Een infame daad: de camera’s op het Schouwburgplein draaien en nog wel volkomen onwettelijk ook

De camera’s op het Schouwburgplein houden ons vanaf deze week in de gaten.
Volkomen onwettelijk, maar daarover straks meer.

De inhuldiging ervan is zoals hier vroeger al voorspeld geruisloos en in absolute mineur verlopen.
Er werden geen lintjes doorgeknipt. Traditioneel mediageile en hiervoor verantwoordelijke schepenen (Guy Leleu van mobiliteit, Hilde Demedts van veiligheid) waren in verslagen op WTV en in de gazetten nergens te bekennen.
Er is ook niet het minste protest of ludieke actie te zien of te horen geweest van onze libertijnse VLD-jongeren, noch van die van de SP.A (“Animo”). Spirit en Groen waren ook niet van de partij, alhoewel raadslid Piet Missiaen tegen de installatie heeft gestemd en Cathy Matthieu zich heeft onthouden. En de anarcho-jongeren die “het straatje” (Burgemeester Reynaertstraat) frequenteren weten waarschijnlijk niet eens dat de camera’s nu draaien.

(Wist u dat in juli 2004 slechts 26 raadsleden het cameratoezicht hebben goedgekeurd?
De rest van de 41 waren taktisch aan een plaspauze toe of waren verontschuldigd. Zo bijvoorbeeld ook schepen Philippe De Coene.)

De installatie van die camera’s is tot nog toe dan ook de meest infame beleidsdaad van het schepencollege.
Geen van de regerende coalitie-partijen alhier heeft ooit het invoeren van camerabewaking in zijn kiesprogramma 2000 opgenomen. Ook in de lokaal veiligheidsplan 2002-2004 was daarover absoluut geen sprake.

We zijn eigenlijk allemaal een beetje beschaamd over wat we nu weer hebben uitgericht.
Onze lezers weten waarom men deze affaire als schandelijk dient te bestempelen.
We hebben hierover al 25 pagina’s volgeschreven. Zie onze krant van 29, 11 (tweemaal), 10, 9, 8 en 6 maart.

De beslissing om cameratoezicht op openbaar domein in te voeren is zonder enige kennis van zaken genomen. Ik zeg dit nu voor één keer klaar en duidelijk, want het is een van de weinige onderwerpen waar ik werkelijk iets van afweet.
Zo’n korpschef kan dus maar weer eens zonder enige tegenspraak beweren dat de criminaliteit in een of andere voorstad van Londen (hij bedoelde Newham maar was het vergeten) door het cameratoezicht met 40 procent is gedaald. Een totaal onwetende journalist is dan niet in staat om enig weerwerk te bieden. Zelfs niet capabel om een beetje serieuze vragen te stellen. Of om gewoon enige bedenkingen te maken.

Luister.
Alle onafhankelijke en waarlijk deskundige onderzoekers zijn het inzake cameratoezicht op openbaar domein over één zaak eens: evaluaties van de effecten van camerabewaking zijn tot op heden ondeugdelijk, onbetrouwbaar, tegenstrijdig en daarom onbruikbaar.
Wedden dat onze beleidsmensen nog nooit de studies terzake hebben gelezen van bijvoorbeeld Ditton, Welsh, Faringhton, Hesseling?

Meegesleept door persoonlijke obsessies (de drang naar gadgets) en vooral door het lobbywerk van de veiligheidsindustrie zijn onze bestuurders nooit in staat geweest om tot een intern en extern debat te komen. Het “omslagpunt” in het beslissingsproces (dat er niet is geweest) is nooit bereikt: de vraag of men misschien ook zou kunnen besluiten om net géén camera’s te plaatsen.

De eis van subsidiariteit is niet beantwoord.
Dat wil zeggen: de vraag of andere minder ingrijpende maatregelen al tevoren beproefd zijn en al of niet hebben gefaald.
Blijkbaar hebben ze dus toch gefaald? Het mobiele politiekantoor, de agenten op de fiets, de hondenbrigade, de buurtwerkers, de pakmadams, de hulpagenten, de preventiewerkers, de politiewinkel, de alarmknoppen, de paaltjes, de Fox’en, BIN, de gerichte patrouilles, de convenanten met de cafébazen.
In elk geval: razzia’s op de Vlasmarkt zullen nodig blijven. Want dat is ook weer van een onvoorstelbare, stuitende lichtzinnigheid: de camera’s aan het Schouwburgplein bestrijken die markt niet. En ramkraken in de Lange Steenstraat zijn ook niet te zien.
Net die plaatsen waar mogelijk gevaar dreigt vallen buiten het gezichtsveld. Ge moet er maar opkomen.

Geen journalist ook die zich afvraagt of is voldaan aan de eis van proportionaliteit:
de verhouding van de ingezette middelen (financiële en personele) tot de doelstelling (beetje vandalisme aan de Golffontein).
Ik heb hier al een keer berekend dat men met de kosten van de installatie en de exploitatie zeker één agent gedurende zes jaar kan laten postvatten op het Schouwburgplein.
Over die kostprijs (zogezegd 95.000 euro) wordt weer op een handige manier gelogen.
Gelogen in de vorm van het feit dat gezwegen wordt over allerhande “nevenkosten” in verband met de exploitatie. Personeelskosten, kosten voor opleiding, inrichting meekijkruimte, de opslag van gegevens, onderhoud, herstellingen.

Het cameratoezicht is onwettelijk.
In de huidige situatie overtreedt het College zelfs twee artikels van het eigenste stedelijk reglement inzake camerabewaking.

Het gebruik van camera’s op openbaar domein dient namelijk uitvoerig kenbaar gemaakt aan de bevolking en de passanten. Tenminste aan de buitengrenzen van het bestreken domein moet er een signalisatie zijn aangebracht. Waarschuwingsborden met de afbeelding van een camera.
Voor het Kortrijkse cameratoezicht is in gemeenteraad van maart een reglement goedgekeurd (neenstemmen van Groen en Spirit). Art. 9 voorziet een globale informatieplicht en pictogrammen, en die zijn er dus niet.

Ik vraag me ook af of het stadsbestuur wel melding heeft gemaakt van de installatie bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat is namelijk verplicht.
Geen document hierover gevonden.

Dat kan niet! Dat mag niet !
Er is blijkbaar in het politiekantoor geen speciale ruimte voorzien voor de monitoring.
Iedere agent die daar toevallig passeert of aan het werk is kan de beelden bekijken.
Dat kan niet. Dat mag niet.
Er moeten speciaal aangestelde en opgeleide toezichthouders zijn met een absolute zwijgplicht.
Art. 5 van het Kortrijkse reglement voorziet dat de burgemeester specifiek de personen aanduidt die toegang hebben tot de beelden en de verwerking ervan. En volgens de gazetten gaat hij er nu prat op dat meerdere agenten occasioneel de video’s kunnen bekijken. (De insinuatie is: dit betekent een besparing in de personeelskosten.)

Nog volgens de gazetten is er ook nog geen software beschikbaar om de privacy van de bewoners te beschermen. Ook dat is niet koosjer.

Geen haan (raadslid, pennelikker, burger) die daarnaar kraait.
Is er dan werkelijk geen enkele wakkere burger die klacht gaat neerleggen?

Weet u waar we ons in de toekomst ook nog mogen aan verwachten?
1. Dat die camera’s ons zullen betrappen op verkeersovertredingen.
2. Dat er nog camera’s zullen komen.
3. En dat ze ook zullen toegerust worden met het grote nieuwste snufje: in Groningen nemen ze nu ook al geluid op. Ze horen ons !!
Het stadsbestuur (de korpschef) zal ook zo spoedig mogelijk proberen uit te pakken met een of ander succesverhaal bij het gebruik van die camera’s. Zonder een nulmeting voor te leggen. Want die is er gewoon niet.