Waar gaan we dat schrijven?

“Het Laatste Nieuws” heeft een persbericht van het Vlaams Belang (dd. 3 maart) overgenomen!!
Dat gebeurt zelden,….of nooit. Natuurlijk met een grote kop die meteen de inhoud van het VB-bericht nuanceert, zo niet weerspreekt.
Peter Lanssens heeft bij het lezen van het perscommuniqué al onmiddellijk gebruik gemaakt van zijn open rode lijn met de burgemeester om hem de gelegenheid te geven enig weerwerk te bieden tegenover datgene wat het VB nu weer beweert. (Zeg, beste lezer, weet u wat we zelfs voor mogelijk houden als er voor de tripartite minder gunstige persberichten binnenlopen? Dat Vincent himself vriend Peter contacteert om hem erop te wijzen wat hij best wel of niet kan publiceren. Of zijn slaafse perskoelie influistert hoe men het bericht inhoudelijk van commentaar kan voorzien. Ja, beste lezer, dat achten we waarlijk voor mogelijk.)
Over dat VB-bericht hadden wij het hier al.
Raadslid Carmen Ryheul heeft uitgevlooid dat de nieuwe “gemeentelijke administratieve sanctie” (GAS5 “) (over zgn. kleine snelheidsovertredingen in bepaalde zones) in het laatste trimester van vorig jaar alleen al (bruto) 519.557 euro heeft opgebracht. En dit zelfs zonder dat de nieuwe flitspalen en de trajectcontroles al operationeel zijn. Het VB is hierbij van oordeel dat de aankoop van nieuwe flitspalen en camera’s vooral dienstig zal zijn voor het spijzen van de gaten in de stadskas. Bijgevolg stelt het VB voor om de opbrengst van die boeten onder te brengen in een fonds ten einde te investeren in maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.
Hoe reageert de burgmeester daar nu op?
Ewel, zoals hij dat gewoon is. Eerst de inhoud van de boodschap van het VB negeren en verdraaien, om die dan des te beter te kunnen weerleggen of als een leugen te bestempelen. Vincent: “Als we het VB volgen moeten we het flitsen in de stad dus stoppen, want het het is toch allemaal voor de stadskas.”. En dan volgt naar gewoonte de nodige theatrale demagogie: “Het VB zit dus niet in met verkeersslachtoffers die vallen door onaangepaste snelheid. Vertel dat eens aan de ouders van verongelukte kinderen.”
Die zit hé ! En Peter maar noteren…
En zijn besluit zit ook, want….het correspondeert totaal met wat het VB voorstelt. (Lanssens ziet dat niet.)
Vincent: “Het dichtrijden van de lekgeslagen stadskas klopt helemaal niet. Ik zal voorstellen om al die extra centen systematisch en structureel aan de politie over te maken.”

Peter Lanssens is in zijn jeugd ongetwijfeld naar onze Kortrijkse ‘gazette-schrijvers-school’ geweest.
Daar heeft hij ooit gehoord van het journalistieke principe van “woord en wederwoord”. “Hoor en wederhoor”. Ja zeg! Dat moet.
Die regel past hij dus zeer consequent toe.
Als de oppositie iets durft te beweren, dan noteert hij stante pede een wederwoord van de burgemeester of van een schepen (alleszins Axel Weydts). Het tegenovergestelde, dat lukt niet. Komt er een lid van het College met een bericht op de proppen, dan krijgt Lanssens geen enkel oppositielid aan de lijn voor een repliek.
Onze 0,00%-journalist (lps) moet ook nog leren dat men bij de toepassing van de regel “woord en wederwoord” als 100%-JOURNALIST zélf de materie moet kennen die ter sprake komt.
– Lanssens kon er Vincent aan herinnerd hebben dat hij als parlementslid ooit (2016) een wetsvoorstel heeft ingediend, gelijkaardig aan die beruchte, nieuwe GAS5. Zijn motief? De parketten ontlasten!
– Lanssens kon er (als hij een100%-journalist was geweest) zijn vriend Vincent tevens op gewezen hebben dat de CD&V-raadsleden in de gemeenteraad (september 2023) de invoering van GAS5 hebben afgekeurd. Dat is dus net de fractie waarmee Quickie een gezamenlijke stadslijst zal vormen. Komt GAS5 dan nog in het kiesprogramma? Of wordt het geschrapt?
– En zou het kunnen dat Vincent nog nieuwe zones of straten voorziet waar GAS5 kan toegepast?


Gas5 kan veel geld opbrengen !

GAS5 is een nieuwe (de zoveelste soort) Gemeentelijke Administratieve Sanctie waarbij een gemeente nu een boete kan opleggen voor een beperkte snelheidsovertreding (20 km) in zones waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km per uur. Dat kon theoretisch eigenlijk al van in het jaar 2021 maar in Kortrijk is die mogelijkheid pas goedgekeurd in een gemeenteraad van september 2023. De VB- en CDV-fracties stemden tegen.
(Wat weinigen nog weten is dat toenmalig federaal parlementslid Vincent Van Quickenborne al in 2016 een wetsvoorstel heeft ingediend om snelheidsovertredingen tot 20 km te integreren in de GAS-wetgeving. Hij wou hiermee de parketten ontlasten. Maar Quickie was vergeten dat het hier ging om een gewestelijke materie en de Raad van State riep hem tot de orde.)
Iedereen weet wel dat die nieuwe boete (waarbij dus niet meer wordt gepenaliseerd) oorspronkelijk in het leven is geroepen en bedoeld om lokale besturen een extra financiële hefboom te geven om bijvoorbeeld te zorgen voor een beter verkeersveiligheidsbeleid. Maar zeker onze eigenste VB-raadsleden zijn er wel degelijk van overtuigd dat de invoering van de nieuwe GAS-boete (wat een tautologie!) gewoon bestemd is om de gaten in de stadskas te vullen. Het VB vermoedt zelfs dat het Kortrijkse stadsbestuur op weg is om met de vaststellingen van dit soort snelheidsovertredingen jaarlijks twee miljoen euro (en geen 1 miljoen netto, zoals het bestuur zich voorstelt) bijeen te flitsen.
En om dit vermoeden kracht bij te zetten heeft VB-raadslid Carmen Ryheul navraag gedaan wat de toepassing van GAS5 al heeft opgebracht in het laatste kwartaal van vorig jaar.
Gisteren 3 april heeft voornoemd raadslid via een persbericht van ‘Digitale Regio Kortrijk’ het antwoord op haar schriftelijke vraag verspreid. Het is het 145ste (!) van de partij, maar het grote vermoeden bestaat dat het communiqué weerom geen enkele krant zal halen.
Daarom doen wij het maar een keer
, in deze alternatieve stadskrant.

Om het rendement van GAS5 op te drijven is de tripartite van plan om drie vaste flitspalen op te stellen (Erasmuslaan, Hoge Dreef, Rollegemsesteenweg) en om naast de bestaande trajectcontrole nog twee onbemande snelheidscamera’s in te zetten.
Een en ander is nog niet operationeel, maar dat weerhoudt het stadsbestuur er intussen niet van om aan de lopende band te flitsen met de voorhanden mobiele camera’s.
En wat is nu de uitslag van al dit flitswerk?

Bruto-opbrengsten per maand:
– oktober 2023: 115.792 euro;
– november 2023: 215.072 euro:
– december 2023: 188.692 euro.
Totaal bruto voor dit kwartaal: 519.557 euro.

Hierbij passen twee belangrijke nuanceringen. Er zijn aan heel het gedoe ook kosten verbonden, en eigenlijk weten we ook niet goed of iedereen wel effectief zal betalen.
1. Er zullen vorderingen finaal oninvorderbaar verklaard worden vanwege bijv. gegrond bevonden verweren, moeilijke inning van buitenlandse dossiers, insolvabele debiteuren. Als zéér voorlopige assumptie meent het stadsbestuur dat we in die hierboven drie aangegeven maanden naar een bedrag van 51.956 euro (10 %) zullen mogen fluiten.
Dit gegeven alleen al herleidt de ontvangsten netto naar 467.601 euro.
2. Er zijn natuurlijk ook loonkosten in het beschouwde trimester.
– het GAS-team (2 VTE): 23.234 euro.
– politie (vele honderden uren!): 38.470 euro.
– debiteurenbeheer (rappels, verwerkingen betalingen): 10.505 euro.
Gevolg: van de bruto-ontvangsten moeten we nogmaals 72.208 euro aftrekken.
3. De kosten van het systeem (de IT-kost).
– jaarlijkse vaste kost: 10.505 euro.
– jaarlijks variabele kost: 25.365 euro.
(Stad rekent hier nog wel de opstartkosten aan: 8.446 euro.)
Totaal IT voor het besproken kwartaal: 44.102 euro.

Met aftrek van nog wat kleine diverse kosten komen we voor het laatste kwartaal van 2023 aan een NETTO-RESULTAAT van GAS5 op 348.676 euro. In drie maanden.
Blijft wel dat er in het beschouwde trimester voor een som van 519.557 euro werd beboet.
In die zin kan men dus wel stellen dat bij eenzelfde tempo aan vaststellingen de stadskas in één jaar met twee miljoen wordt gespijsd.
En hoe meer zone 30’s, hoe meer potentiële inbreuken !
Cultuurschepen Ronse en cijfers: de nieuw schouwburg (3)

Vervolg van vorig stuk waarin we nagaan in hoeverre de bedragen die schepen Axel Ronse voor de renovatie en nieuwbouw van de schouwburg kloppen met wat we terugvinden in het dossier van het project.
3. De gemeenteraad beslist over de voorwaarden en de wijze van gunnen van de algemene bouwaanneming (13 maart 2023)
De algemene aanneming slaat o.a. op sloopwerken, ruwbouwwerken, dakwerken, gevelwerken, binnenafwerking, omgevingswerken, elektriciteit, HVAC, sanitair, brandbeveiliging, en natuurlijk de nieuwbouw.
Van belang is op te merken dat de theatertechnieken en de inrichting van de keuken in het cultuurcafé nog verder moeten uitgewerkt in het uitvoeringsdossier. (Zou dat die fase 2 kunnen zijn?)
In dit stadium van het dossier maken de raadsleden voor het eerst kennis van wat de totale projectkost zou kunnen zijn. Men wijst er wel op dat het maken van een accurate raming vanwege onvoorspelbare prijsstijgingen geen sinecure is.
Hierna volgende bedragen zijn altijd incl. BTW.
De totaal geraamde projectkost bedraagt op dat moment 18.974.558 euro, met de optionele kosten inbegrepen.
Hierin onderscheiden we onder meer:
– algemene aanneming: 14.038.962 euro;
– theatertechnieken: 1.187.352 euro;
– erelonen (incl. veiligheidscoördinator): 1.744.174 euro;
– operationele kosten: 249.393 euro.
Misschien herinnert u zich dat het AMJP3 slechts voorzag in een uitgave van 14.383.483 euro en een subsidie van 7. 800.00 euro, zodat de netto-kost dan kwam op 6.583.483 euro.
Voor deze gunning is er dus op het projectbudget een onvoldoende bedrag beschikbaar ten belope van 4,2 miljoen euro. Maar dit moet op te lossen zijn door gebruik te maken van een “conjunctuurfonds” en een nog een te verwachten subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed subsidie (210.000 euro).
De gemeenteraad beslist om als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. (Zoals al gezegd: de CD&V en het VB onthouden zich.) Offertes moeten binnen in mei. De gunning aan een aannemer wordt verwacht tegen half juli 2023.
4. De gunning via openbare procedure gaat niet door (gemeenteraad 3 juli 2023)
Op de aanbesteding zijn slechts twee inschrijvingen ontvangen. En tot overmaat van ramp zijn die offertes onaanvaardbaar omwille van een ongekende overschrijding van het ramingsbedrag. In een raadscommissie laat schepen Ronse zich ontvallen dat het gaat om een meerkost van 5 miljoen.
Naar verluidt zijn de inschrijvers zelf verrast dat de gunning niet doorgaat. Schepen Ronse wijt dit alles niet aan een verkeerde raming van zijn diensten, maar wel aan de hoogconjunctuur. (Aannemers hebben overal te lande te veel werk vanwege de komende verkiezingen met de vele openbare aanbestedingen vanwege publieke besturen.) Niettemin worden enkele terechte opmerkingen van de inschrijvers meegenomen in het dossier.
Het ontwerp blijft hetzelfde evenals het financiële luik. Het toewijzen van de optionele posten en het ereloon van de ontwerpers wordt ietwat verhoogd.
Totaal bedrag: 18.850.161 euro.
Algemene aanneming: 14.038.962 euro.
Er moet dus een nieuwe plaatsingsprocedure gekozen worden. De gemeenteraad staat toe dat er zal gewerkt worden volgens de “mededingingsprocedure met onderhandeling“. Dit keer met instemming van de CD&V. (De geheime onderhandelingen over de opmaak van een nieuwe stadslijst voor de verkiezingen zijn al bezig?)
5. Definitieve gunning van de algemene aanneming (CBS 8 januari 2024)
(Het niet toewijzen van de openbare procedure bracht dus een verschuiving van de start van de werken met zich mee.)
Na selectie van 12 inschrijvers werden er drie offertes ontvangen.
Het bouwbedrijf FURNIBO nv uit Veurne wordt geselecteerd met een offerte van 16.461.844 euro EXCL. BTW.
(Een ander bedrijf was lichtjes goedkoper en het derde bedrijf trok zich terug.) Vergelijk met de raming bij de mededingingsprocedure: die was 11,5 miljoen EXC. BTW.)
Na maandenlange onderhandelingen (“besprekingen”) tussen oktober en december 2023 kwamen twee partijen met een “best and final offer”. De ‘BEFO’ van de nv FURNIBO bedroeg uiteindelijk EXCL. BTW15.151.182 euro, dus zowat 1,3 miljoen euro minder dan de hun oorspronkelijke offerte.
(Het is over die zgn. besparing dat schepen Axel Ronse het zo trots heeft in zijn persmededeling.)
Mét BTW kost de algemene aanneming van de stadschouwburg dus 17.632.946 euro.

6. Totaal nieuwe raming van de projectkost (toelichting CBS van 8 januari 2024)
Ter gelegenheid van de gunning van de algemene aanneming aan de nv Furnibo heeft “men” een nieuwe raming opgemaakt van de totale projectkost.
Je schrikt je een hoedje.
Onze lezers vernamen hierboven al dat men het in juli 2023 had over een bedrag van 18.850.161 euro.
Hoeveel is dat nu geworden? We gaan het u een keer zeggen! 24.570.214 euro, incl. BTW.
De details van de verhoogde posten laten we hier nu achterwege. (U kunt ze opvragen bij onze redactie.)
Het gaat er ons om dat we maar weer eens aantonen hoe verkeerd de Kortrijkzanen worden voorgelicht.
En hoe de pers niet in staat is om dit te doorgronden
.

HOE IS DAT NU TOCH MOGELIJK??
Schepen Ronse heeft het in een persmededeling (én op de website van Stad) over een bedrag van 13,3 miljoen. Het gaat in de offerte voor de algemene aanneming van het bouwbedrijf Furnibo om 17,6 miljoen.
De schepen geeft ook de indruk dat het gaat om een totaal projectbedrag. In werkelijkheid is dat nu gebudgetteerd op 24,5 miljoen, en vorig jaar ging het nog om 18,8 miljoen.

Voorts heeft men het in de budgetten zoals vermeld in de aangepaste meerjarenplannen continu over een fase 1, zijnde het publieksgedeelte. Komt er nog wat??
SAMENVATTING EN BESLUIT
De communicatie van cultuurschepen Axel Ronse over de ko

Cultuurschepen Ronse en cijfers: de vernieuwde schouwburg (2)

U hebt het allemaal kunnen lezen in HLN van gisteren 28 maart: de ingrijpende renovatie van de stadschouwburg is aangevat, met als blikvangers de nieuwe theaterzaal en het cultuurcafé. Stond ook allemaal tevoren al te lezen op de website van stad. In feite gaat het om meer dan een renovatie: er is ook restauratie en nieuwbouw opgenomen in het masterplan.
We beperken ons hier tot wat de N-VA- schepen van cultuur Axel Ronse te berde brengt inzake financiering van het project (dat we genegen zijn, – al positivo haasten we ons voortaan altijd om dit uitdrukkelijk te poneren).
Schepen zegt:
– het totaalbudget bedraagt 13,3 miljoen van de stad en 7,8 miljoen euro Vlaamse subsidies;
– vergeleken met het oorspronkelijk budget had men af te rekenen met een prijsstijging van 25 procent maar door een nieuwe onderhandelingsprocedure (en extra financiering) kon men 1 miljoen besparen.
Voorts vertelt Axel nog dat er bij zijn debuut als schepen in 2019 plannen op tafel lagen om enkel een eerste fase van het zogenaamde masterplan te verwezenlijken maar dat men nu vanwege de steun van Vlaanderen aan de slag kon gaan om het volledige masterplan te realiseren.

Over dit laatste punt moeten we toch even bekennen dat we er niks van begrijpen. Eerste fase? Wat is dan de tweede?
In alle meerjarenplannen (we zijn gekomen aan de vierde aanpassing) van de lopende bestuursperiode is steeds en NOG STEEDS sprake van een masterplan fase 1, en dat slaat op het “publiekgedeelte”.
In het oorspronkelijke meerjarenplan (MJP) van december 2019 gaat het nog om een luttel investeringsbudget (raming!) van 8.110.000 euro en een subsidies ter waarde van 750.000 euro. Netto gaat het dus toch wel om een stadsuitgave van 7.360.000 euro.
In december 2020 krijgen we volgens het eerste aangepast meerjarenplan (AMJP1) plots een subsidie van niet minder dan 8.300.000 euro, zodat het masterplan nu slaat op een bedrag van – jawel – 14.377.168 euro (icl. BTW). Maar netto blijft de kost voor stad dus toch binnen de perken: 6.077.68 euro.
Ter info zeggen we er nog even bij dat de netto-uitgave in zowel het AMJP2 (2021) als in AMJP3 (2022) steeds cirkelt rond 6,5 miljoen. En de uitgaven (ramingen) blijven ook constant: 14,3 miljoen.
Maar dan gebeurt er iets waar de schepen niet over rept.
En let wel, men maakt nog steeds gewag van budgetten voor een fase 1 van het masterplan.
In het AMJP4 van 8 december 2023 is er plots een budgetwijziging met een stijging van meer dan 10 miljoen en een verhoging van het subsidiebedrag met ca. 200.000 euro. Het netto-bedrag stijgt met 9,9 miljoen.
Het budget (een raming) bedraagt dus nu, en onthoud dat maar even:
– een uitgave van 24.513.483 miljoen;
– subsidie: 8.010.000 euro:
– netto-uitgave voor stad: 16.503.483 euro.
ZO.
Herlees nu maar eens wat de schepen vertelt in de gazet en op de website van stad.


Tot op heden hadden we het over ramingen.
Laten we nu even de aanbestedingen bekijken, met andere woorden de contractuele, reëel aangegane uitgaven.
Een chronologie van de feiten. (De gazetten mogen deze gegevens gerust overnemen.) Laten we beginnen bij het begin:
1. De gunning van de studieopdracht (CBS van 14 juni 2021)
Het bureau WIT Architecten uit Leuven mag een ontwerp maken voor de nieuwbouw en renovatie/restauratie van de stadschouwburg. Ereloon 11 procent van de bouwkost. Offerte van het bureau bedroeg 1.246.500 euro (incl. BTW). In mei 2021 werd de bouwkost volgens het wedstrijdontwerp nog geraamd op 11.425.444 euro. (Bouwkost wil zeggen: zonder voorstudie, erelonen, bijkomende projectkosten)
2. Voorontwerp goedgekeurd (CBS van 31 januari 2022)
(Schepen Ronse is verontschuldigd.)
Volgens een geactualiseerde prijsraming wordt de bouwkost nu geraamd op 12.829.506 euro.
De verhoging is te wijten aan een “hoogconjunctuur van de bouwprijzen”. Er is een gemiddelde prijsstijging te bespeuren van 8,72 procent sinds april 2021, wat een meerkost geeft van ca. 1 miljoen.
Komt daarbij dat er een nieuwe regelgeving is voor de ventilatie van de zalen. Een vernieuwing van het ventilatiesysteem in de grote zaal is geboden. Meerkost ca. 453.000 euro.
In de toelichting bij dat voorontwerp is niet uitdrukkelijk sprake van een fase 1 en 2. Wel heeft men het over enerzijds het “architecturale ontwerp” en daarnaast over studies in verband met technieken (HVAC, sanitair, akoestiek,…)
3. Algemene bouwaanneming, voorwaarden en wijze van gunnen (gemeenteraad 13 maart 2023)
Even wat politiek.
In het kader van de komende nieuwe stadslijst van het Team Burgemeester én de CD&V past het hier om om er aan te herinneren dat de oppositie (ook de CD&V dus ) zich heeft onthouden.
In een stemverklaring wijst Hannelore Vanhoenacker (fractieleider CD&V) op de serieuze prijsverhoging terwijl een evenredige stijging van de subsidiëring achterwege blijft. In een repliek zegt schepen Ronse dat hij nog zal proberen om extra middelen te verkrijgen van hogere overheden en hoopt hij dat de CD&V hem hierbij zal steunen. Maar in de raadscommissie is net door de projectleider geopperd dat men een aanvraag tot meer steun heeft ingediend en dat de uitkomst was dat zoiets niet kon !

(Wordt vervolgd.)

Kan cultuurschepen Ronse wat nauwkeuriger zijn? (1)

Oei.
Zo nu en dan vinden we dat onze N-VA-schepen van cultuur Axel Ronse niet nauwkeurig omspringt met de feiten, meer speciaal in zijn omgang met cijfers.
Maar ja, om dat aan te tonen is het vanzelfsprekend nodig dat we zelf over de juiste gegevens beschikken… En om die te vinden in dossiers die soms jaren oud zijn, dat is niet simpel. Het cultuurbeleid op gebied van investeringen is ook niet altijd heel transparant.

Axel is ook Vlaams parlementariër.
In een politiek rapport over het functioneren van de leden van het Vlaams parlement – vandaag gepubliceerd in “Het Nieuwsblad” – komt hij er goed uit. (Zijn humor wordt wel niet erg gesmaakt.)
Het wordt tijd dat ook in onze stadslog zo nu en dan een bedenking wordt geformuleerd over de gedragingen onze N-VA-schepen van cultuur. Eind januari al heeft hij zichzelf uitgeroepen tot kandidaat burgemeester bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee is de facto de tripartite in duigen gevallen.
Bij die gelegenheid maakte Ronse een waarlijk verbijsterend statement over zijn eigenste cultuurbeleid, zo uniek dat het een vermelding verdient in de geschiedenis van het Kortrijkse politiek gebeuren. In Facebook liet hij – nota bene als bevoegd schepen van het beleidsveld – weten dat er in de bijna voorbije bestuursperiode (2019-2024) teveel geld is gespendeerd aan cultuur! (Denk aan de renovatie van de schouwburg.) Hij wil (als toekomstig burgemeester) meer geld voor zorg en welzijn.
(Dat FB-bericht is niet meer terug te vinden.)

Het is in het hierboven geschetst kader dat we dus wat meer aandacht gaan besteden aan het optreden van schepen Ronse in de aanloop naar de verkiezingen.
We gaan nu op zoek naar wat juistere gegevens dan deze die we van hem gewoon zijn over twee belangrijk culturele projecten: 1) de renovatie van de schouwburg en 2) de bouw van een nieuwe site Abby.
Tot morgen, of wordt het overmorgen?

P.S.
In de gazetten lees je maar weer wat er staat… Och ja.

Las u al een keer een masterproef met rode oortjes?

Wij wel. Maar niet helemaal, want veel te geleerd geformuleerd en te moeilijk, terwijl de verhalende beschrijving van de “queer porno” toch wat begon te vervelen. Nu ja, je bent nu eenmaal hetero of niet,- alhoewel de scriptie van een studente aan de UGent waarover het hebben dit nogal betwijfelt.
Wat is me dat nu?
Zal kortrijkwatcher het over porno hebben? Is er enig verband met (Kortrijkse) politiek?
Jawel. We leggen het uit, straks.
De aanleiding is een stuk van onze sterreporter Peter Lanssens in zijn gazet van vandaag.

——
Onze HLN-reporter (lps) maakt vandaag weer verkapte reclame voor een zaak (Maison Mariage) en bijhorende vriendinnetjes. Titel van het stuk: “Wie wordt bruidegom of bruid van Margot?” (Merk op: ‘bruiden’ kunnen ook.)
Het zit zo.
Seda Virabian van de nieuwe trouwbeurs ‘Maison Mariage” pakt uit met een stunt, geïnspireerd op het spraakmakend televisieprogramma ‘Blind getrouwd”. Zij doet een oproep. Wie voor één dag de man of vrouw wil worden van de gekende Kortrijkse ‘urban influencer’ MARGOT DEMEULEMEESTER kan zich daarvoor kandidaat stellen met een email gericht aan ‘sedasbloemenaterlier@outlook.com’.
Pas op, dat moet vlug gebeuren want het kan nog slechts tot morgen, vrijdag 22 maart. (Het stuk van Lanssens is blijkbaar te laat gepubliceerd.)
De gelukkige, uitverkoren kandidaat (of kandidate dus) wordt dan op zondag 23 maart om 17 uur verwacht op de ‘eventlocatie’ Maison Parazar in de Voorstraat 37 en krijgt daar al het benodigde (een jurk, een maatpak, een boeket) om dan met de genodigden in stoet naar het historisch stadhuis te trekken, alwaar eerste schepen het Ruth Vandenberge het koppel (dat mekaar dus voor het eerst ziet) zal huwen.
Dat is dus een politieke kant van de zaak, een reden waarom we aan heel deze bedoening aandacht willen aan besteden.
Er dringen zich wat vraagjes op.
1. Waarom leent een zgn. eerste superschepen én kandidaat-burgemeester van een centrumstad zich tot zulke onnozelheden?
2. Kan een schepen voor dit soort van triviale reclamestunt gebruik maken van een openbaar gebouw, daarenboven nog de statige trouwzaal van het historisch stadhuis? En op dat uur, én op een zondag?
3. Betalen de organisatoren de retributie voor het gebruik van de zaal voor dit ronduit belachelijke schijnhuwelijk? (Er is toch stadspersoneel nodig, al was het maar om de deur te openen en licht te maken?)

Laat het ons even hebben over Margot Demeulemeester.
Reporter Lanssens is er stapelgek op: “ze heeft de beauty en de brains.”
Margot is een ideale partner voor wie op zoek is naar een verrijking van het leven, vol zotte avonturen. Een waar gevoelsmens ook, waar je diepe gesprekken mee kunt voeren, ook over wereldproblemen die onze tijd bezwaren zoals oorlogen en klimaatverandering. Tenslotte: Margot is een overtuigd vegetariër.
Wees gerust, ook al vermoedt u dat Lanssens hier de ironische toer opgaat: hij meent dat.
Van belang (ook politiek!) is hier dat de 0,00%-journalist (lps) het beroepshalve verzwijgt dat Margot Demeulemeester een concullega is! Zij is voor wat het Kortrijkse nieuws betreft de lokale reporter van het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen”. Kan daarbij niet verbergen dat zij van het puberale modieus-linkserige-progressief soort “journalistengilde” is.
Over gemeentepolitiek is ze nog altijd niet helemaal goed ingevoerd, maar we vergeten nooit een van haar eerste bijdragen over de gemeenteraad, die van februari vorig jaar. Een uitermate journalistiek smerig stuk dd. 3 maart 2023 waarbij zij over méér dan één pagina de mantel uitveegt van de VB-fractieleider Wouter Vermeersch. Niet op grond van eigen observatie, maar op basis van wat zijn vijanden haar vertellen. Journalistiek! (We weten dat de hoofredacteur van het weekblad achteraf danig verveeld zat met dat rapport en er alles heeft aan gedaan om de zaak “in der minne ” te regelen met Vermeersch.)

Maar nu wordt het toch tijd om de titel van ons stuk even uit te leggen.
We kennen Margootje niet enkel als reporter van HET WEEKBLAD van West-Vlaanderen, maar ook als “Master in de richting van de communicatiewetenschappen”, meer speciaal film en televisie. UGent, academiejaar 2016-2017.
Volledige titel van haar masterproef: “The Crash Pad Series: een segmentanalyse van cultureel verzet tegen normaliteit aan de hand van queer pornografie.”
Vandaar onze rode oortjes. Vooral bij het lezen van de bijlagen. Daarin beschrijft zij over vele bladzijden geheel in detail (close up) een aantal afleveringen uit de vier (wat we noemen: harde porno) films van de “Crash Pad Series”, gemaakt door Pink&White Productions.
U kunt haar masterscriptie nog altijd vinden op Tinternet. (Ghent University Library.) Behoudens die beschrijvingen van een aantal saillante scènes uit de films (met de juiste terminologie) is de teneur van de dissertatie pas na herhaalde lectuur bijna te begrijpen.
We verstaan nu wel waarom Margot in de gazet HLN van vandaag “knipoogt” als ze zegt nog niet te weten wat er na de bruiloft nog zou kunnen geburen in de huwelijksnacht. En dat een bruid als partner niet ipso facto is uitgesloten.

EINDE

Onze sterreporter (lps) maakt een opnieuw een bilan op van het beleid (2)

Ja, onze 0,00%-journalist Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” maakte online dan op 15 maart opnieuw “een duik in het bestuursakkoord “Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen”. Gelukkig dat we het gezien hebben. De printversie is nog niet gepubliceerd in de papieren gazet. We wezen er al een keer op dat de reporter online op 4 maart aan de hand van 10 punten heeft uitgezocht wat er nu gerealiseerd werd, en vooral wat niet. Ook met behulp van de leden van het schepencollege. Dat werkstuk kon men op papier pas lezen op dinsdag 12 maart. En wat bleek. Van die tien punten is er één uitgevoerd (het digitaal referendum) , en de andere negen actiepunten zijn nog in het stadium van de uitvoering. Maar ze zitten wel op schema. Twee grote projecten zullen zelfs nog dit jaar worden voltooid: de tentoonstellingssite Abby en de verlaging van de Leieboorden van de Dolfijn- en Kasteelkaai. Met andere woorden: de facto (op de keper beschouwd) is er geen enkel punt te vinden dat niet is gerealiseerd.
Burgemeester Van Quickenborne kon toen concluderen dat “ruim 80 procent van de beloftes is waargemaakt” en voegde er zelfs nog aan toe dat er dit jaar nog twaalf openingen zijn gepland.
Quickie keek ook naar de toekomst en verwees naar drie cruciale dossiers “die weer op de rails zijn gezet”. (Eigenlijk dossiers van het Vlaams Gewest: de trambus naar Hoog-Kortrijk, het nieuwe station, het nieuwe tracé voor het kanaal Bossuit-Kortrijk.)
In de gazet van 12 maart verwees de burgemeester tevens naar nieuwe plannen: een Groene Gordel en en nieuwe politiepost aan het Stationsplein.
En dan komt er nog een zinnetje dat in de gazet niet nader wordt toegelicht, maar in de online-versie wél.
Burgemeester voegt er nog aan toe dat hij ook “qua events naar een hogere versnelling wil schakelen”.
In de oorspronkelijke versie (die enkel abonnees konden lezen via Tinternet) gaf hij als voorbeeld dat hij de officiële start van de koers genaamd “Kuurne-Brussel-Kuurne” ook naar Kortrijk-stad wil overbrengen.
Die toelichting is dus in de gazet weggevallen, geschrapt. Normaliter noemt men in de perswereld zoiets: censuur. Het is duidelijk dat Quickie op vandaag, in de aanloop naar de verkiezingen geen slapende honden in Kuurne wil wakker maken.

Zo.
Intussen heeft onze sterreporter – van Quickie zelf natuurlijk – de wenk gekregen om zich nog wat beter te informeren over belangrijke lopende projecten. De spreekbuis van Q kreeg er zeven voorgeschoteld, met de nodige inside informatie. De voor Quickie dan gratis kiespropaganda gaat over:
1. Start van de omgevingsaanleg boven de nieuwe Appeltunnel.
2. Werken voor een groener winkelwandelgebied. (Er is minder leegstand!).
3. Opmaak van een plan-MER in verband met de locatie van een nieuw voetbalstadion.
4. Bijkomende trajectcontroles.
5. De aanstelling van een “jongerenflik” binnen het politiekorps en een samenwerkingsverband met het Oranjehuis. Naam: JU.WEL.
6. Opwaardering van “de kop van de Veemarkt”.
7. Sinksenfeesten in het kader van het project Kortrijk Culturele Hoofdstad.

Nadere informatie?
Iedere dag de krant kopen, op hoop van zegen.

P.S.
Wie HLN leest kan op geen enkele wijze ook maar enigszins vermoeden dat de tripartite niet meer bestaat. Of toch wél: geen enkel schepen van “Vooruit” of de N-VA wordt geciteerd.
En voor de sterreporter (lps) is absoluut duidelijk dat Quickie opnieuw burgemeester wordt.


Wat krijgen we nu? Een masterplan parking Broeltorens-Dam

Wat krijgen we nu? Het schepencollege tovert nu plots een plan tevoorschijn dat dateert van 2011, terwijl zelfs Peter Lanssens van ‘Het Laatste Nieuws’ er niet over rept. Bewoners uit de omgeving weten dus ook van toeten noch blazen.

Het moet zijn dat er ergens promotoren zijn die het op de heupen krijgen en eindelijk uitsluitsel willen krijgen in bepaalde verkoopdossiers langs de Dam.
Bij één van die stedenbouwkundige handelingen is de omgevingsaanvraag van Ciril NV intussen zeer recent (4 maart) geweigerd, met name voor de bouw van 62 appartementen en 7 woningen op Dam 71. Het project kreeg een ongunstig advies, onder andere omdat het niet kadert in een “vastgesteld masterplan” voor de ruimtelijke omgeving van de site tussen de IJzerkaai en Damkaai.
Dat masterplan “parking Broeltorens & Dam” is eigenlijk pas goedgekeurd in het CBS van 4 maart jongstleden maar kadert in een zgn. “Ontwikkelingskader Leieboorden”, ooit in lang vervlogen tijden (2011) opgemaakt door Leiedal in samenwerking met HUB-architecten en als “bindend beleidsinstrument” goedgekeurd door de gemeenteraad van mei 2011.

Lezer, u bent dat waarschijnlijk ook vergeten.
Maar “de site Broelparking” is slechts één van de 12 sites die Leiedal in 2011 heeft opgenomen in zijn “visiedocument”. In die tijd was er geen aanleiding om met dat specifieke ontwikkelingskader iets te doen, maar – zo vindt Stad- op vandaag is deze omgeving in beweging en is het nodig “om bepaalde ambities te formuleren om het openbaar domein tussen de verlaagde Leieboorden en ‘Buda Beach’ op te waarderen door de groenstructuur en de fiets- en wandelverbindingen te versterken”.
Beste lezer, het nu goedgekeurde masterplan telt elf bladzijden en is geschreven in dat typische en bijwijlen onuitstaanbaar jargon van pas afgestudeerde masters in Ruimtelijke Ordening.
We pikken er verkort enkele zaken uit die u kunnen interesseren.

Site Dam 18
Voor de nostalgici onder ons en erfgoedfetisjisten citeren we al onmiddellijk wat gezegd wordt over “Site Dam 18”, dat bekende, lieflijke, charmante (dokters)huisje langs de platanen van de Dam. “De site van de solitaire villa en de aanpalende garageboxen komt in beweging.” Ja, zo drukt men uit dat het eigenlijk wordt gesloopt. Reden? “Het vormt een unieke opportuniteit om de dubbele beplantingsstructuur van de Dam te herstellen.” Er komen appartementen en kantoorfuncties (4 bouwlagen) met volledig ondergrondse parking.

Parking Broel
– Er komen “leesbare” en logische fiets- en wandelverbindingen verbindingen tussen de kant oude en echte Leie.
– Er komt een centrale groenruimte, de facto twee parkings.
– Het actueel parkeeraanbod bedraagt 284 plaatsen en kan verminderd worden met 40 plaatsen (bij ontwikkeling van de kant Dam) en met 34 plaatsen bij volledige ontwikkeling van de centrale groenzone.

Kalkovenbrug
Komt in lijn met de Kleine Leiestaat

Site Dam
P.S. Voor niet-Kortrijkzanen: “Dam” is een straat, een laan.
(Hier verwijst men nog naar een workshop uit 2017 van Leidal met Josi Farrando.)
– De rijweg tussen IJzerkaai en Damkaai wordt op de noordelijke kant geconcentreerd (kant parking Dam en ‘Grooten Broel”). Kan eventueel over enkelrichting in het kader van een ruimer mobiliteitsplan.
– De andere rijweg (kant Buda) krijgt de vorm van een woonerf.
– De ruimte tussen de bomenrijen kan omgevormd tot een lineair park met de sfeer van een woonerf.
– De Dam heeft op vandaag 123 parkeerplaatsen. Door het weghalen van de parking onder de platanen verdwijnen er ca. 73 plaatsen. In de nieuwe inrichting blijven er ca. 50 plaatsen beschikbaar (40 aan de kant van de rijweg). Zij kunnen een specifiek statuut krijgen als kortparkeren of bewonersparkeren.

Site Dam 71
Zoals gezegd is de huidige omgevingsaanvraag tot de bouw van appartementen en woningen geweigerd.
In het hier toegelichte masterplan benoemt men deze site als “bouwveld ‘- Westelijke Zone (Dam)” en somt men een hele rij criteria op.
Een vergelijking van deze voorwaarden met de motivering van de weigering van de omgevingsaanvraag valt buiten het bestek van ons verhaal.

P.S.
Nog even opgezocht.
Wat zouden de raadsleden hebben gezegd over dat “Ontwikkelingskader Leieboorden” (12 sites) in de gemeenteraad van mei 2011. NIETS !Helga toch, ge laat u doen door Quickie ! Dat mag niet hoor !

Helga Kints is onze gemeenteraadsvoorzitter, en het is waarlijk met enorme tegenzin dat we weer eens moeten zagen over de wijze waarop zij de raadszittingen leidt. En er zijn nog vijf zittingen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen…Dat houden we niet meer vol.
Ja, haar optreden als voorzitter in de laatste gemeenteraad van vorige maandag 11 maart was voor de zoveelste keer niet om aan te zien. (Beseft zij dat niet, of hoe zit dat?) En natuurlijk ging het opnieuw om de wijze waarop zij Wouter Vermeersch bejegende, de fractieleider van het Vlaams Belang.
Uniek ditmaal was dat zij zich bij haar taak – het handhaven de orde – opvallend visueel zichtbaar gedroeg als een slaafse uitvoerder van richtlijnen die ze ter plekke kreeg van de burgemeester. Quickie zit namelijk pal naast haar en kan aldus met één enkel woord of zelfs een klein gebaar in één seconde opleggen wat haar te doen staat.

Vorige maandag is dat tweemaal zeer opzichtig gebeurd.
Voor wie zin geeft om nog een keer de live stream van de zitting te bekijken: kijk naar de digitale klok op het scherm in de raadszaal en let een eerste maal op wat er zich voordoet op de schepenbank zo tussen 19u22 en 19u26. Op bevel van de burgemeester (je ziet Helga letterlijk ja-knikken) moet Vermeersch zijn interpellatie over “de spiraal van geweld” in onze stad stopzetten en weigert zij tot tweemaal toe om in te gaan op zijn vraag om de zitting te schorsen. (Zo’n vraag wordt uiterst zelden genegeerd.)
Tweede geval doet zich voor rond 20u32.
Na een merkwaardig lange stilte (de reden ervan ontgaat ons) onderbreekt Vermeersch een interpellatie over een nieuwe politieverordening inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om te melden dat iemand uit het publiek een obsceen gebaar heeft gemaakt richting VB-raadslid Carmen Ryheul. Vermeersch vraagt de schorsing van de zitting want wil dat die persoon stante pede uit de raadzaal wordt gezet. Alweer duidelijk na een ultrakorte richtlijn van de burgemeester, weigert Helga Kints om op dat verzoek in te gaan.
Ter info: het is de alom bekende stadsgek Tony Decruyenaere die een middelvinger heeft opgestoken naar raadslid Ryheul. (‘Den Tony’ doet zich in het openbare leven voor als stadsfotograaf en als een prominent lid van de kiesvereniging ‘Team Burgemeester’ én de Open VLD. Hij bestempelt zichzelf trouwens ook nog als een goede, persoonlijke vriend van onze burgemeester.)

Laat ons als positivo maar weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Tussen Quickie aan de ene kant en Helga aan de andere kant laten we Carlo Daelman, de algemeen directeur, plaatsnemen.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert