INTERREG III B North Sea Region VISP Transnational Networking WP4 (2)

Waarover gaat dat Europese project VISP dus? (Zie nog vorige stukken.)
Kortrijk-Stad en OCMW krijgen van Europa 853.450 euro.
Maar in ruil daarvoor gooien we er zelf 978.450 euro tegenaan. (De stad zelf 789.700 euro.)
De vuistregel bij de zogenaamde co-financiering voor dit project Europa/locale partner is hier 48/51 procent.

Wat gaat men nu doen met die 1.831.900 euro ? Het gaat hier om méér dan 70 miljoen BEF.
(Kan ook 1.814.900 euro zijn, afhankelijk van welk dossier men leest.)

Véél.
Vooreerst personeel en experten aanwerven. En studies maken. Maar dat wisten we al.
Ook heelwat investeren, tenminste toch in de Venning.
Straks een lijstje daarvan.

Maar naast die kosten voor personeel en investeringen zijn er nog andere.
* Algemene kosten (kantoorbenodigdheden, overhead): 90.000 euro.
* Promotie en publicaties: 5.000 euro.
* Interne audit (?): 4.400 euro.
* Reis- en verblijfkosten, workshops, studiebezoeken: 59.000 euro.

Totaal van die kosten: 158.400 euro.
(Personeelskosten – exclusief die van stadsambtenaren – schat ik minimaal op 500.000 euro.)
Laat ons zeggen dat er uit het globale budget minstens 600.000 euro naar “begeleiders” gaat.

Nog even opmerken dat bepaalde gedane kosten van vóór 30 september 2003 niet in aanmerking komen voor Europese subsidiëring. (Welke dat zijn en om hoeveel geld het gaat zal geen mens of politicus nog willen of kunnen achterhalen.)

Vooreerst zijn er de locale acties van de stad zelf. (Alhoewel die soms overlappend zijn met bijvoorbeeld die van het OCMW.)

Vetex
Hieromtrent komen er alweer studieopdrachten voor 15.000 euro.
Het poortgebouw wordt een multifunctioneel wijkcentrum, gecombineerd met jeugdlokalen (de Chiro), en lokalen voor theater, sport en culturele manifestaties. De omgeving wordt openbaar domein. Prijskaart: 535.000 euro.
De directeurstuin wordt een openbaar park. 90.000 euro.

Venning
Er komt een multifunctionele groene zone bij van 2 ha. Met vlindertuin. 140.000 euro.
Sociale woningen worden gerenoveerd, door langdurig werklozen in opleiding bij de vzw Clarus.
Kosten gedragen door de huisvestingsmaatschappij, maar “Clarus” (U ook nog nooit van gehoord?) krijgt een begeleider voor 153.000 euro.

Sociale tewerkstelling
Opleidingsprogramma’s worden gegeven door de christendemocratische verenigingen Kanaal 127, Mentor, enz. De projectonwikkelaar krijgt 153.000 euro.

Binnenstad
Hoewel het VISP uitdrukkelijk mikt op randgebieden van grootsteden wordt er hier wel degelijk aan “Syntra West” gedacht met zijn ondernemerscentrum in de Leiestraat.
De investering voor de video-conferentieruimte (in het VISP-kader) bedraagt 50.000 euro.
Daarnaast mag de Kulak nog een studie maken over Levenlang Leren (LLL). 65.000 euro. (Waarschijnlijk gaat het hier over de zgn. Technologische Universiteit.)
Ook worden externe consultants geraadpleegd voor de studie (50.000 euro) van een concept voor de nieuwe bibliotheek. (Die bib was een kiesbelofte voor deze legislatuur.)

Wat gaat het OCMW doen?
Zich overal mee bemoeien. “Burgerparticipatie” organiseren. Zorgen dat de christendemocratische verenigingen “Mentor” en “De Poort” werk op tafel krijgen. Een deel van de koek krijgen. Daarvoor wordt tweemaal een 1/4de medewerker aangesteld, samen goed voor 82.000 euro.
Het OCMW zal ook meewerken aan een audit.

Het Kanaal 127 wordt natuurlijk ook werk aan de winkel bezorgd.
Die C.V.B.A. is in het project vertegenwoordigd door de vzw GENOS. (Nog nooit van gehoord. Is dus zeker pluralistisch.)
Kanaal 127 zal hoofdzakelijk instaan voor de organisatie van vernieuwende sociale tewerkstellingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s, toegankelijkheid van ICT, LLL, competentiecentrum, enz . Hiervoor wordt een projectontwikkelaar aangesteld voor 135.000 euro, te spreiden over 3,5 jaar.

De partners van het VISP-project zijn verplicht om maandelijks activiteitenrapporten (vorderingen, financies) voor te leggen aan de hoofdpartner Molndal (Zweden).
Die hoofdpartner maakt dat dan over aan een of ander Europees Interreg-secretariaat dat niemand weet liggen. Indien niet in orde, dan geen geld jongens en meisjes.
Beetje opletten. Overhead-kosten !

Zouden er al rapporten zijn overgemaakt? (Het project is gestart op 30 september 2003.)
Die financiële rapporteringen vanuit Kortrijk zullen ongetwijfeld de moeite waard zijn.

Mijn jarenlange ervaring met onze stadsfinanciën is dat zeker in de sociale en culturele sector de geldstromen volkomen onduidelijk en ondoorzichtig zijn.
En hier komen beide sectoren samen!
De VISP-boekhouder-revisor uit Zweden zal ongetwijfeld wel een keer moeten op visite komen. Dat wordt dan een echt toneelstuk: “De revisor”. Het fictieve stuk ooit gezien in de Schouwburg ?