Hoe – en waarom – wordt iemand geroyeerd uit de vzw Bruisende Stad ?

Formeel gezien is dit eenvoudig.
Als 2/3de van de aanwezige leden (kunnen het er dan drie in aantal zijn?) van de Algemene Vergadering van de vzw daartoe beslissen is het gebeurd. Een motivering is statutair zelfs niet nodig.
In de Algemene Vergadering van de vzw Bruisende Stad dd. 14 juli 2005 die zogezegd (het staat niet in de notulen!) al heeft besloten om kortrijkwatcher buiten te smijten waren er tien stemgerechtigde leden aanwezig. Op een totaal van naar ik meen 29 leden.
Ikzelf kon toen niet aanwezig zijn en was dus niet in de gelegenheid om mij te verdedigen en deel te nemen aan die vermeende stemming. Kon ook geen volmacht geven. Wist van toeten noch blazen.
Want ! Dat punt “kortrijkwatcher” stond totaal niet op de agenda. Ook dat is volkomen onreglementair. Een Algemene Vergadering kan volgens de vzw-wetgeving geen lid uitsluiten als dat punt niet voorkomt op de agenda.
In de vzw Bruisende Stad evenwel is alles mogelijk. Men gaat dat verslag van juli 2005 nu – in september – eventjes “aanpassen“. In welvoeglijke kringen noemt men dit schriftvervalsing en daar staan correctionele straffen op.
Dit is intussen gebeurd. Het SCHEPENCOLLEGE van 27 september heeft kennis genomen van het verslag van juli en daarin staat nu wel genotuleerd dat ik uitgesloten ben.

Wat is dat eigenlijk, een stedelijke vzw?
(Zie nog stukken van 6/07 en 7/07. Archief maand juli.)

Deze vraag verdient een antwoord want heelwat bestuursleden van o.m. ook “Kortrijk Bruisende Stad” (KBS) weten dat niet zo goed. (Schepen Bral heeft zelfs ooit beweerd dat KBS géén stedelijke VZW is, en daarom ook geen begroting of rekening moet voorleggen aan de gemeenteraad.)
Een stedelijke vzw mag heelwat doen. Met bevoegdheden wel te verstaan gedelegeerd vanuit de gemeenteraad.
En bij een aantal Kortrijkse VZW’s gaat er veel geld om.
Sportplus bijvoorbeeld: zowat 850.000 euro. De Schouwburg: bijna één miljoen euro. Bruisende Stad: ca. 700.000 euro. Allemaal geld van u en mij.
Binnen de afgesproken doeleinden mag een stedelijke vzw dingen kopen en verkopen, activiteiten organiseren, eigendommen beheren, een personeelsbeleid voeren, enz., enz. Een vzw Jongerenatelier bijvoorbeeld mag een skatebowl bouwen.

Groot gevaar daarbij is dat die vzw’s een beleid gaan voeren (in plaats van uitvoeren) waarop de gemeenteraad geen vat meer heeft.
Om dit gevaar te bezweren heeft de wetgever iets bedacht.
Iedere gemeentelijke vzw krijgt een Algemene Vergadering die enerzijds bestaat uit mensen (11 in aantal) van het “werkveld”. Betrokken actoren uit de sector. Ervaringsdeskundigen.
In Bruisende Stad bijvoorbeeld iemand uit de horeca, een makelaar, of een bierhandelaar.
Anderzijds – en dit nu is essentieel – zetelen er in die Algemene Vergadering ook nog 11 mensen die voorgedragen worden door de onderscheiden fracties van de gemeenteraad. Zij hebben een “mandaat”.
Zo is kortrijkwatcher bijvoorbeeld bij KBS een afgevaardigde van de VLD.

VZW’s hebben ook een Raad van Bestuur.
KBS telt daarin waarschijnlijk 10 leden.
Ik zeg “waarschijnlijk” omdat er recent nog twee bestuursleden van die Raad ontslag hebben genomen. Bijvoorbeeld de penningmeester. Er is niemand die zich afvraagt waarom. (Kortrijkwatcher kan het niet meer vragen.) Een handelaar heeft al enkele maanden terug ontslag genomen en is nog niet vervangen. De reden van zijn ontslag moet ondermeer gezocht worden in een zekere gedragsvormen van schepen Bral, voorzitter van KBS.
(Het regent ontslagen: nu ook van de Kortrijkse OCMW-secretaris. )
Nu ik er aan denk: er is ook nog een mevrouw – de enige uit het gezelschap? – spoorloos uit het bestuur verdwenen.

De schepen is geen gemakkelijk iemand om mee om te gaan.
Misschien is het in verband daarmee nodig om even een parenthesis te openen.
Schepen Bral staat bekend inzake “behaviour” om zijn uitvallen.
* Kortrijkwatcher bijvoorbeeld is iemand die “nog dommer is dan hij er uitziet“.
* En de burgemeester dan ! De heer Stefaan De Clerck. Die is vanuit de waarneming van zijn eigenste schepen van cultuur en sport onze kluchtspeelder”. Onze “goochelaar”. Soms ook een “fantaisist”. Of “fantasist”, ik wil ervan af zijn. Onder het burgemeesterschap van de Bethune senior zouden dit soort uitlatingen van schepen Bral in de kiem gesmoord zijn. Niet geduld worden. Zelfs een kortrijkwatcher zal zich nooit in deze zin uitlaten over onze burgervader.

Terug naar de les.
Wat is de taak van een Algemene Vergadering, en meer speciaal de 11 afgevaardigden van de gemeenteraad? Een controleorgaan zijn van de Raad van Bestuur. Zien of de vzw goed werk levert.
Vandaar dat kortrijkwatcher NOG NOOIT en NERGENS een onvertogen woord heeft gezegd of geschreven over de evenementen die door KBS worden georganiseerd. In dit verband zijn er zelfs al positieve voorstellen gelanceerd. (Maar men doet er niets mee.)

Kortrijkwatcher heeft als lid van het controleorgaan dat de AV is – als dat nodig was – wel bemerkingen gemaakt over mogelijk onbehoorlijk of niet transparant bestuur.
* Kritiek dus over de zacht gezegd onhandige aanpak van de fameuze terrassenkwestie op de Grote Markt. (De rechtbank is van oordeel dat KBS met zijn retributiereglement buiten zijn bevoegdheid is getreden.)
* Kritiek op het feit dat leden van de Algemene Vergadering nooit verslagen krijgen van de Raden van Bestuur. (Daar gebeuren net de grote beslissingen!).
* Kritiek op de steeds wisselende begroting. Begroting die pas halverwege het jaar wordt ingediend bij de gemeenteraad. En een balans waarvan niemand weet of de revisor die heeft goedgekeurd.
* Kritiek op de overigens niet geringe “vergoedingen” (bezoldigingen?) voor bepaalde bestuurders. (Mag dit statutair wel?).
* Kritiek op Algemene Vergaderingen die officieel eigenlijk niet bestaan. Op weeral onbestaande dagelijkse besturen waarvan niemand op de hoogte is.
* Kritiek op het feit dat bepaalde onderwerpen volkomen taboe zijn. Gecensureerde verslagen.

HET BOVENSTAANDE HEEFT ALLEMAAL NIETS OFTE NIETS TE MAKEN MET PARTIJPOLITIEK.
Dat heeft te maken met politiek, in de zuivere zin van het woord. En dat wil zeggen: hoe maak ik dat in onze stad en in mijn vzw de dingen een beetje volgens de regels verlopen?

Het is dus helemaal niet zo dat – zoals nog altijd enkele bestuursleden denken – het de taak is van een lid van de Algemene Vergadering om bijvoorbeeld bij evenementen van KBS zakken zand en tafels en stoelen en boxen aan te slepen, of om aan een of andere tapkraan te staan of met flyers rond te dolen. Daar is gemeentepersoneel voor. Of personeel van de vzw zelf.

Een gemeentelijke vzw is géén bedrijf. Een lid van de Algemene Vergadering is géén werknemer. Dat is het grote misverstand dat bij een aantal bestuurders en de voorzitter van KBS nog altijd heerst. Vandaar hun onuitroeibare maar totaal verkeerde opvatting dat ik als lid van de AV (en ook als blogger) een soort werknemer ben die het risico loopt om ontslagen te worden bij kritiek op de patroon.
Mag ik de zaak eens omkeren? En cru stellen? Stel, STEL, dat ik een contractueel werknemer was geweest van de vzw Bruisende Stad, dan zou ik ofwel braaf gezwegen hebben over allerlei toestanden binnen KBS, ofwel ZELF ontslag hebben genomen.

Bon.
Volgens de Raad van Bestuur van KBS kan al dit soort bemerkingen dus helemaal niet.
Want dat is de vzw ondermijnen. BESCHIMPEN !
Maar een gemeenteraadslid dat het waagt om kritiek te leveren op de werking van een of andere vzw van schepen Bral krijgt in de Raad onmiddellijk als repliek te horen: waarom heeft uw afgevaardigde dat niet gezegd in de Algemene Vergadering van die vzw?

En hoe komen bepaalde bestuursleden van KBS daartoe om bij de minste opmerking of vraag of kommentaar (opinie) te spreken van “ondermijning”, of “politieke spelletjes”?
Ja, omdat ze dus nog altijd niet helemaal willen verstaan wat een gemeentelijke vzw is en de taak daarin van een Algemene Vergadering.
Daarbij stopt de schepen van cultuur en “vrije tijd” (hijzelf heeft er geen) de besturen van de vzw’s waarvoor hij bevoegd is vol met zijn maatjes. (Zijn gecoöpteerden zijn ook niet onmiddellijk wat in men in libertijnse kringen “wakkere burgers” zou noemen. Het is eerder een old boys netwerk.)
Tenslotte is het concreet bij de vzw Bruisende Stad ook nog zo dat vele bestuursleden er alle belang bij hebben om goed te staan bij schepen Bral zelf en/of bij heel het College van Burgemeester en Schepenen. Stuk voor stuk heeft bijna ieder bestuurslid afzonderlijk er ergens wel zijn eigen specifieke baat bij om zijn positie bij het stadsbestuur niet te verbrodden. Het is menselijk.

Last but not least zijn er in de Algemene Vergadering van KBS dan nog een aantal leden gewoon bang van schepen Bral.
U gelooft het niet, maar zo is dat nochtans wel.
Heel zielig, zo triest, en zo TRIVIAAL daarbij is dat ik pertinent weet dat nogal wat KBS-leden maar al te blij zijn (waren) dat er – in hun plaats – dan toch nog iemand is (was) die binnen de vergaderingen zijn mond open deed.
Vreselijk.

P.S.
In de vzw Bruisende Stad komen bij Algemene Vergaderingen nog nauwelijks de helft van de leden opdagen. Niemand die zich afvraagt waarom.
Bij de vzw van de musea (Vlas en andere) idem. Aldaar heeft men wel een keer een poging gedaan om te zoeken naar de redenen daarvan. Maar ook omtrent dit probleem kwam bijna niemand opdagen. Of had men niets te zeggen.
Ik heb daar wel een mening over.
En die is: HET IS
NIET ALLEMAAL DE SCHULD VAN SCHEPEN STEFAAN BRAL !!
Wanneer gooit schepen Bral een keer die leden buiten die nooit naar de vergaderingen komen?
(Dat is pas ondermijning.) In plaats van de bij gelegenheid (bij inspraakvergaderingen) zo geroemde wakkere burgers?

En intussen wordt het tijd dat we het hier op deze stadsblog weer een keer hebben over onze SK8TERS en de in opbouw zijnde skatepool.

Dat is tenminste nog plezant.