Een vorm van virtuele decumulatie bij raadslid Carl Decaluwé

Op dinsdag 14 juni ll. verscheen in de krant “De Tijd” een uitvoerig stuk onder de kop: “Energiedebat toch niet terug naar stenen tijdperk”. Co-auteur: Kortrijks raadslid (van het ACW) en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé.
In de ondertiteling bij het stuk wordt hij gebombardeerd tot woordvoerder “energie” voor de CD&V.

Kortrijkwatcher was van deze bevordering helemaal niet op de hoogte.
Waarom was dat even schrikken?
Omdat net de dag tevoren er in de Kortrijkse gemeenteraad een bespreking was gewijd aan het jaarverslag van Gaselwest en FIGGA. En raadslid Decaluwé heeft daar weer eens niet aan mee gedaan. In de gemeenteraad ging het die maandagavond vóór het verschijnen van het artikel van zijn hand dus wel degelijk over “energie”. Zelfs de liberalisering van de markt kwam nog eens ter sprake en de Elia-heffing. Raadslid Decaluwé zat bij de behandeling van dit punt maar weer eens luidop te mopperen, maar vertikte het om het woord te vragen aan de voorzitter.

Carl Decaluw̩ is Рmet al zijn politiek talent en kennis Рhet meest intrigerende raadslid van heel de gemeenteraad.
Zijn interventies zijn op de éne hand te tellen van een timmerman.
En toch proclameert hij zichzelf ook nog als specialist inzake media, telecommunicatie, woonbeleid, ruimtelijke ordening, kansarmoedepolitiek, mobiliteit.

Het moet gezegd: op al deze terreinen kan men hem als Vlaams volkvertegenwoordiger zeker niet als een luiwammes bestempelen. (Zie het overzicht van zijn parlementaire werkzaamheden op de website van het Vlaams Parlement.)
Daarom juist is het zo verwonderlijk dat hij zijn interventies in de Kortrijkse gemeenteraad beperkt tot enig gemopper en korzelige uithalen. Soms gaat hij nog net niet op de vuist, onze driftkikker.

Intrigerend.
Want er gaat geen gemeenteraad voorbij of hij zou vanuit zijn kennis van de materie een constructieve bijdrage kunnen leveren in het debat. Agendapunten als de stationsomgeving, de Zypte, de perikelen bij een huisvestingsmaatschappij, bodemsanering, bouwpremies, het project Sint-Denijsestraat, OCMW-verslagen, ICT-contracten (enz., enz.) zijn voor het raadslid enkel aanleidingen om her en der naar de oppositie op de achterbanken wat schimpscheuten af te vuren. In het beste geval beperkt hij zich tot wat meewarig hoofdschudden.
Hij is bijvoorbeeld al een keer ondervoorzitter geweest bij de intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Heeft over dit onderwerp nog nooit een woord gezegd. Bekent zich als het van pas komt noch als voorstander, noch als tegenstander van het vliegveld.

Hoe komt dat nu toch?
Hoe komt het dat hij zijn taak als volksvertegenwoordiger ter harte neemt en tegelijk afziet van enige werkzaamheden in de Kortrijkse gemeenteraad ? Vanwaar die virtuele, mentale decumulatie?

Decaluwé is al van in de jaren ’80 achter de schermen actief in de Kortrijkse politiek. In 1984 bijvoorbeeld was hij al BTK-leider alhier. 24 jaar jong. Poulain van ACW’er Olivier.
Waarschijnlijk heeft hij teveel weet van de meer schimmige zaken uit de Kortrijkse (partij)politiek. Want Carl Decaluwé mag zich dan al de allure van een nijdig ventje aanmeten, als het er op aan komt getuigt hij niet altijd van veel courage. Hij weet nu stilaan terdege waar hij zijn handen en krullen kan aan verbranden.

Overigens valt voor hem met publieke optredens in de Kortrijkse gemeenteraad weinig eer te halen.
Decaluwé zoekt zijn electoraal heil elders en op een breder vlak. Op WTV bijvoorbeeld, alwaar hij nog altijd als mede-oprichter en voormalig bestuurder van enige status (voorrang) geniet. Door als het maar even kan over heel het Vlaamse land persberichten te verspreiden. Voor dit jaar alleen al tel ik er 37 !

Raadslid Decaluwé beseft ook als geen ander hoe weinig belangrijk de gemeenteraad is in de Kortrijkse en regionale politieke beslissingsprocessen. De ware belangrijke besluitvorming gebeurt algeheel buiten de Raad.

En daar heeft hij wel degelijk zijn netwerk uitgebouwd en al zijn inbreng gehad.
Waarom zou hij zich dan nog druk maken in het toneelspel van de gemeenteraad?
Waarover zou hij nog een vraag of een voorstel kunnen indienen?
In de oppositie zou raadslid Carl Decaluwé een schitterende rol vervullen.