Over de uitholling van de gemeenteraad

Wat konden wij (niet de gemeenteraad!) nu weer onlangs vernemen via de gazetten?
Dat er langs de E17 in het bedrijventerrein Deltapark windturbines komen.
Wie heeft dat dan beslist? De “intercommunale” Leiedal.
Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband is al jaren bezig met een verkennende studie over inplantingsmogelijkheden van windmolens in de regio. Leiedal heeft daartoe ook een studiebureau (3E) uit Brussel ingeschakeld. Konden het weer niet zelf aan. En Leiedal zal straks overgaan (of is het al gebeurd?) tot de aanstelling van een projectontwikkelaar. Gemeenteraad weet nergens van.Een tijdje geleden werd in alle stilte besloten om de voorgenomen leasing van ons rioolsysteem (de zgn. cross border lease) niet te laten doorgaan. Wie heeft dat beslist? Niet de gemeenteraad. Wel Leiedal, Dexia, VVSG en wellicht nog andere instanties. Advocatenbureaus. Miljoenen inkomsten gaan aan ons voorbij. En wat al die voorbereidende studies hebben gekost weet Joost misschien, maar zeker geen gemeenteraadslid.

De afbakening van het regionaal stedelijk gebied is er nu door. (Schepen De Coene en volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Bart Caron stribbelen nog tegen inzake de uitbreiding van de LAR). De gemeenteraad is daar sinds 2000 nauwelijks bij te pas gekomen.

Dat crematorium? Komt er op instigatie van Leiedal en de Conferentie van Burgemeesters (wettelijk bestaat dit bestuursorgaan niet) en waarschijnlijk ook zakenlieden uit de begrafenissector.

Vormen van grensoverschrijdende samenwerking (Interreg en consorten) en de opbouw van een Euro-district ? Verloopt totaal buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad.

Dat megawinkelcomplex Sint-Janspoort in ons stadscentrum? De uitvinding daarvan is (in samenwerking met het SOK en Foruminvest) waarschijnlijk in Cannes gebeurd. Weet er eigenlijk iemand wie hierbij de werkelijke instigator is geweest? Dat plan stond in geen enkel kiesplatform van geen enkele partij.
De webstek van het SOK is sinds een jaar niet meer bijgewerkt. Het laatste jaarverslag dateert van 2003. De samenstelling van het bestuur is verkeerd aangegeven. Het Kortrijkse stadsbestuur gaat er prat op transparant te zijn. www.stadsontwikkelingkortrijk.be

En zo kunnen we doorgaan.
Het beleid is totaal verbrokkeld en alleszins niet gecentraliseerd rond de verkozen gemeenteraad.

Is Kortrijkwatcher weer aan het lammertijnen?
Dan ook de directeur-generaal van het Departement EWBL, de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.
Guido Decoster schreef al bijna twee jaar geleden (juni 2004) in het gezaghebbende tijdschrift “Binnenland” dat de Colleges van Burgemeester en Schepenen ervoor moeten zorgen dat zij “in dit bestuurskluwen (sic) de nodige impact (moeten) behouden op het beleid en waken over de samenhang”.
“Wanneer de lokale verantwoordelijkheden greep verliezen op de beleidsbeslissingen, de financiën, het personeelsbeleid of de communicatie met de bevolking, dan verkleint de herkenbaarheid van de verkozen raadsleden.”

Guido! ‘t Is al lang telaat.
Ook in Kortrijk varen allerhande organen
“een eigen koers, los van de gemeente zelf”.
We hadden het al over Leiedal. Voorzitter Frans Destoop en directeur Carl Debaere zijn de ware opperhoofden in stad en streek.
In het “slechtste” geval zijn ze nog enigszins uitvoerder van wat in het informele “Conferentie van Burgemeesters” is overeengekomen. Maar de dossiers zijn door Leiedal voorbereid! (De gemeenteraad krijgt NOOIT een verslag van die Conferentie. Heeft er ook nog nooit aan gedacht om een punt op de agnda van de conferentie te plaatsen.)

In stad speelt het autonome gemeentebedrijf, het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK, – de vroegere Woonregie) ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Dat wil zeggen: het voert uit wat de immosector heeft bedacht.

Het personeelsbeleid? Wordt bedacht door een duister comité van schepen Lieven Lybeer en de vakbonden (het ACV). Raadsleden hebben daar nog nooit een verslag van gezien en vragen er ook niet naar.

Ruimtelijke ordening? Dat is GECORO: de Gemeentelijke Commissie voor RO.
Dossiers en besluitvorming: totaal voorbereid door Leiedal. (Er zijn leden van Gecoro die niet meer weten dat zij daar deel van uitmaken.)

De OCMW-raad en de politieraad van VLAS communiceren geenszins met de gemeenteraad.
Formeel gezien komen budgetten en jaarverslagen van die bestuursorganen wel voor de gemeenteraad maar dit heeft allemaal niks te betekenen.
Hierbij spelen wel persoonlijke verantwoordelijkheden (werkkracht!) een rol. De wetgever heeft het ongetwijfeld niet zo bedoeld. Maar wat als de burgemeester een zodanig overvolle agenda voorschotelt aan de welwillende gemeenteraadsleden zodat die niet eens de tijd hebben om die boeken open te doen?

Er zijn in Kortrijk ook een groeiend aantal gemeentelijke VZW’s. Naar schatting minstens twaalf. (Buda-kunstencentrum is er nog niet bij. Wellicht wordt dit een autonoom gemeentebedrijf?)
De theorie is goed. In al die Algemene Vergaderingen van de VZW’s zijn er telkens 11 mandatarissen die door de gemeenteraad zijn aangeduid. Maar de praktijk wijst uit dat de vertegenwoordigers van de fracties uit de gemeenteraad er hun voeten aan vegen. Die éne uit Bruisende Stad bijv. die het nog waagde om iets te vertellen is buiten gevlogen.

Over het woud (jungle) van instellingen in de welzijnssector zwijgen we nu maar een tijdje.
Zie nog eens naar SOKA op internet. Voor het Kortrijkse zijn er honderden met ons bezig.

Kan daar nog iets aan veranderd worden, aan dit cluster (kluwen) van besturen?
Men kan vrezen van niet.
Wie heft er nu graag zichzelf op?
Een grote fout uit het verleden is dat men heeft nagelaten om
federaties van gemeenten op te richten.

Kandidaat-raadsleden! Weet dat u bij zaken die er echt toe doen hoogstens zult kunnen akte nemen van wat elders is beslist.
Er is ̩̩n troost. Uw kiezers weten dit niet. Laat ze maar in de waan. Democratie heeft voor de machthebbers Рen op de duur voor u ook Рenige rust nodig.