De HVZ Fluvia moet nog deze legislatuur onder de loupe ! (4)

Excuseer beste lezer, maar dit vierde stukje in mijn vervolgverhaal zal wanordelijk verlopen. Wij zijn namelijk zo boos over het beleid van de hulverleningszone (HVZ) dat we er gewoon niet willen en niet kunnen toe komen om hier op een beetje deftige manier onze bedenkingen te ordenen.
We schrijven er maar op los dus, naargelang wat ons te binnen valt.
En we hopen dat er nog een Kortrijks raadslid is te vinden dat in de laatste gemeenteraad voor de komende verkiezingen (zitting op 9 september) onze burgemeester wil interpelleren over de Fluvia-organisatie. Aanleiding is natuurlijk dat ongelooflijk geklungel rondom de bouw van een nieuwe hoofdzetel voor de HVZ én een nieuw onderkomen voor de brandweerposten Zwevegem en Kortrijk op het Evolis-bedrijventerrein. Ten slotte is Kortrijk zowat de grootste participant in de kosten van het project en overigens in de gehele werking van de HVZ. (Zie de verdeelsleutels vermeld in ons vorig stuk.)
Maar het gaat om meer. Wat ons in het bijzonder tegen de borst stoot is de volkomen ondoorzichtigheid van het beleid. Zoals eerder vandaag nog gezegd, het is kortrijkwatcher nog nooit overkomen dat hij de meest voor de hand liggende informatie over een bepaald onderwerp praktisch geheel en al moet opzoeken via Google en – nog erger- door als een hopeloze, onkundige domoor vragen moest gaan stellen aan die chatbot “gemini”. (Met betrekking tot een onderwerp als een publiek, openbaar bestuur ervaren we deze manier van informatievinding als een grove vernedering. Kortrijkwatcher is een obstinate fan van officiële bronnen.)

Fluvia is niet zomaar een organisatietje hoor. De intercommunale (dat is het toch?) omvat 14 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen met 15 brandweerposten voor meer dan 700 medewerkers (waarvan 6o beroepskrachten) en dit ter algemene beveiliging van 300.00 inwoners en 24.000 ondernemingen. Denk ook aan wespennesten.
De ontwerpbegroting van de zone voor dit eigen dienstjaar 2024 voorziet voor 20,74 miljoen euro aan uitgaven in ‘”gewone dienst” en daartegenover 19,45 miljoen euro aan ontvangsten. Personeelskosten: 15,67 miljoen. In “buitengewone dienst” raamt men zowel de uitgaven als de ontvangsten op 5,8 miljoen. De investeringen en overdrachten (subsidies) worden nergens toegelicht.

En zie, er valt ons nu onverwacht iets te binnen, iets wat we zeker niet mogen vergeten.
Fluvia mag volgens de bestemmingsvoorschriften van het bedrijventerrein Evolis aldaar eigenlijk geen hoofdzetel bouwen. Maar op een speciale ‘projectvergadering”‘ van 9 november 2023 hebben 10 Kortrijkse ambtenaren, 3 medewerkers van Fluvia, 3 architecten en 1 zaakvoerder van het project en 2 Kortrijkse kabinetsleden beslist dat wel degelijk kan worden gesteld dat de gevraagde plannen een afwijking op de bestemmingsregels van Evolis toelaten. (Merk op: geen enkele burgemeester of schepen was aanwezig op die vergadering, zelfs niemand van Leiedal, en ook niet de voorzitter van Fluvia.)
Hoe heeft men dat gefixt?
Wel, het gaat om een project, een handeling van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact. En jawel: bij nader toekijken omvat het project niet louter en alleen zomaar het optrekken van een klassieke brandweerkazerne. Men beoogt een multifunctioneel gebouw met een administratief luik, een logistiek centrum, een crisiscentrum en een belevingscentrum.
Na veel zoeken vonden we de projectomschrijving van de ‘Open Oproep’ (OO 4001) van de Vlaamse Bouwmeester tot het selecteren van kandidaten-architecten voor de studieopdracht. Daaruit vernemen we dat voor de toekomst nog is gedacht aan de realisatie van een facility center én een mobipunt.
En weet je wat? Dat algemeen belang kan daarom ook gemotiveerd door het feit dat het een ambitie is om bepaalde ruimten en functies te delen met (niet nader genoemde) derden. Een ‘breed gebruik’ nastreven is het doel. Méér: het is een principe !

En hier komt nu de kat op de koord.
U zal zich herinneren dat Fluvia-voorzitter Francis Benoit onlangs met de verrassende mededeling op de proppen kwam dat de ingediende offertes bij de aanbesteding véél te duur waren. Zeker 4,5 miljoen. Het aanbestedingsdossier moet nu helemaal “herwerkt”. Ja zeg.
– Moet er dan niet een geheel nieuwe plaatsingsprocedure opgestart?
– Probleem is dat men wil besparen op de kosten door een aantal lokalen te “herschikken”. Misschien een verdieping supprimeren? Dat wil zeggen (maar men zegt het niet, althans niet publiek) dat het principe van “deelbaarheid door derden” wordt “gereduceerd”. Tast dit dan de aanname niet aan van het ‘algemeen belang’ van het project?

Beste lezer,
u denkt nu waarschijnlijk: hoe weet die gast (kortrijkwatcher) dat allemaal?
Hewel, door rondom zijn oren urenlang te googlen bij alle mogelijke instanties. En dat maakt ons juist zo boos.
De hvz Fluvia wordt bestuurd door een zoneraad van burgemeesters en een zonecollege. Het is een politiek orgaan, een rechtspersoon. De verslagen ervan moeten (decretaal verplicht) publiek gemaakt.
De zoneraad is zelfs openbaar, maar geen mens, waarschijnlijk ook geen pompier die dat weet.
Ik heb alle (in principe maandelijkse) verslagen sinds januari 2018 tot nu doorgemaakt. Daar staat dus niks substantieel in. De zgn. verslagen zijn inhoudelijk praktisch identiek aan de agendapunten. Je verneemt dan bijv. zaken als: “het zonecollege (of de zoneraad) neemt kennis van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester van het studieproject van de realisatie van de hoofdkazerne te Kortrijk.”
Om de haverklap lezen we dat men ‘kennis neemt van de stand van zaken‘ van het kazerneproject.
Om ons tot dit thema te beperken geven we even een opsomming van de ‘verslagen’ over dat kazerneproject op Evolis.
– In januari 2020 verschijnt het eerste bericht hierover : men keurt de afsprakennota met Leiedal goed. (Welke, dat moet men dan maar raden.)
– Maart 2020: men gaat akkoord met het voorbereidingsproject Evolis met de Vlaamse Bouwmeester.
– Mei 2020: men neemt kennis van de kaderovereenkomst van 28 april met een stappenplan om tot een finale overeenkomst te komen. A ja ! Geen tekst van een kaderovereenkomst gevonden. (Zit in de bijlagen van een gemeenteraad, maar als eenvoudige burger zien we die niet.)
– November 2020: men neemt kennis van de selectie van de Vlaamse Bouwmeester. (Zeer goed.)
– December 2020 en januari 2021: (idem.)

In januari 2021 blijkt er iets verdacht aan de hand. Er is een vordering van een architect in verband met de selectie van studiebureaus. Een rechtszaak! (Geen nadere informatie.)
Voor de rest van dit jaar 2021 in de verslagen of agenda’s niets meer te merken over het kazerneproject. (Des te meer over de uitgave van een brandweerkalender.)

2022 nu.
– Januari: de gereserveerde’ grondpositie’ op Evolis is effectief ter beschikking gesteld. (Geen oppervlakte, geen koper, geen prijs aangegeven.)
– April: er is een architect aangesteld. (Wijzelf hebben die gevonden!)
Op 24 juni 2022 een bizar en nog wel een ongewoon concreet bericht.
Het ereloon van de architect is bepaald op 9,23 procent. Dit staat er werkelijk te lezen: 1.524.122,55 euro, of met BTW dan: plus 320.085,32 euro. (Kunnen we hier de prijs uit afleiden van het kazerneproject?? Er valt ons weer iets te binnen. De Vlaamse Bouwmeester had het over een project van 15 miljoen, zonder BTW.)

2023
– Oktober: geconstateerd wordt dat het activiteitenverslag voor dat jaar een uitleg bevat over het uitvoeringsplan, de timing, de financiering van het kazerneplan. (Niets van te merken!)
– Mei: er is een schrijven gericht aan de 14 gemeenteraden met de vraag om een ‘feed back’ over de financiering. (In de Kortrijkse gemeenteraad niets van terug gevonden.)

2024
Nou zeg. Op 8 juni is in het zonecollege en in de zoneraad de aanbesteding ter sprake gekomen.
Punt 11. Waarschijnlijk is dat het moment waarop men inzag dat de kosten veel te hoog opliepen.
Punt 12 gaat over het opstalrecht. (Ergens hebben we vernomen dat dit recht nu toekomt aan Fluvia zelf, en niet aan de gemeente Kortrijk of Zwevegem.)

(Wordt vervolgd. Met nog een verslag over de wijze waarop we als infantiel worden bejegend. )

Kortrijkwatcher is boos op Fluvia (3)

Dat dat kan, werkelijk boos zijn op een bestuur.
We zullen dit wel even moet uitleggen.
Er is iets wat ons nog nooit is overkomen. Om info over Fluvia op te zoeken hebben we ons in opperste wanhoop moeten wenden tot…vragen stellen aan Gemini !
Vandaar dat u wat moet wachten op ons vervolgverhaal over die hulpverleningszone.
We zijn niet treurig, maar woedend.

Over de financiering van de nieuwe Fluvia-kazerne op Evolis (2)

Kortrijkwatcher kent uit deze bestuursperiode geen enkel groots project dat zo knullig verloopt en bemeesterd wordt als dat van de bouw van een nieuwe hoofdkazerne (hoofdzetel) voor de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia op het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk. Bij gelegenheid krijgt u daar nog wat staaltjes van te horen. Volstrekt ergerlijk is ook nog dat de publieke informatie over heel dat kazerneringsplan volkomen ondermaats is. Soms nihil. Zo hebben we een serie vragen in petto waar we geeneens een antwoord op vinden, zelfs niet in die officiële maar volstrekt inferieure verslagen van het zonecollege en de zoneraad van de HVZ. (We hebben AL die maandelijkse verslagen gelezen van januari 2018 tot juni van dit jaar. Een verschrikking!..)

Wat kost dat nieuwe hoofdkwartier (én multidisciplinair veiligheidscentrum)? Wie bekostigt dat allemaal?
Helaas moeten we ons baseren op wat de gazetten ons voorschotelen, en dit op basis van wat HVZ-voorzitter Francis Benoit (Kuurnes solo-slim burgemeester) kwijt wil. En die lokale reporters hebben niet het lef noch de kennis om bij de ontwerpers of de bouwfirma te polsen om ietwat nadere informatie.
Documenten over de wijze van gunnen, de kandidaten, de aanbesteding, de offertes voor de bouwopdracht hebben we nergens gevonden. Het activiteitenverslag van het jaar 2023 – ook gelezen! – vermeldt nochtans dat van alles is besproken in de zoneraad van oktober van dat jaar. Dus zijn we stante pede gaan kijken naar dat rapport. Het punt staat niet eens geagendeerd!

Beste lezer,
als slechte Qortrijkzaan wilden we niet opgeven en in onze zoektocht ten minste te weten komen hoeveel stad Kortrijk (dat zijn wij!) financieel bijdraagt in het project.
Hoewel de zaak zeker al aansleept sinds het jaar 2019 kon de voorzitter van Fluvia pas op 7 februari van dit jaar de plannen van de nieuwe hoofdkazerne en (toebehoren) wereldkundig maken. Totale kostprijs iets van 20 miljoen. Dat was hoogstwaarschijnlijk het geraamde bedrag want op 11 juli laatstleden moest Francis Benoot toegeven dat men zich wat had misrekend. Het project zou 26,5 miljoen kosten en de voorzitter vond dit (zonder nadere toelichting) toch 4,5 miljoen euro te duur. Hij liet ook uitschijnen dat meer speciaal stad Kortrijk daar geen vrede zou kunnen mee nemen. Waarom?
Reden genoeg voor kortrijkwatcher om met verdubbelde ijver op zoek te gaan naar de manier waarop dat project eigenlijk wordt gefinancierd. Gevonden, en heus niet in de verslagen van de zoneraad. Wel in een Kortrijks Collegebesluit van 20 november 2023. De 14 gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone participeren wel degelijk in de kosten. We vonden zelfs de verdeelsleutel, maar weten helemaal niet waarop die is gebaseerd.
En zie nu een keer waarom stad Kortrijk niet echt kan gecharmeerd worden door de meerkost van – in feite – 6,5 miljoen.

Het Kortrijkse aandeel bedraagt niet minder dan 37,26 procent. En dat van Zwevegem (waarvan het korps ook onderdak zal vinden in het nieuwe hoofdkwartier) slechts 6,84 procent, dat is nu in geld omgezet ‘slechts” 288.379,55 euro.
In geld uitgedrukt betaalt onze stad voor dit jaar 2024 een investeringstoelage voor de kazerne ter waarde van 1.570.909,66 euro. Vorig jaar was dat nog 1.232.775,73 euro.
De financiering verloopt overigens heel grillig. (Wij zeggen dat niet, wel de schepen van Financiën.)
In het jaar 2020 heeft Fluvia voor zijn Evolis-kazerneringsplan niets opgevraagd zodat we in 2021 dan het dubbele hebben betoelaagd: 2.235.600 euro. In 2022 ging het om het “normale” bedrag van 1.117.800 euro.
Totaal aandeel van Kortrijk voor de periode 2020-2024: 6.157.084 euro.
Maar voor hoeveel jaren moet Kortrijk (en de andere gemeenten) nog een investeringssubsidie uitbetalen? Dat we het niet weten! Maar volgens het laatste Kortrijkse meerjarenplan (vierde aanpassing) moet ‘het ergste’ nog komen.
– In 2025 verwacht Fluvia van ons nog 2.554.010 euro.
– In 2026 niet minder dan 5.666.745 euro en (ten slotte??)
– In 2027 terug dat ‘basisbedrag’ van 1.117.800 euro.
Reken maar uit.

Stand van zaken volgens ons meeste recente Kortrijkse meerjarenplan?
Kortrijk heeft reeds voor 3.353.400 euro “gerealiseerd”, moet in de periode van dit meerjarenplan nog 5.357.696 euro realiseren, en daarna nog een keer 6.784.545 euro. Onze eigenste bijdrage (zonder die van de 13 andere gemeenten) zou dus in het totaal 15.495.641 euro bedragen.

Het is nog niet gedaan.
Stad Kortrijk heeft aan Leiedal (eigenaar van het bedrijventerrein Evolis) de nodige grond gekocht voor de kazerne: 1 ha 49 a 66 ca. Aan 145 euro per m² geeft dat 2.170.070 euro. (Goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2022.) Het Zwevegemse korps moet daar 1/3 van betalen bij middel van een erfpacht met een jaarlijkse canon van 14.467 euro, te indexeren, en met ingang van 1 januari 2023.
Dat zou dus gaan om een som van 723.357 euro, te spreiden over…50 jaar.

P.S. (1)
Voor dit jaar betalen de 14 gemeenten samen een investeringstoelage van 4.216.075,30 euro voor de kazerne.
Nog gemeenten met een hoge verdeelsleutel zijn Waregem (10,83% = 456.600,96 euro), Menen (9,95% = 419.499,49 euro), Wevelgem (8,06% = 339.815,67 euro).
P.S. (2)
Diezelfde verdeelsleutel geldt ook voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan Fluvia en voor andere, “gewone” investeringen. Zo betaalt Kortrijk dit jaar nog als exploitatiedotatie 4.191.750 euro en voor doordeweekse investeringen 596.160 euro.

En nu de perikelen omtrent de nieuwe Fluvia-kazerne (1) – een woord vooraf

Ja, het gaat hier wel degelijke nog om een woord vooraf.
We zijn namelijk al zowat twee halve dagen aan het zoeken naar wat meer informatie over dat project van de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia om op het bedrijventerrein Evolis een nieuw hoofdkwartier te bouwen. Eenvoudiger, volkser gesteld: een gloednieuwe brandweerkazerne voor de korpsen Kortrijk en Zwevegem, evenwel met van alles erop en eraan. Later meer daarover.
Met pompiersprojecten heb je altijd last.
U kan (zum beispiel) niet geloven hoeveel moeite ons dat indertijd gekost heeft om de gang van zaken te volgen bij de restauratie en de ombouw van de oude Kortrijkse kazerne naar een zgn. deelfabriek. Meer speciaal de duur van het project en de bijgaande evolutie van de kostprijs. (Ja, die studieopdracht dateerde al van in april 2020 en de kostprijs is intussen opgelopen van ca. 3,8 miljoen naar 6,7 miljoen.)

Hoewel de huidige voorzitter van de HVZ Fluvia tegenwoordig niemand minder is dan de Kuurnse burgemeester, hebben we alweer te maken met een ongelooflijk staaltje van typisch Kortrijkse, geheel onbeschaamde aankondigingspolitiek.
Weet u wel dat al in het jaar 2020 de Vlaamse bouwmeester verzocht werd om Fluvia bij te staan in het zoeken naar een ontwerper van de nieuwe “hoofdzetel” van de HVZ? Na een selectieprocedure (52 kandidaten!) heeft men dan op 22 oktober 2020 vier bureaus weerhouden. De laureaat werd “Archiles Architectenbureau, Compagnie O”. Overigens werd door het Kortrijkse College al op 24 januari 2020 een afsprakennota met Leiedal goedgekeurd om op het Evolisterrein van de intercommunale een kazerneproject op te zetten. (Dat was wel tegen alle bestemmingsregels van het bedrijventerrein in, maar men vond dat een en ander sloeg op een zaak van algemeen belang.)

Aankondigingspolitiek !
– Over het project is uiteraard al eind het jaar 2019 gepalaverd.
– Op 7 februari van dit jaar 2024 worden met de klassieke bombarie (op radio en TV en in de gazetten) de plannen en foto’s van het nieuwe Fluvia-hoofdkwartier voorgesteld. Politiekers preus lijk veertig. Kostprijs 20 miljoen euroots. Eind van de werken al zeker in 2026.
– Op 11 juli (ook van dit jaar) vindt de voorzitter van Fluvia plots dat de aanbestedingsprijs te duur uitvalt. Een offerte van 26,5 miljoen, en dat lijkt Francis Benoit waarlijk 4,5 miljoen (géén 6,5 M!) teveel. De grootse plannen moeten herwerkt, geminimaliseerd. (Het aandeel van Kortrijk in de kostprijs wordt zeker te hoog.)

(Wordt vervolgd maar we weten nog niet wanneer. Dat begrijpt u wel, beste lezer.)


De finale toets voor de nieuwe kandidaten-raadsleden (3)

Kiezers willen serieus genomen worden, willen dientengevolge zeker zijn of de kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel over voldoende basiskennis beschikken om te pretenderen dat zij het waard zijn om ons te vertegenwoordigen.
In ons eerste stuk omtrent dit legitiem criterium hebben we de “pretenders” daarom onderworpen aan een voorafgaandelijks screening, net om na te gaan zij wel de kwaliteiten hebben om überhaupt te mogen deelnemen aan onze toets.
Daarna gingen we middels telkens drie vragen na of de geslaagden wel geschikt zijn om te prijken op de lijst van ofwel “De Blauwen” of die van “De Oranjisten”. We willen het toch niet meemaken dat er raadsleden zijn die zelfs niet eens beseffen tot welke ideologische strekking zij behoren? Het wordt bijvoorbeeld tijd dat onze christen-democratische Ruthie Vandenberge eindelijk eens tot het inzicht kan komen dat zij als doorbakken ‘communitarist‘ geenszins lijsttrekker kan zijn van een lijst met een liberaal-machiavellistisch programma !

Bon. Genoeg gepraat.
Hierna de definitieve toetsing. Met strikvragen! Eigenlijk is dit soort van vragen niet echt geoorloofd in een ernstig examen, maar politiek is een harde wereld, vol leugens en bedrog. We drijven het zelfs zover dat er valstrikken zijn ingebouwd in onze toets. Wie in zo’n valkuil trapt wordt verzocht om zich als kandidaat-raadslid onmiddellijk terug te trekken.
We starten met enkele eerder moeilijke vragen ten einde zwakke kandidaten te ontmoedigen om verder deel te nemen aan de toelatingsproef.

1. Vanaf welk uur neemt de entropie geweldig toe in de zitting van gemeenteraad?
2. Hoeveel bedraagt de terrasbelasting per m²?
3. Wat is het verschil tussen een begroting en een budget?
4. Moet in een rekening het ‘resultaat op kasbasis’ groter zijn dan het ‘beschikbaar budgettair resultaat’?
5. Kan een schepen tegelijk raadslid zijn?
6. Moet u bij afwezigheid in een zitting een doktersbriefje voorleggen aan de algemeen directeur? Of aan de voorzitter van de gemeenteraad?
7. Noem minstens drie van de elf gemeentebedrijven.
8. Waar kunt u de dossiers vinden die behoren tot de agendapunten van een gemeenteraad?
9. Staat de algemeen directeur boven de stadsecretaris?
10. Bent u van plan om nog voor de aanstaande verkiezingen gedurende enkele minuten een zitting van de gemeenteraad te volgen? (Indien wel: hoeveel?)

Geslaagd?
Dat bent u als u alle vragen juist heb beantwoord.

Wat is de standaardvariatie in de tussenkomsten bij hetzelfde agendapunt?

Toelatingsproef voor de nieuwe kandidaten-raadsleden (2)

Hardvochtig zoals altijd – als het om gemeentepolitiek gaat – vindt kortrijkwatcher het maar normaal dat toekomstige raadsleden onderworpen worden aan een gedegen toelatingsproef om deel te nemen aan de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.
In de vorige editie van deze alternatieve stadkrant vonden we het daarenboven nog nodig om kandidaten aan een voorafgaandelijke screening te onderwerpen om na te gaan of ze wel voldoende geïnformeerd zijn om zelfs nog maar te mogen deelnemen aan onze toelatingsproef.
Enkel de respondenten die onze vorige bewering over “de registratie van de verrichtingen op transactiebasis” (voor Europa dan) als juist hebben bevonden mogen zich nu opmaken om hiernavolgende kennisvragen te beantwoorden.

Ambetant probleem is dat we, zoals de zaak er nu voorstaat, te maken hebben met twee soorten van kandidaten voor één lijst. Een ware paradigmashift, zo luidt dat in de politicologie.
1) Zij die werden geronseld door huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne of zijn persattaché Peter Lanssens;
2) Zij die werden aangetrokken door schepen Ruthie Vandenberghe (of Wout Maddens), subsidiair door raadslid Hannelore Vanhoenacker (of Jan de Bethune of Pieter Soens of Sien Vandevelde) of nog door deken E.H. Geert Morlion.
De eerste soort noemen we voor alle duidelijkheid “De Blauwen” van de beweging (clan) genaamd ‘Team Van Quickenborne’. De tweede soort van kandidaten zijn “De 0ranjisten” van de beweging (het vaandel) met de naam ‘Stadslijst’.
Dat is dus duidelijk.
Beide categorieën (facties) onderwerpen we hierna elk eventjes aan drie afzonderlijke vragen, gewoon om na te gaan of zij wel gekozen hebben voor de juiste, hen passende club. Concreet: of zij wel op de hoogte zijn van de ideologische basisprincipes, de denkwereld van hun respectieve groupuscules.

Toets voor de factie “De Blauwen”.
1. Hoeveel bedraagt de terrasbelasting per m² op de Grote Markt?
2. Wat stond er in art. 19 van het bestuursakkoord van 11 juli 2012?
3. Van wie is de uitspraak dat vreemdelingen moeten werken en nederlands kennen, dat er anders geen plaats voor hen in Kortrijk?

Toets voor de factie “De Oranjisten”.
1. Wat voor gebeuren was er in Kortrijk ooit “zum kotzen”?
2. Welk raadslid wil er in het Kortrijks station een nieuwe bibliotheek?
3. Geef de voornaam van burgemeester De Clerck.

Enkele de leden van de facties die al hun vragen juist hebben beantwoord mogen overgaan naar onze volgende proef, nu met uitsluitend algemene vragen die peilen naar hun kennis van gemeentepolitiek. (Geen denkvragen!)
Bijvoorbeeld: wanneer zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen?
(Wordt vervolgd.)

Naar een screening van de nieuwe kandidaten-gemeenteraadsleden (1)

In Kortrijk (en elders) kijkt men uit naar mogelijke kandidaten voor de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezing op grond van twee essentiële criteria: 1) kan hij of zij wel lezen en schrijven? 2) beschikt hij of zij over een voldoende kennissenkring om zich heen om talrijke voorkeurstemmen aan te trekken? (Vandaar dat frituristen, cafébazen, marktkramers, bakkers, brouwers, drummers zeer gegeerd worden.)

Kortrijkwatcher wil met deze ouderwetse traditie volledig breken en pakt daarom uit met een positief voorstel om een ander soort van valabele kandidaten bijeen te sprokkelen.
We onderwerpen potentiële kandidaten aan een toelatingsproef. Een serie van eenvoudige, maar wel fundamentele vragen om uit te vissen of die personen voldoende geïnformeerd zijn om te gaan zetelen als waardige vertegenwoordiger van de Kortrijkse kiezers. Bijvoorbeeld kunnen we zo’n neofiet (mondeling) polsen of hij/zij bij voorkeur beoogt lid te worden van de gemeenteraad, dan wel van de OCMW-raad. Of vragen we of hij/zij er weet van heeft wie zoal mag deelnemen aan een geheime stemming. Of nog: mag je gaan plassen bij een aangekondigde stemming? Essentiële, geijkte kennisvragen dus.

Maar nog vooraleer we kandidaten toestaan om deel te nemen aan onze selectieproef dient hij/zij zich te onderwerpen aan hiernavolgende één enkele schiftingsvraag. (We willen nu ook niet een teveel aan kandidaten.)

Is hiernavolgende (vaak geuite) bewering juist of niet juist?
“De BBC van de lokale besturen volgt wel de ESK-benadering, in die zin dat de registratie van de verrichtingen gebeurt op transactie-basis in navolging van het algemeen principe in IPSAS.
Juist of niet juist? Waar of niet waar? Slechts één antwoord mogelijk. Geen discussie !
Wie goed antwoordt is geacht waardig te zijn bevonden om deel te nemen aan onze volgende, nu definitieve selectieproef.

(Wordt vervolgd.)

Kortrijkwatcher zit in een dipje, teveel frieten en ijsjes.


Gelukkig vertoeven we voor een poosje aan zee en moeten we de gebeurtenissen in Kortrijk niet lijfelijk meemaken.
Kan het eigenlijk nog zotter?
De nieuwe partij (met nog altijd in grote letters: “Team Burgemeester” als logo) die het als vanzelfsprekend vindt dat ze de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal winnen – en daarmee via de voorkeurstemmen voor een bepaalde kandidaat de burgemeester wil leveren – heeft vorige donderdag de kiescampagne gestart door in de wijk Sint-Elisabeth met frieten en ijsjes te gaan leuren. En op een foto zagen we dat de nieuwe lijsttrekker Ruthie (kandidaat-burgemeester) zich in een bakfiets liet vervoeren. Een kruiwagen gelijk. WAT EEN LEUTE ALOM. Ik moet opletten of begin nog te wenen.
Kortrijk is een centrumstad, weet u wel !
Als dat zo doorgaat (men gaat nog in andere wijken colporteren) maken de kandidaten van de lijst Van Quickenborne onze stad Kortrijk helemaal belachelijk.
Die nieuwe partij pakte bij dit onnozel evenement van donderdag zelfs uit met twee nieuwe kandidaten, twee frituristen nog wel. En we hebben al een chocolatier en een cafébaas die niet eens weten of beseffen wat politiek is.

Quickie, de leider van die nieuwe partij heeft zich nu herdoopt tot lijstduwer maar stel u absoluut niet voor dat lijsttrekker Ruthie Vandenberghe het daarom voor het zeggen heeft. En nog véél minder de “leading lady” van de CD&V, de volstrekt onbekende Hannelore Vanhoenacker. ZIj beseft totaal nog niet wat ze met machiavellist Vincent Van Quickenborne nog zal meemaken. Zelfs niet wat zij al heeft meegemaakt !
Voor Hannelore moet de gemeenteraad overigens een soort gezellig kampvuur zijn alwaar de deelnemers toneeltjes opvoeren, grapjes maken en liedjes zingen. Over een maatschappelijk-politiek onderwerp een grondig meningsverschil hebben, dat bestempelt zij als “ruzie maken”.
Raadslid Benjamin Vandorpe van de CD&V beseft dat allemaal wel, en heeft ontslag genomen. Een historisch feit dat van moed en politiek-ethisch besef getuigt. Integriteit.
Daarmee verliest de Kortrijkse gemeenteraad zijn beste raadslid. Blijft nog één over, en dat is Wouter Vermeersch, VB-fractieleider. De toekomstige, nieuwe gemeenteraad zal meer dan ooit bestaan uit politieke non-valeurs want in het nieuwe systeem (om het burgemeesterschap in de wacht te slepen) komt het er meer dan ooit op aan om stemmentrekkers op de lijst te krijgen. Frituristen dus.
Wat staat er ons nog allemaal te wachten?
Nog 112 dagen tot aan de verkiezingen van 13 oktober. Quickie kan nog veel stommiteiten uithalen.
Fratsen die het serieus van zijn lijst nog meer ondermijnen.

P.S.
Stel dat de lijsttrekker van ‘Team Burgemeester/Stadslijst’ een coalitie moet vormen, en dit doet zonder de steun van de schepenen van de fractie “Vooruit” doet, dan gaat er in de volgende legislatuur veel expertise verloren inzake woonbeleid, zorg en welzijn, jeugd- en natuurbeleid.
Denk daar maar eens goed over na !

Prachtig weer vandaag. Ik ga een terrasje doen. Naar ‘Le Touquet” op de plage, in Oostende; niet in Frankrijk. Geen ijsje.


Quickie kreeg in zijn stad Kortrijk nog welgeteld 1.802 Kortrijkzanen achter zijn naam (3,41 %)

We hebben het dus over de Kamerverkiezingen van laatstleden 9 juni.
Bij de vorige Kamerverkiezingen van 2019 konden we het nog uitschreeuwen dat Vincent Van Quickenborne van zowat 1 op 10 Kortrijkzanen een voorkeurstem kreeg. Nauwkeurig: van de toen 51.165 uitgebrachte stemmen in Kortrijk gingen er waarlijk 5.625 achter zijn naam staan. Dat is 10,93 procent.
Zijn huidige “penetratie” bij de Kamerverkiezingen van 9 juni laatsleden is zodanig ramzalig dat we de cijfers die de kranten als eerste uitbrachten in eerste instantie gewoon niet geloofden!

Intussen heeft de FOD Binnenlandse Zaken de officiële uitslagen gepubliceerd en kunnen we u zoals beloofd eindelijk de juiste “penetratiegraden” van Quickie meegeven, zowel op gebied van de kieskring West-Vlaanderen, als het kanton Kortrijk, als Kortrijk zelf. Die zgn. penetratiegraden geven exact de populariteit van een kandidaat weer.

Stad Kortrijk
– Neergelegde stemmen: 52.695.
– VLD-stemmen: 4.584 (=9,04%).
– Q-voorkeurstemmen: 1.802.
Wat is dus de “interne populariteit” van Quickie?
Dat wil zeggen: hoeveel echte VLD’ers stonden er op vandaag nog achter zijn kandidatuur? 1.802 op 4.584, dat maakt 39,31 procent. (Vijf jaar geleden was dat nog 64,21%, méér dan de helft.) Binnen zijn eigenste partij-aanhangers verloor hij dus veel krediet.
En hoe staat het met zijn “externe populariteit” ter stede? Ook wetenswaardig natuurlijk. Quickie is immers burgemeester! Zien de Kortrijkzanen hem nog wel graag?? Goeie vraag. Hij kreeg dus nu 1.802 naamstemmen, op een totaal van 52.695 neergelegde stemmen in stad. Dat is 3,41 procent. (Vorige keer was dat nog 10,93 %. Van 10 op 100 naar zowat 3 of 4 op 100.)
En hoeveel naamstemmen verloor Quickie dan wel in zijn stad? 5.625 min 1.802 = 3.823 stemmen.

Kanton Kortrijk
Ja, interessant is nog te weten of Quickie nog veel indruk maakt in de streek. Niet enkel in Kortrijk maar nog in Anzegem, Kuurne, Lendelede, Zwevegem.
– Neergelegde stemmen: 104.798.
– VLD-stemmen: 7.517 (=8,09%).
– Q-stemmen: 2.517.
Interne populariteit: 2.517 op 7.515 geeft 33,48%. (Vijf jaar terug: 56,9%. Hij had toen 8.148 voorkeurstemmen.)
Externe populariteit: 2.517 op 104.798 geeft 2,40%. (Vijf jaar terug: 8,68%).

Kieskring West-Vlaanderen
Zijn wingewest !
– Neergelegde stemmen: 866.870.
– VLD-stemmen: 65.840 (=7,96%).
– Q-stemmen: 14.438. (Een ongelooflijke daling met 64,1%, want hij kreeg in 2019 in zijn provincie zelfs 40.292 naamstemmen.)
Interne populariteit: 14.438/65.840 =21,12%. (Vijf jaar terug 38,30%).
Externe populariteit: 14.438/866.870 = 1,66% (Vijf jaar terug 4,73%).

P.S.
Hoe zit het met de externe populariteit van de andere kandidaat-burgemeesters in onze stad?
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) : 3.139 naamstemmen/52.695 neergelegde stemmen = 5,95 procent.
Schepen Axel Ronse (B-N)VA): 2.480/52.695 = 4,70 procent.
Allebei dus méér dan de burgemeester!…

Onze Ruthie versus den Quickie (3)

Ruthie moet het (nu) als lijsttrekker in haar campagne nog altijd hebben van het bussen van vriendelijke kaartjes ten huize van haar Kortrijkzanen.
Vincent, de machiavellist die zich (na een beschamend laag aantal voorkeurstemmen bij de Kamerverkiezingen) heeft uitgeroepen tot lijstduwer, heeft daarentegen bijna dagelijks zijn eigen persattaché ter beschikking in de persoon van Peter Lanssens, de 0,00%-journalist van ‘Het Laatste Nieuws’. (Over dat ongemeen vleierig en onkritisch interview – over méér dan één volle pagina! – van vorige zaterdag 15 juni hebben we het nog wel. Dat Quickie “niet is uitgeteld“, dat vergeten we zeker niet.)

Rond nieuwjaar van dit jaar stuurde Ruthie (intussen terug schepen) naar alle inwoners een kaartje met een leuk tekeningetje waarop we haar konden zoeken in een massa mensen. “Waar is Ruth?
Ze viel onmiddellijk op door haar representatieve verschijning. Om te vermijden dat we door Quickie als een seksist worden uitgescholden gebruiken we zelfs geen term meer als “fotogeniek”. Tegelijk vinden we wel niet – zoals raadslid Vermeersch durft te beweren – dat zij een hoog ‘knuffelgehalte’ heeft. Een “Miss” (van Kortrijk of niet) een knuffelgehalte toeschrijven is bij jury’s van missverkiezingen eerder een belediging.

Op FB vonden we toen in januari een opvallende reactie op dat kaartje van ene genaamde Mina Atillah.
Ons zodanig bijgebleven dat we zelfs de volledige tekst ervan hebben gearchiveerd. Een repliek van die aard op een eventueel wenskaartje van kandidaat Vincent Van Quickenborne kunnen we ons onmogelijk inbeelden.
Volg maar even wat Mina denkt over het driejarig bestaan van Ruth als waarnemend burgemeester:
“Waar is Ruth? De krachtige stem die Kortrijk leidde, nu verstillend in de schaduw van de verandering. Ruth, de architect van de vooruitgang. Haar nalatenschap is als de echo van de beste tijden, een herinnering aan een leider die geliefd was. Waar is Ruth nu? In de harten van hen die haar visie koesteren en hopen dat haar erfenis blijft schitteren, zelfs in een nieuwe dageraad.”

Hier klinkt dus de WARE “vox populi”, weliswaar hooggestemd maar naar onze mening POLITIEK GEZIEN DAN niet helemaal juist.
Ruth Vandenberge was waarnemend burgemeester vanaf de gemeenteraad van oktober 2020 tot die van november 2023. We herinneren haar functioneren enkel nog als dat van een attente, overal aanwezige, wakende burgermoeder die de Kortrijkzanen aanzag als haar kindjes. Met alle kenmerken die ze zichzelf toedicht: toegankelijk, empathisch, luisterbereid. (En zoals Peter Lanssens van HLN ook nog waagt te vermelden: als een ‘aangename verschijning’.)
Nu verspreidt Ruth sinds vorige week opnieuw een leuk kaartje, met de veel zeggende kop: “En dan nu Kortrijk”.
Van mogelijke beleidsplannen is weerom geen sprake. De AANPAK ervan is daarentegen wel duidelijk: zij gelooft in een “politiek van vriendelijkheid”. Een combinatie van hartelijkheid, daadkracht en (warempel) ook nog visie. Leidraad hierbij zijn – in pure marketingtaal uitgedrukt: “de vier D’s“: we gaan Dienen, Deugen, Durven en Doen.
Bij de ‘D’ van Deugen belooft zij kordaat op te treden tegen onrespectvol en asociaal gedrag. En bij de ‘D’ van Doen wil zij niet teveel – zeker geen hemel – beloven (dachten we al, N.V.D.R.) maar doen wat ze zegt. “Niet teveel theater maar presteren en realiseren.”
Ja, het is zoals Ruthie zegt: “een stad mogen besturen is een voorrecht maar niet altijd eenvoudig.”

(Wordt vervolgd; “En nu dan Quickie.”)Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert