Over de twaalf gemeentelijke vzw’s: de cijfers

Beetje lang stuk nu. Vier bladzijden. Maar het gaat dan ook over miljoenen, door niemand van de Raadsleden gecontroleerd of besproken. In de gazetten ook niets hierover te lezen.

Niemand weet wat een gemeentelijke vzw is. Er is nog altijd geen juridisch sluitende definitie.
Vlaams minister Theo Kelchtermans heeft wel een keer (in 1993) een circulaire verstuurd waarbij gemeld werd dat er sprake is van een gemeentelijke vzw wanneer de meerderheid van de leden van de bestuursorganen raadsleden zijn of zijn aangeduid door de gemeenteraad en de financiering van de vzw hoofdzakelijk ten laste valt van de gemeentebegroting.

Momenteel gaat men er hier vanuit dat er twaalf gemeentelijke vzw’s zijn.
Eigenlijk 13 want op de valreep heeft men nog vlug “Kortrijk 1302” opgericht. Maar een begroting of jaaractieplan heeft schepen van cultuur Stefaan Bral nog niet kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. (Als het van hem afhangt zal dat nog lang duren.)
De vzw Buda Kunstencentrum (toelage voor dit jaar: 35.000 euro) heeft nog een onduidelijke status en van de vroegere vzw Buda weet niemand of die nog bestaat.

Bepaalde “privé” VZW’s krijgen van stad waarlijk veel geld. Jongereneducatie (178.622), Fietsrijk (121.362), Van Clé kinderboerdererij (91.545), Mobiel (60.000), Speel-o-kee (43.000). Dat legt de betrokken schepenen geen electorale windeieren.
Ik dacht dat de vzw “Natuur in Kortrijk” was opgedoekt maar die krijgt nog 3000 euro.

De twaalf officiële gemeentelijke vzw’s gaan gezamenlijk met een budget om van 4,6 miljoen euro.
Het hoogste begrotingscijfer vindt men bij de vzw Sportplus: 876.000 euro. Gevolgd door de Schouwburg (739.262) en – wat dacht je? – Kortrijk Bruist (558.835).
Een zeer hoge stadstoelage gaat naar de Stedelijke Musea: 127.000 plus 145.000 euro voor de komende manifestatie rondom meubelmaker De Coene. Bruisende Stad mag weer niet klagen: 379.335 euro plus wat extra’s van 75.000 en 20.000 euro. Voor het nieuwe Muziekcentrum is nog geen toelage begroot en voor de ontmoetingscentra vind ik curieus genoeg geen bedrag. De bibliotheek ontvangt hetzelfde als vorig jaar: 207.493 euro.

Een overzicht, van groot naar klein, met wellicht enig kommentaar.
De begrotingen en jaaractieplannen werden besproken in die volstrekt overladen agenda van de gemeenteraad van december 2005. Met andere woorden: ze werden niet besproken.
Hierbij past nog een kanttekening.
In de Algemene Vergaderingen van de vzw’s zetelen ook afgevaardigden door de gemeenteraad aangeduid. Voor zover er nog van die Vergaderingen worden belegd dagen zij vaak niet op. En in veel gevallen hebben ze nog gelijk ook: alles wordt beslist in informele Dagelijkse Besturen.
Waar men zich ook danig kan aan ergeren is dat die besturen zich bij aankopen of diensten meestal niets aantrekken van de wet op de overheidsopdrachten (principe van de mededinging). En bij werving van personeel zich ook niet schikken naar dezelfde regels als deze voor het personeel van de gemeente. (Pas op als je dat zegt in een VZW waar schepen Bral de plak zwaait: dan vlieg je buiten.)

Allez, ‘t is weer van onze lever.

SPORTPLUS
Begroting: 876.000 euro. (In 2004 was dat nog 775.500 euro.)
De toelage van stadswege is niet aangegeven maar uit de stadsbegroting weten we dat het gaat om 125.000 euro. Het verwondert ons van Mia Maes. Er worden enkel totalen gegeven voor de onderscheiden rubrieken. Bijvoorbeeld brengen de sportplusactiviteiten in hun geheel 550.000 euro op, maar er zijn geen opsplitsingen aangegeven voor o.m. sportkampen, cursussen, sportklassen. De diverse lidgelden brengen 160.000 euro op.
Het jaaractieplan is niet echt denderend. Men gaat een analyse maken van de sportbehoeften van de Kortrijkse bevolking. Over de uitbreiding van de fitnessruimte geen woord.

SCHOUWBURG
Begroting: 739.262 euro.
Stadstoelage: (slechts) 43.858 euro. Plus nog wat extra’s tot 79.137 euro.
Maar men krijgt ook geld van de provincie (9.000), de Vlaamse Gemeenschap (45.000) en Europa (45.000). Er is ook sponsoring: 50.000 euro. In feite is er niettemin een totaal aan subsidies en sponsoring van 242.000 euro.
De programmatie “lichte muziek” kost het meest (130.350), gevolgd door “humor” (66.750) en “dans” (55.800). Totale kosten eigen programmatie: 564.750 euro. De toegangskaarten brengen 365.000 euro op.
Dit jaar mogen we ons aan drie “folkbals” verwachten. In het kader van het “masterplan” hoopt men op een nieuwe ruimte voor onthaal.
Nog een wetenswaardigheid: er is een automaat die minder opbrengt dan men er in stopt.

BRUISENDE STAD
De vzw waar kortrijkwatcher werd geroyeerd. (In de gemeenteraad van deze maand krijgt Bral een nieuwe waakhond.)
Begroting: 558.835 euro.
Stadstoelage uiteindelijk 379.335 euro. Toerisme Leiestreek (bevriend met Bral) schenkt nog 16.000 euro uit een Europese pot. De sponsoring is gedaald naar 60.000 euro.
Het enige nieuw evenement dit jaar is het Festival van het Nederlandse Lied in juli. Daarvoor is 60.000 euro uitgetrokken.
In de loop van mijn carrière bij KBS deed ik alleszins twee voorstellen om wat nieuwe dynamiek te brengen in de evenementen. Weggewuifd.

STEDELIJKE MUSEA
Begroting: 479.760 euro.
Van de stad krijgt Isabelle 127.000 euro, plus nog 145.000 euro voor het evenement rondom Kunstwerkstede De Coene. De provincie geeft 51.580 euro en de Vlaamse Gemeenschap 169.850 euro.
De inrichting van het nieuwe depot in het stadarchief blijft aanslepen. Een dure zaak: 160.000 euro. In mei mag men zich verwachten aan de opening van het nieuwe multimediale museum annex streekbezoekerscentrum. In het jaaractieplan geen woord over Buda. Voorzitter Egide Van Hoonacker is een koele minnaar. Meer een voorstander van antiek.

BIBLIOTHEEK
Begroting: 395.000 euro.
Stadstoelage: 207.493 euro. Niets van provincie of Vlaamse Gemeenschap.
Men zoekt naar Europese subsidies door samen te werken met de mediatheek van Lomme.
Voor de collectie zal men 287.000 euro uitgeven. De nieuwe bibliotheek op het Conservatoriumplein wordt verder bestudeerd. De nieuwe bibliothecaris brengt toch wat wind in de zeilen. (Het kon moeilijk erger worden.)

VLAS, KANT EN LINNEN
Begroting: 293.560 euro.
Bijna volledig gesubsidieerd voor een totaal van 239.160 euro.
Stad: 140.000 euro. Provincie en Vlaalse Gemeenschap elk 49.580 euro.
Voor de aankoop van collectiestukken slechts 5.000 euro voorzien.
Personeelskosten 140.000 euro. Voor de internationale kantwedstrijd “Linum” is slechts 20.000 euro voorzien. We blijven nog verder cursussen kantklossen geven. En de vochtplekken moeten aangepakt. Wanneer mag conservatrice Annick Dewilde nu een keer op studiereis? Burgemeester, laat haar toch een keer naar Santa Fe !

WARANDE
Schepen Lybeer (jeugd) en schepen de Bethune (facility): hier moet dringend iets gebeuren.
Wanneer mogen we een keer die doorlichting zien van “Vivès”? De leiding kan beter, en de gebouwen zijn in verval. Het scheelde niet veel of de Vlaamse Gemeenschap had het speelplein gedeklasseerd. En toch investeren we nul komma nul euro. Kosten infrastructuur slechts 20.700 euro. De stadstoelage is gedaald van 151.018 euro naar 113.375 euro. (In de stadbegroting zelf vind ik slechts 75.732 euro.)
Begroting: 196.525 euro.

JEUGDONTMOETINGSCENTRUM
Schepen Lieven Lybeer ! Waar is het jaaractieplan?
Begroting (vodje papier): 98.553 euro.
Stadstoelage: 12.395 euro.
Vooral inkomsten vanuit de horeca: 40.000 euro.

GROENINGEHEEM
Ook een geval dat een keer een audit verdient. De vzw is steeds bezig met een toekomstvisie te ontwikkelen.
Begroting: 88.900 euro.
Stadstoelage: 55.000 euro.
Bijna alles gaat op aan bezoldigingen: 70.390 euro.

MUZIEKCENTRUM
Staat nog in de steigers.
Begroting: 17.320 euro.
Stadstoelage: nul.
Verkoop drank moet dit jaar niettemin 11.000 euro opbrengen.

JEUGDINFRA
Schepen Lybeer ! Waar is het jaaractieplan?
Wat doet die vzw?
De begroting valt uiteen in drie delen: reguliere werking (140.000), fuifaccomodatie (60.000), verbouwingen en veiligheid (395.000 euro!)
Dat laatste hoog bedrag slaat op een bouwproject Sint-Elisabeth maar bij gebrek aan jaaractieplan weten we niet waarover dat gaat.
Stadstoelage: 137.581 euro.

ONTMOETINGSCENTRA
Hier doet er zich iets voor waarbij we toch even minister Marino Keulen moeten raadplegen.
De boekhouding wordt verzorgd door een raadslid: Filip Santy ! Wordt juist verondersteld om de cijfers te controleren.
De acht centra (koepel inbegrepen) kosten 336.379 euro, en de opbrengsten bedragen 309.835 euro.
De centra kopen voor 133.993 euro aan drank en voeding en verkopen dat voor 202.081 euro.
Vooral De Vonke (Heule) doet hier gouden zaken. Geen stadstoelage gevonden. Wel 36.000 euro van de Vlaamse Gemeenschap.
In het o.c. van Aalbeke gaat men iets doen rondom maskers. En in Heule komt er “heavy metal”. Niets te lezen over “gebiedswerking”.

EINDE

Vorige stukken over de vzw’s dateren van 6 en 7 juli 2005.