Guldensporencomité zwaar in de clinch met stadsbestuur (2)

Het vorige nieuwsbericht alhier vertelde dat de Algemene Vergadering van de vzw Guldensporencomité de Stad in gebreke stelt. Beschuldigt van contractbreuk en “alle rechtsmiddelen” wil aanwenden om een schadevergoeding te bekomen.
Het Comité vindt dat de “aanvullende” samenwerkingsovereenkomst die aanstaande maandag in de gemeenteraad zal worden goedgekeurd een schending betekent van de overeenkomst die in 2003 werd afgesloten omtrent guldensporenvieringen.

We gaan nu niet opnieuw de zaak uiteenzetten.
Maar uit nadere inlichtingen die we konden inwinnen blijkt opnieuw dat het Guldensporencomité in een eventuele rechtszaak met de stad het onderspit zal delven.

Schepen Bral begaat wel een beetje taktische fout door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te aanzien als een “aanvulling”. In werkelijkheid veegt die de vroegere afspraken zowat geheel van de kaart.

De oude overeenkomst sloeg op de periode 2003-2004 en was verlengbaar tot en met 2007.
Belangrijke voorwaarde voor een mogelijke verlenging was evenwel dat het Guldensporencomité ten laatste op 1 oktober 2004 een algemeen concept zou voorleggen aan het College voor de bijzondere viering van 2007. Bovendien moest dit concept een gunstige evaluatie krijgen.
Dat staat allemaal in art.10.

Wat blijkt nu?
Het Guldensporencomité heeft pas op 23 december van vorig jaar een een voorstel overgemaakt voor de vijfjaarlijkse viering van 2007.
Dat is dus een contractbreuk niet vanwege de Stad maar vanwege het Comité zelf.

Guido Verreth, voorzitter van het Comité kan dus maar gauw zijn advocaat aanraden om te verzaken aan “alle nodige rechtsmiddelen”.

Wat hebben we intussen nog vernomen?
Dat het NIET zo is dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op 27 januari 2004 de bestaande overeenkomst van 2003 heeft verlengd tot 2007.
Het CBS heeft toen gewoon besloten om voor 2004 alreeds een voorschot van 12.000 euro (op een totaal bedrag van 49.790 euro) betaalbaar te stellen aan de vzw Guldensporencomité. Daarmee voldeed het CBS aan zijn contractuele verplichtingen.

Guido Verreth beklaagt er zich ook over dat hij bij de uitwerking van de aanvullende samenwerkingsovereenkomst niet werd betrokken, dat de wijziging éénzijdig is tot stand gekomen.
Schepen Bral kennende uit vroegere incidenten (in de vzw Bruisende Stad) beseffen we wel dat een gesprek voeren met de schepen niet van een leien dakje verloopt. Er wordt nogal een keer dialektisch gebruld en papieren vliegen daarbij in het rond.

Niettemin, er zijn gesprekken geweest.
Met Bral op 6 december 2005.
Waarschijnlijk naar aanleiding van dit “gesprek” heeft de vzw Guldensporenslag een brief naar het CBS gestuurd met enkele vragen omtrent de toelage en de verdere werking van de vzw Guldesporenslag.
Stefaan Bral zelf beweert dat hij op 21 december nog de meerderheid van de Raad van Bestuur van de vzw kon overtuigen om “constructief mee te werken”.
Er was ook een onderhoud met de burgemeester op 13 januari laatstleden.
En met de dienstchef evenementen (Eliza Bruneel) op 31 januari. Eliza heeft toen aan Verreth voorgesteld om de 11 juli-viering van dit jaar voor één dag te laten “invullen” door zijn Guldensporencomité en een andere dag door de stadsdienst evenementen samen met een eventuele werkgroep (waar Verreth ook kon bij zijn).
Maar de voorzitter van het Guldensporencomité kon zich niet vinden in dit compromis en wou zelf instaan voor beide dagen.

Nog op 31 januari was er een vergadering met ongeveer 30 leden van socio-culturele verenigingen, serviceclubs en politieke partijen. We weten niet of Verreth daarbij aanwezig was maar in elk geval vindt Bral dat de aanwezigen toen in meerderheid en zonder discussie instemden met het feit dat de Stad de 11 juli-viering zal coördineren en dat het Guldensporencomité de hoofdpartner blijft bij de organisatie.

Onder leiding van de dienst evenementen zal er een werkgroep bijeenkomen om de activiteiten van 11 juli (ook in 2007) in goede banen te leiden. ALLE leden van het bestuur van het Guldensporencomité zijn daarbij uitgenodigd.
En het Comité krijgt nog voor dit en volgend jaar een subsidie van 1.983 euro voor zijn werkzaamheden.

Intussen is er op 23 januari al een vergadering geweest van Bral met regisseurs Stefaan Vancraeynest en Bart Cafmeyer. Er is nog geen contract met deze regisseurs voor de vijfjaarlijkse viering in 2007, maar men wil snel duidelijke afspraken maken met de Stad.

Zo.
Dat waren enkele puntjes op de i.
Het is natuurlijk voor elkeen klaar en duidelijk dat Stad een beetje af wil van het Guldensporengehalte van Verreth en compagnie. Elize Bruneel van de vzw Kortrijk 1302 moet het doen. Dat is voor haar een vuurproef.

Heeft Guido Verreth nog een been om op te staan ?
Misschien inzake procedurekwesties. Formaliteiten.
Het dossier dat wordt voorgelegd aan de Raad is weer niet helemaal volledig en op basis van een onvolledig dossier kan de Raad geen geldige beslissing nemen.
De brief van Verreth aan het CBS steekt er niet in, en ook het antwoord niet.
Verslagen van “gesprekken” en vergaderingen zijn ook niet te bespeuren.
Verder vind ik nergens het besluit van het CBS van 24 januari waarbij ondermeer zou beslist zou zijn dat de Stad de organisatie van de 11-juli-viering op zich zou nemen en geen verdere toelage meer zou uitbetalen aan het Comité.
En tenslotte is er zelfs geen gulden spoor te vinden van het voorstel van Verreth voor de bijzondere festiviteiten van 2007.

Komt er maandag aanstaande bij de raadszitting een manifestatie van het Guldensporencomité? Een fakkeltocht?

P.S.
Kortrijkwatcher wil graag deelnemen aan de werkgroep om 11 juli voor te bereiden.
Kan daarbij enkele minder bekende aspecten van de Guldensporenslag belichten.
De graaf van Vlaanderen sprak Frans. Was zo rijk als de zee diep is, rijkere dan de rijkste mensen nu. Maar soldij betalen? Ho maar ! Verscheidene “soldaten” van ons palstaande Vlaamse heir probeerden zwemmend over de Leie (naar Kuurne toe) de slag te ontvluchten. Tot in Sint-Denijs (dit is buiten het slagveld) werden in de late namiddag nog vluchtende Franse ridders neergeknuppeld en beroofd (lijkschennis).
En waarom zouden we de nog bestaande nakomelingen van de Franse ridders (die zijn er!) niet een keer uitnodigen op de plechtigheden?
Alweer een positief voorstel.