Jeugdwerkbeleidsplan (3): blinde vlekken ?

Als je als gemeenteraadslid morgen maandag het nieuwe jaarplan 2006 binnen het kader van het jeugdwerk moet bespreken, wat verwacht je dan in dat plan te kunnen lezen?

1. Alleszins dat het bij de opstelling van dat plan al in de bedoeling lag om de jeugddienst te verhuizen vanuit het JOC en volledig onder te brengen in het nieuwe stadhuis.
2. Ook dat men van plan was om een nieuwe jeugdcoördinator (jeugddeskundige) aan te stellen en nieuwe medewerkers én een nieuw organigram. (Ik geloof dat de Kortrijkse jeugddienst nu 17 medewerkers telt, zonder de zgn. externe deskundigen.)
3. Ook zou je in dat plan toch graag gelezen hebben dat schepen Alain Cnudde (die nietniet voor Onderwijs) het voornemen had om alle scholen speelkoffers te bezorgen.
4. En nog vanwaar het plan komt om de vzw’s Jongerencentrum en Jeugdinfra samen te smelten. bevoegd is voor Jeugd, en ook

NIETS DAARVAN ! Dat staat er allemaal niet in.
Gemeenteraadsleden moeten dit uit de krant vernemen.
En nu van kortrijkwatcher.
Er zijn nog veel zaken die niet vermeld staan of niet expliciet worden uitgelegd in het jaarplan.
En we leggen heus niet op alle slakken zout.

Hoe zit het bijvoorbeeld met dat masterplan voor het speelplein De Warande?
Wat doet het zgn. Vlaams Expertisecentrum SBB (skate, blade en bike)?
Krijgt de vzw Habbekrats nu al of niet een toelage? En wat doet die? En komt die er wel? En waar? (In een aanvullende versie van het jaarplan is de VZW niet meer vermeld.)
Wat zijn al die werkgroepen nu eigenlijk concreet van plan? En bestaan ze nog wel?
Ik vernoem er enkele: werkgroep F, SBB, maatschappelijke achteruitstelling, ruimte in de buurt, Play Day, communicatie.
Wat is het project “30 % wol”?
Komt er nu al of niet een jeugdlokaal voor de KSA Adelaars en de Chiro Sint-Elisabeth? (Het moest er al staan volgens de voorziene timing.)

Telkenjare zegt het jaarplan binnen het Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) dat er “blijvend onderzoek wordt gedaan naar blinde vlekken” in de jeugdwerkinitiatieven. En men komt dan meestal niet verder dan de gedachte dat er meer moet gebeuren voor kleuters.
Er zijn er nog – van die vlekken – , en ze komen misschien wel ter sprake, maar nauwelijks met concrete plannen: allochtonenwerking, kwetsbare jongeren, speelbossen, niet-georganiseerde jeugd, een studentendorp in het centrum.

Nu, naar mijn gevoel heeft de jeugddienst al werk genoeg .
Om 1) zichzelf intern te bevragen, 2) om extern na te gaan wat er door die jeugddienst zelf al of niet is verwezenlijkt van het JWBP 2005-2007.
En dat doet men niet.

Wat de interne werking betreft kan men zich afvragen waarom er voor allerhande zaken (kwetsbare groepen, tieners, jeugdadviseurs) telkens opnieuw nood is aan “externe deskundigheid” en werkgroepen. Waarom er vanuit de jeugd geklaagd wordt over een tekort aan info over mogelijke financiële en materiële ondersteuning.

Een bureaucratie controleert zichzelf niet, maar wel graag andere instanties.
Men is nu van plan om intensere controle uit te oefenen op de financiering van jeugdbewegingen.
Van enkele (niet alle?) zal men de rekeningen 2005 opvragen.
Tevens zal men de vzw’s die nominaal vanuit de stadsbegroting betoelaagd worden (De Kreun, Grabbelpas en zo) als het ware eisen dat die tegen 15 februari een evaluatie van de werking van vorig jaar voorleggen plus een jaarplan 2006. Waarom niet van de vzw Fietsrijk, het Jongerenatelier, het Oranjehuis, Aktraktie, de CAW Piramide?

In het jaarplan 2006 zijn nog “blinde vlekken”.
Telkenjare komt daar de zinsnede in voor: “Stad zorgt voor de bouw van een wind- en waterdicht gebouw (voor jeugdwerk) met een maximale kost van 100.000 euro”. Wel, wat gaat men dit jaar concreet uitvoeren?
Intrigerend is nog dat er niet meer gerept wordt over een Fonds waarvan het OCMW geniet.
Het “Fonds voor de Bevordering van sociale en culturele participatie”. Hoeveel krijgt dat Fonds? Hoeveel daarvan wordt besteed aan kansarme kinderen en jongeren? Participeert de jeugddienst in die werking?
In het jaarplan is ook sprake van de aanleg van nieuwe speelpleinen (Rodenburg) en de renovatie van bestaande, plus de aanleg van een “tienerzone” (Pradopark). Er is evenwel telkens sprake van een “vermoedelijk” budget. Wat betekent dit precies?

P.S.
Begin 2005 waren er 20.857 inwoners jonger dan 25 jaar.
Het waren er ooit bijna 23.000 (in 2001).