Buda kunstencentrum diende een ambitieus subsidiedossier in (1)

Volgende woensdag 29 juni (Tacktoren, 20 uur) kunt u nog een ultieme keer deelnemen aan het laatste Buda-gesprek. Samen met het grote debat in de Irish-pub (door Spirit ingericht en niet door de stad) zijn er in het totaal dan 11 bezinningsmomenten over dat “verhaal” geweest.
Achteraf beschouwd was er slechts één vergadering waar men enige concrete plannen voor 2006 en verder kon vernemen, weliswaar dan nog enkel over de komende infrastructuur op het eiland, en meer speciaal over de verbouwingen van de Pentascoop.

Het absenteïsme op die vergaderingen van de betrokken actoren, de schepen van cultuur, raadsleden en andere mandatarissen in de culturele vzw’s en overlegplatforms, conservatrices, kunstminnaars, artiesten, voorzitters en bestuursleden en medewerkers van Buda I en II, de vroegere designmeesters, gidsenkring, bewoners van het eiland, neringdoeners, erfgoedcel, enz., enz., was totaal. Een enkeling van het assortiment daagde slechts op omdat hij gevraagd werd deel te nemen aan het panel.
“Beroepshalve” – bij wijze van spreken – konden daar iedere avond minstens 100 betrokkenen een acte de présence geven.

Informatie over de concrete plannen inzake de artistieke werking ontbrak al die weken volkomen.
Over het budget en de financiering praktisch geen woord. Over de schulden ook niet.

Buda II – kunstencentrum heeft nochtans bij de Vlaamse Gemeenschap een “ambitieus” dossier ingediend om aan subsidies te geraken.
De uitslag daarvan is nu bekend. Voor twee jaar en per jaar krijgt de vzw Buda (een soort fusie van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm) 800.000 euro. Er werd evenwel 1.165.000 euro gevraagd en nog wel voor een periode van vier jaar (2006-2009).
De leiding van de nieuwe vzw is niettemin tevreden. Men gaat ervan uit dat de vroegere structurele (dit is: zonder speciale projecten) subsidie slechts 595.145 euro bedroeg. (Hoe de administratie aan dat bedrag komt weet ik niet. Geen mens alhier weet immers hoe de privé-vzw van de burgemeester “Beeldenstorm” werd gefinancierd. En Dans in Kortrijk.)

Hoop nu maar niet dat de zakelijke (Joost Fonteyne) en artistieke verantwoordelijke (Koen Kwanten) of de voorzitter Franky Devos van Buda II nu in het laatste gesprek over Buda opening van zaken zullen geven over de inhoud van het ingediende aanvraagdossier en de reacties daarop vanwege de beoordelingscommissie.
Of dat ze even zullen komen vertellen hoe Buda II de programmering en werking zal aanpassen aan het feit dat men 365.000 euro minder incasseert dan gehoopt.

Het ingediende dossier zal voor ons – Kortrijkzaan, belastingbetaler en toekomstig deelnemer aan het Buda-verhaal – heel confidentieel blijven. (Vraag er gewoon niet om! U gaat het toch niet krijgen.)
Kortrijkwatcher kon wel na veel gezwoeg op Internet nog beslag leggen op de adviezen van de artistieke beoordelingscommissie en de Vlaamse administratie. (Het stond weer allemaal niet in de gazetten.)

Vandaag krijgt u de letterlijke tekst van het artistieke advies. Het “zakelijke” komt nog.
Ik heb de neiging onderdrukt om bij elke zin persoonlijk VET kommentaar te leveren.

“Met de installatie van het Buda kunstencentrum wordt in Kortrijk op een exemplarische manier getoond wat een stevige dosis synergie kan teweegbrengen.”
Zo bijvoorbeeld reppen de jaaractieplannen van onze musea met geen woord over Buda.

“Het nieuwe kunstencentrum heeft een ambitieus subsidiedossier neergelegd, gebaseerd op grondige discussies tussen professionele partners en geruggesteund door een engagement van de stad Kortrijk. “
Zie verder nog iets over de rol van de stad.

“Het dossier geeft blijk van een scherpe artistieke visie en een degelijk onderbouwde
zakelijke planning. Inhoudelijk maakt het duidelijke keuzen, vooral op het gebied van de podiumkunsten en de film. Het beeldende kunstluik blijft daarbij nog enigszins achter.”
Het kan niet anders of de beoordelingscommissie heeft een ander meerjarenplan gezien dan datgene in mijn bezit. Inzake beeldcultuur voorziet men alleszins 4 à 5 “prestaties” per jaar. Festivals niet meegerekend.
En een billboard-project.

“Ook de educatieve werking is nog niet grondig doordacht en valt voorlopig mager uit.”
Wat een negativo’s daar in Brussel !
Er zou al in 2003 een post-opleiding zijn gestart. Er zijn masterklassen voorzien. Labo’s. Scholen doen nu al mee. Buda I van Kurt Van Belleghem blijft nog specaal ingehuurd voor educatie.

“Op het vlak van infrastucuur is er nog geen volledige klaarheid. De rol van de stad is daaromtrent niet altijd even duidelijk.”
Hoe is dat nu mogelijk? In de gemeenteraad van 22 september 2003 alreeds is inzake infrastructuur op het kunsteneiland een heel ontwikkelingsplan behandeld. Met een investeringskost van 30 miljoen euro ! Over de heraanleg van de oude Leie, de Secret Gardens, de Pentascoop, de H.Hartcampus en de fabriek Desmet-Dejaeghere, de Paardenstallen, de kantoren voor Buda vzw. Met studieopdrachten en alles.

“Buda staat in de startblokken en moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zijn ambities waar te maken. De commissie gelooft in het project en wil het dan ook ten volle (voor de gevraagde vier jaar) ondersteunen.”
Dat is juist.

MORGEN OF ZO ALHIER OP DE WEBLOG NOG HET ZAKELIJK ADVIES VANUIT BRUSSEL.