Over geldstromen bij de stedelijke vzw’s (2)

Eerlijk gezegd, er is stilaan een beetje audit nodig over al onze stedelijke vzw’s, net als in Antwerpen.

Momenteel zijn er dus elf stedelijke vzw’s werkzaam in Kortrijk. Op de meest diverse terreinen. Cultuur (schouwburg, bibliotheek, musea, ontmoetingscentra), entertainment (Bruisende Stad), sport en recreatie (Sportplus), jeugdwerk (Jeugdontmoetingscentrum), recreatie en zo (de Warande), infrastructuur voor jeugdactiviteiten (Jeugdinfra), en van alles wat, tot en met een jeugdherberg (Groeningeheem en andere ontmoetingscentra).
Eén vzw is spoorloos verdwenen (Natuur in Kortrijk), maar nog dit jaar voorziet men de oprichting van twee geheel nieuwe vzw’s voor “Promotie en Toerisme” en voor het “Muziekcentrum”.

Eerstkomende vrijdag 8 juli (dat is morgen) worden de jaarrekeningen en jaarverslagen 2004 van deze vzw’s besproken in de gemeenteraad. Dat zal niet zolang duren hoor, tenzij de perikelen van Bruisende Stad roet in het eten gooien. Een raadslid dat een beetje zinnig woord wil uitbrengen over deze agendapunten dient namelijk ook nog even inzage te nemen van de gemaakte budgettaire ramingen voor 2004 en de voorgenomen actieplannen voor datzelfde jaar.
Interessant ware ook om een vergelijking te maken met 2005. De opeengestapelde documenten hieromtrent zijn evenwel bijna 10 centimeter hoog. Wie wil daar nu aan beginnen ? Terwijl de stad bruist?

Niettegenstaande herhaalde beloften van schepen Bral zijn de voorliggende stukken nog altijd niet uniform. Men zou het de raadsleden bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen maken door netjes en per post in kolommen een overzicht te geven van rekeningen en begrotingen. Ook de besturen van de vzw’s zouden hun best kunnen doen en zich alweer in kolommen aan een overzicht wagen van de geplande en daadwerkelijk uitgevoerde acties.
Ook zou men de terminologie inzake opbrengsten/kosten versus inkomsten (ontvangsten)/uitgaven wat kunnen gelijkschakelen.
Even tussendoor. De documenten van Sportplus en de Schouwburg zijn wel goed geredigeerd maar te uitvoerig. (De papieren waarvoor schepen Lieven Lybeer verantwoordelijk is zijn de minder goede.)

Van de Stedelijke Musea vind ik geen balans terug, wel een resultatenrekening. En bij de ingediende balansen is er nergens een sociale balans (personeelsbezetting en zo) terug te vinden. Vaak ontbreekt er kommentaar van de bedrijfsrevisoren.
Zéér uniek voor de gemeentelijke vzw’s te lande is dat de balans voor de vzw Ontmoetingscentra is opgemaakt door een raadslid zelf! Met name door onze toekomstige schepen en burgemeester Filip Santy (nu CD&V-fractieleider). Die moet dan natuurlijk de raadszitting verlaten als dit punt ter sprake komt.

Hoeveel geld gaat er om bij die stedelijke vzw’s?
Omwille van het niet uniforme karakter van de documenten is het niet altijd mogelijk om voor iedere vzw de bedrijfsopbrengsten en de omzet te achterhalen.
We moeten ons dus beperken tot een overzicht van de begrotingen 2004 en de daadwerkelijke gedane ontvangsten en uitgaven. Die bedragen verschillen in bepaalde gevallen nogal wat.
Zie verder onderaan bij het overzicht. En een uitleg hieromtrent wordt zelden of nooit gegeven. (In de raadscomissies werd er zelfs niet om gemaald.)

Voor 2004 hebben alle vzw’s om een niet te achterhalen reden een” begroting” (meestal een balans) in evenwicht ingediend. Ontvangsten dan gelijk aan de uitgaven. Dat bleek achteraf natuurlijk niet haalbaar. Die vzw’s voeren namelijk een beleid, in plaats van zich te beperken tot de uitvoering van een beleid dat door de gemeenteraad is bepaald. (Vandaar ook dat we die vzw’s gisteren illegaal noemden.)
Wel opvallend is dat Sportplus als enige vzw een volstrekt sluitende rekening indient, tot op de euro juist. Echt een staaltje van creatief boekhouden.

In het totaal hebben de elf vzw’s voor ca. 4,1 miljoen ontvangsten en uitgaven geraamd.
De ontvangsten bedroegen in 2004 4,3 miljoen. En de uitgaven 4,2 miljoen. Globaal genomen zit men er dus niet zoveel naast. Er zijn bij sommige vzw’s wel grote verschillen tussen de globale ramingen van het budget en de rekeningen. Zie de Schouwburg, Bruisende Stad, de Stedelijke Musea, de Warande bijvoorbeeld.

Stadstoelagen ?
De vzw’s krijgen stadstoelagen. Voor een totaal van 1,6 miljoen euro. Soms krijgen ze nog afzonderlijke projectsubsidies van de stad. En van de provincie ! En van Vlaanderen ! En van Europa ! (In de politiek hangt alles af van personen, netwerken en representatief voorkomen.)
Die stadstoelagen zijn niet altijd even duidelijk vermeld. En naargelang het document dat men raadpleegt stoot men ook wel eens op verschillende bedragen.
Voor Bruisende Stad bijvoorbeeld vind ik drie verschillende cijfergegevens: 420.000, 445.000 en 474.918 euro. En in de gazetten spreekt schepen Bral zelfs van 500.000 euro.
Sportplus geeft in zijn balans slechts 1.982 euro aan, en heeft het nog over een subsidie van de Vlaamse overheid van 124.387 euro. Terwijl datzelfde bedrag in de stadsbegroting als een stadstoelage wordt vermeld.
De Warande kreeg zogezegd van de stad 75.733 euro, maar daarnaast toch ook een lening van 195.757 euro.
De bibliotheek vermeldt nergens een stadstoelage, maar in de stadsbegroting vind ik een bedrag van 192.000 euro terug.
Krijgt het Vlasmuseum dan niks? Onze brave mevrouw Annick Dewilde? Bijgestaan door de stoute Felix (Decabooter)? Men heeft het daar enkel over toelagen van de provincie en de Vlaamse overheid voor een totaal van 126.900 euro.

Bon.
Een en ander kan dus wat duidelijker. En er kan in het vervolg ook wat meer uitleg gegeven worden over bepaalde boni en mali. Op zichzelf zijn die niet belangrijk. Het gaat erom te weten wat men al of niet heeft uitgericht.
EN OOK OM DE VRAAG HOEVEEL SCHULDEN ER NOG ZIJN TE BETALEN !

Voor de ware liefhebbers hierna wat cijfergegevens voor 2004 waarvoor de reguliere pers vanwege ongelukken, overstromingen, branden en teveel aan advertenties geen ruimte ter beschikking heeft.

Ontmoetingscentra
(Het gaat om Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke, Kooigem, Rollegem, plus de dekenij en “de koepel”.)
Begroting 2004: 328.437
Stadstoelage: 10.216
Ontvangsten: 365.619
Uitgaven: 335.828
Boni: 29.791
Begroting 2005: opbrengsten 274.667 en kosten 296.367

Kortrijkse Schouwburg
Begroting 2004: 856.848
Stadstoelage: 53.213 + 118.928 (?)
Ontvangsten: 976.997
Uitgaven: 991.714
Mali: min 14.717
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 777.233

Stedelijke bibliotheken
Begroting 2004: 369.000
Stadstoelage: 192.000 (?)
Ontvangsten: 420.470
Uitgaven: 415.488
Boni: 4.981
Begroting 2005: bedrijfsopbrengsten en kosten 391.803

Bruisende Stad
Begroting 2004: 636.458
Stadstoelage: 474.918 (?)
Ontvangsten: 741.293 (niet vermeld in de memorie van toelichting)
Uitgaven: 699.701 (niet vermeld in de memorie van toelichting voor de gemeenteraad)
Boni: 41.592
Begroting 2005: inkomsten 719.250 en uitgaven 717.015

Nationaal Vlas- Kant en Linnenmuseum
Begroting 2004: 163.130
Stadstoelage: ?
Ontvangsten: 101.523
Uitgaven: 187.492
Mali: min 85.969
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 280.160

Stedelijke Musea
Begroting 2004: 441.860
Stadstoelage: 263.375 (?)
Ontvangsten: 306.222
Uitgaven: 305.992
Boni: 229
Begroting 2005: (nog opzoeken)

Sportplus
Begroting 2004: 775.500
Stadstoelage: 1.922 + 124.387 (?)
Opbrengsten: 889.088
Kosten: 889.088
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 832.000

Ontmoetingscentrum Groeningeheem
Begroting 2004: 3.696 (?!) maar er is werkingstoelage van 39.898
Stadstoelage: 39.898
Ontvangsten: 74.233
Uitgaven: 100.622
Mali: 26.389
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 89.900

Jeugdinfra
Begroting 2004: 140.000
Stadstoelage: 206.371
Ontvangsten: 221.309
Uitgaven: 149.526
Boni: 71.782
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 140.000

Jeugdontmoetingscentrum (JOC)
Begroting 2004: 86.295
Stadstoelage: 12.500
Ontvangsten: 79.596
Uitgaven: 88.721
Mali: 9.125
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 92.543, 68 (tot op de komma!)

De Warande
Begroting 2004: 336.500
Stadstoelage: 75.733
Ontvangsten: 161.397
Uitgaven: 86.043
Boni: 75.354
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 186.950

U merkt: vragen te over voor de gemeenteraad, nog wel zonder te praten over de jaarverslagen zelf.
Dat Groeningeheem bijvoorbeeld.

Sta me toe om te overpeinzen dat al die cijfers nogal onwerkelijk zijn.
Maar als ze over de jaren heen consistent blijven, wat dan?

……