EXCLUSIEF / Statistiek van belastingopbrengsten (1)

Hierna volgt een overzicht van de jaarlijkse belastingontvangsten van de twee (er zijn er nog) belangrijkste belastingen van de stad: de aanvullende personenbelasting (APB) en de onroerende voorheffing (OV). Wat dat zijn is hier vroeger al een keer uitgelegd.

Dit soort gegevens zult u niet zo onmiddellijk aantreffen in de reguliere pers, en nog minder in de Stadskrant.

De statistiek gaat terug tot 1995. Manu de Bethune was toen burgemeester.
Het aantal opcentiemen OV bedroeg toen 1.550. En de aanslagvoet APB 6,5 procent.

Om de opbrengsten naar waarde te schatten goed bedenken dat de nieuwe coalitie CD&V-SP.A van burgemeester Stefaan De Clerck de twee tarieven in 2002 gigantisch heeft verhoogd.
De OV werd op 1.750 opcentiemen gebracht en de APB liep op tot niet minder dan 8,5 procent.
Voor de OV is het effect van de tariefstijging al onmiddellijk zichtbaar in het jaar zelf. U merkt in 2001-2002 een bokkesprong van 18 naar 21 miljoen opbrengsten.
Voor de APB doet het effect zich een jaar later voor. De ontvangsten stijgen hier van 14 (2002) naar 19 miljoen (2003).

Nog opmerken dat de aanslagvoet voor de APB in 2005 is gedaald naar 7,9 procent.
De cijfers met betrekking tot de jaren 2005 en 2006 slaan op ramingen. Want voor die jaren zijn de rekeningen natuurlijk nog niet bekend.
Tussen haakjes staat voor de periode 2001-2005 het bedrag aan belastingen dat we per inwoner (baby’s inbegrepen) betaalden.

Dit jaar bijvoorbeeld was dat voor de APB 258 euro en voor de OV 317 euro.
Tien jaar geleden (1995) ging het nog resp. om 147 en 229 euro.
Onvergetelijke cijfers, zeg dat wel.

Daar gaan we.
Kan er iemand een grafiekje van maken?
De bedragen zijn uitgedrukt in miljoenen euro’s.

APB
1995: 11,22 mio (147 euro per capita)
1996: 11,53
1997: 11,85
1998: 12,24
1999: 12,34
2000: 15,88

2001: 13,35 mio (177 euro per capita)
2002: 14,20 (189)
2003: 19,76 (263)
2004: 19,70 (262)
2005: 19,37 (258)
2006: 18,09 (242)

OV
1995: 17,43 mio (229 euro per capita)
1996: 17,93
1997: 17,77
1998: 19,02
1999: 17,94
2000: 16,62

2001: 18,60 mio (246 per capita)
2002: 21,36 (283)
2003: 21,54 (287)
2004: 21,81 (289)
2005: 23,79 (317)
2006: 24,52 (328)

Een grafiekje zou natuurlijk mooier geweest zijn. Maar dat kan nog komen op onze nog altijd in de maak zijnde website.
Maar een index geeft ook al een goed idee van de evolutie.
Stel voor de APB de opbrengst in 1995 gelijk aan 100, dan wordt dat 126 in 2002 en in 2004 (de laatst gekende rekening) bijvoorbeeld 175.
Een gelijkaardig iets voor de OV.
Het jaar 1995 is gelijk aan 100. Dat wordt 122 in 2002 en 125 in 2004.

Kortrijkwatcher is geen belastingmaniak.
Maar dit soort gegevens moet kenbaar gemaakt aan de bevolking.
Het stadsbestuur is op dit gebied niet echt geneigd tot “transparantie”.
Overigens, als het onloochenbaar is dat de stad eindelijk uit zijn krammen is geschoten, dan is het al even waar dat wij Kortrijkzanen allemaal daar verdomd goed hebben voor betaald.