvergoedingen betaald en toelagen.
Voorafnamen van subsidies toegestaan. (Kortrijk betaalt aan de S&R geïndexeerd jaarlijks 1,5 miljoen. Dat staat los van de subsidies voor de exploitatie van Lagae-Heule en het open zwembad Abdijkaai.)

Wat nu met de zwembaden van ‘Lago’ in Kortrijk en Zwevegem? (3)

Misschien is er hier en daar een lezer die zich afvraagt waarom de alternatieve stadskrant ‘Kortrijkwatcher’ zo lang wegblijft met het vervolgverhaal over de financiële toestand bij de NV S&R Kortrijk-Zwevegem.
Dat komt gewoon zo: we krijgen te weinig zicht op wat er juist aan het gebeuren is.
We dachten dat de zaak zou geagendeerd worden op de gemeenteraad van deze maand (13 december), – wat eigenaardig genoeg niet het geval is.
Naar het schijnt is er op vraag van stad door een accountorganisatie (BDO) een doorlichting gemaakt van de financiële toestand en operationele werking van de vennootschap S&R die de zwemcomplexen in Kortrijk en Zwevegem uitbaat. Een verslag daarvan konden we tot op heden niet in handen krijgen. In vorige stukken alhier hebben we dan maar zelf de voorbije jaarrekeningen doorploegd en vonden we tot onze verbazing dat het met ‘Lago’ dusdanig erg is gesteld dat zelfs het eigen vermogen negatief is geworden.
Naar verluidt is onder druk van de VB-fractie op 24 oktober een intern auditcomité bijeengekomen waarop ook de fractieleiders aanwezig waren. Ook daarvan konden we nog geen verslag op de kop tikken. (Bestaat er wel een??)
Nu ja, voortgaand op de gazetten zou de NV aan Kortrijk en Zwevegem bijkomende steun gevraagd hebben om tekorten (kasposities?) bij Lago-Zwevegem (1,2 miljoen) en bij Lago-Kortrijk (2,2 miljoen) bij te passen. Waarschijnlijk – maar we weten het niet – via het verstrekken van een achtergestelde lening. Volgens CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe (HLN van 2 november) is het namelijk zo dat de banken (Belfius?) niet meer bereid zijn om nog één eurocent te lenen aan de S&R Kortrijk-Zwevegem. En nog volgens raadslid Vandorpe staat Stad garant voor 30 miljoen euro aan leningen mocht de NV S&R failliet gaan. Wat god verhoede!

Openbaarheid van bestuur
Hierboven is al allusie gemaakt op het feit dat het zo lastig is om aan informatie te geraken over de financiële situatie bij de werking van de zwembaden. Dat is al altijd wél zo geweest. In dit verband willen we even een anekdote vertellen die weinig is geweten en zeer tekenend is voor het tekort aan openbaarheid van bestuur in zaken rondom de twee zwemcomplexen.
In juli 2019 is er een keer een Zwevegems burger zo ver gegaan om een afschrift te vragen van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de S&R Group over de bouw en de exploitatie van het zwembad aldaar, de Lago Club Fit. Geweigerd door het gemeentebestuur. De Zwevegemnaar – een echte onverlaat – ging in beroep bij de ‘Beroepsinstantie Openbaarheid Bestuur’. Gevolg? Het gevraagde bestuursdocument kan openbaar worden gemaakt, jawel, maar – luister goed ! – met uitzondering van volgende bijlagen van de opdrachtnemer S&R: de offerte, het financieel plan, het managementplan, de uitvoeringsplannen, het onderhoudsplan, de projectplanning.
Wat blijft er dan nog over? De verplichtingen van de gemeente(n)? Die kent Kortrijkwatcher! Bij verlies moet de NV maar zijn plan trekken! Op zoek gaan naar een kapitaalverhoging. Stad is toch geen automatische financieringsbron?!
Hoe wilt u dus dat Kortrijkwatcher hier een beetje gaat vertellen wat er staat in het auditverslag van de accountorganisatie BDO over de NV S&R?? Erger nog: hebben de gemeenteraadsleden er wel (volledig) zicht op?

Vroegere tegemoetkomingen
Schepen van Sport Wouter Allijns is naar het schijnt nogal geneigd om in te gaan op vragen van Lago tot financiële steun. (Me dunkt is hij in dat opzicht coulanter dan Arne Vandendriessche, de vorige schepen van Sport). Allijns vindt dat we er ook oog moeten voor hebben dat 2023 voor Lago pas voor het eerst een “normaal jaar” kent.
Ja zeg. In een vorige editie van onze stadskrant gingen we ook na hoe het in de voorbije jaren gesteld was met de andere S&R-ondernemingen waar de S&R Group belangen in heeft. Mogen we schepen Allijns verzoeken om daarvan kennis te nemen? Hoeveel beter zij het er hebben van afgebracht?
Bij de barre situatie van onze Lago-zwemcomplexen wordt telkens gewezen op drie tegenvallers uit het verleden.
1. Voor het zwembad op het Nelson Mandelaplein refereert men zelfs nog naar de brand in het jaar 2019.
Daar moeten we toch iets over navragen.
– Is de oorzaak van die brand al gevonden?
– Is er een verantwoordelijke instantie aansprakelijk gesteld?
– Is het verzekeringsdossier al afgesloten, en zo ja: hoeveel kreeg Lago als schadeloosstelling?
Zolang over die vragen geen uitkomst wordt gegeven is dat argument zonder betekenis.
2. Corona.
Hier zijn ongetwijfeld grote verliezen geleden, net als in de andere S&R-vennootschappen die het nochtans hebben overleefd.
De vraag is hoeveel steun (subsidies) S&R- Kortrijk-Zwevegem heeft genoten van zowel hogere overheden als van Stad én van Zwevegem.
Hier weten we iets meer over.
De totale corona-impact werd (dd. 29 augustus 2022) geraamd op 2.533.054 euro.
In concreto bedroeg de éénmalige bijkomende gemeentelijke subsidie toen 557.224 euro voor het jaar 2021 en en bedrag van 92.015 euro voor de eerste helft van 2022. Totaal: 649.289 euro. Andere subsidies van de federale of gewestelijke overheid kennen we niet.
3. De stijging van de energieprijzen.
Hier weten we ook iets meer over.
Op een Bijzonder Overleg Comité van 15 juni 2022 is de impact ervan geschat op een extra tekort van 830.000 euro voor dat jaar 2022. Hierbij stelde S&R voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen in de vorm van een stijging van de publiekstarieven. Dat is gebeurd, uitgezonderd voor schoolzwemmen clubwerking. Daarmee beoogde men een verlichting van de gestegen energiekost voor 300.000 euro.
Iedereen heeft nu vergeten dat die toeslag zou vervallen zodra de jaarlijkse energiefactuur minder zou zijn dan 135% van het budget.

P.S.
Gaan we nog eens kijken hoe het gesteld is met de financiële toestand bij S&R Group?
Kan die vennootschap geen handje toesteken als financieringsbron?
In de oprichtingsakte van onze S&R (verleden op 9 december 2016) lezen we dat het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal 2 miljoen bedraagt met evenveel aandelen. De S&R Group is ingeschreven in geld met 1.999.999 aandelen en de NV Innopa met één aandeel.Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert