Dien eens GEEN klacht in tegen camera’s op openbaar domein

De vier camera’s op het Schouwburgplein van de politie niet verwarren met die ene van linkse rakker schepen Philippe De Coene op de toren van Sint-Maartenskerk.
De laatste laat ook beelden zien op internet, en wie van deze URL (nu gewijzigd in http://81.246.42.228:8080) het paswoord kent kan wel degelijk fel inzoomen.

De beelden van de politie-camera’s zijn natuurlijk niet openbaar. Niettemin hebben agenten die niet speciaal zijn aangewezen als monitor ook toegang tot die beelden. Dat is in strijd met het eigen stedelijk reglement terzake en ook met de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer. Verder zijn er nog altijd geen pictogrammen te zien die passanten wijzen op het bestaan van die camera’s. Ook dat is in strijd met de bestaande reglementering. En voorts heeft het stadsbestuur niet op voorhand aangifte gedaan van het bestaan van die camera’s bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer. Alweer een overtreding van de wet.

Over dit alles heb ik op 7 juni 2005 een brief geschreven naar de Commissie.
En wel dusdanig positief dat ik niet eens formeel klacht heb neergelegd. Heb toen enkel de wens uitgedrukt dat de Commissie over die zaken even in dialoog zou treden met het stadsbestuur om een en ander bij te sturen.
Even tussendoor. Ik wist toen nog niet dat schepen Philippe De Coene van ICT al een camera had laten installeren op Sint-Maartenskerktoren. De Commissie weet dit nog altijd niet? Wat gaan we daarmee doen?

Op 23 juni reeds meldt de Commissie mij dat zij een schrijven heeft gericht aan de Stad met het oog op bijkomende informatie. Zij zal niet nalaten om mij verder op de hoogte te houden.
Op 13 juli meldt de Commissie mij dat de Stad de nodige stappen onderneemt om aangifte te doen voor de verwerking van geautomatiseerde persoonsgegevens overeenkomstig de wet.

Bon.
Op 18 augustus schrijf ik een rappel- E-mail naar de Commissie waarbij gevraagd wordt naar de stand van zaken in het dossier. De transmissieruimte, de toezichthouders (opleiding, enz.), de signalisatie van de camera’s.

Vandaag, 18 oktober 2005, krijg ik een antwoord op die E-mail.
Daarin staat dat het dossier waarnaar ik verwijs thans in behandeling is en dat de Commissie niet zal nalaten om mij op de hoogte te brengen van zodra zij over meer informatie beschikt.

Mogen we hieruit afleiden dat het stadbestuur (de politie) het vertikt om de nodige gegevens ter beschikking te stellen aan de Commissie ?
Moet ik nu echt formeel klacht gaan indienen?