vzw Buda-Kunstencentrum doet een duit in het zakje

Eindelijk.
Mede onder invloed van de lectuur van kortrijkwatcher heeft het College nu eindelijk beslist om met de privé-vzw Buda bis-Kunstencentrum (van Joost Fonteyne, Koen Kwanten, Rooske Desmet, Franky Devos) een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.
De gemeenteraad van maandag 13 maart zal ondermeer beslissen wat de privé vzw nu moet betalen als gebruiksvergoeding voor 1)de Pentascoop (vijf zalen en kantoor), 2) de Tacktoren, 3)het fabrieksgebouw Desmet-Dejaeghere, 4)de paardestallen vlakbij het stedelijk museum.Hoeveel dacht je?
We laten u nog even in het ongewisse.
Eerst nog even memoreren dat een simpele jeugdbeweging of een of andere andere vzw aan allerlei voorwaarden moet voldoen om bijvoorbeeld te genieten van een luttele stadsubsidie van laat ons zeggen 2O2,26 euro.
Formulieren over de werking dienen ingevuld, rekeningen kenbaar gemaakt. Men moet “punten” winnen. Aantal vergaderingen en zo opgeven.
Niets van dit alles is vereist voor de vzw Buda KC.

Die vzw (nog altijd privé en geen stedelijke) krijgt nochtans hoge stadstoelagen.
Dit jaar 35.000 euro. Vorig jaar 50.000 euro begroot maar herleid tot 25.000. In 2004 was er 30.000 euro begroot.
Er gaat ook een onbekend bedrag (12.000 euro? of alles?) naar de vzw via de pot (85.000 euro) voor professionele podiumkunsten. Er zijn waarschijnlijk ook projecttoelagen geweest. Onbekend is van hoeveel subsidies “Dans in Kortrijk” zoal heeft genoten. Dat zit allemaal verscholen in de boekhouding van de Kortrijkse Schouwburg. In het kader van Lille 2004 ging het alleszins om vele tienduizenden euro.

Ook nog even memoreren dat de vzw Buda KC nog publieke gelden ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap. Dit en volgend jaar niet minder dan 800.000 euro. Verder een bij de burger-belastingbetaler totaal onbekend bedrag van de provincie, van Europa (Interreg o.a.).

De gemeenteraad zal dus toestaan dat een privé-vzw die ongemeen grote gebouwen en oppervlakten kan gebruiken voor de jaarlijkse som van 110.000 euro. Dit jaar evenwel wordt slechts 50.000 euro aangerekend omdat de Pentascoop door verbouwingen niet helemaal meer kan gebruikt worden door Limelight. Verzekeringen (uitgenomen voor brand) zijn nog ten laste van de stad. In die 110.000 euro zijn de energiekosten inbegrepen!

Is dat veel? Is dat weinig? Een gebruiksvergoeding van 110.000 euro?
Geen idee. Raadsleden zouden kunnen vragen aan het College (Stefaan Bral bijv.) waarop dit bedrag is gebaseerd.
Wat zijn de criteria geweest om de vergoeding te berekenen? Vergelijkingspunten? In het dossier is daaromtrent niets te vinden.
We hebben ook geen idee over de inkomsten en uitgaven van de vzw. Weten dus niet of de vergoeding voor die vzw al of niet een zware aderlating is.

De nieuwe vzw bestaat eigenlijk al van in 2003. Wat betaalde men vroeger?
Buda KC is een fusie van Dans in Kortrijk, Limelight en Beeldenstorm, een vzw van de burgemeester.
Het enige wat ons bekend is is de som die Limelight ooit geacht werd te betalen voor de huur van de Pentascoop. Voor de periode van 1 september 2003 tot eind 2004 was dit 28.000 euro. Daarna maandelijks 1.750 euro oftewel jaarlijks 21.000 euro. (Hoeveel kost een luxe-villa aan huur?)
Geen idee wat er aan gebruiksvergoeding door de vroegere vzw’s werd betaald voor het fabrieksgebouw, of de Tactoren of de paardenstallen.

Kijk eens. Dat cadeau weze de vzw Buda KC gegund.
Maar doe dan toch eens de boeken open ! Leg een begroting en rekeningen voor ! Een beleidsplan ! Het financieel verslag van de bedrijfsrevisor !

Al die in gebruik gegeven gebouwen aan de privé-vzw kosten Stad gigantisch veel geld.
Hoeveel zullen we nooit te weten komen.
Maar om u een idee te geven enkele bekende cijfers uit de stadsbegrotingen.
Voor de Pentascoop voorzag de initiële begroting van 2004 een bedrag van 284.840 euro. In 2005 niet minder dan 2.280.000 euro. Dit jaar is er een prijsherziening van 100.000 euro. Stad betaalt ook voor 36 jaar erfpacht voor de Pentascoop. Onlangs verhoogd. Het bedrag moet ik nog opzoeken.
Het fabrieksgebouw Desmet-Dejaeghere is ook in erfpacht ten laste van de stad. Dat kost ons volgens de begroting van 2005 niet minder dan 460.000 euro. Je wrijft hierbij toch je ogen uit.
Wat de Tacktoren heeft gekost en nog kost aan de stad is ook een goed bewaard geheim.

En dan die paardenstallen.
Voor verbouwingen is dit jaar 275.000 euro begroot.
Recent is door het College berekend dat de renovatie ervan volgens een voorontwerp 272.000 euro zal bedragen. Doe er maar een schepje bovenop bij de definitieve oplevering.
Aan die paardenstallen zijn vroeger al ingrepen gebeurd. In 1992 werd de dakconstructie hersteld. In 1995 werden de gevels heringevoegd. In 2002 plaatste men een verlichtingsinstallatie. En wat zal men in de toekomst nog doen? Méér dan een restauratie. Een beuk wordt gesloopt en heropgetrokken. Er komt een nieuwe poort. Sanitair. Verwarming. Een gepolierde betonvloer. Een eerste fase van de werken moet klaar zijn tegen september voor de expositie van “kunstwerkstede De Coene”. Het voorontwerp van de werken komt op 13 maart voor de gemeenteraad. Men zal weer verschieten.

Voor de aanleg van de “Secret Gardens” op het eiland (waar de vzw ook zal van genieten) is een post van 400.000 euro voorzien.

Nog te noteren valt dat het College al in november 2004 heeft gevraagd aan Buda om zijn infrastructuur ook ter beschikking te stellen voor Antigone (het toneelgezelschap houdt niet van Buda) en amateurkunsten.
Mag de vzw dan hiervoor huur vragen ? En hoeveel?
Een huur vragen voor een stadsgebouw is een retributie, en moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

VOORLOPIG BESTUUR

Buda KC moest al lang een autonoom gemeentelijk bedrijf geworden zijn. Zoals de vroegere Woonregie. (Nu SOK, het Stadsontwikkelingsbedrijf.)
Waarom heeft de burgemeester daar zolang mee getalmd?
Dit jaar kan het nieuwe statuut niet meer ingevoerd worden. Want in een verkiezingsjaar luidt de traditie dat een gemeenteraad geen zwaarwichtige beslissingen meer kan nemen die een volgend bestuur zouden kunnen belasten. (We mogen dus wel nog vlug een gebruiksvergoeding van 50.000 euro vragen voor dit jaar en voor volgende jaren 110.000 euro. Het bedrag bindt het toekomstige bestuur misschien niet maar vormt toch wel een ernstig precedent.)

Intussen kan de vzw BUDA KC dit jaar weer zonder enige controle zijn gang gaan. Zijn verhaal doen. Zijn ding.
Zeer benieuwd hoe de vereffening van de vroegere vzw’s zal verlopen. En de bijhorende inspectie van de Vlaamse administratie. Dan moeten de boeken open.

In het voorlopig bestuur zullen twee vertegenwoordigers zetelen van de stad. Adjunct-stadsecretaris Annemie Vos en Machteld Claerhout, directeur kultuur.
Verder twee leden van de kunstensector: Joost Fonteyne en iemand voorgedragen door het “kunstenoverleg”. Dan ook nog twee externe, onafhankelijke deskundigen, in overleg aan te duiden door Stad, Joost Fonteyne en Franky Devos. De secretaris is al bekend: ene Luc Van Holm.

Voor wie meer informatie wil over de vzw Buda KC kan zich wenden tot een ambtenaar van de Stad. Op hoop van zegen ziehier de coördinaten: isabel.hemeryck@kortrijk.be. Tel. 056/ 27 87 87.

P.S.
Officieel stelt de vzw Buda KC nu 14 mensen tewerk. Als later de vzw De Kreun erbij komt wordt dat nog veel meer. “De Kreun” krijgt ook enorm veel subsidies en kan straks beschikken over het vernieuwde Muziekcentrum aan het Conservatoriumplein. Misschien komt er ook nog een fuifzaal.