Nog altijd geen zicht op de exploitatiewinst van de parkings op de Hallensite (2)

Onze trouwe lezers zullen zich herinneren dat we door een stom toeval ontdekt hebben dat
de samenwerkingsovereenkomst (van april vorig jaar) tussen de Stad (Parko) , Xpo en Kinepolis voor de inrichting en exploitatie van de parkeerplaatsen op de Hallensite nooit heeft gewerkt. Kinepolis heeft dat contract nooit geratificeerd. (De “Hallen” houden zich dan wel altijd handig beetje buiten schot.)
(Zie de berichten van 7 februari en vooral van 9 januari.)

De bevoegde schepen Guy Leleu heeft dit keurig verzwegen voor de gemeenteraad.
(Een Nederlands wethouder bijvoorbeeld zou zo’n omissie politiek niet zonder kleerscheuren overleven. In ons buurland tilt men heel zwaar aan dit soort nalatigheden – ook in gemeenteraden – en zou de affaire in de landelijke kranten shocking news zijn geweest. Het gaat hier niet om een kleinigheid.)
Maandag 14 februari 2005 zal de meerderheid gedwee een nieuwe samenwerkings -overeenkomst goedkeuren, ditmaal voor de duur van 15 in plaats van 30 jaar.
De stad (Parko) blijft de enige bouwheer en exploitant van de 2.380 parkeerplaatsen en zal ook permanent het dagelijks beheer ervan verzekeren.
Het is allemaal in het algemeen belang.
Maar dat zal de stad wel méér gaan kosten dan in de oorspronkelijke overeenkomst was voorzien.
Zo weigerde Kinepolis al in juli vorig jaar om nog verdere investeringen te doen in “studies, de aanleg en het betalend maken van de parkeerplaatsen”. Vroeger was bijvoorbeeld voorzien dat ook voor de uitrustingswerken alle drie de partners elk voor een derde zouden opdraaien.
Nu neemt de stad de helft daarvan voor zijn rekening, en de andere partners elk 25 procent.

Voor het eerst zijn ook enkele concrete bedragen vooropgesteld.
Men zal voor 820.000 euro (exclusief BTW) uitrustingswerken uitvoeren. (Aandeel van de stad dus 410.000 euro.) Die werken slaan ondermeer op camerabewaking(alweer, dat is toch niet meer te geloven) , een parkeergeleidings- systeem, toegangscontrole, een straalverbinding (?), dispatching, signalisatie. Of het becijferde bedrag in werkelijkheid zal kloppen is een vraag die nu al kan beantwoord worden: voor de bekabeling bijvoorbeeld is nog geen kostprijs gekend.
Parko heeft ook een raming gemaakt van de exploitatiekost: bijna 30.000 euro. (Persoonlijk geloof ik daar geen barst van.) Voor de personeelsbewaking voorziet men in dit bedrag begrepen ca. 18.000 euro. (Over bijkomend administratief personeel bij Parko wordt niet gerept.) Voor het onnauwkeurige begrip “flankerende maatregelen” zoals signalisatie (opnieuw) en een “shuttle” ca. 5.000 euro.

Een zeer belangrijke nieuwigheid in de nieuwe overeenkomst is dat er nog andere specifieke financiële voordelen voor de stad zijn verdwenen.
In april vorig jaar dacht men nog dat de stad 300.000 euro zou recuperen uit vroegere investeringen in de P+R parking Kinepolis. En hield men er rekening mee dat de beide andere partners zouden mee investeren in het realiseren van bijkomende parkeerterreinen in en rond de hallensite. Hierbij dacht men ook aan parkings binnen het EI. (De zinsnede dat de stad binnen het EI gronden zou “benaarstigen” is trouwens weggevallen in de nieuwe overeenkomst.)

Zal de Stad een exploitatiewinst realiseren ? Komt er – zoals de schepen ooit liet uitschijnen – een netto-winst (gelijk te verdelen onder de drie partners) ?
Het exploitatietekort is zoals we zagen beetje nauw berekend.
Netto-winst? Geen idee. De begrippen zijn om te beginnen niet al te best gedefinieerd.
En de simulaties zijn variabel. En voor een leek- Kortrijkzaan – raadslid plus schepen ook niet al te best te begrijpen. Op jaarbasis verwacht men in het gunstigste geval blijkbaar ca. 560.000 euro aan parkeerinkomsten. Die gaan niet noodzakelijk naar de stad. Kinepolis zou
1 euro voor 24 uur aanrekenen. Xpo 3 euro voor de bezoekers en 5 euro voor de exposanten (plus 1 euro per dag voor opbouw en afbraak).

Weet u welke kost het stadsbestuur altijd maar vergeet te vermelden?
Dat we bepaalde terreinen huren bij het Vlaamse Gewest. En dat dit 12.000 euro per jaar kost.
(Huurwaarborg 1,3 miljoen BEF.)
En dat de stad in 2001 ook gronden heeft aangekocht aan de Staat voor ca. 320.000 euro.

Laat ons maar weer braaf blijven.
Per jaar zal de stad aan exploitatie en huur minimaal en volgens zachtzinnige berekeningen 52.000 euro besteden.
Kostprijs van de vroeger aangekochte grond omgerekend voor 15 jaar: 21.000 euro.
De inititiële werken zullen bijna 1 miljoen euro kosten (met BTW). Maar dat is dus niet per jaar.
De vroegere investeringen tellen we al niet meer mee.
Allez, ‘t is al goed. Jongens toch. Het is gewoon het zoveelste soepdosier in onze stede waar u noch ik ooit enige klaarheid zullen in zien. Nooit. (En dat is dus weer een juiste voorspelling.)