Gemeenteraadsleden zitten met de handen in het haar (1)

Veel kandidaat-raadsleden dachten in den beginne dat een gemeenteraad zoiets was als een borreltafel.
Als gemeenteraadsleden de stukken van de Raad toegespeeld krijgen in een linnen zak spreken we van een “zware” gemeenteraad.
De Raad van maandag 10 oktober is overweldigend zwaar. Alleen al die (tweede) begrotingswijziging vergt zeker een dag werk om ze te doorgronden. We komen daar alleszins op terug.
Nu overlopen we enkele losse agendapunten. Om u een idee te geven van wat plaatselijke reporters komende maandag te wachten staat.

1.2. Coraproject te Moeskroen en Estaimpuis. Machtiging om een schorsings- en annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State.
Op 10 minuten autorijden van Kortrijk plant de NV Cora een mega-handelscomplex. Schepen Jean de Bethune wil dit niet. Tegen alle vroegere vergunningen heeft de stad dan ook altijd de nodige administratieve beroepen ingesteld. Nu dus weer, omdat zowel Estaimpuis als Moeskroen opnieuw een socio-economische machtiging hebben verleend aan de NV Cora.
We spreken hier van een grensoorlog. Straks doet de Moeskroense burgemeester iets tegen ons eigen geplande mega-complex op de Bijstand-site.
UNIZO heeft ook administratief beroep ingesteld, maar dan tegen de socio-economische machtiging van het interministerieel sociaal-economisch comité voor de distributie.
Onze traditionele stadsadvokaat voor dit soort zaken met de Raad van State (bijvoorbeeld ook heel dat gedoe rondom kansspeloorden in de stad) krijgt weer een hoop werk. Het wordt tijd dat de raadsleden nog een keer aan schepen Hilde Demedts vragen hoe men komt tot de aanstelling van een raadsheer, en hoeveel dat allemaal kost. (Hilde vindt dit soort vragen onwelvoeglijk.)

1.3. Verkoop aan AZ Groeninge van grond gelegen aan de Marionetten voor de realisatie van het algemeen ziekenhuis.
We zijn zeker al van in 1998 bezig met aldaar grond te kopen van Kristjan Dumolin.
Toen voor zowat 10 miljoen Belgische frank (ongeveer 5 ha.) . MAAR ! Bedoeling was toen althans om heel de Marionetten te bebossen. Er een recreatie-oord van te maken. Iets heel anders dan een mastodont-ziekenhuis bouwen.

Ter herinnering.
De SP is altijd al gekant geweest tegen de bouw van een mega-ziekenhuis.
Tot op het ogenblik dat Philippe De Coene mocht schepen worden.
De eigenaar van die gronden (de N.V. Koceram) heeft nu plotseling (sinds de jaarvergadering van 9 juni 2005 ?) ingezien dat grond verkopen voor bebossing minder opbrengt dan grond verkopen voor (of aan) een ziekenhuis. Koceram wil nu toch voor een deel van die gronden gecompenseerd worden voor het prijsverschil dat zij eigenlijk had kunnen krijgen bij een rechtstreekse verkoop aan het AZ Groeninge. Hoe zou je zelf zijn?
Als men kan 3 euro meer kan krijgen per m² ?

De grond die nu verkocht wordt is vereist om de beek aldaar te verleggen. Maar die is al verlegd.
In de memorie van toelichting voor de raadsleden had men beter niet die afkorting “Koceram” gebruikt maar wel “Koramic Holdings”. Dat is sinds de jaarvergadering van Koceram (dd. 9 juni) de echte maatschappelijke benaming van de NV Koceram. Dan zou er bij de raadsleden al wat meer licht zijn opgegaan, zodat zij er kunnen op toezien of schepen Bral bij dit agendapunt de zaal verlaat. Schepen Bral is namelijk directielid van “Koramic Roofing Products”.
Ter info nog: een heel nauw kabinetsmedewerker van de burgemeester is onlangs benoemd tot bestuurder van “Koceram”.

1.4. Aankoop grond in Marke voor de realisatie van een nieuw fietspad.

Hier zal schepen Jean de Bethune even naar buiten moeten om een sigaret te roken. Want de familie heeft véél meer grond liggen dan een gemiddelde Kortrijkzaan in zijn meest luciede dromen kan vermoeden.
(Een grote kans om het grondpatrimonium te gelde te maken heeft het geslacht gemist in Marke, toen men daar in de buurt van het kasteel gerust ook grond kon kwijtraken aan de stad voor de aanleg van een christendemocratisch-humanitair “zigeunerpark”. Kasteelvrouw kon dan te velde afzakken met koekjes voor de lijfeigenen.)
De pachter van de familie wordt voor de pachtbeëindiging schadeloos gesteld door de stad.
Maar dat kost niet zoveel. Alweer een slak waar geen zout wordt op gelegd.

1.7. Tweede begrotingswijziging voor 2005.
Zoals u weet heeft de begroting intussen voor gewone ontvangsten en uitgaven de 100 miljoen euro overschreden.
De ontvangsten stijgen nu met 4,8 miljoen euro, en de uitgaven met 5 miljoen.
Over dit alles later meer. In een apart stuk.

1.8. Begrotingswijziging van Parko.
Ook geen klein bier.
De uitgaven in buitengewone dienst (investeringen) stijgen met 4,7 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg slechts 1,6 miljoen. Vanwege die onvoorstelbare meeruitgaven mogen we ons aan een verhoogde ijver van de pakmadams verwachten.

Veel heeft te maken met de aankoop van de ondergrondse parking aan het Schouwburgplein. Zal de gemeenteraad deze aankoop simpelweg goedkeuren via deze begrotingswijziging of zal men daar een apart agendapunt van maken ?
Volgens een Collegebesluit van 13 september krijgt Parko voor de aankoop van die parking een “bijkomend” (bijkomend?) krediet van 4.600.000 euro. En daarbij nog een investeringstoelage van 2,3 miljoen. Samen dus bijna 7 miljoen.
Schepen Guy Leleu is weeral een beetje onvolledig wanneer hij in de pers (“Het Nieuwsblad” van 5 oktober) verklaart dat de Groeningestad voor de aankoop van de parking Ladeuze 4,58 miljoen euro zal ophoesten. Burgemeester zegt 185 miljoen oude BEF. Hij verwacht niet onmiddellijk bijkomende kosten.
In de begrotingswijziging is slechts sprake van 2,3 miljoen. Dat is dus die investeringstoelage.
(Wordt de rest van de stadsbijdrage naar de begroting van volgend jaar verschoven?)

Op de agenda van de gemeenteraad is bij hoogdrindheid een bijkomend punt toegevoegd.
Men was vergeten dat de erfpacht met de Parking Ladeuze nog moest worden beëindigd.
Hier is sprake van een eenmalig en forfaitair bedrag van 4.586.030 euro. (Moet er geen schadeloosstelling komen voor de beëindiging van de erfpacht? Die gold voor 66 jaar.)
HOEVEEL ZAL DE AANKOOP VAN DE PARKING NU EIGENLJK KOSTEN?
Om het zaakje helemaal op te klaren “verduidelijkt” schepen van financiën Alain Cnudde nog dat de stad en Parko elk de helft van de “overname” zullen financieren. En voor Parko gebeurt dit door een investeringstoelage van 2,3 miljoen euro.

Begrijpt u nu dat raadsleden met de handen in het haar zitten?

P.S.
Parko krijgt van de stad ook nog een zgn. doorgeeflening van 3,7 miljoen. Dat bedrag moet het gemeentebedrijf Parko later terugbetalen.

2.1. BPA “woonwagenterrein”: behandeling van het bezwaarschrift.
Over dit tsiganologisch project vertelden we hier al meerdere malen op deze stadsblog.
(Weet u dat er hierover al decennia palavers worden georganiseerd? Onvoorstelbare, bijna slaande ruzies in “De Gilde”. Dat ze – die zigeuners! – gaan kamperen aan ‘t kasteel van de Bethune ! Citaat van een gildeman.)

2.2. Afsprakennota van de stad met Leiedal.

Schepen van de stad Frans Destoop is tegelijk ook voorzitter van Leiedal.
Hij zal dus aan de gemeenteraad vragen om een afspraak goed te keuren die hij met zichzelf heeft gemaakt. (Kan hij daar dan over mee stemmen?)
Het is al geruime tijd zo dat Leiedal van de stad exclusieve opdrachten krijgt. Dat wil zeggen zonder openbare aanbesteding of offerte. (Terwijl Leiedal dan sommige van die opdrachten op zijn beurt uitbesteedt. Kluchtig.)
Nu gaat men een “raamovereenkomst” maken. Dat is altijd gevaarlijk. (Zie hoe het er aan toegaat bij de ICT-aankopen.) Leiedal krijgt nog meer vrij spel. Voor een bedrag van maximum 75.000 euro per jaar, dat wel. Hierbij dient nog opgemerkt dat Leiedal jaarlijks ook werkingstoelagen krijgt van de stad. Nu 156.725 euro.

2.3. Toekennen van investeringstoelage aan de Zuid-West-Vlaamse Bouwmaatschappij.
Dit is een schoolvoorbeeld van netwerking binnen de christendemocratische zuil.
Op de voormalige textielfabriek TSA in de Hugo Verriestlaan is de Bouwmaatschappij bezig met een project sociale woningbouw. Voor de meerkost van de 45 ondergrondse parkeerplaatsen krijgt de maatschappij nu een subsidie van de stad ten bedrage van 7.437 euro, per garage.
Ja, zo kunnen we het ook. ‘k Ga ook een keer een sociale woning bouwen. Zo komen we wellicht aan de 2000 in aantal die de CD&V in zijn kiesprogramma 2000 heeft beloofd. Binnen deze legislatuur. (Raadslid en Vlaams volkvertegenwoordiger Carl Decaluwé blijft het nalaten om hierover persberichten – noodkreten – in de bevriende media te verspreiden. )
Dit cadeau aan één Bouwmaatschappij schept wel degelijk een precedent.

2.4. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Dit is een afsprakennota tussen stad en nutsbedrijven (bijvoorbeeld Belgacom, Gaselwest, Aquafin) plus privé-bedrijven om werken op openbaar domein beter en gezwinder te laten verlopen. Eindelijk. Wie al is geconfrondeerd met werken op openbaar domein kan wel wat vertellen over de gang van zaken. Zie momenteel de coördinatie van de werken in Heule.
Met de hem eigen bedrevenheid om de Raad wat wijs te maken heeft schepen Baghwan Guy Leleu altijd beweerd dat de stad al zo een code had. (De vorige schepen van mobiliteit had toch de beleefdheid om dit niet te zeggen. Zij zou namelijk werk werk maken van een code.)
Nu blijkt dat dus weer een keer niet waar te zijn. Er was wel ergens een soort technisch reglement, een niet afdwingbare leidraad (nooit door de gemeenteraad goedgekeurd), maar helemaal geen code zoals de VVSG er al lang een heeft opgemaakt ten behoeve van de gemeenten. Een ruzie met Gaselwest heeft de opmaak van de echte code nu eindelijk teweeggebracht.

2.8. Heraanleg dorpsplein in Marke.
Ook eindelijk. (Aalbeke en Heule moeten nog wat wachten.)
De studieopdracht hiervoor bestaat al sinds 1998. Deze traagheid van bestuur heeft ons al veel geld gekost. Bijvoorbeeld alleen al omwille van de aanpassing van de erelonen. En de stijgende kostprijzen voor materiaal. Ik geloof dat we het daar ook al eens hebben over gehad.
Op deze slak leggen we geen zout meer. Aldi ziet ons zoal niet meer graag komen.
De memorie van toelichting over dit punt is plotseling zeer uitvoerig. Men moet zelfs het dossier niet meer gaan lezen.
Raming van de infrastructuurwerken: 1,6 miljoen euro.
Een deel daarvan (713.163 euro) krijgen we betoelaagd van de hogere overheid via zgn. trekkingsrechten. Dat investeringsfonds moet nog dit jaar opgesoupeerd, anders zijn we al dat geld kwijt. Begin dit jaar stak er alleszins nog 3 miljoen euro in die kluis. Er is dus haast mee gemoeid. Want de procedure om aan die trekkingrechten te komen is nogal omslachtig. En de investeringsplannen moeten heel concreet uitgewerkt zijn.

(Wordt vervolgd, maar NIET meer op deze bladzijde. Iets voor morgen.
Ga nu rustig kijken naar de beelden van die camera gericht op de Grote Markt. Daar kan geen voetbalmatch tegenop. Wist u dat die camera daar al maanden aan het werk is? En dat de stad dit ook wist en aan niemand heeft verteld. Waarom?)