Buda kunstencentrum diende een zakelijk goed onderbouwd dossier in (2)

In een vorig stuk kon u lezen dat Buda II (het kunsteneiland van Limelight, Dans in Kortrijk en Beeldenstorm) bij zijn aanvraag tot subsidies een dossier inleverde met nog een degelijke zakelijke planning.
Vandaar dat we u hierna even enkele passages bezorgen uit het “zakelijk advies” van de Vlaamse overheid.
Volgnummer KD/06-09/KC/04. Niet te vinden in de bar van Limelight.

Het verwondert ons in genendele dat de administratie “enkele onduidelijkheden vindt in de begroting“. (Andere subsidie-aanvragers in het kader van het kunstendecreet worden hiervoor alleen al gebuisd.)

Ook is de administratie erover verwonderd dat de begrotingen vier jaar op rij winst plannen.
In het totaal 35.799 euro, en dit is – zo meent de administratie – “veel meer dan de geplande schuld van 10.000 euro die begin 2006 nog zou bestaan”.
Werkelijk? Zal de drieledige gefusioneerde vzw Buda volgend jaar gezamenlijk slechts 10.000 euro schulden hebben? Een document in mijn bezit (dd. 23.09.2004) vermeldt voor Limelight alléén al als prognose voor begin 2006 voor 147.085 euro schulden en een gecumuleerd verlies van 47.702 euro.
Dat vergt toch allemaal enige uitleg.

Verder valt het de administratie op dat er “een kluwen is van zalen en locaties waarbij de huur- en gebruiksvoorwaarden weliswaar te achterhalen zijn, maar toch niet uitblinken in duidelijkheid“. Letterlijk tussen haakjes begint de Vlaamse administratie zelfs te betwijfelen of Buda wel over een eigen infrastructuur beschikt! Die infrastructuur werd door de vzw in een reactie naderhand toegelicht. Ik zou dat document (dat kluwen) ook wel een keer willen zien liggen in Limelight-café.

De internationale en kunsteducatieve werking voor 2006 wordt zakelijk goed toegelicht.”
Dat zou kunnen. Maar zoals vroeger reeds gezegd hebben we daar op de voorbije Buda-debatten niets van vernomen. Trouwens: “De samenwerkingen met andere organisaties zijn niet altijd erg concreet toegelicht, maar zijn meestal wel al formeel en op papier toegezegd.”

“Opvallend is dat de gevraagde subsidie veel groter is dan de personeelskost.”
Ja. Nu de werkelijk toegekende subsidie is gekend (800.000 euro) ziet het plaatje er heel anders uit. Stel dat men in Buda II 16,2 voltijdse equivalenten aan het werk zal zetten. Die personeelsleden zullen me dunkt algauw 500.000 euro vergen. Zonder nog te spreken van de vier voorziene externe experts.

Betreffende de fusie en vereffening van de samenstellende vzw’s (Limelight, Dans in Kortrijk, Beeldenstorm) geeft de administratie nog een waarschuwing mee. De ontbinding van de vzw’s kan wellicht begin 2006 maar de definitieve vereffening kan pas eind 2006. Er komt eerst nog een inspectie ! De administratie zal hierop nauwgezet toezien, ook met het oog op de uitbetaling van saldi of eventuele terugvorderingen.

Buda kunsteneiland vroeg ook geld voor “optionele functies”. Voor de internationale werking kreeg men 123.000 euro en voor de kunsteducatieve werking 41.463 euro. Inbegrepen in de bekomen toelage. De administratie merkt hierbij beleefd op dat Buda voor die “optionele functies” geen bijkomende subsidies meer moet verwachten, noch voor projecten, noch voor punctuele tussenkomsten.

Ziezo.
Dit waren de opmerkingen van de Vlaamse administratie aangaande de zakelijke kant van de subsidieaanvraag van Buda II. Hierna volgt dan toch een positief advies voor een betoelaging, nog wel voor vier jaar.
Ik ken subsidieaanvragen die met minder kritische kantekeningen toch negatief zijn beoordeeld.
Het is duidelijk dat er goed werd gelobbyd.
Anderzijds is het ook zo dat minister Anciaux het Buda-project onmogelijk kon afschieten of met minder betoelagen als men weet dat er in heel het verhaal op het Buda-eiland voor minstens 30 miljoen euro aan infrastructuur wordt voorzien. En dat de stad al een keer hiervoor drie miljoen heeft gekregen. In marxistische termen uitgedrukt: de materiële onderbouw krijgt noodzakelijkerwijze en als vanzelf een “geestelijke” bovenbouw.