EINDELIJK: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

SP.A- raadslid (al sinds 1987 !) Marc Lemaitre is zeer recent gestart met een stadsblog.
Ondertitel: “Kortrijkzaan van links. Een weblog die kamp kiest: een bewogen kijk op Kortrijk.”

Iedereen blij.
Komt er in de Kortrijkse blogosfeer nu toch wel wat leven in de brouwerij. Alleszins minder groot verdriet.

Als mede gewezen ex-amadees (samen ‘s morgens staan rillen aan de poorten van Bekaert-Zwevegem en de soldaatjes van de Milac ongerust maken, die almoezenier ook !) weet ik pertinent goed dat de bedoeling van zijn weblog geheel niet electoraal is. Hoe zou dat kunnen? We gaan het anders zeggen: Marc meent het goed. En ongetwijfeld wil hij opnieuw mandataris worden. En niet enkel in de gemeentaad. Stel u voor: u hebt iets te zeggen en je wordt niet verkozen.

Overigens, waar zou hij als politiek harde werker, ideoloog, dossierkenner, niet-parvenu in de populistische democratie die we nu kennen zijn stemmen halen? Toch niet met een weblog zeker?
Het soort politicus waar Marc toe behoort is per definitie geen stemmentrekker.
(Het wordt ze overigens heel subtiel ook belet om het eventueel toch te worden. Er is altijd wel ergens een tafelspringer die in de weg loopt of met de pluimen gaat strijken.)

De Kortrijkzaan van links zal nieuws van de bovenste plank brengen, met uitleg en kommentaar die er niet naast zal kijken.
Waar “de marginalen uit de houtverwerkende nijverheid” (dixit Willy Brandt over de persjongens) nog raar zullen van doen. (Zullen de lokale journalisten er een stukje aan wijden? En daarbij tot de slotsom komen dat hun eigenste houtverwerkende nijverheid inzake stedelijk politiek nieuws althans nog nergens hout snijdt?)

Vandaag is er een primeur op de nieuwe “kortrijklinksbekeken”.
Stad Kortrijk krijgt 3,5 miljoen euro inkomsten uit de opbrengst van de verkoop van Telenet.
(Bovenop de minstens 5 miljoen uit de verkoop van onze Electrabel-aandelen.)
Voor meer uitleg, zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

In zijn nawoord bij het laatste stuk over Telenet stelt Lemaitre dat die uitzonderlijke inkomsten op een jaartje van de verkiezingen op het stadhuis tot vinnige discussies zullen leiden.
Waar? In de gemeenteraad toch niet? In De Gilde? In het Middenstandshuis? Of gewoon thuis bij Marc Lemaitre? (Zeker niet open en bloot binnen het Schepencollege.)

“Met de SP.A-fractie gaan wij daarbij op de lijn blijven die we altijd gevolgd hebben. Van elke uitgegeven euro moet iedereen in Kortrijk beter worden.”
Tja. Hoe gaan we dat doen? De belastingtarieven verlagen?
Oei. Bestaat er ter linkerzijde een begrip als “algemeen belang”?

Het woord is nu aan SP.A-schepen Philippe De Coene.
Zal hij het op de volgende gemeenteraadszitting van november ook niet weten wat met dat geld te doen?
Net als de burgemeester met zijn 5 miljoen euro van Suez?

P.S.
De stadsblog van Lemaitre is ook heel dienstig voor komende kandidaat-raadsleden.
Saai! Jongens toch! Meiskes-kandiderende-raadsleden ! Lange stukken ! Nauwelijks tussentitels.
Plots zegt hij dan: “Herinner u het ontstaan van Telenet”. “ En dat er ook wat geld kwam van GIMV. En dat de intercommunales zoals Gaselwest daarbij ongewild bleven zitten met met 33,85 procent.
Ja, zeg. Marc, ik doe niet meer mee hoor ! Ik ga naar Den Trap. En ge zijt er nooit.

Sociale economie (3): de geld- en jobcreatie

Voorafgaand.
Dit stuk kadert in een ellenlange serie lessen (tot volgend jaar oktober) teneinde potentiële kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 alle lust of zin te ontnemen om op een lijst te gaan staan. Gemeentepolitiek is geen dorpspolitiek!
Maar als u dan toch wil weten hoe u gratis aan een boormachine kunt komen en zelfs bijna gratis kunt verhuizen moet u toch door de brij hierna. Niets aan te doen.

Niemand heeft er intussen nog iets van vernomen, terwijl Stad (dat is hier en nu schepen Lieven Lybeer) in april van dit jaar actieplannen inzake sociale economie en diensteneconomie voor 2005-2006 heeft laten goedkeuren door de gemeenteraad.
Er was geen tijd meer om uitgebreid de veldactoren en directies te consulteren want om subsidies vanwege Vlaams minister van sociale economie Kathleen Van Brempt in de wacht te slepen was er toen dringend een nieuwe engagementsverklaring van de stad nodig.

Men heeft dan maar wat in mekaar geflanst rondom een tamelijk recente hype bij de bestrijders van de kansarmoede: Buurt- en Nabijheidsdiensten (BND). (In juli 2001 ging het actieplan over de oprichting van een Werkwinkel.)
De inspiratie werd voornamelijk opgedaan bij de vzw BIK te Kuurne. Zie de desbetreffende website.

Wat zijn BND’s?
Dat zijn dienstverlenende voorzieningen met drie geïntegreerde kenmerken.
1° Ze willen de leefkwaliteit van de gebruikers verhogen door “in te spelen” op relevante collectieve en persoonlijke behoeften. (Een klusjesman komt een lamp vervangen.)
2° Ze creëren duurzame arbeidsplaatsen voor alle medewerkers waarvan minstens de helft gerekruteerd wordt uit de kansengroepen. (Over de beoogde jobcreatie later meer.)
3° Ze betrekken de medewerkers en alle belanghebbende op een participatieve wijze bij de organisatie. (Men houdt lulvergaderingen.)

Eigenlijk zijn er drie types BND’s te onderscheiden.
Te weten de CND’s, de IND’s en de BOD’s.
* Collectieve ND’s zijn niet buurtgebonden. Slaan o.m. op groendienst (buiten uw tuin), occasionele kinderopvang.
* Individuele ND’s zorgen bijvoorbeeld voor thuishulp, boodschappen, klein tuinonderhoud.
* De pure BuurtOntwikkelingsdiensten beantwoorden aan specifieke noden in uw buurt.

Wat gaan die NDB’s nu te Kortrijk doen? (Ze moesten al lang begonnen zijn.)
1.
In de aanvangsfase – en meer speciaal ook binnen de aandachtswijken – zal men een klusjesdienst oprichten waarbij ook uitleen van materiaal mogelijk is. U hebt bijvoorbeeld een boormachine nodig.
2.
Er komt ook een vervoersdienst. Pas op: niet voor mensen, maar voor materialen. Die boor wordt dan bij u thuis afgeleverd. Of u kunt ook vragen om uw eigen kapotte boormachine naar het containerpark te brengen. Zelfs boodschappen thuis laten afleveren kan ook.
3.
De vervoerdienst niet verwarren met de verhuisdienst. Wat dat kan ook. Als u geen beroep kunt doen op uw buren (die ook kansarm zijn) of financieel een beetje kampt met moeilijkheden (u wil met de rode lantaarn vluchten voor uw schuldeisers) kunt u op een stedelijke verhuisdienst terecht.
4.
Er komt ook kinder- en tienerwerking. Men zal uw lastige puber bijvoorbeeld begeleiden naar de skatebowl aan de Leie.
5.
Tenslotte wordt er ook gezorgd voor kinderopvang. Crèches met laagdrempelige toegang die zich richten tot een gemengd publiek (een “gezonde mix” van arme en rijke kleuters).

Goed beschouwd is er alhier dus geen BOD in de maak.
Er zijn voor 2005-2006 wel nog twee bijkomende projecten voorzien.
Maar die zijn nog niet ingevuld. En het zou niet gaan om BND’s.
Men wil namelijk in de toekomst adequaat “inspelen” op nieuwe evoluties inzake sociale economie. Die projecten zullen dan puur met lokale middelen gefinancierd worden: 50.000 euro.

WAT MOET DAT NU ALLEMAAL KOSTEN ?
Voor dit jaar (dat al bijna voorbij is!) voorzag men voor het totaal van de projecten aan uitgaven en inkomsten 272.449 euro.
Personeelskosten 230.000. Werkingskosten 42.449 euro.
Als opbrengsten hoopt men op lokale en Vlaamse subsisies (telkens 51.531 euro) en nog een niet nader bepaalde cofinanciering van 134.387 euro. Er zijn ook nog opbrengsten uit de dienstenactiviteiten zelf (35.000 euro) zodat de begroting sluitend is. Men noemt dat dan “zelfbedruipende” projecten.

Het project “kinderopvang” is met het hoogste budget bedeeld: 75.000 euro. (Zou dat geld zijn voor de werking van het nieuwe kinderopvangstehuis in Sint-Jozef? In de begroting is 850.000 euro voorzien vor de aankoop van een gebouw.) De “verhuisdienst” krijgt 55.612 euro. De andere projcten 30.612 euro.

Maar hoe zit het nu met de jobcreatie?
Want dat is de definitie van de stad voor “sociale economie”:
Integratie van zwakke bevokingsgroepen in de maatschappij via het verhogen van hun kansen op tewerkstelling, wat o.m. inhoudt opleiding, werkervaring en begeleiding, maar vooral en in de eerste plaats ook effectieve bedrijfsontwikkeling en jobcreatie.”

Voor de vijf projecten in totaal voorziet men “gestalte te geven” aan NEGEN voltijdse jobs.
En de zuivere personeelskosten (zonder werkingskosten) bedragen 230.000 euro. Dat lijkt redelijk: één miljoen BEF investeren per gecreëerde job. Allez. ‘t Is goed.
Als we het aantal jobs afzetten tegenover de totale investering van 272.000 euro krijgen we wel al een minder flatterend beeld.

En nu nog iets. Heel de vraag is of die personeelsleden niet zullen betaald worden middels andere statuten (SINE, PWA, enz.). Het zullen niet allemaal contractuelen zijn die u een boormachine bezorgen. Komen de aangerekende personeelskosten in de begroting zelf van de projecten daar dan bovenop?

En verder is het zo dat al die projecten ook materieel en immaterieel ondersteund worden door allerhande andere, overkoepelende oprganisaties. Bijvoorbeeld het Welzijnsconsortium en Werk.waardig, het OCMW (met bijvoorbeeld Werk.punt) , het Lokaal Werkgelegenheidsforum, de Werkwinkel, de dienstencentra, de ontmoetingscentra.
De kosten die daarmee gepaard gaan worden nergens in het budget aangerekend.

Hoeveel besteedt de stad zelf aan de sociale economie?
Volgens eigen zeggen via de post “personeel diensteneconomie”: 151.531 euro(waavan dus 51.531 euro naar de BND’s.) Maar er is ook een “fonds sociale economie”: 125.000 euro. En Hiva krijgt voor een studie 27.500 euro. Het Welzijnsconsortium: 10.413 euro.
Schepen Lieven Lybeer liet zich schriftelijk in de laatste gemeenteraad van 24 oktober ontvallen dat hij ervan droomt om 5 procent van de stadsbegroting voor te behouden voor sociale economie projecten. Soms vraagt men zich af of een schepen wel weet hoeveel de grootte van de begroting bedraagt. Vijf procent daarvan is 5,5 miljoen euro.

Berekenen wat de creatie van één job in de sociale economie dan wel kost is een hels karwei.
Het moet mogelijk zijn – mits het inschakelen van een leger aan actuarissen en statistici – maar dat is het laatste waar professionele welzijnswerkers uit de sociale economie in al hun rapporten en zgn. evaluaties aan denken te doen.

Taak voor HIVA!
Het Hoger Instituut voor de Arbeid heeft vanwege de stad al de opdracht gekregen om eventjes het werkveld van onze sociale economie in kaart te brengen, met de rol die de stad daarin kan spelen. (Het kerntakendebat is hier nooit van de grond gekomen.) De opdracht dateert al van in april. Kosten: 27.500 euro.

Geen nieuws is ook nieuws !

Maar niet voor onze reguliere pers.
Die persjongens waren gisteravond totaal afwezig op de gemeenteraad. (Ook niet op de politieraad die de begroting voor volgend jaar heeft besproken. In evenwicht! 20 miljoen euro en 500.000 euro investeringen.)
Het was een heel bijzondere gemeenteraad, gisteren 24 oktober.
Er is namelijk beslist om onze aandelen bij Electrabel te verkopen. Netto-opbrengst voor ons ingezetenen allemaal: 5.061.530 euro. Eind volgende maand al te incasseren!
Daar kan men al iets mee doen. Komt daarbij dat we nog Suez-aandelen krijgen ter waarde van 2,1 miljoen euro. Totaal is er voor meer dan 7 miljoen uit de lucht gevallen.
Het Vlaams Blok wou niet meedoen. Want Suez is …Frans! Stel dat het Hollanders waren geweest. Wat dan?

Geen Kortrijkzaan die dat weet.
Geen pers. Geen WTV. Teveel branden en ongelukken.
Geen Kortrijkzaan die dientengevolge weet dat de burgemeester en zijn College nog niet weten wat met al dat geld aan te vangen. En zeggen dat normaliter volgende maand of ten laatste in december een begroting voor 2006 zou moeten voorliggen.

Is er binnen het College ruzie over de besteding van die miljoenen?
Persjongens! Hebt u daar vandaag op de wekelijkse persbabbel met het schepencollege naar gevraagd? Of bent u het vergeten?

Kunt u zich deze kop voorstellen in onze nationale pers?

BURGEMEESTER KORTRIJK WEET NIET WAT TE

DOEN MET 5 MILJOEN EURO !

P.S.
Tamelijk kort na het begin van de zitting verliet raadslid Patrick Jolie (CD&V) de zaal, even later gevolgd door raadslid F.Verhenne (OCMW-voorzitster). Onze Patrick zit trouwens in alle raadszittingen constant bezig op zijn laptob. Gaat hem in de zaal ook nog opladen ook. Zonder gène. Kiezers moeten dit weten voor volgend jaar.
Iedereen begrijpt dat men zich soms nog dezelfde avond naar elders moet heenspoeden. Maar kom dan toch niet eventjes vlug de zitpenning (6000 BEF bruto) opstrijken !! Ga dan onmiddellijk naar die andere vergadering. Bereid u erop voor. A.U.B. zeg. Een beetje fatsoen kan ook.

Sociale economie und Ende (2)? TOCH ??

De sociale economie in Kortrijk is één kluwen van organisaties, instellingen. Mensen. VZWeetjes. Niemand die daar nog zicht over heeft.
De oude wet van Parkinson uit de bureaucratie speelt volkomen: het orgaan (de VZW) schept de functie. En niet andersom. De geldstromen naar en tussen die organisaties zijn al even (on)naspeurbaar als de onder- en bovengrondse lavastromen van een vuurspuwende berg.
En tussen die vzw’s heerst er een enorme territoriumstrijd.

Komt daar een eind aan?
In elk geval staat er iets te gebeuren waarvan de uitkomst totaal onzeker is.
Een alweer tamelijk nieuwe regionale organisatie (“Werk.Waardig”) heeft het namelijk in zijn hoofd gehaald om specifiek voor Kortrijk 1) een analyse te maken van het werkveld sociale economie in de stad 2) met daarin een onderzoek (met concretisering!) van de regisseursrol van de stad.

Amaai.
Des te meer “amaai” omdat de opdracht zal uitgevoerd worden door het HIVA van de K.U. Leuven.
Naar men mag hopen is dit een onafhankelijke instelling die er niet zal voor terugdeinzen om op de gevoelige tenen te trappen van al onze sociaalvoelende schepenen, ACW-raadsleden, OCMW-bestuursleden en de families Waegemans, Destoop, Santy, Lybeer en Verhenne.
Het Hiva of Hoger Instituut van de Arbeid zit volgepropt met ACW’ers. De voorzitter is Jan Renders. Zie www.hiva.be.

Zal het onderzoek leiden tot een sanering of tabula rasa bij de talloze instellingen die met sociale diensteneconomie bezig zijn? Zal men de geldstromen in kaart brengen? De overlappingen? Wordt de effectiviteit van de projecten en acties onderzocht? Bijvoorbeeld aantal personeelsleden en kosten en werkingskosten daarvan versus – geslaagde – (reguliere) tewerkstelling?
Komen al die instellingen zich nu – zoals beloofd – al of niet vestigen op het kasteel van ‘t Hoge – het Streekhuis?
Wordt er na de gedane studie gesnoeid in het personeel? Moeten er hier nog buurtwerkers zijn?

Maar wat is “Werk.Waardig” eigenlijk? (Zie infra 17/2)
Een soort aanhangsel van het Welzijnsconsortium. Een overkoepelend orgaan dat naar eigen zeggen constant op zoek is naar subsidies.

Het is een zoveelste overkoepelende regionale ondersteuningscel sociale economie voor lokale besturen en social-profit organisaties. De CEL wil “op een creatieve manier met kansengroepen aan de slag”. Ja, wij ook. Met die kansengroepen-personeelsleden die de kantoren van onze welzijnsdiensten bevolken. Die regulier moeilijk aan werk zouden geraken.
Kortom, de cel doet zelf niets concreets aan of met kansarmoede maar geeft advies en begeleiding op maat van lokale besturen en vzw’s.
Zo werd onlangs – maar dan wel analoog met het al bestaande Netwerk Arbeidszorg Zuid-West-Vlaanderen (al van gehoord?) – een “uitwisselingstafel” buurtdiensten en een uitwisselingstafel tussen OCMW-trajectbegeleiders opgericht. Uitwisselingstafel ! Hoe bedenk je het. Er worden ook steeds meer websites gemaakt die bij de doelgroepen natuurlijk niet gekend zijn. Noch gelezen worden.
www.buurtdienst.be . www.werkwaardig.be . www.welzijnsconsortium.be (Oppassen dat je niet bij drk.be terechtkomt.) https://equal.ccc.eu.int/jps/advencedSearch.jps vind ik niet meer.

De ondersteuningscel Werk maar Waardig werkt al een tijdje met drie voltijdse medewerkers.
Vanwaar komt het geld vandaan ?
We probeerden dit hier al een keer te achterhalen. (Stukken van 17.2.05 en 16.2.05.)
Het zou nu zeker zijn. “Werk.Waardig” krijgt subsidies van Europa, meer speciaal van het project “Equal” dat ingebed is in het Europees Sociaal Fonds (Zie ESF.)
Alles afgezocht op Europese wesites dienaangaande. Niets gevonden. Niet alleen niets over geld, zelfs niets over het project “Werk.Waardig” zelf.

Van vroeger weten we wel dat het project zou lopen over drie jaar (mei 2005 tot april 2008) en dat men daarbij hoopte op een JAARLIJKS budget van 300.000 euro. Volgens de traditionele Europese regels moet tenminste de helft daarvan gefinancierd worden door lokale partners.
Men moet dus zelf alhier nog alleszins 150.000 euro per jaar bijeenscharrelen.
Dat is COfinanciering.

Is dit gelukt?
Geen idee. Op de websites van het Welzijnsconsortium en Werk.Waardig geen enkel concreet bedrag gevonden. Geen spoor van begroting.
We lezen wel dat de Provincie en Leiedal “financiële” partners zijn. (Op de website van Leiedal dan gevonden dat de intercommunale 30.000 euro afdraagt. De provincie beloofde 20.000 euro.)

De resterende “cofinanciering” komt van de “uitvoerende” partners in de vorm van arbeidstijd.
Dat wil zeggen: in de vorm van arbeidstijd bij bijvoorbeeld onze OCMW en de stad.
Mag dat wel, van Europa?
En is dat wel zo?
Vroeger las ik ooit dat bijvoorbeeld het Welzijnsconsortium, Riso, Kanaal127 en andere niet nader genoemde instellingen nog 100.000 euro zouden inbrengen.
Ook was er even sprake van 20.000 euro vanwege het Vlaamse Gewest.

Uitvoerende partners bij Werk.Waardig zijn: vzw BIK (?), OCMW-Kortrijk, de stad (met een subcontractor HIVA), en RISO.
Verder zijn er nog “strategische” partners: RESOC, de vzw Mentor, Werkwinkel Kortrijk en Kanaal 127.

Zou dat nu echt waar zijn dat de stad geen bijdrage schenkt aan Werk.Waardig?
In de stadsbegroting is er een toelage voor diensteneconomie voorzien van 100.000 euro, recent verhoogd tot 151.531 euro. Voor een onderzoek van HIVA is er een budget van 27.500 euro. En er is ook een Fonds voor sociale economie van 125.000 euro.
En het Welzijnsconsortium zelf (dat coördinator is van Werk.Waardig) krijgt alleen al van Kortrijk 10.413 euro.

Men moet toch niet wachten op de studie van HIVA om de boeken van Werk.Waardig zelf open te doen?
Meer inlichtingen bij Johan Dejonckheere. Tel. 056/24.99.16. E-mail: dejonckheere.johan@skynet.be

Sociale economie und kein Ende (1): nog een mandaat voor schepen Lieven Lybeer

Hier is er al een keer uitgerekend dat er zich op grondgebied Kortrijk zowat (minstens!) 250 instellingen (diensten) onledig houden met uw welzijn. (Archief: 14/8.)

Voor de laatste stand van zaken www.soka.be raadplegen. Of www.sociale-kaart.be.
Of www.desocialekaart.be. MAAR NIET www.socialekaart.be want dan komt u bij een firma terecht die nou net klusjes doet (bijvoorbeeld inzake ICT) voor de non-profit-sociale-economie.

Er is nu een nieuwe VZW BND, maar die gaat u nog niet vinden op SOKA.
BND is de afkorting van “Buurt- en Nabijheidsdiensten”.
De vereniging heeft tot doel het starten en ontwikkelen van één BND voor het ganse grondgebied Kortrijk.
Er zijn nog niet zoveel BND’s in Vlaanderen. (Kuurne heeft er een.) Maar Kortrjk wil nu reeds anticiperen op het lopende voorontwerp van decreet houdende buurt- en nabijheidsdiensten. Dat wil zeggen: men zit nu al op vinkeslag om subsidies binnen te rijven en daarmee personeel aan het werk te zetten. Niet enkel Vlaams, maar ook Europees geld via het project “Take Care”.

Er is naar het schijnt al een actieplan in de maak.
En daarmee zijn volgende nieuwe (nieuwe??) diensten in de maak: klusjesdienst, uitlenen van materiaal, vervoerdienst, verhuisdienst en kinder- en tienerwerking.

De gemeenteraad weet nog nergens van, terwijl die nieuwe vzw alreeds is opgericht.
En wie fungeert er als voorzitter ? Lieven Lybeer, schepen van Personeel en Jeugd, maar – zo vindt het Welzijnsconsortium – ook nog schepen van Werkgelegenheid en Sociale Economie.
Schepen Lybeer had al 22 mandaten. Met dit nieuwe erbij komt hij op gelijke voet met raadslid Jozef Vandenberghe.

Voor wanneer een tabula rasa in heel dit kluwen van welzijnsorganisaties?
Er is toch al een buurtdienst in Kortrijk? Georganiseerd door het OCMW en de vzw De Poort.
Contactpersoon: Tim Maelbrancke. Coördinaten: Werk.punt, Damstraat 3. Tel. 056.24 41 22.

Wie belt er hem even? Om te zeggen dat ze zijn werk gaan afpakken? Of dat hij integendeel méér gaat verdienen en nog een secretaresse zal krijgen?
Want ook bij de OCMW-buurtdienst is er een vervoersdienst, een klusjesdienst en een uitleendienst.

Je vraagt je misschien af wat het onderscheid is tussen buurt- en nabijheidsdiensten?
Goede vraag?Awel, ziehier het antwoord.

Als u ooit met een Buurtdienst krijgt te maken wil dit zeggen dat u in een kansarme wijk woont. Die buurtdienst wil namelijk de leefbaarheid van uw buurt bevorderen, uw sociale contacten versterken en de samenhorigheid met uw buurman/buurvrouw stimuleren.

Als u daarentegen cliënt bent van een Nabijheidsdienst betekent dit dat u niet in het bezit bent van een schroevendraaier, een strijkijzer, of niet beschikt over een compostman of loopjongen. Om het even waar u woont.
Het betekent dus dat u voor het genieten van deze dienst ook in het “miljoenenkwartier” of Bellegembos mag resideren. Hoe erg het daar ook gesteld is met de sociale cohesie : de buurtdienst gaat aan u voorbij.

In het kader van de bloeiende Kortrijkse sociale economie willen we het straks ook nog eens hebben over het project “Werk.Waardig”. Het Europees geld hiervoor zou namelijk binnen zijn.

www.zumiez.be/w-agora

Hou nu toch eens op met scrollen op kortrijkwatcher.
Alhoewel, zie voor deze topic nog archief van 15/9, 16/9 en 30/9.

Bovenvermeld forum van ZUMIEZ (skatepark in Wevelgem) is voor al wie als gewezen trottinettard begaan is met het skate-gebeuren en meer speciaal de skate-politiek van en in de stad absoluut een must.
Als een feitelijk objectief gegeven onmisbaar. Pure info.
(De skatepolitiek van de stad bestaat uit vijf stappen. Zie nog de website van de stad. Zoeken maar, met “skate”.)

Niet te missen lectuur voor onze bewindslieden en gewone burgers, daar op de skaters-AGORA.
Korte kreten, maar ze dringen door merg en been.
Het gaat soms ook over de skatebowl aan de Groeningebrug.
Met foto’s. En anderzijds nog foto’s van feestjes.
Was ik nog maar jong geweest is de eerste gedachte die bij aandachtige bestudering van de ingezonden briefwisseling op dat forum bij velen zal opkomen.

Schepen Lieven Lybeer van Jeugd! En Stefaan Bral van evenementen !
Meer lezen, ook op internet ! En ‘t is bijna allemaal in ‘t Vlaams.

Om het allemaal te verstaan nog even de SK8-achtergrond alhier te Kortrijk schetsen.
Er is zelfs een ideologische kwestie mee gemoeid. Het gaat niet enkel om ruzie tussen skaters en bladers en BMX’ers.
Het gaat over de vrije markteconomie.
Zonder dat betrokkenen het goed en wel beseffen.

Moet een stadsbestuur sport en spelen subsidiëren? Zo ja, welke ? (Dammen wel en schaken niet? Zweefvliegen? Biljart? Bridge? Tafeltennis? En petanque en marbelen bevordert toch ook de sociale cohesie?) Waarom een skatepool en geen ijspiste? Waarom niets gedaan voor de go-carters? (Ze krijgen zelfs geen subsidies.)
Binnen het wereldje van de skateboarders staat men zelf helemaal versteld van het feit dat het stadsbestuur dit project heeft aangedurfd en uitgevoerd.

En zal de stad met de 300.000 euro voor de skatebowl daarmee – samen met de enorme positief discriminerende subsidiëring van het voetbal – de commerciële ZUMIEZ-skaters uit Wevelgem tekort aandoen? Is de openbare stads-skatebowl (lidgeld 1 euro?) een geval van oneerlijke concurrentie? Vragen !

Coming up news. Ook op kortrijkwatcher.

Begroten is een kwestie van optellen en aftrekken

Aldus gewezen minister van begroting, Johan Vande Lanotte.
Intussen hoorden we op radio Donna dat Freya, de kersverse federale minister van begroting en voormalig schepen van onderwijs te Gent niet weet dat 5²=25.

We zijn een keer aan het tellen geslagen bij de laatste begrotingswijziging van de stad, goedgekeurd in de gemeenteraad van deze maand.
Meer speciaal omtrent de trekkingsrechten die we nog te goed hebben bij de Vlaamse overheid.

Beschouw dit stuk als deel uitmakend van onze sinds lang lopende afschrikwekkende maar educatieve lessenserie voor toekomstige, nieuwe kandidaat- raadsleden die nog van mening zijn dat een zitting van de gemeenteraad een society-gebeuren is, annex een avondje uit.

Sinds begin 2003 is het Investeringsfonds opgedoekt en opgegaan in het Gemeentefonds.
Tevoren genoot de stad van drie fondsen met middelen van de hogere overheid:
het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het SIF. Zelfs SIF-plus. Tegenwoordig zijn die drie fondsen één pot nat geworden, genaamd Gemeentefonds. Alhoewel: het SIF is nu voor een aantal steden (ook Kortrijk) een spaarpot die Stedenfonds genoemd wordt.

De middelen – trekkingsrechten – van het Investeringsfonds die we in 2003 nog niet hadden opgebruikt zijn niet verloren.
Wel is het zo dat de stad nu snel werk moet maken van een bestedingsbeslissing. Want trekkingsrechten waarvoor de gouverneur op 1 januari 2006 nog geen machtiging tot gebruik heeft verleend, vervallen immers definitief.Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?
Vraag het alleszins niet aan Freya !
Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over 3,9 miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.
Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog 4,9 miljoen beschikbaar.
En nu nog 2,4 miljoen.
Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?Vraag het alleszins niet aan Freya !Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog miljoen beschikbaar.En nu nog 2,4 miljoen.We slaan nu enkele jaartjes over, anders wordt u helemaal gek.
Volgens de stadsbegroting 2005 was er begin dit jaar nog ca. 3 miljoen beschikbaar uit het Investeringsfonds. En we waren echt van plan om dit allemaal nog dit jaar te verteren.
Want natuurlijk willen we dat geld – dat zomaar op straat ligt – opsouperen voor het te laat is.

Wat is nu de stand van zaken? Hoeveel trekkingsrechten zijn nog ongebruikt?Vraag het alleszins niet aan Freya !Volgens de stadsbegroting 2003 beschikten we begin dat jaar nog over miljoen euro. Daarvan zouden we er in dat dienstjaar zelf 3 miljoen van opsouperen. Het saldo zou dan zowat 900.000 euro bedragen. Met andere woorden: we waren goed op tijd bezig met het ledigen van de spaarpot.Maar recente cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten geven een heel ander beeld. Volgens de VVSG was er te Kortrijk begin 2003 nog miljoen beschikbaar.En nu nog 2,4 miljoen.We slaan nu enkele jaartjes over, anders wordt u helemaal gek.Volgens de stadsbegroting 2005 was er begin dit jaar nog ca. 3 miljoen beschikbaar uit het Investeringsfonds. En we waren echt van plan om dit allemaal nog dit jaar te verteren.Want natuurlijk willen we dat geld – dat zomaar op straat ligt – opsouperen voor het te laat is.Een overzicht van de oorspronkelijke plannen (aanvragen) voor dit jaar.
Voetpaden: 700 (in duizendtallen).
Omgeving Begijnhofpark- Groeningelaan: 700.
Markeplaats: 319.
O.C. Rollegem: 284.
Simon Stevinstraat: 550.
Elfde Julilaan: 500.
Samen ca.3 miljoen. Met andere woorden: alles moest op.

Intussen zijn er begrotingswijzigingen gekomen.
Met heel andere cijfers en bestemmingen voor die trekkingsrechten.
Freya ! Trek maar eens een vierkantswortel hieruit.

De investeringen met trekkingrechten betaald zien er nu zo uit:
Voetpaden: ? Wellicht vervangen door “veiligheid kruispunten” (273 – in duizendtallen)?
Omgeving Begijnhofpark: ?
Markeplaats: 713 (in plaats van 319!)
O.C. Rollegem: 284 (gebleven)
Simon Stevinstraat: 507 (vroeger 550)
Elfde Julilaan: 662 (vroeger 500)
Er is nu een nieuwe straat opgedoken. De Oudstrijderslaan met 292.000 euro.

Begroten is samentellen.
Mijn totaal aan trekkingsrechten voor dit jaar wordt hiermee 2,7 miljoen.
Maar de stadsbegroting geeft 2.488.932 euro aan als totaal.
In elk geval is er nog wat over in kas in het Investeringsfonds. Want we vertrokken – volgens de stadsbegroting althans – begin dit jaar met 3 miljoen.

Maar nu rekent u buiten de waard.
De VVSG geeft geheel andere cijfers voor Kortrijk.
(Om daar inzage van te krijgen op de website van de VVSG moet u het NIS-nummer van de stad kennen. Dat is: 34022.)

Volgens de VVSG had de stad dus begin 2003 nog 4,9 miljoen aan trekkingsrechten beschikbaar.
Daarvan zou 2,5 miljoen zijn opgenomen. Saldo: 2.448.932 euro.
Laat dit nu net het totaal zijn van de voorziene trekkingsrechten in de laatste stadsbegroting.
Maar ik vind zoals gezegd een ander totaal van 2,7 miljoen.
En er was volgens de stadsbegroting begin dit jaar nog 3 miljoen in de spaarpot.

Freya ! Help ons ! Schepen Alain weet het ook niet meer.
Maar geen paniek.
Los van alle cijfers blijft de hoofdvraag: voor welke investeringen zal de gouverneur nog dit jaar kunnen machtiging geven om trekkingsrechten te gebruiken?
Want dat lukt niet altijd hoor.
In maart 2004 werd een aanvraag tot trekkingsrechten van de stad voor het plaatsen van geluidswerende schermen geweigerd.


Kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen:
blijf scrollen.
En onthoud voortaan de datum: 8 oktober 2006. Uw campagne begint NU.

Wat zal de stad aanvangen met 288 miljoen BEF ?

In nogal wat vorige stukken (archief van 4 tot 7 oktober) werd hier de vraag gesteld wat de stad van zins is te doen met een portefeuille die 242 miljoen Belgische Frank waard is. Dit in het kader van onze verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez.
Nu hebben we het wel degelijk over 288 miljoen Frank.
Dat vergt wat uitleg, want straks komt er nog een ander – beetje minder demagogisch – cijfer tevoorschijn.

Als de verkoop doorgaat kan de stad alreeds eind november cash een netto-bedrag van 5.020.335 euro opstrijken, oftewel ongeveer 200 miljoen in franken.
Dat komt zo.

De stad bezit 24.838 Electrabel-aandelen, volgens het huidige bod van Suez ter waarde van 323,56 euro elk. (In 1996 kochten we die aan 172,63 euro het stuk.)
Bruto is de cash-opbrengst hiervan 8.036.759 euro. Van dit bedrag moet nog een schuldenlast t.o.v. Electrabel worden afgetrokken. Min 2.821.608 euro. En een wederbeleggingsvergoeding van 194.815 euro. Eind november incasseren we hiermee zoals gezegd netto-cash 5.020.335 euro.

Bij het overnamebod van Suez krijgen we ook nog 99.354 Suez-aandelen.
Totale tegenwaarde aan 23,70 euro per stuk is: 2.185.792 euro.

ALLES SAMENGENOMEN BESCHIKT DE STAD IN HET OVERNAME-SCENARIO HIERMEE IN GELD UITGEDRUKT OVER 7.206.127 EURO.

MAAR.
Die Suez-aandelen zal de stad evenwel nog niet onmiddellijk verkopen.
Op een bijzondere gemeenteraad van maandag 24 oktober (uitzonderlijk om 19u30) zal het stadsbestuur voorstellen om de Suez-aandelen tijdelijk aan te houden. Later zal men die herinvesteren in het distributie-bedrijf Gaselwest en het transport van gas (Fluxys) en hoogspanning (Elia).

Verder stelt het Schepencollege voor om de beschikbare cash ook aan te wenden om de schulden van de financieringsintercommunale FIGGA te “verminderen“. Schulden die we hebben gemaakt bij het verwerven van participaties in Publi-T (Elia) en Publigas (Distrigas en Fluxys). Voor onze stad bedraagt die openbare schuld ongeveer 460.000 euro.

En nu kijken we even naar het totale scenario.
Dat wil zeggen dat we het niet enkel hebben over de extra-middelen van Suez-affaire zelf maar ook nagaan wat Figga ons nog moet voor dit jaar.
Het totaal aan extra-middelen vanuit Figga loopt dan op tot 10,2 miljoen euro! Dat is de uitkomst van de som verkoop Electrabel-aandelen, inkomsten Figga, reserves Gaselwest, en schulden afgebouwd.

MAAR !
Figga heeft van vroeger nog een tekort van ca. 5 miljoen euro…
Als stad dit tekort helemaal zou delgen krijgen we voor 2006 een totaal uitkeerbaar saldo vanwege Figga van welgeteld 5.061.530 euro.

Allez, dat is ook niet mis.
Nieuwe vraag.
Wat gaat de stad doen met een extra-inkomst van 200 miljoen Belgische Frank?
Zéér benieuwd wat meerderheid en oppositie hierover zullen vertellen in de komende gemeenteraad van 24 oktober.

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, vindt dat de bijkomende middelen in geen geval mogen gebruikt worden voor courante gemeentelijke werking. Geen sotternijen in het kader van de verkiezingen van 2006! De besteding van de opbrengst moet gaan naar duurzame investeringen of dienen voor de aanleg van pensioenreserves.

Misschien kan de CD&V zijn verkiezingsprogramma van 2000 nog eens herlezen?
Daar was nog sprake van een geheel nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.

Dien eens GEEN klacht in tegen camera’s op openbaar domein

De vier camera’s op het Schouwburgplein van de politie niet verwarren met die ene van linkse rakker schepen Philippe De Coene op de toren van Sint-Maartenskerk.
De laatste laat ook beelden zien op internet, en wie van deze URL (nu gewijzigd in http://81.246.42.228:8080) het paswoord kent kan wel degelijk fel inzoomen.

De beelden van de politie-camera’s zijn natuurlijk niet openbaar. Niettemin hebben agenten die niet speciaal zijn aangewezen als monitor ook toegang tot die beelden. Dat is in strijd met het eigen stedelijk reglement terzake en ook met de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer. Verder zijn er nog altijd geen pictogrammen te zien die passanten wijzen op het bestaan van die camera’s. Ook dat is in strijd met de bestaande reglementering. En voorts heeft het stadsbestuur niet op voorhand aangifte gedaan van het bestaan van die camera’s bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer. Alweer een overtreding van de wet.

Over dit alles heb ik op 7 juni 2005 een brief geschreven naar de Commissie.
En wel dusdanig positief dat ik niet eens formeel klacht heb neergelegd. Heb toen enkel de wens uitgedrukt dat de Commissie over die zaken even in dialoog zou treden met het stadsbestuur om een en ander bij te sturen.
Even tussendoor. Ik wist toen nog niet dat schepen Philippe De Coene van ICT al een camera had laten installeren op Sint-Maartenskerktoren. De Commissie weet dit nog altijd niet? Wat gaan we daarmee doen?

Op 23 juni reeds meldt de Commissie mij dat zij een schrijven heeft gericht aan de Stad met het oog op bijkomende informatie. Zij zal niet nalaten om mij verder op de hoogte te houden.
Op 13 juli meldt de Commissie mij dat de Stad de nodige stappen onderneemt om aangifte te doen voor de verwerking van geautomatiseerde persoonsgegevens overeenkomstig de wet.

Bon.
Op 18 augustus schrijf ik een rappel- E-mail naar de Commissie waarbij gevraagd wordt naar de stand van zaken in het dossier. De transmissieruimte, de toezichthouders (opleiding, enz.), de signalisatie van de camera’s.

Vandaag, 18 oktober 2005, krijg ik een antwoord op die E-mail.
Daarin staat dat het dossier waarnaar ik verwijs thans in behandeling is en dat de Commissie niet zal nalaten om mij op de hoogte te brengen van zodra zij over meer informatie beschikt.

Mogen we hieruit afleiden dat het stadbestuur (de politie) het vertikt om de nodige gegevens ter beschikking te stellen aan de Commissie ?
Moet ik nu echt formeel klacht gaan indienen?

Waar is er dit jaar alleszins geen geld meer voor? En waarvoor wel?

Nu de tweede en laatste begrotingswijziging voor 2005 alweer zonder veel misbaar is goedgekeurd in de gemeenteraad kunnen we nagaan waarvoor het stadsbestuur uiteindelijk besloot de portemonnee op de knip te houden. Of juist niet.

In kunstminnend Kortrijk – meer speciaal bij de aanhangers van Buda – zal men toch zijn geschrokken van bepaalde schrappingen. Het budget voor de Secret Gardens (open stellen, heropknappen en verbinden van tuintjes op het Buda-eiland) van 400.000 euro is verdwenen in de mist. En de toelage aan de vzw Buda vermindert met de helft: van 50 naar 25.000 euro. Anderzijds krijgen de nonnen van Buda toch wel hun deel. De erfpacht voor de fabriek Desmet-De jaegher stijgt van 460.000 naar 510.000 euro. Erelonen worden plots 140.000 euro ! En zoals verwacht zal de verbouwing van de Pentascoop meer kosten dan gedacht. Het budget van 2.280.000 euro wordt verhoogd met 400.000 euro.
Voorstanders van de Guldensporenslag krijgen bijna 1 miljoen euro voor het multimediaproject in de Stedelijke Musea. Dat het Vlaams Blok dat maar eens wereldkundig maakt !

Sportliefhebbers krijgen een klap met de schrapping van het budget voor de uitbreiding “fitness” op S.C. Lange Munte (min 400.000). Een verwachte toelage van hogerhand ten belope van 190.000 euro werd niet verkregen. Anderzijds moeten sportliefhebbers niet klagen. Er komt nog een investeringstoelage van 25.000 euro voor de afbraak van de KV-trinune (25.000 euro) en het Guldensporenstadion krijgt er 14.000 euro bij voor de tribune en de huisvesting van de stewards. En Sportplus krijgt een ietwat hogere toelage: nu 125.420 euro.

De jeugd van schepen Lieven Lybeer wordt weer goed bedeeld. De skatebowl die vroeger geraamd werd op 150.000 euro zal 300.000 euro kosten. De vzw Jeugdinfra krijgt 80.000 euro méér. Jeugd Rollegem, Sint-Elisabeth, KSA Adelaars kregen vroeger al plus 175.000 euro. Toelage veiligheid jeugdlokalen: 20.000 euro.

Senioren worden verwaarloosd. De subsidies van 25.000 euro voor telecommunicatie-projecten zijn verdwenen. Arme dutsen daar in die RVT’s.

Inzake sociale projecten wekt het verbazing dat het krediet van 350.000 euro voor aankoop gebouwen (Prado, Zwevegemsestraat, NMBS loods) is geschrapt. Maar daartegenover staat dat het VETEX-gebouw veel geld krijgt: 600.000 euro in plaats van de oorspronkelijke 150.000 euro. En het project Sint-Denijsestraat ontvangt meteen al 1.210.000 euro. Los van de inrichting buurtpark Vandendriesssche die op 105.000 euro. wordt graamd. De sociale diensteconomie (personeelskosten!) wordt nu met 151.000 euro gespijst in plaats van 100.000 euro.
Er is veel geld voorzien voor de aankoop van een gebouw voor kinderopvang: 850.000 euro. (De Gemeenteraad heeft daar geen weet van, kreeg nooit het nieuwe beleidsplan inzake kinderopvang in handen.)

Tiens. De toelage voor starters en leegstand vermindert met 35.000 naar 130.000 euro.
En er zijn onvoorstelbare “prijsherzieningen” : plus 90.000 voor het wijkcentrum Overleie en plus 100.000 euro voor het streekbezoekerscentrum.
Deze totaal nieuwe begrotingspost is ook niet te verstaan: 40.000 euro voor “prestaties communicatie en participatie”. Zou dit kunnen slaan op die serie debatten rondom het Buda-project? (Daar is een geheel nieuwe communicator voor bedacht.)

Dit jaar (bij de eerste begrotingswijziging) zijn er grote bijdragen in kapitaal verstrekt aan het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK (250.000) en Parko (250.000). Parko kreeg overigens nog een zgn. “doorgeeflening” van 3,7 miljoen en een investeringstoelage voor de aankoop van de parking Schouwburgplein van 2,3 miljoen.

De stad wordt uitgebreid. Voor de aankoop van Kortrijk Weide is nu nog méér geld voorzien: plus 1,2 miljoen. Tevoren al: plus 1,5 miljoen.

Voor wie het nog wil weten: de investering voor het educatief natuurkundig centrum “De Libel” is nog NIET geschrapt.

HEEFT DE STAD VOOR DIT ALLES NOG WEL GELD GENOEG?
Wel,
de laatste begrotingswijziging geeft aan dat we ons alweer kunnen verheugen op een stijging van de belastingontvangsten met 4,5 miljoen euro.
Het leeuwenaandeel daarvan komt van de inkomsten uit de onroerende voorheffing. Het tarief van die grondlasten steeg van 1.500 naar 1.750 opcentiemen, en de gevolgen daarvan zijn steeds beter merkbaar: nu plus 2,1 miljoen euro.
En dan hebben we nog stijgende ontvangsten voor de belasting op reclameborden (plus 138.000), belasting op de publiciteit (plus 450.000), belasting op terrassen (plus 29.000).
Daarnaast zijn er relatief nieuwe ontvangsten: boetefonds of verkeersveiligheidsfonds (plus 192.000), de Eliaheffing (plus 1,5 miljoen).

Onze burgemeester zegt dat we daar allemaal niets kunnen aan doen. Die sommen stromen zo binnen. Voor de laatste twee voornoemde belastingen (van hogere overheden) geldt dit wellicht, maar voor de overige gemeentebelastingen kan hij de tarieven natuurlijk wel wijzigen of zelfs afschaffen.

Niettegenstaande die stijgende ontvangsten sluiten we met een negatief saldo vooor het eigen dienstjaar. Uitgaven: 100.331.874 euro. Ontvangsten: 98.359.803 euro.
De leningen zijn gestegen met 4,3 miljoen euro.

Het is nu wachten geblazen op de begroting 2006. De laatste vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Een leestip voor potentiële nieuwe kandidaten bij de komende verkiezingen.
Lees wat prof. politicoloog Kris Deschouwer schrijft in “De Standaard” van 15 oktober over democratie en populisme. (Lang stuk!)
Hij vindt het treurig dat bij preselectie (van kandidaten) steeds minder gemaakt wordt op grond van verdiensten en engagement in de politieke strijd en steeds meer op basis van een mogelijkheid om ook na de verkiezingen een zogenaamd “gewone mens” te blijven. Een gewone mens die dan kan aantonen dat politici gewone mensen moeten zijn en dat gewone mensen best allemaal politicus kunnen worden. Er zijn weinig beroepen die zichzelf zo systematisch kleineren en onderwaarderen als de politici zelf in deze populistische tijd.
Voor Deschouwer zouden er best selectieprocedures gehanteerd worden die er juist voor zorgen dat politici geen gewone mensen zijn, maar mensen met eigenschappen die anderen niet hebben.

Laat ons dit afspreken. Als u dit stuk min of meer uit het geheugen kunt opzeggen mag u de lijst trekken, van om het even welke partij. (Bij het Vlaams Blok wordt u evenwel juist om uw kennis van dit artikel geroyeerd.)