Scholieren maken opstellen over de gemeenteraad

Leraren sturen zo nu en dan wat scholieren naar de gemeenteraad. Met de hoop dat deze rechtstreekse observatie zal bijdragen tot hun politieke vorming en hun politiek bewustzijn enigszins zal opkrikken.
Die scholieren moeten van hun participatief bezoek dan een verslag opmaken.
We konden de hand leggen op enkele van die opstellen en geven hierna wat citaten.

* Kimberlie is al weggelopen na een half uur. Het was toen aan punt 1.7. Ik ben nog wat blijven zitten tot aan nummerke 2. We hebben dan naar den Trap geweest.
* Er is daar een in het midden van de zaal die zijn boterhammen zit op te eten. Ook zit hij bezig met zijn laptob en wij zouden dat een keer moeten doen.
* Ze mogen daar issemmeskes versturen.
* De burgemeester is een sympathieke. Hij kan heel raar lachen. En hij steekt ook soms zijn armen omhoog.
* Het zijn allemaal marginalen die daar zitten.
* Er is daar altijd een die twee keer hetzelfde zegt.
* Er was niet veel mensen in het publiek. Er zit daar ook een rare tussen. Dan zit hij te roepen dat het niet waar is wat ze zeggen. Wij zouden dat een keer moeten doen. En als ik wegging komt hij mij zeggen dat ik dat allemaal niet moet geloven.
* Ik vind dat raar dat ze daar mogen door mekaar praten en niet luisteren.
* In de gemeenteraad zit er een college en commissie 1,2,3,4.
* De baas van de gemeenteraad zegt dan geen bemerkingen in de raad en er zijn er geen. En dan is alles O.K
* Ge moogt daar de krant lezen en vliegertjes maken.
* Als het bijna gedaan is beginnen ze allemaal te lachen en kletsen ze op de bank.
* Ik zou niet gaarne raadslid zijn. Ge zit daar zolang zonder speeltijd. Ge moet altijd vlug naar andere papieren kijken. Punt 1 goedgekeurd en dan punt 2 goedgekeurd.
* Ik zou willen voor gemeenteraadslid studeren om iets te doen voor de mensen.
* Het zijn allemaal oude.
* Het zijn allemaal marginalen.
* In de begroting is er nog over.
* De juffrouw zegt dat de gemeenteraad verplicht is van de begroting te bespreken in oktober en ik heb niets gehoord van begroting.
* Ze lachen daar met onnozelheden.
* Ik heb daar met een die naast mij zat dan gesproken in de gang en hij heeft dat schoon uitgelegd. Er zijn vier delen in een zitting. Eerst mogen de raadsleden de dingen van de schepens of van het kollege van burgemeesters en schepens bespreken. Dan mogen ze zelf vragen stellen en iets vragen om te doen. En dan mogen ze nog vragen stellen over het nieuws. En dan moet iedereen buiten. Maar de raadsleden mogen blijven zitten. En in een minuut is het gedaan. Ze gaan dan allemaal pinten drinken.
* Ze verstaan er zelf niets van.
* Soms steekt er een zijn vinger omhoog.
* Ik ben weggegaan toen ze begonnen te zagen.
* In de besloten zitting moet ge allemaal buiten. Ik was nog niet buiten en het was al gedaan.
* Als ze mogen praten zeggen ze dank u.
* Er zit daar ook een minister. Hij zit heel de tijd te bellen.
* Ze drinken graag koffie. En ze krijgen een glas water.
* Ik heb veel bijgeleerd.

Kortrijkwatcher geeft niet op

Tussen nu (midden juli) en halfweg augustus zullen hier ternauwernood en hooguit twee stukken verschijnen. Kortrijkwatcher is niet stressbestendig en moet er even tussenuit. Zeker nu schepen Bral hem op de hielen zit. Hij is bang hoor ! Net als de vos Reynaerde voor koning Nobel verdwenen in de woestenij.

Intussen kan u van de gelegenheid gebruik maken om de 130 artikels (ca. 500 bladzijden) even te herlezen. Dat is pas saaie vakantielectuur !
Getrouwe lezers: bedankt voor uw aanmoedigingen.
Eventueel nieuwe lezers: voor de motivatie van deze stadslog zeker eens kijken naar het eerste bericht, dd. 4 januari 2005.

Tot ziens dus na 15 augustus.
Ik probeer dan ook te zorgen voor een wat vriendelijker lay-out.
Dat thematisch overzicht bijvoorbeeld is nog altijd onvolledig en niet altijd aan te vinken.

Frans Lavaert

Gemeenteraad in de zak gestoken (2)

Als u vandaag (vrijdag 8 juli) wel te verstaan vóór 18 uur, iemand ziet in de stad of in een deelgemeente met een propere design linnen tas in vanillekleur en herbruikbaar, dan moet u vooral niet denken dat u de laatste mode-hype hebt gemist.
Het gaat doodgewoon om een gemeenteraadslid op weg naar zijn werk. Op weg om daar binnen de kortste uren tamelijk veel geld te verdienen. 6000 FRANK BRUTO. Beroepskosten niet afgetrokken.
Normaal gezien mag u vannacht die linnen tasdragers niet meer tegenkomen.

Dat vergt weerom enige uitleg.
Deze maand hebben raadsleden voor het eerst hun papieren voor de gemeenteraad thuis bezorgd gekregen in een vlaslinnen tas. Die weegt 150 gram. De documenten die er voor de gemeenteraad van vandaag insteken wegen 2.240 gram. Vandaar dat we ditmaal spreken van een middelzware gemeenteraad. (Onze afspraak is en blijft: 4 kilogram of méér is pas “zwaar”.)
De gemeenteraadsleden worden vriendelijk aangemaand om hun tas na de gemeenteraadszitting terug in te leveren. Hoe ze dan met die twee kilogram papieren, plus de documenten die ter zitting worden aangeboden, terug kunnen thuis geraken zullen we pas laat in de nacht te zien krijgen.
Er is wel een noodoplossing. Raadsleden die hun reserve-boekentas niet hebben meegetorst kunnen vanuit hun stamcafé terug huiswaarts keren met die linnen tas! Ze moeten ze dan wel ten laatste 10 dagen na de voorbije gemeenteraad terug inleveren. Bij de dienst Bestuurszaken.

De balie van het stadhuis zal veel werk krijgen bij het aanwijzen van die dienst. Er zijn verhoudingsgewijs minder raadsleden dan burgers die al binnen in het stadhuis zijn geweest.
En met het bijhouden van het aantal terug ingeleverde zakken. (Het kleefticket met de naam van het raadslid zal ook niet lang standhouden.)

Maar we willen iets TOTAAL anders vertellen.
Wat staat er zoal op de agenda van de raadszitting van vandaag?
Veel te veel.
We wachten nog altijd op het protest van een of andere fractieleider over het feit dat het Schepencollege zo nu en dan komt aandraven met een overvolle agenda. Je moet echt gepensioneerd zijn (gepassioneerd) om zo’n raadszitting als vandaag terdege voor te bereiden.
Er zijn trouwens weer zes aanvullende punten vanwege de raadsleden zelf. Naarmate de verkiezingen naderen zal dit aantal nog toenemen. Raadsleden als Filip Santy (CD&V) en Hilde Overbergh (pro-SP.A) moeten zich meer en meer gaan manifesteren.

Er staan 60 punten op de agenda.
Klassieke dingen zoals tijdelijke politiereglementen, huurvernieuwingen, het ondergronds brengen van distributienetten (die kabel aan de kantoren de CM in de Sint-Janstraat hangt er nog altijd), het uitbreiden van openbare verlichting, herstellingswerken.

Maar ook: de retributietarieven voor fluohesjes !
De oprichting van een nieuwe gemeentelijke vzw (het Muziekcentrum). Aankoop gronden voor het zigeunerpark (iets voor na de verkiezingen). Het preventie- en veiligheidscontract. Alternatieve straffen. Het onderzoek van de kas van het Gemeentelijk Parkeerbedrijf Parko (altijd de moeite waard om iets over te zeggen maar niemand doet het).
De rekeningen en jaarverslagen van de elf gemeentelijke vzw’s. De aankoop van aardgas ten behoeve van de stad, het OCMW en de politiezone. (Dit is een kolfje voor energie-expert en raadslid Carl Decaluwé: hoe gaat de stad om met de liberalisering van de energiemarkt?). Investeringssubsidies voor jeugdlokalen. Bouwen van jeugdaccomodatie voor de Chiro van Rollegem. De jaarrekeningen van de kerkfabrieken. De jaarrekening en het activiteitenverslag van het Stadsontwikkelingsbedrijf (de vroeger Woonregie). Eigen vermogen een beetje gedaald: 5 miljoen. Bezoldigingen: 117.419 euro. Te verwerken verlies plots fel gedaald: 172.712 euro. Inkopen woningen en percelen: 718.190 euro. Reis- en verblijfkosten: 5.480 euro. Representatiekosten: 4.777 euro (Cannes?)

Piet Missiaen (Spirit) wil ook weer wat bovengemeentelijk realiseren. Inzake het inzamelen van oude kledij stelt hij voor om een beleid te voeren dat niet enkel ten goede komt aan doelen in de vierde wereld, maar ook in de derde wereld.
En raadslid Filip Santy (CD&V) heeft een ingewikkeld voorstel tot amendering van het reglement inzake de toegang van voertuigen tot voetgangerszone. Wedden dat het erdoor komt?
Hoe laat wordt het vanavond?
Dat zit wel goed. De voorzitter van vandaag (bij wijze van uitzondering is dat schepen Frans Destoop) zal zijn best doen om de burgemeester waardig te vervangen. Morgen weer vroeg op.

Over geldstromen bij de stedelijke vzw’s (2)

Eerlijk gezegd, er is stilaan een beetje audit nodig over al onze stedelijke vzw’s, net als in Antwerpen.

Momenteel zijn er dus elf stedelijke vzw’s werkzaam in Kortrijk. Op de meest diverse terreinen. Cultuur (schouwburg, bibliotheek, musea, ontmoetingscentra), entertainment (Bruisende Stad), sport en recreatie (Sportplus), jeugdwerk (Jeugdontmoetingscentrum), recreatie en zo (de Warande), infrastructuur voor jeugdactiviteiten (Jeugdinfra), en van alles wat, tot en met een jeugdherberg (Groeningeheem en andere ontmoetingscentra).
Eén vzw is spoorloos verdwenen (Natuur in Kortrijk), maar nog dit jaar voorziet men de oprichting van twee geheel nieuwe vzw’s voor “Promotie en Toerisme” en voor het “Muziekcentrum”.

Eerstkomende vrijdag 8 juli (dat is morgen) worden de jaarrekeningen en jaarverslagen 2004 van deze vzw’s besproken in de gemeenteraad. Dat zal niet zolang duren hoor, tenzij de perikelen van Bruisende Stad roet in het eten gooien. Een raadslid dat een beetje zinnig woord wil uitbrengen over deze agendapunten dient namelijk ook nog even inzage te nemen van de gemaakte budgettaire ramingen voor 2004 en de voorgenomen actieplannen voor datzelfde jaar.
Interessant ware ook om een vergelijking te maken met 2005. De opeengestapelde documenten hieromtrent zijn evenwel bijna 10 centimeter hoog. Wie wil daar nu aan beginnen ? Terwijl de stad bruist?

Niettegenstaande herhaalde beloften van schepen Bral zijn de voorliggende stukken nog altijd niet uniform. Men zou het de raadsleden bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen maken door netjes en per post in kolommen een overzicht te geven van rekeningen en begrotingen. Ook de besturen van de vzw’s zouden hun best kunnen doen en zich alweer in kolommen aan een overzicht wagen van de geplande en daadwerkelijk uitgevoerde acties.
Ook zou men de terminologie inzake opbrengsten/kosten versus inkomsten (ontvangsten)/uitgaven wat kunnen gelijkschakelen.
Even tussendoor. De documenten van Sportplus en de Schouwburg zijn wel goed geredigeerd maar te uitvoerig. (De papieren waarvoor schepen Lieven Lybeer verantwoordelijk is zijn de minder goede.)

Van de Stedelijke Musea vind ik geen balans terug, wel een resultatenrekening. En bij de ingediende balansen is er nergens een sociale balans (personeelsbezetting en zo) terug te vinden. Vaak ontbreekt er kommentaar van de bedrijfsrevisoren.
Zéér uniek voor de gemeentelijke vzw’s te lande is dat de balans voor de vzw Ontmoetingscentra is opgemaakt door een raadslid zelf! Met name door onze toekomstige schepen en burgemeester Filip Santy (nu CD&V-fractieleider). Die moet dan natuurlijk de raadszitting verlaten als dit punt ter sprake komt.

Hoeveel geld gaat er om bij die stedelijke vzw’s?
Omwille van het niet uniforme karakter van de documenten is het niet altijd mogelijk om voor iedere vzw de bedrijfsopbrengsten en de omzet te achterhalen.
We moeten ons dus beperken tot een overzicht van de begrotingen 2004 en de daadwerkelijke gedane ontvangsten en uitgaven. Die bedragen verschillen in bepaalde gevallen nogal wat.
Zie verder onderaan bij het overzicht. En een uitleg hieromtrent wordt zelden of nooit gegeven. (In de raadscomissies werd er zelfs niet om gemaald.)

Voor 2004 hebben alle vzw’s om een niet te achterhalen reden een” begroting” (meestal een balans) in evenwicht ingediend. Ontvangsten dan gelijk aan de uitgaven. Dat bleek achteraf natuurlijk niet haalbaar. Die vzw’s voeren namelijk een beleid, in plaats van zich te beperken tot de uitvoering van een beleid dat door de gemeenteraad is bepaald. (Vandaar ook dat we die vzw’s gisteren illegaal noemden.)
Wel opvallend is dat Sportplus als enige vzw een volstrekt sluitende rekening indient, tot op de euro juist. Echt een staaltje van creatief boekhouden.

In het totaal hebben de elf vzw’s voor ca. 4,1 miljoen ontvangsten en uitgaven geraamd.
De ontvangsten bedroegen in 2004 4,3 miljoen. En de uitgaven 4,2 miljoen. Globaal genomen zit men er dus niet zoveel naast. Er zijn bij sommige vzw’s wel grote verschillen tussen de globale ramingen van het budget en de rekeningen. Zie de Schouwburg, Bruisende Stad, de Stedelijke Musea, de Warande bijvoorbeeld.

Stadstoelagen ?
De vzw’s krijgen stadstoelagen. Voor een totaal van 1,6 miljoen euro. Soms krijgen ze nog afzonderlijke projectsubsidies van de stad. En van de provincie ! En van Vlaanderen ! En van Europa ! (In de politiek hangt alles af van personen, netwerken en representatief voorkomen.)
Die stadstoelagen zijn niet altijd even duidelijk vermeld. En naargelang het document dat men raadpleegt stoot men ook wel eens op verschillende bedragen.
Voor Bruisende Stad bijvoorbeeld vind ik drie verschillende cijfergegevens: 420.000, 445.000 en 474.918 euro. En in de gazetten spreekt schepen Bral zelfs van 500.000 euro.
Sportplus geeft in zijn balans slechts 1.982 euro aan, en heeft het nog over een subsidie van de Vlaamse overheid van 124.387 euro. Terwijl datzelfde bedrag in de stadsbegroting als een stadstoelage wordt vermeld.
De Warande kreeg zogezegd van de stad 75.733 euro, maar daarnaast toch ook een lening van 195.757 euro.
De bibliotheek vermeldt nergens een stadstoelage, maar in de stadsbegroting vind ik een bedrag van 192.000 euro terug.
Krijgt het Vlasmuseum dan niks? Onze brave mevrouw Annick Dewilde? Bijgestaan door de stoute Felix (Decabooter)? Men heeft het daar enkel over toelagen van de provincie en de Vlaamse overheid voor een totaal van 126.900 euro.

Bon.
Een en ander kan dus wat duidelijker. En er kan in het vervolg ook wat meer uitleg gegeven worden over bepaalde boni en mali. Op zichzelf zijn die niet belangrijk. Het gaat erom te weten wat men al of niet heeft uitgericht.
EN OOK OM DE VRAAG HOEVEEL SCHULDEN ER NOG ZIJN TE BETALEN !

Voor de ware liefhebbers hierna wat cijfergegevens voor 2004 waarvoor de reguliere pers vanwege ongelukken, overstromingen, branden en teveel aan advertenties geen ruimte ter beschikking heeft.

Ontmoetingscentra
(Het gaat om Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke, Kooigem, Rollegem, plus de dekenij en “de koepel”.)
Begroting 2004: 328.437
Stadstoelage: 10.216
Ontvangsten: 365.619
Uitgaven: 335.828
Boni: 29.791
Begroting 2005: opbrengsten 274.667 en kosten 296.367

Kortrijkse Schouwburg
Begroting 2004: 856.848
Stadstoelage: 53.213 + 118.928 (?)
Ontvangsten: 976.997
Uitgaven: 991.714
Mali: min 14.717
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 777.233

Stedelijke bibliotheken
Begroting 2004: 369.000
Stadstoelage: 192.000 (?)
Ontvangsten: 420.470
Uitgaven: 415.488
Boni: 4.981
Begroting 2005: bedrijfsopbrengsten en kosten 391.803

Bruisende Stad
Begroting 2004: 636.458
Stadstoelage: 474.918 (?)
Ontvangsten: 741.293 (niet vermeld in de memorie van toelichting)
Uitgaven: 699.701 (niet vermeld in de memorie van toelichting voor de gemeenteraad)
Boni: 41.592
Begroting 2005: inkomsten 719.250 en uitgaven 717.015

Nationaal Vlas- Kant en Linnenmuseum
Begroting 2004: 163.130
Stadstoelage: ?
Ontvangsten: 101.523
Uitgaven: 187.492
Mali: min 85.969
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 280.160

Stedelijke Musea
Begroting 2004: 441.860
Stadstoelage: 263.375 (?)
Ontvangsten: 306.222
Uitgaven: 305.992
Boni: 229
Begroting 2005: (nog opzoeken)

Sportplus
Begroting 2004: 775.500
Stadstoelage: 1.922 + 124.387 (?)
Opbrengsten: 889.088
Kosten: 889.088
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 832.000

Ontmoetingscentrum Groeningeheem
Begroting 2004: 3.696 (?!) maar er is werkingstoelage van 39.898
Stadstoelage: 39.898
Ontvangsten: 74.233
Uitgaven: 100.622
Mali: 26.389
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 89.900

Jeugdinfra
Begroting 2004: 140.000
Stadstoelage: 206.371
Ontvangsten: 221.309
Uitgaven: 149.526
Boni: 71.782
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 140.000

Jeugdontmoetingscentrum (JOC)
Begroting 2004: 86.295
Stadstoelage: 12.500
Ontvangsten: 79.596
Uitgaven: 88.721
Mali: 9.125
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 92.543, 68 (tot op de komma!)

De Warande
Begroting 2004: 336.500
Stadstoelage: 75.733
Ontvangsten: 161.397
Uitgaven: 86.043
Boni: 75.354
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 186.950

U merkt: vragen te over voor de gemeenteraad, nog wel zonder te praten over de jaarverslagen zelf.
Dat Groeningeheem bijvoorbeeld.

Sta me toe om te overpeinzen dat al die cijfers nogal onwerkelijk zijn.
Maar als ze over de jaren heen consistent blijven, wat dan?

……

Elf illegale stedelijke vzw’s in Kortrijk (1)

In de eerstkomende gemeenteraad van vrijdag 8 juli komen de jaarrekeningen 2004 aan bod van onze 11 stedelijke vzw’s.
(Schepen Stefaan Bral speelt het bij die gelegenheid nog klaar om eindelijk met zijn begroting 2005 en jaaractieplan 2005 van de vzw Bruisende Stad voor de dag te komen. We zijn halverwege het jaar. Het College van Burgemeester en Schepen heeft pas op 28 juni kunnen kennis nemen van deze documenten. En eigenlijk moest het al een week eerder ! Collegialiteit kent geen grenzen en geen tijd.)

Het is een goede aanleiding voor Kortrijkwatcher om hier een publiek geheim te verklappen.
In het verleden hebben zowel de overheid als het gerecht herhaaldelijk gewezen op het principieel onwettig karakter van gemeentelijke vzw’s. (Het nieuwe gemeentelijk decreet zal daar een mouw aan passen.)

Daar zijn diverse redenen voor.
Alléén de gemeenteraad regelt de gemeentelijke belangen en deze bevoegdheid kan niet gedelegeerd worden.
Daarenboven hebben handelingen van openbare besturen zo hun eigen kenmerken.
Beleidsvorming gebeurt door verkozen vertegenwoordigers. Het fameuze primaat van de politiek !
Actieve en passieve openbaarheid van bestuur is geboden. Ga nu maar eens kijken naar de websites van onz Kortrijkse vzw’s.
Bestuurshandelingen vragen een motiveringsplicht. Opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten zijn onderworpen aan de wet op de overheidopdrachten (het principe van de mededinging).
Onze Kortrijkse gemeentelijke vzw’s lappen dit allemaal aan hun laarzen. Ze kopen en kopen maar.

Niettegenstaande de afkeurende houding van overheid en gerecht worden gemeentelijke VZW’s in de praktijk toch gedoogd.
Dat heeft namelijk zo zijn voordelen.
Naar buiten uit tenminste wordt hiermee de schijn gewekt dat er minder personeelskosten zijn voor de stad. Een vzw kan een klein beetje meer dan een gemeentelijk ambtenaar creatief omgaan met de boekhouding. Vriendjes van vriendjes kunnen als contractuelen aangeworven worden. Bestellingen (werken, leveringen, diensten) passeren niet langs de gemeenteraad. Over de bestedingen van de gemeentelijke dotatie beslist de vzw in principe autonoom.

Kortom zo’n gemeentelijke vzw is een paradijs voor de meer ondernemende, creatieve bestuurder.
Je kunt zelf uw stylo’s kopen waar je wil. Beslissen of je nog een keer gaat telefoneren of niet. Een studiereisje organiseren. Declaraties indienen. Een studieopdracht uitschrijven. Uw huisstijl moderniseren. Uw kantoor wat opsmukken. De juridische figuur “gemeentelijke VZW” is voor de bestuursleden aan de top een waar “temptation island” om allerlei dagelijkse zonden te begaan.

Wordt zo’n bestuurder van een stedelijke vzw dan door niemand gecontroleerd?
Jawel. Jawel. Niet ongerust zijn nu.

Er is een Raad van Bestuur, maar de bevoegde schepenen (hier Stefaan Bral en Lieven Lybeer) hebben er van bij den beginne goed voor gezorgd dat die Raden door kennissen of vrienden zijn bevolkt.
Er is bij iedere vzw ook een Algemene Vergadering, maar die komt bijna nooit samen, weet totaal niet waarover het gaat en kan enkel vaststellen dat alles al van te voren beslist. Bepaalde documenten krijgt men staande de vergadering of zelfs een keer via een koerier de avond tevoren. Overigens daagt de helft van de leden van die Algemene Vergaderingen niet eens op.

Een gemeentelijke vzw dient ook zijn jaarrekening, begroting, jaarverslag en jaaractieplan aan de gemeenteraad voor te leggen.
Maar Рvandaag nog uitgerekend Р84,85 procent van de gemeenteraadsleden hebben gewoon de tijd niet om al die documenten te lezen of interesseren er zich niet voor. (Probeer maar eens niet ̩̩n, maar elf balansen te lezen. )

Nochtans is hier een theoretische oplossing voor voorzien.
In de Algemene Vergadering van de VZW’s zetelen er bijvoorbeeld telkens 11 leden die door de verschillende fracties (partijen) uit de gemeenteraad zijn voorgedragen. Zij worden geacht van hun raadsleden van de partij te briefen over wat er in hun vzw zoal gebeurt. Men moet dan wel geconfronteerd worden met een raadslid dat er zich ook mee bezig houdt.
Zoals gezegd komen die Algemene Vergaderingen nauwelijks bijeen, en geven de meeste van die afgevaardigden er al na enkele zittingen de brui aan. Agenda’s en verslagen van de Raad van Bestuur krijgen ze ook al niet, of veel te laat.

Tenslotte zijn er sinds enige tijd nog bedrijfsrevisoren in de Kortrijkse stedelijke vzw’s. Soms vraag ik me af of die zelf geen boekhouder of penningmeester spelen. In elk geval leggen ze zich neer bij alle bestuurshandelingen als de sommetjes maar enigszins kloppen. Om de motiveringen ervan bekommeren ze zich uiteraard niet.

In een volgend stukje geven we een overzicht van de elf Kortrijkse stedelijke VZW’s met aanduiding van hun bestuursdomein en de gelden die daarbij worden omgezet.
Ter info: straks komen er nog twee bij: Promotie Toerisme Kortrijk (moest al zijn opgericht) en het Muziekcentrum.

Maar ik zou nu toch al een keer willen aanstippen dat er bij de toelichting van de elf VZW-jaarrekeningen die in de volgende gemeenteraad moeten worden goedgekeurd er één jaarrekening is van dewelke NIET expliciet wordt aangegeven dat die is nagezien en goedgekeurd door de Commissarissen-bedrijfsrevoren. En dat is die van de vzw “Bruisende Stad”.
De vzw Bruisende Stad is ook de enige van de elf stedelijke vzw’s die er een eigen bedrijfsrevisorenkantoor op na houdt. Al de andere werken met het Bureau VRC.
Dit is zo afgesproken in de gemeenteraad van februari 2004. Schepen Stefaan Bral veegt daar allemaal zijn voeten aan.

Carnaval in Kortrijk !

Dit is geen mop, maar wel een spoedbericht.
Zopas vernomen dat het “Comité Grand Lille” (drijvende kracht achter Lille 2004) van plan is om in 2007 in Lille zelf en heel de “Aire Métropolitaine de Lille ” een CARNAVAL DES CARNAVALS te organiseren.
Dat Grand Comité is niet kleinzielig. Steden als Ieper, Roeselare, Kortrijk behoren ook tot “le territoire du carnaval”.

Alle hens aan dek.
Stedelijke vzw’s met vooruitziende blik kunnen nu reeds in hun begrotingen voor 2006 al budgetten voorzien ter voorbereiding van de festiviteiten.
De Stedelijke Musea bijvoorbeeld, het Vlasmuseum. Bruisende Stad natuurlijk. Jeuginfra.
De stedelijke bibliotheek kan voor alle mogelijke documentatie zorgen, in woord en beeld.
En de vzw Buda-kunsteneiland (met Dans in Kortrijk) moet al in 2006 aan zijn residerende kunstenaars eisen dat ze zich rondom het thema “carnaval” aan “work in progress” bezondigen.

Laat de stad kredieten voorzien om tenminste één sambaschool uit Brasil naar hier te krijgen.
Liefst dan nog een uit Belém, want daar zit veel schoon gekleurd volk bij.
De nieuwe designmeesters kunnen een heel nieuw soort praalwagen bedenken.
Buda-eiland hangen we vol met hangmatten.
Er kan zoveel gedaan worden om van Kortrijk een plezante stad te maken.
Om in vorm te geraken kunnen we volgend jaar al heel goedkoop sambascholen uit Nederland naar hier halen.
Maar, wat te doen met de Duitsers ??

U wou toch zo graag agent (inspecteur) worden?

We zullen u dààr bij helpen.Maar wat richt die communicatieverantwoordelijke van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) eigenlijk uit?
Op de website www.pzvlas.be staat nog altijd te lezen dat er geen vacatures zijn bij het korps.
Dat is dus onjuist. De politieraad van 27 juni heeft 13 betrekkingen vacant verklaard. 12 voor het operationeel kader en 1 betrekking (een arbeider) in het administratief en logistiek kader.

De website van de politiezone is overigens ook niet om over naar huis te schrijven. Geen woord over het politiecollege. Niet eens een lijst van de leden van de politieraad. Geen verslagen van die politieraad. (Wel een voorafgaande toelichting, maar die is niet altijd volledig.)
Het laatste zonaal veiligheidsplan mogen we niet kennen.
De vacatures worden overigens ook niet vermeld op de website van de stad. Op die website staan trouwens niet altijd alle vacatures te lezen. Om die te kennen moet men de notulen van het schepencollege bijhouden en die worden niet gepubliceerd. Openbaarheid van bestuur…

U merkt dat we vandaag niet goed gehumeurd zijn.
Vandaar dat we nog een beetje gaan lachen met ons veiligheidsbeleid.
Onze meer trouwe lezers weten dat het nieuwe politiegebouw er ongeveer dit of alleszins volgend jaar moest staan. Zij weten ook dat het korps beschikt of zou nu toch reeds moeten beschikken over anonieme gepantserde interventiewagens en nieuwe kantoorwagens. Maar niet in het bezit is van een frankeermachine. Een of andere agent moet als een postbode gelijk met al die enveloppes naar het stadhuis lopen.

OP NAAR EEN OBJECTIEF ONVEILIGHEIDSGEVOEL

Onze lezers weten ook dat er veel meer bestuursorganen over onze veiligheid waken dan een normaal mens kan vermoeden. Er is een politiecollege, een politieraad en een zonale veiligheidsraad. Ja. (Van die zonale veiligheidsraad nog nooit ook maar één woord vernomen.)

Maar voor Kortrijk bestaat er ook nog een “beperkt stuurcomité” bestaande uit de burgemeester en/of de contractmanager, de zonechef, de preventieambtenaar, de interne evaluator en de administratief en financieel coördinator. Het is dit stuurcomité dat onder andere moet instaan voor een goede informatiestroom. Dat wil zeggen: voor alles wat u allemaal kunt lezen op de stadslog van Kortrijkwatcher.

Voor de afstemming van het (lokale) “veiligheids- en preventiecontract” (VPC) met de federale overheid en het zonale veiligheidsplan is er een “Consultatieve Preventieraad” voorzien. EN EEN …(niet beperkt) STUURCOMITE ! De CPR wordt voorgezeten door de burgemeester en komt in de regel driemaal per jaar bijeen. Al gezien? U moet weten dat die Preventieraad soms “open” en soms “gesloten” is.

De contractmanager – in de feiten of in theorie is dit niemand minder dan de schepen van veiligheid, mevrouw Hilde Demedts – waakt over de toepassing van de maatregelen in het VPC.
De administratief en financieel coördinator (Luc Vermander) staat in voor het vlot verloop van de administratieve en logistieke taken binnen het VPC. Hij zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de beschikbare middelen correct worden ingeschreven in de stadsbegroting. Dat zijn er heelwat. Zeker een half miljoen per jaar.
De preventieambtenaar (ook Luc Vermander) coördineert, steunt en begeleidt de verschillende preventiemaatregelen door de stad genomen, niet enkel deze van het VPC maar ook van het lokaal en het zonale veiligheidsplan.
De interne evaluator (Joeri Beulque) is verantwoordelijk voor de permanente evaluatie van de verschillende projecten van het contract. Alhoewel ! Het contract wordt (voor het V.S.P. dan) ook opgevolgd door mevrouw Annelies Hermans. Niet te verwarren met die andere Annelies, secretaresse van de politieraad.
De naleving van het contract wordt van hogerhand ook nog op het terrein opgevolgd door medewerkers (meervoud) van de FOD Binnenlandse Zaken.

Eigenlijk zijn er twee stuurgroepen. Want binnen de cel Preventie en Welzijn functioneert ook nog de stedelijke welzijnsdienst.
De cel preventie en welzijn mag absoluut niet verward met de cel Preventie en Veiligheid.
Die cel betaat uit de korpschef van de lokale politie, de secretaris van de politieraad (Annelies Verplaetse) en een afgevaardigde van de burgemeester.
De cel P&W daarentegen bestaat uit de schepen van Welzijn (dat is nu wel h̩̩l knudde, Рde naam ontsnapt me) , de directie van de dienst Burger en Welzijn, een adjunct van de directeur van die dienst en de co̦rdinator van het buurtwerk, het straathoekwerk en de drugspreventie.
Het Stedelijk Preventieteam bestaat uit de preventieambtenaar, de preventiemedewerker, de
interne evaluator, de stadwachtcoördinator, de stadswachten, de lijnhelpers/preventiehelpers en de jongeren/FOXen.
Van de federale overheid krijgen we voor de medewerkers inzake preventie 96.678 euro personeelskosten uitbetaald. Voor twee universitairen en één van niveau 2.

En nu we het toch hebben over tussenkomsten van de Staat inzake personeelskosten, nog even dit.
De ambtenaar van het centraal meldpunt krijgt 27.268 euro.
De vier voltijdse maatschappelijke assistenten voor het buurtwerk krijgen 109.073 euro.
De straathoekwerker: 27.268 euro. Voor de werkingsmiddelen nog 31.655 euro.
De 22 stadswachten krijgen multicheques (36.419 euro), kledij (4.090 euro), werkingsmiddelen (6.817 euro).
De 6 lijnhelpers 32.127 euro.
De 2 drugbestrijders 54.536 euro en voor 9.915 euro werkingsmiddelen.
De maatschappelijke assistent die de vier stedelijke buurtprojecten coördineert wordt met 27.268 euro bedeeld.
Werkingsmiddelen voor het preventieteam: 49.578 euro.

Kortom, voor de uitwerking van het VPC krijgt de stad dit jaar nog VAN DE FEDERALE OVERHEID een totaal bedrag van 515.671 euro.
En !!
We hebben het daar nu even niet over.
Tussen de stad en de Minister van Justitie is er ook een overeenkomst voor dit jaar.
Over financiële hulp voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen. (Voor het geval uw kind op het verkeerde pad is geraakt.) Voor de aanwerving van één voltijds universitair personeelslid (in feite voor de vzw Kompas) ontvangt de stad 39.662 euro. En de CAW De Piramide (al van gehoord?) krijgt via de federale overheid , subsidiair via de stad, nog twee voltijdse personeelsleden van niveau 2+ voor de som van 64.452 euro.
Aldus komen we ter behartiging van onze Kortrijkse veiligheid aan een totaal gesubsidieerd bedrag van 619.786 euro , uit onze zak getoverd en via de federale overheid terug geschonken aan Kortrijk.

Wat zeg ik nu?
Maar gauw, ‘ t is allemaal al goed. Het zal je kind maar wezen.

U vraagt zich intussen waarschijnlijk af hoe het komt dat het Veiligheids- en Preventiecontract 2005 pas deze maand juli wordt goedgekeurd in de gemeenteraad.
Ik ook.
En wat gaat men allemaal nog doen dit jaar?
Wel, er zijn acties voorzien ter voorkoming van vermogenscriminaliteit, projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid, projecten ter voorkoming van sociale overlast, acties ter bescherming van bepaalde bevolkingsgroepen. En nog “projecten met een ander preventief
karakter”.
Al die projecten kregen een naam. Bijvoorbeeld: Wij-kK-ijken, Doeda, MAG, Stop wild parkeren, ‘ t Licht aan jou, WIN, BIN, Kris-Kras, Toeka en Miembo, DOK, j-Komma, Portalen vrij, iedereen blij, Hip zonder trip, Hei die, La(os)t shot, Weer brand met eindejaar. Ook iets van Spinazie.
U hoort er in de tweede helft van dit jaar nog wel van.

Aspirant-agenten ! Leer deze drie bladzijden vanbuiten.

Camera’s op Schouwburgplein draaien onwettelijk (2)

Lezer,
willen we het daar nu wéér een keer over hebben ? Voor de zoveelste keer ?
JA ! Want er is nieuws.

In een stuk van 30 mei zeiden we hier dat die camera’s op het Schouwburgplein in strijd zijn met de “wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens”(WVP), én ook geplaatst zijn in complete overtreding met ons eigenste stedelijk reglement terzake.

U hebt het weer niet geloofd.
De gazetten schrijven daar allemaal niet over. WTV maakt daar geen beeldjes van en het gaat over beeldjes !
Maar deze stadsweblog wordt waarlijk gelezen tot in Brussel.

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer meldt Kortrijkwatcher nu bij brief van 23.06.2005 dat het stadsbestuur heeft nagelaten om voorafgaandelijk aan de plaatsing van de camera’s hierover een aangifte te doen. Dit is een vormvereiste van de WVP (art. 17).

Omtrent de plaatsing van die camera’s op openbaar domein waren er nog twee grieven.
De stad heeft hierover onvoldoende publiciteit gemaakt bij de bewoners en passanten en nagelaten om pictogrammen aan te brengen aan de grenzen van het toezichtsgebied.

Een zeer belangrijke overtreding van de wet en het stedelijk reglement was (is) nog dat er geen speciale afgesloten ruimte is voorzien voor de monitoring van de beelden met speciaal daartoe aangestelde en opgeleide (beëdigde) toezichthouders.

De privacy-commissie is dit nu even aan het onderzoeken en heeft Kortrijkwatcher beloofd om hierover na ruggespraak met de stad een verslag uit te brengen.

We zijn zo blij, zo blij…tot we van schepen Leleu en Demedts gaan vernemen dat het om wat schoonheidsfoutjes gaat of ging.

P.S.
Ik zie het nu pas.
Op de volgende gemeenteraad van 8 juli zal er opnieuw en wel te verstaan voor dit jaar 2005 een veiligheids- en preventiecontract worden afgesloten met de federale overheid. De stad krijgt daarvoor dan meer dan een half miljoen euro, tenminste als een keer uitvoerig wordt beschreven wat men zoal van plan is te doen aan de veiligheid van de stad.

En die ambtenaren achter hun bureau doen dat.
Het is om zot te worden. 32 bladzijden tekst.
Over acties als “Wij-kK-ijken”, “Pas op! Zwakke weggebruiker”, “DOEDA”, “MAG”, Toeka en Miembo”, “FOXen”, “La(o)st shot”, “InsPinaZie”, BIN en WIN, DOK, “hip zonder trip”.
Over stuurcomités, contractmanagers, een interne evaluator, de consultatieve preventieraad, gebiedswerking, de cel preventie, de lokale raad (per buurtwerk)., de administratieve en financiële coördinator, de buurtwerkers, de vormingswerkers, de vier voltijdse maatschappelijke assistenten, de 22 stadswachten, de straathoekwerker, de lijnhelpers.

Ben nog de alarmknoppen vergeten en “het gat in de haag”. De paaltjes.
(Dat was ook kluchtig. Een keer op de Grote Markt een vrouw per fiets over zo’n oprijzend paaltje zien rijden. Veilig hoor. Ze heeft geen klacht ingediend want ze was behoorlijk groggy.)

MAAR GEEN WOORD OVER DE CAMERA’S OP HET SCHOUWBURGPLEIN !
Het is niet te geloven.