Bruisende Stad in cijfers

Zoals beloofd gaan we eerst nog wat “foeteren”.
(Zie nog even de stukken van 11/6, 8/6, 3/6, 7/2, 13/1 als u helemaal op de hoogte wil blijven.)

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag zaterdag 11 juni zegt schepen Stefaan Bral nog dat de vzw Bruisende Stad werkt met een budget van 750.000 euro. Misschien heeft hij het cijfer ietwat afgerond om het journalisten wat gemakkelijk te maken, maar in de mij bekende begroting 2005 van de vzw heeft men het over 719.250 euro aan inkomsten en 717.015 eur aan uitgaven.
Nu, dat verschil is niet erg.

Voorts vertelt schepen Bral aan de gazetten dat de stad zorgt voor een toelage van 500.000 euro. Dat is al geen afronding meer.
In de stadsbegroting 2005 vind ik 379.335 euro aan toelagen voor Bruisende Stad.
Maar nog merkwaardiger is dat de begroting 2005 van Bruisende Stad zelf een stadstoelage vermeldt van 289.335 euro. Dat klopt dus helemaal niet. Evenwel. Plots leest men dan een beetje verder dat Bruisende Stad een extra toelage verwacht vanuit het cultuurbeleidsplan van 25.000 euro. En onder de rubriek PTK (Promotie en Toerisme Kortrijk) ziet men nog een extra stadstoelage opduiken van 50.000 euro. Het totaal van de stadstoelage wordt hier dan 364.335 euro.

Ben ik hier nu nog wel aan het gewone doordeweekse “foeteren” bezig?
Een schepen die beweert dat hij 500.000 euro krijgt van de stad, terwijl zijn eigenste begroting en die van de stad geheel andere bedragen vermeldt?
Zijn eindconclusie in de gazet was dat Bruisende Stad uiteindelijk nog zelf 125.000 euro moet zien te verwerven. Op basis van de mij bekende cijfers kom ik zelfs aan meer ! Zie verder.

Schepen Bral zegt nog dat de sponsors 125.000 euro “ophoesten”. In zijn eigen begroting zie ik een bedrag van 115.000 euro. Nu dat scheelt niet veel. Maar we hopen dat schepen Bral in de praktijk wel aan dat bedrag komt. Nog in maart was de toestand op dit gebied niet al te rooskleurig. Er zijn enkele grote sponsors weggevallen, bijvoorbeeld Xpo. En ik zie in de balans 2004 dat er voor de jaren 2002-2003 ook nog “oninbare” sponsoring was.

Aan de acquisitie van die sponsoring zijn ook “kosten” verbonden. Vorig jaar kreeg de inzamelaar 10 procent op de buit en die wervingskosten werden geraamd op 10.000 euro. Er zou in werkelijkheid slechts een forfait van 6.000 euro uitbetaald zijn.
Voor dit jaar krijgt de schooier gemiddeld 7,7 procent op de ingezamelde gelden. Hoe meer hij bijeenscharrelt hoe hoger het procent. Van 100 tot 135.000 bijvoorbeeld: 10 procent. Boven de 160.000 euro ? 15 procent !
Wie is die acquisiteur van sponsorgelden eigenlijk? Een firma, of een ambtenaar? Of beide samen? Welk raadslid zorgt voor een oplossing van deze zéér cruciale en ultra-gevaarlijke vraag?

We hebben gedaan met foeteren en snellen nu waarlijk schepen Bral ter hulp.
In zijn versie moet de vzw op eigen houtje 125.000 euro zien te bemachtigen om rond te komen. Hoe komt hij daarbij?
Het budget is 750.000 euro. De stad en de sponsers dragen daartoe 625.000 euro bij. Tekort: 125.000 euro. Ja.

Maar nu mijn versie, gebaseerd op de begrotingsdocumenten van Bruisende Stad zelf.
Budget: 719.250 euro. Bijdragen van stad en sponsors: 479.335 euro.
Het “tekort” dat de vzw moet zien aan te vullen is dus: 239.915 euro !

Stefaan !
Ik ben geen negativo !
U hebt het nog lastiger dan u zelf wist.

EN IN EEN OF ANDER STUK ALHIER BEN IK AL EEN KEER AAN DE ZIJDE VAN SCHEPEN
BRAL GAAN STAAN DOOR ER OP TE WJZEN DAT DE ECHTE BELASTING OP TERRASSEN IN 2004 VOLGENS DE STADSREKENING NIETS HEEFT OPGEBRACHT.
In het jargon: nul centiemen vastgestelde rechten.

We kijken nu even naar de balansen van de vzw Bral.
De te verwerken winst van het boekjaar 2003 bedroeg 24.174 euro.
En die van het boekjaar 2004 meer: 41.592 euro.
Maar voor dat jaar waren er ook weer “schulden op ten hoogste één jaar”: 92.009 euro.
(De handelsvorderingen bedroegen 87.614 euro.)

Het jaar 2003 was het eerste volledige werkjaar van de vzw.
Het eigen vermogen bedroeg toen 31.134 euro. In 2004 is dit gestegen naar 72.727 euro.

Ik heb altijd veel last met de cijfers van Bruisende Stad.
Soms begrijp ik er niet veel van en denk zelfs dat het gaat om een beetje virtuele driedubbele boekhouding.

Eén voorbeeld slechts van een totaal ondoorzichtige post.
Volgens de jaarrekening 2004 heeft het project “Ad!dicted to Kortrijk” een winst opgeleverd van 10.847 euro. Inkomsten 67.602 euro. Uitgaven: 56.755 euro.

Wat moet je daar eigenlijk allemaal van geloven?
In de laatste Algemene vergadering wist men niet eens te zeggen hoeveel boeken er werden verkocht, – of weggegeven. (Men voorzag een oplage van 6.500 exemplaren.)
Het “city branding” project werd volgens de notulen van het College begroot op 159.725 euro, zonder BTW. De Stad zou 31.750 euro bijleggen en men verwachtte nog veel inkomsten via advertentieverwerving, verkoop boek, subsidies van het Vlaamse Gewest, sponsoring (o.a. 50.000 euro van Barco).

Het is aan de gemeenteraad om dit alles en nog veel meer een keer uit te pluizen.
Dit is niet enkel een taak van de oppositie. Het gaat hier om deugdelijk bestuur. Ook de meerderheid dient zijn schepenen te controleren.
Schepen Bral moet nu maar eens gaan beseffen dat mensen zullen “stoppen met foeteren en leren samenwerken aan het nieuwe Kortrijk in wording” als het beleid volkomen transparant wordt gevoerd en als hij zich persoonlijk dan wat anders gaat gedragen, en zich als schepen houdt aan de wetten van het land.
Zo simpel is dat.