Het tsiganologisch project te Heule (3) Een nieuwe wending in het dossier !

Zoals u weet – GADGO! – (zie de stukken van 13 maart) was de streefdatum voor de aanleg van een doortrekkersterrein langs de ringlaan R8 (vlakbij de WAAK) voor so-called “zigeuners” wel degelijk het jaar 2003. In elk geval moest heel het zaakje beklonken zijn in 2004.
Dat wil zeggen: geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Want de bewoners van de wijk “Kromme Olm” te Heule-Watermolen zijn niet van plan om zonder slag of stoot woonwagenbewoners in hun buurt te accepteren.
Net zoals vroeger ook de inwoners van Aalbeke en de baronie van Marke en schepen Bral van Bissegem zich met gunstig resultaat hebben verzet tegen de komst van de Rom in hun backyard.

Voortrekkers van het doortrekkersterrein alhier bij het stadsbestuur zijn schepen Frans Destoop en officieel althans het gehele ACW, minus raadslid Patrick Jolie. De top van de SP.A is ook niet tegen, zonder daarbij zijn basis te raadplegen. (De Venning als mogelijke vestingsplaats werd spontaan afgevoerd.)
Als men het waagt om bijvoorbeeld eind dit jaar of in het jaar van de verkiezingen te starten met de aanleg van het terrein zullen de voorstanders ervan – en daarmee heel de CD&V-lijst -gegarandeerd veel stemmen verliezen. Bij gebrek aan programma zal het Vlaams Blok er geweldig veel garen bij spinnen.

Voor schepen Frans Destoop persoonlijk is dat alles minder erg, want hij doet niet meer mee in 2006. (Alhoewel! Als het ACW niet gunstig behandeld – positief gediscrimineerd – wordt bij de CD&V-lijstsamenstelling en de daarbij horende nieuwe verdeling van mandaten zie ik hem toch nog een stunt uithalen.)

Ik moet altijd een beetje lachen met die hyper-democraten en aanhangers van de directe democratie. Het zijn dezelfden die bij gelegenheid luidop poneren dat men in verkiezingstijden geen diepgaande, structurele (lees impopulaire) maatregelen kan treffen.
Let even goed op kiezer. Partijen zijn al min of meer bezig met het bedenken van een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welnu, die partij die het waagt om daarin uitdrukkelijk te schrijven dat het “zigeunerpark” er eindelijk en absoluut moet komen heeft er gelegen.
Of men zal het heel goed moeten uitleggen. (Dat kan.)

Waarom begin ik daar nu weer over?
Omdat het er toch weer naar uitziet dat de aanleg van het woonwagenterrein niet voor morgen is.
In het pas verschenen nummer (11) “Lokaal” (dat is een blad voor gemeentemandatarissen) komt schepen Frans Destoop aan het woord over de vorderingen van het Kortrijkse woonwagenproject.
We lezen dan dat de werking van de werkgroep, het “overlegorgaan” van Heulse buurtbewoners, middenveld en partijen met de stad “op een laag pitje” staat. (Die vergadering komt al duizend jaar niet meer bijeen.) En wel omdat het dossier in een administratieve fase zit. Maar daar zal ongetwijfeld verandering in komen als het onderzoek over het BPA wordt opgestart.
Administratieve FASE…
We zijn al bijna twintig jaar bezig.

Schepen Destoop: “We hebben het BPA ook nodig om eventueel te kunnen onteigenen. Er is namelijk één eigenaar die voorlopig weigert zijn grond te verkopen.” Om die reden is het nog onduidelijk wanneer het Kortrijkse doortrekkersterrein af zal zijn.

Tja.
Zo’n niet-Kortrijkse lezer van het blad “Lokaal” slikt dat wel allemaal.

Eigenlijk vraag ik me soms af waarom er per se nog grond nodig is.
We kochten bij Leiedal en het Vlaamse Gewest al bijna 6.000 m². (Hebben daar veel subsidies voor gekregen: 154.201 euro.)
Een zogenaamd kwaliteitsvolle standplaats vraagt 240 m² , en men voorziet er 20.

De plaatskeuze van het terrein is er gekomen zonder enige (democratische) inspraak van de zigeuners zelf.
Zullen ze daar op Heule-Watermolen wel voor enige tijd willen pleisteren? Onder het toeziend oog van onze strenge maar rechtschapen schepen?

Ik vraag dit ook omdat er in Noord-Frankrijk alreeds vijf bestaande terreinen zijn: Lille, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Saint-André, Lomme.
En ons stadsbestuur weet dit waarschijnlijk niet, of gebaart van Kromme Haas, of laat het in elk geval niet weten aan de Heulse werkgroep: tegen 2008 komen er in de Préfecture du Nord nog een vijftiental nieuwe opvangterreinen bij !

Van die 15 zijn er trouwens eind vorig jaar al twee ingehuldigd, te Pérenchies en Wattignies.
Door niemand minder dan Pierre Mauroy. De vroegere burgemeester van Lille en nu voorzitter van de Communauté urbaine de Lille (CUDC).
En het gemeentebestuur van Leers heeft onlangs ook beslist om een terrein in te richten.

Schepen Frans Destoop die ook voorzitter is van Leiedal en in die hoedanigheid vast en zeker contacten heeft met de intercommunale LMCU zou dit toch moeten weten. Er is een vereniging van grensintercommunales uit Noord-Frankrijk en België (COPIT) waar hij van deel uitmaakt.
Twintig terreinen voor voyageurs in 2008 in onze onmiddellijke buurt ! En we weten nergens van !
(Dank u, kortrijkwatcher.)

Waarom zegt de schepen dat dan niet aan de Kortrijkse bevolking?
En waarom wordt er niet stante pede een Kortrijkse delegatie van mandatarissen en burgers gevormd om een keer die huidige en toekomstige terreinen te bezoeken en om een praatje te slaan met de “gens du voyage”?
En met de buren? En met Pierre Mauroy die zich waarlijk persoonlijk inzet voor de realisatie van de dossiers?
We kunnen er maar bij leren.

Als de “gens de voyage” zelf vinden dat ze genoeg levensruimte hebben in de regio, de métropole Franco-Belge, dan zit schepen Frans Destoop in zijn laatste jaar als mandataris wel met een groot probleem.

Een infame daad: de camera’s op het Schouwburgplein draaien en nog wel volkomen onwettelijk ook

De camera’s op het Schouwburgplein houden ons vanaf deze week in de gaten.
Volkomen onwettelijk, maar daarover straks meer.

De inhuldiging ervan is zoals hier vroeger al voorspeld geruisloos en in absolute mineur verlopen.
Er werden geen lintjes doorgeknipt. Traditioneel mediageile en hiervoor verantwoordelijke schepenen (Guy Leleu van mobiliteit, Hilde Demedts van veiligheid) waren in verslagen op WTV en in de gazetten nergens te bekennen.
Er is ook niet het minste protest of ludieke actie te zien of te horen geweest van onze libertijnse VLD-jongeren, noch van die van de SP.A (“Animo”). Spirit en Groen waren ook niet van de partij, alhoewel raadslid Piet Missiaen tegen de installatie heeft gestemd en Cathy Matthieu zich heeft onthouden. En de anarcho-jongeren die “het straatje” (Burgemeester Reynaertstraat) frequenteren weten waarschijnlijk niet eens dat de camera’s nu draaien.

(Wist u dat in juli 2004 slechts 26 raadsleden het cameratoezicht hebben goedgekeurd?
De rest van de 41 waren taktisch aan een plaspauze toe of waren verontschuldigd. Zo bijvoorbeeld ook schepen Philippe De Coene.)

De installatie van die camera’s is tot nog toe dan ook de meest infame beleidsdaad van het schepencollege.
Geen van de regerende coalitie-partijen alhier heeft ooit het invoeren van camerabewaking in zijn kiesprogramma 2000 opgenomen. Ook in de lokaal veiligheidsplan 2002-2004 was daarover absoluut geen sprake.

We zijn eigenlijk allemaal een beetje beschaamd over wat we nu weer hebben uitgericht.
Onze lezers weten waarom men deze affaire als schandelijk dient te bestempelen.
We hebben hierover al 25 pagina’s volgeschreven. Zie onze krant van 29, 11 (tweemaal), 10, 9, 8 en 6 maart.

De beslissing om cameratoezicht op openbaar domein in te voeren is zonder enige kennis van zaken genomen. Ik zeg dit nu voor één keer klaar en duidelijk, want het is een van de weinige onderwerpen waar ik werkelijk iets van afweet.
Zo’n korpschef kan dus maar weer eens zonder enige tegenspraak beweren dat de criminaliteit in een of andere voorstad van Londen (hij bedoelde Newham maar was het vergeten) door het cameratoezicht met 40 procent is gedaald. Een totaal onwetende journalist is dan niet in staat om enig weerwerk te bieden. Zelfs niet capabel om een beetje serieuze vragen te stellen. Of om gewoon enige bedenkingen te maken.

Luister.
Alle onafhankelijke en waarlijk deskundige onderzoekers zijn het inzake cameratoezicht op openbaar domein over één zaak eens: evaluaties van de effecten van camerabewaking zijn tot op heden ondeugdelijk, onbetrouwbaar, tegenstrijdig en daarom onbruikbaar.
Wedden dat onze beleidsmensen nog nooit de studies terzake hebben gelezen van bijvoorbeeld Ditton, Welsh, Faringhton, Hesseling?

Meegesleept door persoonlijke obsessies (de drang naar gadgets) en vooral door het lobbywerk van de veiligheidsindustrie zijn onze bestuurders nooit in staat geweest om tot een intern en extern debat te komen. Het “omslagpunt” in het beslissingsproces (dat er niet is geweest) is nooit bereikt: de vraag of men misschien ook zou kunnen besluiten om net géén camera’s te plaatsen.

De eis van subsidiariteit is niet beantwoord.
Dat wil zeggen: de vraag of andere minder ingrijpende maatregelen al tevoren beproefd zijn en al of niet hebben gefaald.
Blijkbaar hebben ze dus toch gefaald? Het mobiele politiekantoor, de agenten op de fiets, de hondenbrigade, de buurtwerkers, de pakmadams, de hulpagenten, de preventiewerkers, de politiewinkel, de alarmknoppen, de paaltjes, de Fox’en, BIN, de gerichte patrouilles, de convenanten met de cafébazen.
In elk geval: razzia’s op de Vlasmarkt zullen nodig blijven. Want dat is ook weer van een onvoorstelbare, stuitende lichtzinnigheid: de camera’s aan het Schouwburgplein bestrijken die markt niet. En ramkraken in de Lange Steenstraat zijn ook niet te zien.
Net die plaatsen waar mogelijk gevaar dreigt vallen buiten het gezichtsveld. Ge moet er maar opkomen.

Geen journalist ook die zich afvraagt of is voldaan aan de eis van proportionaliteit:
de verhouding van de ingezette middelen (financiële en personele) tot de doelstelling (beetje vandalisme aan de Golffontein).
Ik heb hier al een keer berekend dat men met de kosten van de installatie en de exploitatie zeker één agent gedurende zes jaar kan laten postvatten op het Schouwburgplein.
Over die kostprijs (zogezegd 95.000 euro) wordt weer op een handige manier gelogen.
Gelogen in de vorm van het feit dat gezwegen wordt over allerhande “nevenkosten” in verband met de exploitatie. Personeelskosten, kosten voor opleiding, inrichting meekijkruimte, de opslag van gegevens, onderhoud, herstellingen.

Het cameratoezicht is onwettelijk.
In de huidige situatie overtreedt het College zelfs twee artikels van het eigenste stedelijk reglement inzake camerabewaking.

Het gebruik van camera’s op openbaar domein dient namelijk uitvoerig kenbaar gemaakt aan de bevolking en de passanten. Tenminste aan de buitengrenzen van het bestreken domein moet er een signalisatie zijn aangebracht. Waarschuwingsborden met de afbeelding van een camera.
Voor het Kortrijkse cameratoezicht is in gemeenteraad van maart een reglement goedgekeurd (neenstemmen van Groen en Spirit). Art. 9 voorziet een globale informatieplicht en pictogrammen, en die zijn er dus niet.

Ik vraag me ook af of het stadsbestuur wel melding heeft gemaakt van de installatie bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat is namelijk verplicht.
Geen document hierover gevonden.

Dat kan niet! Dat mag niet !
Er is blijkbaar in het politiekantoor geen speciale ruimte voorzien voor de monitoring.
Iedere agent die daar toevallig passeert of aan het werk is kan de beelden bekijken.
Dat kan niet. Dat mag niet.
Er moeten speciaal aangestelde en opgeleide toezichthouders zijn met een absolute zwijgplicht.
Art. 5 van het Kortrijkse reglement voorziet dat de burgemeester specifiek de personen aanduidt die toegang hebben tot de beelden en de verwerking ervan. En volgens de gazetten gaat hij er nu prat op dat meerdere agenten occasioneel de video’s kunnen bekijken. (De insinuatie is: dit betekent een besparing in de personeelskosten.)

Nog volgens de gazetten is er ook nog geen software beschikbaar om de privacy van de bewoners te beschermen. Ook dat is niet koosjer.

Geen haan (raadslid, pennelikker, burger) die daarnaar kraait.
Is er dan werkelijk geen enkele wakkere burger die klacht gaat neerleggen?

Weet u waar we ons in de toekomst ook nog mogen aan verwachten?
1. Dat die camera’s ons zullen betrappen op verkeersovertredingen.
2. Dat er nog camera’s zullen komen.
3. En dat ze ook zullen toegerust worden met het grote nieuwste snufje: in Groningen nemen ze nu ook al geluid op. Ze horen ons !!
Het stadsbestuur (de korpschef) zal ook zo spoedig mogelijk proberen uit te pakken met een of ander succesverhaal bij het gebruik van die camera’s. Zonder een nulmeting voor te leggen. Want die is er gewoon niet.

Vriendelijke waarschuwing voor schepen Hilde Demedts

Van Hilde Demedts, onze schepen voor Burger en Welzijn, is bekend dat zij een scherp oog heeft voor schijnhuwelijken.
Hoeveel zij er al geweigerd heeft is mij onbekend. Een raadslid zou dat een keer kunnen durven vragen. Want de schepen heeft er toch wel al miserie mee gehad. En wordt me dunkt dan een beetje in de steek gelaten door collega’s of parket.

Goed geteld sluit de Kortrijkse schepen zo’n 300 (beetje meer soms) huwelijken af per jaar.
Bij toch zeker een twintigtal gevallen wordt er hierbij één van de partners Belg door huwelijk.
In het gerechtelijk arrondisement Kortrijk (dat is groter dan de stad Kortrijk) zijn er in 2003 (laatst bekend cijfer) 36 huwelijken aan een voorafgaand onderzoek onderworpen bij het parket. Er waren in datzelfde jaar slechts 3 dagvaardingen. En 7 nietigverklaringen.

In de ministerraad van 25 maart 2005 heeft de regering beloofd om een wetsontwerp in te dienen dat schijnhuwelijken (en gedwongen huwelijken) krachtdadiger zal aanpakken. Zelfs pogingen tot het afsluiten van schijnhuwelijken worden dan strafbaar.
De vice-minister en minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft zich daar altijd krachtdadig tegen verzet.

Dat ze nog altijd een soort obstructie pleegt blijkt nu weer uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Schoofs. Zijn vraag dateert van 2 maart en kreeg waarlijk een spoedig antwoord van de minister in het bulletin van Vragen en Antwoorden van 25 maart. (OVRA 51 -075, pag. 12527.)
Net op de dag dat de ministerraad besloten heeft om tot enige sanctioneringen over te gaan.

Wat willen we nu eigenlijk vertellen aan schepen Hilde Demedts?
Dat zij nog altijd goed moet opletten op wat ze bij huwelijksvoltrekkingen in haar stadhuis van plan is.
Immers, de schepen van de burgerlijke staat (in het Bulletin van de Kamer nog “stand” genoemd) gaat volkomen zelfstandig tewerk wanneer hij een huwelijk voltrekt of bepaalde feiten vaststelt.
(Bij pastoors is dat anders. Volgens de meest fundamentele ortodoxe kerkelijke leer akteren zij gewoon dat twee mensen voor zichzelf beslist hebben dat ze tot die daad willen overgaan. Katholieken trouwen gewoon met mekaar en laten het aan anderen eventjes over om dat te constateren. Een ingewikkelde kwestie. Je bent zelfs nog niet getrouwd als je nog niets hebt gedaan!)

Letterlijk citaat van meermaals gehuwde Laurette Onkelinx:
Hierbij zet de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn eigen verantwoordelijkheid op het spel.”

Laurette is ook juriste.
Vandaar de toevoeging:
“En deze verantwoordelijkheid van de schepen is drievoudig:
burgerlijk, strafrechtelijk en administratief. “

In geval van twijfel kan de ambtenaar een advies inwinnen bij de procureur des Konings.
Maar dat advies is niet bindend. De schepen van Burgelijke Staat alléén beslist om het huwelijk al dan niet te voltrekken.

Hilde !
Bent wel u goed verzekerd?
In andere steden is er bij de de ambtenarij een soort “cel” die de ambtenaar-schepen beschermt tegen mogelijke verkeerde percepties.

P.S.
In mei vorig jaar was er een huwelijksaangifte waarbij de huwelijksvoltrekking negatief werd geadviseerd door het parket. De betrokkenen zijn daarvan verwittigd in maart dit jaar. De zaak is in onder de rechter. Zal onze stadverzekeraar B.A (Ethias) tussenkomen?

Het actiecomité tegen het bezoekerscentrum Libel vergeet een paar vragen

Het actiecomité dat ageert tegen de komst van een bezoekerscentrum “Libel” in het zuiden van de stad heeft vorige zondag aan het College 13 bijzonder interessante vragen gesteld. Ze zijn wel nogal technisch van aard. En men heeft er enkele vergeten.

Eén eerder politiek getinte vraag (de laatste) is leuk.
“Wie van de leden van de Kortrijkse gemeenteraad is reeds ter plekke geweest op de site van de Libel?”
U moet namelijk weten dat in de gemeenteraad van januari 2005 slechts twee raadsleden tegen het project van schepen Philippe De Coene hebben gestemd: Godelieve Vanhoutte (NV.A) en Catthy Matthieu (nog wel van Groen!) . Dat zijn dus de kenners.

Voor we verder gaan veronderstel ik nu wel dat onze lezers een beetje weten waarover het gaat.
Reeds geruime tijd droomt de schepen van milieu van een uniek bouwwerk in het kader van Groen Lint Zuid (stadsgroen Marionetten). Hij wil op de afgedekte stortplaats in de Bosstraat een panoramapunt maken, een bezoekerspaviljoen optrekken dat tegelijk zal dienen als educatieve tentoonstellingsruimte, uitkijkpunt (60 meter boven MSL) en schuilplaats.
Het paviljoen zou de gedaante aannemen van een libel.

Omliggende bewoners vrezen voor rustverstoring.
(Tussen haakjes: er is al een bezoekerscentrum gepland op het Hof te Coucx.)

Waar heeft de schepen het idee gehaald?
Waarschijnlijk is hij nogal toevallig gestoten op een bouwwerk van de Floriade 2002 die toen plaats greep in Haarlemmermeer. (Daar stond nóg een prachtig paviljoen dat een beetje de vorm had van een opstijgend vliegtuig.)

Ene Thijs vanderWal (uit Amsterdam) van de landbouwuniversiteit van Wageningen mocht in Haarlemmermeer (Vijfhuizen) toen aan de slag gegaan. Zijn universiteit wou namelijk via de wereldfloriade naamsbekendheid verwerven door het opzetten van een tentconstructie in de vorm van een vlinder.

Over heel dit Nederlandse project valt nogal wat te lezen op internet.
Zie ondermeer: www.wau.nl of www.wageningen-ur.nl/floriade .
Of de website van de ontwerper, het ingenieursbureau : www.tentech.nl.
Of dat van de firma die het zeildoek maakte: www.buitinkzeilmaking.nl .
Of van de firma die instond voor de grondwerken: www.seignette.nl.
En zie natuurlijk ook www.haarlemmermeer.nl. De zoekterm “floriade” levert daar honderden items op.

Thijs vanderWal vertelt onbeschroomd op internet hoe hij op dat vlinderidee is gekomen.
En dat is goed.
“Op een vrijdagavond, na het consumeren van een fles goede rode wijn, heb ik de eerste schets gemaakt van het vlinderpaviljoen. Was ik nu beneveld of had ik een creatieve bui?”

Onze schepen van milieu wil ook naamsbekendheid verwerven en heeft de vlinder in een gelijkaardige bui omgetoverd tot een “waterjuffrouw”. (Of wordt het een echte “glazenmaker”?)
Hoeveel zal zijn streven naar naamsbekendheid kosten aan de stad?
We zullen dat ook weer nooit goed weten.

In de gemeenteraad van januari was er sprake van 300.000 euro.
Dat wil zeggen: voor het construeren, het coördineren, het definitief plaatsen van het paviljoen en voor alle kosten van het ontwerpen.
O.K.
Wat met de omgevingsaanleg? Wat zal het interieurwerk kosten? Komt er daar een beetje film? Enige P.C’.s? Video? En hoe staat het later nog met de exploitatie? (Altijd hetzelfde probleem hier in de stad, bij de plannenmakers.)
Van voorstudies (75.000 euro, zo las ik een keer in een begroting) en allerhande contacten is ook al geen sprake.

Onze Thijs vanderWal is hier toch al geweest?
Die Thijs is een Hollander!
Lees in dit verband even mee op internet.
De hoofdaannemer (Gielissen) van het Nederlanse vlinderpaviljoen herinnert zich nog dat er in de opstartfase van het bouwwerk in Haarlemmermeer vele werklunches en diners waren. En nu komt het.
Maar Thijs zijn creditkaart werd bijna nooit geaccepteerd. En hij had nooit contant geld opzak. Dus moest ik vaak de rekening betalen.”

Mag ik meteen en wel een keer iets zeggen?
Het vlinderpaviljoen op de Floriade 2002 waar de schepen zich op inspireert heeft in het totaal 900.000 euro gekost !
Exclusief de vele sponsorbijdragen. Exclusief het vele vrijwilligerwerk, bijvoorbeeld van studenten en scholen. Exclusief het ondersteunend werk van 9 (negen) ambtenaren uit de gemeente Haarlemmermeer. Ze staan met naam en toenaam op www.
(Over openbaarheid van bestuur heeft stad Kortrijk nog iets te leren.)

Ik heb ook een technisch-juridische vraag.
Als wijze van gunnen koos het stadsbestuur voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Om dan meteen maar te kiezen voor de ontwerper Thijs vanderWal.
Hoe wordt dit dan gemotiveerd?
Omwille van de technische en artistieke specificiteit van het werk kon men slechts voor die ene persoon kiezen.
Dat is natuurlijk larie.
Schepen van milieu kon geheel anders gehandeld hebben. Gezegd: ik wil nu echt een keer een educatief bezoekerscentrum op het hoogste punt van de stad. Als schepen van milieu tenminste één bouwwerk achter mij laten. Met panoramisch uitzicht.
En dan kon hij bijvoorbeeld ook europees gevraagd hebben aan een aantal Рdus m̩̩r dan ̩̩n Рontwerpers om mee te doen aan de prijskamp.
Voor mijn part mocht die Thijs ook meedoen.

Maar nee, vriend Thijs (koosnaam: Creditkaartje) moest en zou de ontwerper worden.
Nog iets.
Welke firma’s zullen instaan voor de werken? Zal er alweer geen mededinging zijn?
Heel concreet: brengt Thijs zijn vroegere medewerkers (ingenieurs en aannemers) mee naar Kortrijk?

Is kortrijkwatcher wééral tegen??
Bah, neen! Niet echt.
(Het bouwwerk komt toch niet in mijn backyard.)
Het eventueel verkeersprobleem op Sint-Anna dient wel aangepakt.
De ware kostprijs moet ook ietwat bekend worden.
En heel de procedure zou best ook enigszins juridisch correct verlopen. Wat dus tot op heden niet het geval is.

Ik zou ook graag willen weten op welk soort van libel het ontwerp is gebaseerd.
Wereldwijd zijn er 6000 bekend. Bij ons in de Nederlanden toch wel 70. Ik zou opteren voor de “Cordelugaster Philippus Hero”, de grootste Europese echte libel.

Geen censuur
Voorts ben ik van mening dat de bezoekers (scholieren) ook educatief voorlichting moeten krijgen over het voorplantingsritueel van de libellen en/of waterjuffers. Geen censuur. a.u.b.
Tijden de paring vormen libellen namelijk een alhier minder bekend “paringsrad“.
Dit gaat als volgt.
Het mannetje vliegt boven en achter het wijfje. Gebruik makend van zijn flaps landt het op haar kop nog wel. Vervolgens buigt hij zijn achterlijf tussen zijn poten naar voren en pakt haar met een tangvormig aanhangsel, cercus genaamd. En zo vliegen ze in tandemhouding verder tot zij via een bepaald acrobatisch te noemen vliegmaoeuvre een paringswiel vormen. Dat kan uren duren en tegen een hoge grondsnelheid.
Als we niet even opletten daar in het observatorium zullen we het nooit in werkelijkheid zien.

P.S.
Een gerucht dat ik niet kon (wil) controleren. Het vlinderpaviljoen van Thijs zou verkocht zijn en een plaats krijgen in Kalkar.
Telefoon van Thijs: 0317-485653 of 06-22486753.
Bellen maar. Met de groeten van kortrijkwatcher. Moest dat nummer maar niet publiceren op www.

Waar zijn de tafelschuimers van Cebu nu naartoe?

In de plaatselijke reguliere pers geen gegevens hierover gevonden. Ook niet op de website van onze stad.
Die site van de Noord-zuidraad weet ook nergens van. Schepen van omgeving Flup. DC. vertelt op zijn website (zijn agenda) niets – maar dan ook niets – over het bezoek van zijn collega’s van de vuilnisrapers uit Cebu aan onze stad. Men zou het toch over de afvalproblematiek hebben? En met pertinent hoge gasten? Dat hij daar nu een keer echt ongevoelig voor is siert hem volkomen.
We gaan er dus maar vanuit dat de delegatie van onze enige en echte zusterstad Cebu-city alweer weg is uit onze contreien en vandaag zijn opwachting maakt in hun andere zusterstad : Haarlemmermeer.

Vandaag 20 mei is Thomas Osmena (de veramerikaanste burgemeester van Cebu) met zijn gevolg (zou er ook nog iemand van Kortrijk bij zijn?) in de Nederlandse gemeente eregast tijdens het “Meer Jazz Festival”. Nog in het kader van onze ontwikkelingshulp zullen de Cebuanen ook de brandweerkazerne aldaar bezoeken en het Spaarnse ziekenhuis.
Een rondrit in de polders is in de komende dagen ook voorzien. Plus een boottocht over de Kager Plassen met het oog op een informeel overleg tussen beide burgemeesters.
Zeker over wat voor snoepreisjes men wederzijds nog kan bedenken? In samenwerking met de Noordzuidraad van Kortrijk ?
Ik ben er zeker van dat schepen Hilde Demedts (IMOG) volgende keer mag meegaan naar de
Fiellieppiennen. (Schepen Flup D.C. zal zich nog even bedenken, nu hij dat allemaal leest.)

Hoe ik dat allemaal weet?
Het College van Haarlemmermeer meldt dat allemaal netjes en beleefd op de gemeentelijke website. Zie maar.

Wat de Cebuanen hier in Kortrijk tussen 17 (of was het 16?) en 20 mei hebben aangevangen weten we niet echt goed. Er was wel een bezoek gepland aan de Harelbeekse verbrandingsoven.
Het is wachten geblazen op het verslag van de dienst ontwikkelingshulp.

Zie nog onze stukken van 16/5, 13/5 en 14/3 als u alles wil begrijpen.
Kortrijk heeft een stedenband met Cebu en zal in het kader van ontwikkelingssamenwerking eens aan de metropool Cebu vertellen hoe men aldaar de afvalproblematiek kan aanpakken.
Rondom de Filippijnse stedelijke stortplaatsen waaien de plastiekzakken tot hoog in de lucht. En ze scheuren niet, zoals onze vuilniszakken. Kindjes juichen. Er staat nochtans geen “poëzie” op.

In elk geval heeft het gezelschap alhier goed gegeten.
Het Kortrijkse stadsbestuur raamt de kosten voor restauratie (dagvergoeding) op een totaal van 2000 euro.
En de hotelkosten op max. 1000 euro.

Er waren nog andere kosten.
Voor het welkomstdiner, de gidsenkring, een vrijwilligersontmoeting (??), andere vervoerkosten, voorbereidend bezoek aan Haarlemmermeer, enz.) voorzag men 2000 euro.
De Cebuanen kregen ook nog een GSM ter beschikking? Niet te verstaan: al van 13 mei. En een minibusje.

Voor de vliegtickets had het stadsbestuur 9.000 euro over.
Uit hoeveel leden bestond de Cebuaanse delegatie dan wel? Was Bimbo weer van de partij? En Tessie?
Je kan zeker voor ca. 800 euro per persoon een retourtje krijgen van hieruit naar Manila. (Omgekeerd is het wellicht nog goedkoper.)
BETAALT EEN BURGEMEESTER VAN CEBU-CITY WEL ZIJN TICKET ?
(Als ik hem was zou ik dat niet doen. Visa !)

Het Kortrijkse College beschouwt al die overheidsopdrachten alweer als dagelijks beheer, daden waarvoor de gemeenteraad (of de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking) dan niet moet tussenkomen.

Een prangende vraag is in hoeverre Haarlemmermeer, de andere zusterstad van Cebu, zijn steentje heeft bijgedragen aan het snoepreisje van de Filippijnen.
Die aanminnige tafelschuimers van Cebu zijn tot alles in staat. Ze zijn zo lief meneer. Zullen de Hollanders zich laten doen? Hebben ze totaal niets bijgedragen in de vliegreis? Betalen zij enkel het vervoer met minibusje naar de waarlijk vlakbij gelegen luchthaven Schiphol?

Schepen Alain Cnudde van ontwikkelingshulp mag hierbij wel enige uitleg en rede verschaffen aan de gemeenteraad. Niet enkel aan de volstrekt onweerbarstige pers.
Over de ware kosten van heel dit gedoe met Cebu.
Tita-tovenaar Cnudde (ook van Financiën) zal opwerpen dat we daar in het kader van ons convenant “ontwikkelingssamenwerking” met de Vlaamse overheid subsidies voor krijgen. Dat is de kwestie niet. Ach.
Het gaat om de zin van dit alles. En de proporties tussen reis- en administratieve kosten
(uit Kortrijk) versus reële hulp.
Wederzijdse kennis met Cebu is totaal uitgesloten. Tenzij deze: dat die burgemeester van Cebu-city ook eens achter zijn vuilnismannen gaat lopen. Komt aldaar zeker niet in de pers.

P.S.
Op de webiste van metropool Cebu kan men de begroting van 2004 vinden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1.500.000.000 pesos.
Je vindt er ook inkomsten en uitgaven per sector en functie.
Schepen van ontwikkelingssamenwerking kan eens opzoeken wat Cebu krijgt aan binnen- en buitenlandse hulp. Staat Kortrijk daarbij?
En schepen van milieu kan eens nagaan wat Cebu besteedt aan “waste management”.
Ook eens kijken hoeveel een vuilnisraper verdient, per wijk.
www?
Het staat er allemaal op.
Ge moet daarvoor niet veel reizen.

Buda: nog facts en figures

Al enkele weken zijn er in het nieuwe café ” ‘t Eiland” (hoek Kapucijnenstraat) gesprekken gaande over het Buda-project. (Insiders gebruiken de term “budaverhaal”.)
Laatstleden woensdag 18 mei ging het meer in het bijzonder over de Pentascoop.

Wie deze samizdatkrant leest heeft daar niet echt veel bijgeleerd.
Kortrijkwatcher schreef over Buda al zeker twintig bladzijden.
Voor de echte en ware geïnteresseerden in het verhaal nog even de data van die stukken: 5/4, 2/4, 20/2, 28/1, 20/1, 13/1.

In de bovenzalen 1 en 2 komen dus wel degelijk “gradins”. Hoe dit te rijmen valt met de bedoeling om die zalen multifunctioneel te maken is me een raadsel.
Zaal 1 zal waarschijnlijk het exclusieve territorium worden van Limelight. En in zaal 2 zal Leuvenaar Koen Kwanten en Rooske met “Dans in Kortrijk” de plak zwaaien. Zijn ding doen.
Die gradins zullen ons dan wel beletten om interactief mee te gaan huppelen en raar doen.
Leuk wordt het dan gegarandeerd niet.
Opvallend voor zaal 2 is nog dat de oppervlakte van het podium groter is dan die voor het publiek. Men verwacht daar blijkbaar maximaal 100 kijkers.

Enkele zaken omtrent de infrastructuur zijn nog onbeslist.
Men- de ambtenarij althans – weet nog niet wat te doen met het dakappartement dat tot voor kort gratis ter beschikking was van de Bertjes en intussen is verlaten. Wees gerust dat er daarover nu al binnen de inwendige cirkel rond het Buda-project enige denkbeelden over bestaan.
Of er een café komt in de Pentascoop zelf staat ook nog niet vast. (Zullen de omliggende neringdoeners zich daartegen verzetten?) We hoorden ook niets meer over een “glazen doorgang”.
Van ruimte voor multimedia-dinges en post-opleiding voor artiesten weinig concrete zaken vernomen. Wel veel over nooduitgangen en de toegang voor gehandicapten.

U weet dat de verbouwing van de Pentascoop alléén al minstens 2,3 miljoen zal kosten.
Ik heb even gevraagd naar de te verwachten meerkosten. Ja, die zijn er altijd, zo werd gezegd.
Prijzen stijgen tijdens de duur van de werken. Ja, ‘t zal wel zijn. Maar ik bedoelde eerder mogelijke problemen met de riolen en de eventuele aanwezigheid van asbest. Het architectenbureau hield zich hier wat op de vlakte.
En voorts doelde ik op de ongetwijfeld in de toekomst steeds groeiende desiderata van de zogenaamde (drie? vier? vijf?) Kortrijkse kernactoren uit de kunstensector. (Een mooie verspreking is: kernreactoren.)
Maar die kunstensector blonk weer eens uit door afwezigheid.
(Antigone heeft blijkbaar volledig afgehaakt.)
Op de vraag waarom we de Pentascoop niet gekocht hebben (de erfpacht zal ons méér kosten dan een mogelijke aankoop die toch ooit eens zal gebeuren) hield de ambtenaar zich ook wijselijk gedeisd.

Opvallend in die wekelijkse gesprekken is de intense aanwezigheid van de ambtenarij. De top is er ! Dat is voorheen bij Kortrijkse gesprekken met de bevolking zelden gezien.
En die ambtenaren doen het waarlijk goed. Ze kennen hun dossiers als geen ander. Laatstleden woensdag bekroop me de rare gedachte dat we die gasten beter tot schepenen (beleidsmensen) zouden omtoveren. Laat ze deelnemen aan de verkiezingen!
De stad zou er wel bij varen.
Soms verraden ze ten andere ongewild dat zij toch wel voor een groot stuk het beleid bepalen. Ze spreken dan in de eerste persoon enkelvoud: “IK zou dit…”, IK doe wat…” Geen pluralis majestatis of “modestiae”.

Niet enkel “echte” ambtenaren zijn steeds van de partij. Er zijn nu plotseling ook enkele losse vaste of vaste losse krachten ingeschakeld om het Buda-verhaal te verkopen aan de burger. Hun statuut is onduidelijk. De wijze waarop ze betaald worden ook. (Uit Beeldenstorm – de privé-vzw van de burgemeester? Ik durf het gewoon niet vragen.)

Aanwezigheidspolitiek
Een ware schande op al de debatten die tot op heden werden gevoerd is de totale afwezigheid van de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Nu ja, van deze schepen is geweten dat hij totaal niet is opgezet met het Budaverhaal. Dat hij dat dan een keer komt zeggen !

Andere schepenen zijn ook nooit te bespeuren. (De burgemeester is wel zoveel als mogelijk aanwezig.)

En hoe staat het met de aanwezigheidspolitiek van de gemeenteraadsleden?
Wel, die politiek is volkomen afwezig. Behoudens vorige woensdag: er was welgeteld één VLD-raadslid.
Men moet hierbij nog even bedenken dat die debatten en gesprekken handelen over het misschien wel het grootste en meest innoverende en schoonste (plus duurste) project uit de Kortrijkse geschiedenis.

Een andere zéér belangrijke vaststelling is dat de kwasten uit de kunstensector zelf ook hun kat sturen. En dat zijn juist die gasten die straks letterlijk gaan leven van het project.
(Er is natuurlijk in het panel wel altijd één iemand uit de Bende van Vier van verplichte dienst.) Ook de bestuurders van de oude en nieuwe VZW Buda zijn nergens te bekennen.

De laatste keer deed er zich aan het café ” ‘t Eiland” een waarlijk surrealistisch beeld voor.
Ik dacht dat ik droomde.
Een aantal medewerkers van Limelight – komende uit de Pentascoop – kwamen tijdens het debat voorbij gewandeld in het straatje. Een beetje stiekem loerend door het raam. Ze trokken vermoedelijk naar huis. En het was nog niet eens heel laat.
Ongelooflijk: het ging daarbinnen in het café Eiland nu net even over hun eigenste huidige en toekomstige werkplaats !
En ze komen daar zomaar voorbij geslenterd… Als dieven in de nacht.
(Dat is nu een keer een totaal verkeerde beeldspraak. Ze zijn er nog altijd gerust in, in wat het Kortrijkse plebs weet te vertellen.)

Wie we daar op al die voorbije vergaderingen ook nooit zien zijn de conservatrices van de musea. Voor wanneer een tuchtprocedure?

De nieuw aangestelde communicator-bemiddelaar tussen de Bende van Vier van het Buda-verhaal en de Kortrijkzaan zal het niet onder de markt hebben.
Ik denk dat hij daar nog niet helemaal van bewust is.
Kortrijkwatcher zal hem bij gelegenheid bij deze klus zo goed als het kan informatief bijstaan.
Belangenloos.

Schend eens een graf

In het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn in de periode 2000-2004 vijftig dossiers binnengekomen met de kwalificatie “grafschennis”. Dat is een misdrijf behorend tot de categorie “schending van (andere) morele waarden en gevoelens”.
De dossiers zijn alle zonder gevolg geklasseerd, met uitzondering van twee nog lopende onderzoeken en één dossier ter beschikking aan een ander parket overgemaakt.

Het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is nogal groot: er zijn 6 politiezones en 21 gemeenten in vervat.
Aantal processen-verbaal in de stad Kortrijk (volgens de stadsverslagen) :
2000: nul
2001: 1
2002: 3
Dat kan niet kloppen want in de criminaliteitstatistieken van de politiezone VLAS wordt er maar één geval vermeld.
2003: 2 (géén in Kuurne en Lendelede)
Voor 2004 kennen we het aantal gevallen niet.

Maar dat kan nog komen want senator Hugo Vandenberghe heeft hierover ook een vraag gesteld aan de ministers Laurette Onkelinx en Patrick Dewael.

Hoe gaat het daar in onze zogenaamde zusterstad Tasjkent?

Kortrijkzanen die zich hebben ingeschreven voor de reis naar Tasjkent (Uzbekistan) kunnen met goed gevolg en tot de datum van de afreis in oktober ondermeer volgende websites raadplegen:
www.iwpr.net
www.registan.net
www.economist.com
www.opendemocracy.net
www.thinking-east.net
http://enews.furgana.ru
http://cf.hum.uva.nl/oosteuropa/prospekt (tijdschrift voor Rusland)

Allemaal met enorm veel links.
In een vorig stuk van 5 mei gaven we u ook nog een aantal interessante adressen.
Als u foto’s wil zien van de gruwelen: http://muslimuzbekistan.com

Reisgenoten!
Niet bang zijn.
Tegen oktober is alles opgelost. Is de president weg, met in zijn zog de burgemeester van Tasjkent. Kunnen daar dan met gerust gemoed heen.

P.S.
Kan de gemeenteraad geen steentje bijdragen tot de democratisering van Oezbekistan?
Een of andere motie goedkeuren?
Bijvoorbeeld zeggen dat wij Kortrijkzanen niet naar Oezbekistan gaan, zolang de burgemeester van onze zogenaamde zusterstad Tasjkent geen standpunt inneemt ten opzichte van het gedrag van de landspresident en zijn leger.
Het moet niet altijd over B-H-V gaan.

Nog vlugge en enige info voor de Cebuanen in onze stad en voor de Noord Zuid Raad

Zijn de Cebuanen vandaag in Kortrijk aangekomen?
In de lokale pers van Cebu nog altijd geen woord daarover.
Dat die tafelschuimers dan maar vlug even tussen twee recepties door www.haarlemmermeer.nl raadplegen en zich ook letterlijk daarheen spoeden. (Vlakbij Schiphol, het staat misschien al te gebeuren.)

Of durft de Cebuaanse delegatie aan onze Kortrijkse ontwikkelingshelpers niet vertellen hoeveel geld ze al hebben gekregen van hun Nederlandse zuster-polderstad? (Ook voor hun hospitaal en voor de brandweer.)

Haarlemmermeer is namelijk de zoveelste maar dit keer en al lang echte zusterstad waar het in se rijke Cebu-city geld uit pompt.
Kortrijk (schepen Alain Cnudde) heeft nog altijd geen officiële “letter of intention” met Cebu kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. (Dat zijn wij, Kortrijkzanen.) Laat staan een “memorandum of agreement”.
Niettemin heeft er iemand van de stadsadministratie in onze naam beslist dat we aldaar in de Filippijnen iets gaan doen aan “waste management”. Zonder internet te raadplegen.
Intussen wel veel heen-en weer-gereis organiseren. Dat is pas “waste management”! (Zo’n vliegtuig alleen al doet aan enorme luchtvervuiling.)

Lezer !
In plaats van naar de Sinksenfeesten te gaan kunt u vandaag Google raadplegen met de term “waste management Cebu”.
En zien hoe de stad met ons geld nu een keer elders nodeloos potverteert.

Ik wil eerst even een persoonlijke ervaring vertellen.
Filippijnse steden zijn de netste van heel de wereld. Je durft er niet eens een lucifer op straat gooien. Vandaar dat de afvalbergen reuzegroot zijn. Die van Manila kan men zowat vergelijken met een Tiegemberg. Er wonen mensen op ! Met hutjes en alles wat daarbij behoort.
De afvalproblematiek is aldaar van een heel andere orde dan bij ons. Die Filippijntjes hebben al lang voor onze tijd hun eigenste kringloopwinkeltjes uitgedacht. Zonder subsidies. Zonder ambtenaren.
En nu gaat Kortrijk ze een keer in het kader van ontwikkelingshulp (dat is een industrie) een ultra-dure verbrandingsoven aansmeren. Zoals die van Harelbeke. Heeft diverse keren maandenlang stilgelegen. Met telkens opnieuw enorme kosten. Miljoenen. Er is namelijk altijd iets nieuws te bedenken om ons gezond te houden. Corrupte regimes in Azië zullen daar wel weg mee kunnen.
Voor de arme Filippijntjes in Cebu en elders is voorsorteren en afvalpreventie de dood ! En dan gaan we nog een keer verbranden wat ze nodig hebben.
(Zie nog mijn alternatief en constructief voorstel in een vorig stuk.)

Kijk dus nog een keer bij Google.
Meer speciaal op de website van Haarlemmermeer.
Als u op de zoekmachine aldaar Cebu aantikt kunt u 64 items vinden. Bladzijden en bladzijden. En vergelijk dan met de gegevens van onze stadsite.
Haarlemmermeer geeft u tot en met inzage van de discussies over Cebu in de gemeenteraad. Met contracten. Met concepten. Begrotingen. Tussenrapportages. Burgerverslagen. Projectvoorstellen. Evaluaties.
Alles erop en eraan.

Noordzuidmensen! Oxfammers ! Groentjes !
Uw mond gaat openvallen.
Het toppunt is dus dat Haarlemmermeer zich ook intens bekommert om de afvalproblematiek van Cebu. Er daar ongelooflijk veel geld tegenaan gooit. En ook weer – hoe kan het anders ? – snoepreisjes organisiseert. De Rotary doet ook mee.
Kortrijk doet dus aan dubbelwerk. (Onze gemeenteraadsleden en schepenen weten dat niet. Philippe ook niet. En die andere Filip nog minder. Marie-Claire niet. Dinge ook niet. Laat staan één Kortrijkzaan. Eén journalist.)

Leest u vandaag op Google met me mee? Terwijl de Cebuaanse delegatie hier nu in Kortrijk aan het tafelen is? Of gaan we kruimels van de tafel rapen?

De Cebuanen komen er weer aan !

Geen schrik hebben.
Cebuanen behoren niet tot een tot nog toe onbekende diersoort.

Pinkstermaandag 16 mei al wordt er alhier ter stede een delegatie van Cebu-city uit de Filippijnen verwacht. De burgemeester zou ook meekomen. Kortrijk heeft namelijk al sinds 2004 (ja?) een stedenband met deze metropool (800.000 inwoners) van het gelijknamige eiland.
(Nog vandaag even de lokale pers van Cebu doorgebladerd. Geen bericht hieromtrent. De missie is misschien nog niet vertrokken. Nog even wachten op de zondagskranten aldaar.)

Tommy
Even iets tussendoor, ter informatie voor de lokale reguliere pers.
Mayor Tomas R. Osmeña (koosnaam Tommy) is waarschijnlijk nog altijd getrouwd met Margarita Lim Vargas. Zoon van een senator met dezelfde familienaam. Ik denk ook kleinzoon van een voormalig president (nog opzoeken). Geboortedatum nog niet gevonden. Aantal zussen of kindjes ook niet. Heeft gestudeerd aan de universiteit van Los Angeles (USA). Een halve Amerikaan. Is jarenlang vice-president geweest van “Apex Realty Developers in California” (USA) en van de Club Filipino aldaar. Financieel analyst van de Export-Import Bank van de United States. Zeker 15 jaar in Amerika geweest. Pas terug naar Cebu gekomen in 1988. Heeft al miljoenen peso buitenlands geld in de wacht gesleept voor zijn Metro Cebu. Ook voor zijn projecten inzake “waste management”. Dit laatste vooral onthouden!
Is in 2002 verkozen tot zowat de beste burgemeester van het land. Ook niet vergeten.
Het is dus met uitgerekend deze burgemeester van Cebu dat stad Kortrijk in het kader van de noord-zuid- ontwikkelingssamenwerking een stedenband heeft gesmeed.
Ik krijg de krul. En niet alleen omdat het geld voor onze ontwikkelingshulp nu plots oostwaarts gaat.
Wel omdat er hier een volstrekt onnozel – dit keer niet te verantwoorden irrationeel – spel aan de gang is. Volstrekt niet te verantwoorden. Kortrijkse ambtenaren en sommige mandatarissen verdienen snoepreisjes, maar geef dat soort dingen dan toch die naam. In managementtermen desnoods. Beetje incentieve dingen. Teambuilding.
De lokale reguliere pers zal over dit bezoek alleszins een alweer zoutloos maar wel politiek-correct en voor het stadsbestuur welgevallig verslag uitbrengen. Weten ze veel.
Kortrijkwatcher evenwel krijgt zoals vroeger al gezegd de krul van al dit duur en nutteloos gedoe, met het nodige heen-en-weer-gereis. Alsof er geen fax bestaat, E-mail, videoconferenties, websites.
Er is hierover ten andere in deze weblogkrant al een zéér triestig stukje aan gewijd. En dat is niet onze gewoonte. Zie het archief op datum 14.3.05.

Fundamentele en onbeantwoorde vraag
De fundamentele vraag was toen: waarom werd juist Cebu uitgekozen om via een zgn. stedenband aan ontwikkelingssamenwerking te doen?
Waarom kozen we bijvoorbeeld niet voor een door Allah helemaal vergeten dorp in Berber-Marokko?
Met dit land heeft Kortrijk tenminste nog enige affiniteit: er wonen en werken alhier in de stad
600 Marokkanen en 20

?????????????????????????????????????????
Amaai.
!!!!
Nog even opzij naar mijn papieren gekeken en alles is weg.

BLOGGER.COM IS IN PANNE GEVALLEN. ALLES KWIJT.

Had nog veel te vertellen. Over Bimbo en Tessie. Dat zijn de meest gehaaide fundraisers uit Cebu. Zullen die tafelschuimers weer van de partij zijn alhier in Kortrijk? Bimbo is een hoog geplaatst ambtenaar in Cebu. Heeft ook een vzw (foundation!) die huizen bouwt voor arme mensen. Doet van alles. Zelfs niet te vergelijken met een OCMW-bestuurder alhier. Zijn vrouw Tessie is ook een sociaal werkster. Een soort non die zich bezighoudt met de emancipatie van de vrouw op de Filippijnen. Ik kan daar echt een staaltje van vertellen, maar mijn blogger.com wil niet meedoen. Vrouwenemancipatie heeft voor haar met alles te maken, alhoewel ze nogal gefixeerd is op “family troubles”. Voedsel en zuiver water kan in de globale problematiek wel opgenomen worden zodat er in het kader van de specifieke milieuproblematiek toch weer even een tochtje over de wereld kan gemaakt. (Wees maar zeker dat ik niet blij ben als ik dit schrijf.)

Over de NGO’s – vzw’s in Cebu wou ik het ook hebben. Ze zijn al even transparant als bij ons. Het krioelt ervan in dat land.
En ze pompen maar geld vanuit het Westen. Witte olifantjes in de East.
Over de kosten van dat heen en weer geloop tussen Kortrijk en Cebu is mijn weblog ook gecrasht. (Tot op heden nadert de schatting de ronde som van 20.000 euro. )

Over de onvoorstelbare naïeviteit van de noord-zuid-raad alhier stond er ook iets op in mijn verdwenen kladversie.
Over de stadsbegroting van Cebu. Ook die van het departement “milieu”. (Dat kun je – in tegenstelling met onze Kortrijkse website – allemaal lezen op internet.) Hoeveel vuilniswagens ze daar hebben. Niet te geloven. Niet te geloven dat je dit allemaal vindt op www. (Waarom nog delegaties?)
Over het feit dat stad Kortrijk nu een keer aan Cebu gaat leren hoe je huisvuilzakken maakt die gaan scheuren als je ze maar even aanpakt. (Schepen De Coene zei in de laatste gemeenteraad van deze maand dat hij nergens van wist. Kende geen klachten daarover op zijn meldpunt. Schoof de schuld door naar Hilde Demedts vanwege misschien verkeerd uitgevoerd bestek door Imog.)

Over de sluiting van de verbrandingsoven van IMOG en de enorme bijgaande kosten wou ik het ook nog hebben. Een van de meest raadselachtige en dure perikelen in de streek. Cebu zal het nooit te horen krijgen.
Want vergeet niet dat stad Kortrijk aan Cebu een keer gaat leren hoe we de afvalproblematiek moeten aanpakken. Inclusief met bezoek aan de verbrandingsoven. Die schouw! Altijd witte of geen rookpluim overdag. Daar is ongelooflijk erg veel aan gemetst.
Cebu heeft niet zolang geleden een tweede prijs gewonnen als netste en groenste stad van de Filippijnen.
Het bezoek van de Cebuanen aan Kortrijk is niets anders dan een snoepjes- en zakenreis.
Heeft totaal niets maar dan ook niets te maken met ontwikkelingshulp en/of het eufemisme “samenwerking”.
Alleen kortrijkwatcher weet dit te melden. De keizer is naakt.
Volgende keer mogen de schepenen Philippe De Coene (milieu) en Hilde Demedts (bestuurder IMOG) zeker naar de Filippijnen.

We hadden ook nog een alwéér constructief voorstel. Er is één domein waarbij Kortrijk iets kan leren aan Cebu. En dat is “sociale economie”. Net dit project zou een keer van nut kunnen zijn voor de veramerikaanste burgemeester van Cebu. En voor de mensen uit de sloppenwijken aldaar. Tessie ! Help mij . We hebben een band !!

Mijn gratis Blogger.com wil blijkbaar niet dat ik dit allemaal vertel. Dat www staat voor niets. Voor een andere keer? Na het bezoek? Ach ja.