Guldensporencomité zwaar in de clinch met stadsbestuur (1)

De Algemene Vergadering van de vzw Guldensporencomité heeft op woensdag 1 maart unaniem beslist om het stadsbestuur te beschuldigen van éénzijdige contractbreuk. Het Comité zal hierbij alle nodige rechtsmiddelen aanwenden om de geleden schade te recupereren. (De vzw krijgt geen subsidies meer.)
Voorzitter van het Comité is Guido Verreth. En laat dit nu uitgerekend de Kortrijkse secretaris zijn van de arrondissementele N-VA.
Dezelfde partij waarmee de CD&V zopas heeft beslist om een kartel te vormen bij de raadsverkiezingen !N-VA-raadslid Godelieve Vanhoutte zal dus weer rare sprongen moeten maken in de eerstkomende gemeenteraad van 13 maart. Want agendapunt 3.2 voorziet in een “aanvulling” van de samenwerkingsovereenkomst met het Guldensporencomité. In feite gaat het om een schrapping van vroeger aangegane verbintenissen. (Alhoewel!? Zie verder.)
De beloofde toelage van 49.790 euro voor dit jaar is verdwenen uit de begroting. En voortaan zal de Stad zelf de organisatie van 11-juli-viering op zich nemen (“coördineren”).
Men kan zich beginnen afvragen of Godelieve Vanhoutte wel zal opdagen in de volgende raadszitting. Er staan nu al drie punten op de agenda waar zij het lastig mee kan hebben om die goed te keuren (Buda, doortrekkersterrein en nu dit).

In de begroting 2006 was de jaarlijkse subsidie aan het Guldensporencomité van ca.50.000 euro al geschrapt.
N-VA-raadslid Vanhoutte had dit ook gemerkt en heeft in de raadszitting (begrotingsdebat) van 12 december 2005 daar op haar eigen wijze nauwelijks tegen geprotesteerd. Zij had er wel “moeite mee”. Kon er zelfs enigszins “begrip voor opbrengen” maar waarschuwde toch voor een “mogelijke procedure”. En vroeg dus aan Schepen Bral om met het Guldensporencomité aan tafel te gaan zitten. (Dat was toen al gebeurd.)
Op het ogenblik van de stemming over die begroting was het N-VA-raadslid plotseling afwezig. Een zeer verfijnde taktische zet waar de kiezer sinds deze week ook begrip voor heeft.

Schepen Bral van evenementen is weer raar bezig.

Nu probeert hij de komende gemeenteraad wijs te maken dat het College op 24 januari laatstleden volgende zaken heeft beslist:
1. De organisatie van de 11 julifeesten wordt volledig vanuit de Stad “opgenomen” en de toelage voor het Guldensporencomité wordt dientengevolge niet uitbetaald.
2. Het Comité wordt wel betrokken bij de uitwerking van de viering.
3. Een “bijakte” bij de vroegere overeenkomst met het Comité wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. (We zijn nu in de maand maart.)

In de notulen van het College van 24 januari is geen spoor te vinden van deze besluiten.
Er zijn al in december 2005 gesprekken geweest tussen het stadbestuur en Guido Verreth, voorzitter van het Guldensporencomité en N-VA’er. En eind januari was er ook een vergadering met een dertigtal leden van verenigingen, “clubs” en partijen.
De aanwezigen stemden volgens schepen Bral zonder discussie in met het feit dat de Stad de 11 juli-viering zal “coördineren” (een regierol zal spelen) en dat de vzw Guldensporencomité de hoofdpartner hierbij wordt. (Was Guido Verreth wel op die vergadering?)
Dat het Comité “hoofdparner” wordt geloof ik voor geen barst of snars.
Dat wordt ongetwijfeld de pas opgerichte stedelijke vzw “Kortrijk 1302”. Het Comité zal hoogstens iets doen in de randgemeenten (en belooft voor 2007 een eigen project in eigen beheer op te zetten).

In een aangetekend schrijven aan het College gedateerd op 3 maart kondigt N-VA-er Guido Verreth dus een proces aan tegen het bestuur waarmee Godelieve Vanhoutte (N-VA) vanaf heden en ook in de volgende bestuursperiode in kartel zal samenwerken.
Hij klaagt hierbij tussendoor ook aan dat het Comité onvoldoende werd betrokken bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Stad. (Stefaan Bral kennende geloven we daar in zeker zin toch wel iets van.)

De grond van de klacht is natuurlijk dat het College met zijn (niet-genotuleerde) beslissingen van januari de vroegere overeenkomst met het Comité heeft geschonden.
Die samenwerkingsovereenkomst werd in de Raad van 7 juli 2003 unaniem en zonder ook maar één bemerking goedgekeurd.

Wat staat daarin?
In de inleiding wordt volmondig erkend dat Stad “zeer positieve ervaringen” heeft met de aanpak van het Comité in 2002 en dat het “aangewezen is om in grote mate vertrouwen te geven aan het Guldensporencomité voor de globale 11 juli-viering”.

Art.1 van het document is zeer cruciaal.
De overeenkomst geldt voor de jaren 2003 en 2004, maar is verlengbaar voor de jaren 2005 tot en met 2007.
VERLENGBAAR ! Dit wordt het zwakke punt in de rechtszaak die het Comité wil aanspannen. De overeenkomst moet niet per se verlengd.

Art.2 zegt nog wel dat het Comité zich verbindt om “partner” te zijn in het cultuurbeleidsplan 2003-2007 inzonderheid met betrekking tot Kortrijk als Guldensporenstad. Nou, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zegt dit ook. Schepen Bral wint het proces op één been.

Klein probleempje is wat men is overeengekomen voor de bijzondere viering in 2007. In art. 4 staat dat het Comité voor de organisatie van die 5-jaarlijkse plechtigheid zal instaan. Hiervoor zal Stad vanaf 2003 jaarlijks een bedrag van 25.000 euro storten in een reservefonds naast de jaarlijse toelage van 49.790 euro (art.8).
(Is dit gebeurd?)

Er is nog een probleempje, en dit keer alweer niet à charge tegen schepen Bral.
Art.10 bepaalt dat het Guldensporencomité ten laatste op 1 oktober 2004 een algemeen concept voor de vijfjaarlijkse bijzondere viering in 2007 ter evaluatie zal voorleggen aan het College. En het College zal dit project evalueren en pas als die evaluatie positief uitvalt de overeenkomst met het Comité zal verlengen tot en met 2007.
Wat als nu zou blijken dat Guido Verreth niet eens op tijd en stond zo’n concept voor 2007 heeft voorgelegd, of dat het ongunstig werd geëvalueerd?
Men kan zo stilaan beginnen twijfelen aan het feit of de Algemene Vergadering van de vzw Guldensporencomité bij de inbeschuldingstelling van de Stad wel grondig de vroegere samenwerkingsovereenkomst van 2003 heeft doorgenomen.

Heeft N-VA-raadslid en juriste Godelieve Vanhoutte de N-VA secretaris Guido Verreth wel goed geadviseerd?
Dan kan ze met een gerust gemoed deelnemen aan de stemming over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in de gemeenteraad van komende maandag.

P.S.
Eerlijk gezegd. Iedereen is zo stilaan de vzw Guldensporencomité (de mentaliteit ervan, de geestesgesteldheid) beu. Zelfs sommige leden daarvan. En schepen Bral ook.
Voor één keer krijgt hij gelijk.
Soms zijn er aan die Maagd van Vlaanderen meer fakkels en vendels te zien dan mensen. Dit jaar moet het een overrompelende 11-daagse worden. Schepen Bral! Uw best doen hé !