Over de miljoenen van het Stedenfonds

Men hangt dat niet aan de grote klok, maar stad krijgt van hogere overheden (dat is van ons) onnoemelijk veel geld.
Zo bijvoorbeeld via het zgn. Stedenfonds. (Nog iets anders dan het Gemeentefonds. Daar krijgen we nu in 2006 22,4 miljoen van. EURO. Driehonderdduizend euro meer dan in 2005.)Die toelagen van het Stedenfonds zullen naar verwachting voor de gehele voorziene periode 2003 tot en met 2007 welgeteld 10.023.635 euro bedragen. (Het is altijd goed om dit soort cijfers in gedachten nog even in BEF om te zetten: 404 miljoen franken.)
De afspraak met de Vlaamse overheid was dat we op jaarbasis in principe van 1,8 miljoen euro zouden genieten, maar dat is intussen wat meer geworden.
Het totaal van de budgetten voor de voorbije jaren 20o3-2005 bedraagt 5,4 miljoen.
Dit jaar (2006) krijgen we 2,3 miljoen en in 2007 is nog 2,1 miljoen verwacht. Totaal dus zowat 10 miljoen euro.

Wat doen we eigenlijk met al dat geld?
U zal verschieten.
In twee vorige stukken (titel: “tussen drive en overdrive“) hadden we het er over dat er hier een visitatiecommissie is geweest die dat ook wou weten. De teneur van het rapport was dat er duidelijk schwung zit in de projecten maar dat er een gevaar dreigt van overschwung.

Maar met dat rapport is er iets eigenaardigs aan de gang.
Nergens – maar dan ook nergens – valt er te lezen in hoeverre de bestaande voorziene jaarlijkse budgetten per project daadwerkelijk zijn besteed. Of wellicht een keer zijn overschreden.
Zeer raar is ook dat hierover ook in het “voortgangsrapport” (dat de stad zelf heeft gemaakt in maart 2005) met geen cijfer wordt gerept.

Het is een onwaarschijnlijke omissie.
Als er één criterium is om de voortgang van de projecten te beoordelen is het toch wel de vraag in welke mate de geraamde budgetten zijn gerealiseerd.
Een waarnemende leek (watcher) kan dit op basis van de bestaande dcumenten ook praktisch niet achterhalen.

Hoeveel heeft het project Sint-Denijsestraat tot op heden gekost? Het meldpunt? De buurtwerking? Enzovoort.
Weet er dat wel iemand? Wordt dat (per project) systematisch bijgehouden? Men mag hopen van wel, maar waarom worden die cijfers dan niet vrijgegeven? (In de gemeenteraad van aanstaande maandag 9 januari 2006 zou men dat wel een keer mogen doen, want daar wordt het verslag van de visitatiecommissie besproken.)

En weet u wat er ook nergens duidelijk te lezen valt?
Wat de partners (OCMW en politie) die ook zijdelings van dat Stedenfonds genieten dan wel daadwerkelijk doen in het kader van al die projecten.

Hierna volgt per project een overzicht van de theoretische budgetten van het Stedenfonds. Al of niet besteed of nog te besteden.
Het is weer saaie kost, maar zoals vaak bij kortrijkwatcher enkel bedoeld voor de lokale BV’s die dit jaar zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten bij hun kiespropaganda toch een beetje weten waarover ze het hebben. Niet zeggen dat er ergens geld voor nodig is als dat er al is. Geen plannen maken die er al zijn!De doelstelling 1.1 beoogt het ontwikkelen van een methodiek (samen met het OCMW en de politie) voor een wijkgerichte aanpak om op korte termijn een wijk op te tillen tot het gemiddelde niveau van Kortrijk, hoofdzakelijk via fysieke ingrepen.
Een heel mondvol.
Hiervoor is tot op heden (dat wil zeggen sinds 2003 tot en met vorig jaar) 54.000 euro voor gebudgeteerd. Met dit bedrag is een draaiboek gemaakt van de aanpak van het project Sint-Denijsestraat dat kan dienstig zijn voor andere projecten. Er is ook een aanzet gemaakt voor een “Kaart van Kortrijk” met allerhande indicatoren over de leefbaarheid van de wijken.
Voor 2006 en 2007 is voor deze doelstelling telkens nog 32.000 euro voorzien.

Een heel mondvol.Hiervoor is tot op heden (dat wil zeggen sinds 2003 tot en met vorig jaar) 54.000 euro voor gebudgeteerd. Met dit bedrag is een draaiboek gemaakt van de aanpak van het project Sint-Denijsestraat dat kan dienstig zijn voor andere projecten. Er is ook een aanzet gemaakt voor een “Kaart van Kortrijk” met allerhande indicatoren over de leefbaarheid van de wijken.Voor 2006 en 2007 is voor deze doelstelling telkens nog 32.000 euro voorzien.De doelstelling 1.2 voorzag de toepassing van de methodiek op twee uitgekozen wijken, de Sint-Denijsestraat en nog een andere.
De keuze van een tweede wijk komt er niet. Men heeft al handen vol werk met de omgeving Sint-Denijsestraat en er is intussen een nieuw plan opgerezen: de aanstelling van een “rastermanager”. Het project Sint-Denijsestraat kost het meeste geld. In het totaal is er hiervoor 3,2 miljoen euro voorzien. In de voorbije jaren 2003-2005 was hiervoor al 1,6 miljoen geraamd. Iedereen weet dat dit project onvoldoende opschiet. In de taal van het vooruitgangsrapport staat: “de geformuleerde doelstelling werd blijkbaar te ambitieus opgesteld“.

Met de doelstelling 1.3 wil men buurt- en opbouwwerk organiseren.
Totale kostprijs: 1,2 miljoen. De voorbije drie jaren was er hiervoor al 733.000 euro voorzien.
Er is (was) een actieplan voor vier buurtwerken: Venning (speelacommodatie) , Veemarkt (gevelrenovatie), Lange Munte (buurthuis), en Overleie (composteringspaviljoen).
De buurtwerkers kregen ook een vorming.

Doelstelling 2.1. beoogt het oplossen van incidentele klachten en anderzijds het detecteren, oplossen en voorkomen van structurele problemen.
In mensentaal: eerst en vooral de organisatie van een meldpunt.
Een ongelooflijk budget: 2,8 miljoen. Ieder jaar bijna 600.000 euro.
Maar eigenlijk gaat het toch om wat meer dan alleen dat meldpunt. Men voerde ook acties om structurele problemen te voorkomen. Over graffiti, duivenoverlast, wijkcompostering, wildparkeren, fietsgebruik, zone 30, “bloemen aan de macht”.
(In verband met het voorkomen van problemen even een persoonlijke noot. Ik woon al decennia in Kortrijk-centrum. NOG NOOIT van mijn leven mijn wijkagent gezien. Laat staan ermee gebabbeld.)

Doelstelling 2.2. bouwt een gebiedswerking uit rond vijf functies: dienstverlening, informatie, advies en ontmoeting, gemeenschap en beleid.
Totaal kostenplaatje: 2 miljoen. Voor 2006 en 2007 is er nog 1,1 miljoen tegoed.
Het is tot op heden het minst geslaagde project.
Men gaat erover akkoord dat iedere deelgemeente een “gebied” vormt, maar over Kortrijk-centrum raakt men het niet eens. Per deelgemeente heeft men dan maar de cultuurfunctionaris als “gebiedscoördinator” aangesteld en fungeert het ontmoetingscentrum als aanspreekpunt.

De nieuwe doelstelling 2.3 wil een krachtiger stadsbeleid via de aanstelling van een “rastermanager”.
Een nieuwe hype uit de bestuurskunde.
Totaal budget: 450.000 euro, pas aangeboord in 2005 met 75.000 euro en oplopend tot 200.000 euro in 2007.
De visitatiecommissie heeft een poging gedaan om de deelopdrachten van zo’n rastermanager te omschrijven.
Hij (het is een man) moet op zoek gaan naar projecten in de stad ! (Er zijn er nog niet genoeg.)
Hij moet nieuwe methodieken en communicatiemiddelen introduceren.
Hij moet een sturende rol spelen bij strategische communicatie.

Tot daar.
Nu kunt u met kennis van zaken uw (toekomstige) mandataris aanspreken.
Voor dit jaar 2006 is er 2,3 miljoen ter beschikking. En nog 2,1 miljoen in 2007.
Allez, Kortrijk !