Bruisende stad bruist nog altijd niet in de gemeenteraad

Alle gemeentelijke vzw’s hebben op tijd en stond en zoals het hoort vorig jaar december hun begroting en jaarplan 2005 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Plus hun nieuwe beheersovereenkomst 2005-2007 met de stad.
We kunnen dus ongeveer alles weten wat we willen weten van Sportplus, het Groeningeheem, de Kortrijkse Schouwburg, de ontmoetingscentra, de Stedelijke Musea en het Nationaal Vlasmuseum, de stedelijke bibliotheek, Jeugdinfra, het Jeugdontmoetingscentrum, de Warande.
Er is één VZW die ontbreekt op het lijstje, en nog wel een waarmee de burger bijna dagelijks – en ongetwijfeld in gunstige zin – geconfronteerd wordt: ons aller “Bruisende Stad”.
Die vzw ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de schepen van Cultuur, subsidiair evenementen, de heer Stefaan Bral.

Het is dus tot op heden nog onmogelijk te zeggen of er weer zand op Grote Markt komt en hoeveel dat gaat kosten.
Geen gemeenteraadslid dat zich daar vragen over stelt.
Geen inwoner ook die weet of er dit jaar een “KoCon Historic Rally” komt. Of hij boterhammen op het Plein zal mogen eten.

Dat is toch curieus. Dat jaarplan en die begroting 2005 van de vzw Bruisende Stad zijn nochtans bij het bestuur al min of meer bekend (soms min of meer goedgekeurd) van in de november-maand 2004.
En toch blijven de officiële documenten uit.

Wat is er aan de hand ?
Hoogstwaarschijnlijk is er onenigheid binnen het College van Burgemeester en Schepenen over de invulling van het beheerscontract tussen de stad en de VZW. Over vragen als wie er wat gaat bekostigen. Over de wijze waarop de VZW al of niet inkomsten kan verwerven. Over de vraag wie wat gaat doen. Over de inbeslagname van het publieke domein door de VZW.
Zoals men weet is er binnen het stadsbestuur ten andere ook een sluimerend conflict gaande tussen de voorstanders van – we houden het eenvoudig – een “elitaire” en een “volkse” bruisende stad.
Het is een soort veenbrand die naarmate de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 naderen nog veel pompiers zal nodig hebben.

Misschien heeft de revisor ook enige bedenkingen over rekeningen en begrotingen.
Het blijft wachten op zijn rapport. (Zullen de gemeenteraadsleden het ook wel consulteren? Vraag!)

Er is nog iets dat alleszins binnen het bestuur van de VZW zelf nu al een hele tijd voor gehakketak zorgt. Ook binnen het College is daar al veel over te doen geweest.
Er zijn namelijk weinig of geen gemeentelijke VZW’s waar bepaalde bestuursleden betaald worden voor hun werk. (Er is wellicht een kleine uitzondering bij het Groeningeheem.)
Normaliter is het allemaal vrijwilligerswerk van ware “civil servants“.

Bij de VZW Bruisende Stad gaat dat anders in zijn werk.
De penningmeester wordt wel betaald. Vroeger geen klein beetje (om van omver te vallen) maar dat is nu herleid tot 1.000 euro. Men noemt dat dan een “vergoeding”.
En er is ook een ambtenaar die bovenop zijn normale wedde en in feite zijn dagelijks werk inzake “evenementen” vanwege Bruisende Stad nog 250 euro per maand krijgt. Hij zou daarenboven nog genieten van een onrechtstreekse participatie (zoveel procent en oplopend) in de bedragen die door Bruisende Stad verworven worden in het kader van sponsoring. Dat kan hoog oplopen hoor.

Ja zeg.
Dat zijn geen normale snoepjes meer die een normaal denkend humanitair ingesteld mens wel degelijk van harte gunt aan de hardwerkende medemens.

Moge de stad hierbij gewaarschuwd worden voor Antwerpse toestanden !

Nu nog een formeel-juridische kwestie.
Een gemeentebestuur dat niet op tijd zijn begroting klaar heeft mag voor dat jaar geen uitgaven doen, tenzij met zgn. “voorlopige twaalfden” die telkenmaande dienen goedgekeurd door de gemeenteraad.
Mag de gemeentelijke vzw Bruisende Stad dit intussen dan wel?
De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 14 februari 2005. We zien wel.