Jeugdwerkbeleidsplan (2): uitgaven maar ook ontvangsten

Alleen ware cijfermaniakken vinden in stadsdocumenten allerhande mogelijke ontvangsten voor de Stad (belastingen, subsidies). Over de uitgaven daarentegen kan men alles vernemen. Herinner u dat magnifieke schijfje dat stak bij de voorlaatste Stadskrant. Nog altijd geen schijfje over de evolutie van de belastingen. Het jaarplan 2006 opgemaakt in het kader van het het jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) 2005-2007 geeft netjes een overzicht van alle mogelijke uitgaven, maar over de subsidies die we voor jeugdwerk krijgen geen woord.
In de stadsbegroting geeft men voor dit jaar een totaalbedrag van 225.455 euro als ontvangsten. Dat is al jarenlang en telken jare iets in die orde van grootte. Gewoon omdat we een JWBP maken.
Op een website van Vlaanderen www.wvc.vlaanderen.be (niet op die van de stad) is de verdeling te vinden. Tachtig procent daarvan dient aangewend voor het “gewone” jeugdbeleid, twintig procent voor een prioriteit (“ruimte voor jeugd”) en de rest (ongeveer 67.000 euro) gaat naar zgn. maatschappelijk achtergestelde jeugd.
En dan.
Het jaarplan vermeldt totaal niet wat we nog van hogere overheden krijgen inzake bijdragen in weddelasten, personeelsuitgaven, investeringen in verband met jeugdzorg. Ook geen woord over andere inkomsten als huurgelden en prestaties (retributies) en toegangsgelden. (De dienst Financiën kan de berekening daarvan zeker aan.)De drankverkoop in het Jongerenontmoetingscentrum brengt 40.000 euro op. Inkomsten uit verblijf op de Warande: 55.000 euro. Fuifaccomodatie vanwege Jeugdinfra: 60.000 euro.

Het jaarplan is door de Jeugdraad zoals altijd positief onthaald. (Die jongens hebben niet zoveel tijd om bijvoorbeeld actieplannen te vergelijken met oorspronkelijke budgetten en de intenties uit 2004 of 2005.)
Inzake budgettering zijn er merkwaardige verschillen op te merken met de initiële begroting 2004-2007 van het JWBP. Ze worden nergens aangeven en dus ook niet van kommentaar voorzien.
Het jaarplan is door de Jeugdraad zoals altijd positief onthaald. (Die jongens hebben niet zoveel tijd om bijvoorbeeld actieplannen te vergelijken met oorspronkelijke budgetten en de intenties uit 2004 of 2005.)Inzake budgettering zijn er merkwaardige verschillen op te merken met de initiële begroting 2004-2007 van het JWBP. Ze worden nergens aangeven en dus ook niet van kommentaar voorzien.Voor het onderhoud van “gebouwen jeugd” stijgt het bedrag (in de gewone begroting) van ca. 123.000 naar ca. 172.000 euro. Naar de reden daarvan blijft het gissen. Bij de toelagen aan VZW’s krijgt het speelplein de Warande bijna 40.000 euro minder dan verwacht.
En het Groeningeheem plots 15.000 euro meer.
Geheel nieuw is de totaal onverwachte uitgave voor de vzw “Habbekrats”. 40.000 euro. (Bijna niemand weet waarop dit slaat en nog minder hoe men daartoe is gekomen.)

Tsjoef !
De buitengewone uitgaven (voor gebouwen en voertuigen) lopen op van (initieel geraamd) 130.000 euro naar niet minder dan 659.000 euro. Dat is ondermeer te wijten aan aankopen gronden en gebouwen voor de kinderopvang (450.000 euro). Zal die investering wel doorgaan?
De Jeugdraad heeft dit allemaal blijkbaar niet echt in de gaten. Er is slechts één objectie inzake buitengewone uitgaven: men vindt dat de kosten voor de buitenschilderwerken van de Watermolenmal (30.000 euro) er teveel aan. “Er zijn andere meer prangende dossiers inzake lokalen” (Zeker! De Warande!) Een toelichting voor de niet-insiders: dat geld is voor het Chirolokaal Tsjoef in Heule. Een electoraal lonende investering.
De buitengewone post van 100.000 euro voor toerisme wordt niet toegelicht. Gaat dit over de jeugdherberg? Over de omgevingsaanleg rond de skatebowl is niets te vinden.
De investering voor voertuigen is met 5.000 euro gedaald tot 25.000 euro.

We vatten samen.
Het JWPB vooziet in het totaal 2,2 miljoen aan gewone uitgaven. Personeelskosten ca. 750.000 euro. Werkingskosten ca. 420.000. Overdrachten aan VZW’s die om de jeugd bekommerd zijn ca. 780.000 euro. Het Jongerenatelier krijgt niet minder dan 313.000 euro. De totaal ongecontroleerde VZW Fietsrijk/Kantwerk: 121.000 euro. Jeugdinfra: 137.000 euro.

Laat ons nu nog wat specifieke zaken uit het jaaractieplan aanraken.
Een grote lacune is dat in het Jaarplan bijna nergens wordt aangegeven hoe het zit met de timing van datgene wat men al die tijd wou verwezenlijken. Er wordt ook niet nagegaan in hoeverre bepaalde middelen zijn opgebruikt. En in hoeverre de resultaatsindicatoren van lopende projecten zijn bereikt.
In de toekomst zal daaraan worden verholpen. In plaats van een jaarplan zal het stadsbestuur een “verantwoordingsnota” moeten voorleggen. En de Jeugdraad kan dan zelfs bezwaar aantekenen tegen de uitvoering.

(wordt vervolgd – zie een volgend stukje)