Opnieuw hetze rondom ons vliegveld (3)

Ben nog altijd aan het vliegen.
Maar bij een tussenlanding gevonden dat de kostprijs van de werken aan de Leiedoortocht (de verbreding) te Kortrijk zijn opgelopen. Bij aanbesteding werd gedacht aan iets van 33,9 miljoen euro. Dit is intussen 108,4 miljoen euro geworden.
Mij hoor je daarover niet zagen. Want 101,5 miljoen wordt nu als een “plafondbedrag” aangenomen. En ‘t is schone.
De reguliere pers rept in verband met de Leiewerken geheel niet over mogelijk “verlies” (negatieve saldi), of “zware” investeringsprojecten en stelt ook geen vragen over de mogelijke “return” voor de gemeenschap.——————————————–
Intussen geland en het aantal voorbijvarende binnenschepen op de Leie gaan tellen.
Ben na een tijdje weggegaan. ‘t Was tijd om te gaan slapen.

Ons vliegveld EBKT heeft waarlijk brute pech.
De provincie is de grootste aandeelhouder (met 223.104 euro of 900 aandelen) en volgens een nieuw decreet over intercommunales moet deze participatie tegen eind dit jaar afgebouwd tot 20 procent. Dat betekent dat de WIV aan de provincie 153.198 euro dient uit te betalen.
Andere intercommunales zitten met hetzelfde probleem. Bijvoorbeeld Leiedal. Maar daarover hoor je niks. Net als Leiedal wil EBKT nu uitstel van die maatregel. Net als Leiedal vraagt EBKT om de inbreng van de provincie nog tot eind 2012 te behouden.
Als het bij Leiedal lukt moet dit ook wel het geval zijn voor onze West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV).

Een ander pechgeval is dat onze lokale politici (parlementariërs en ministers) ter nog altijd niet zijn in geslaagd om te bekomen dat de verkeersleiding zou gefinancierd worden door Belgocontrol (net als in Oostende).
De vijanden van het vliegveld moeten nu toch een keer gaan beseffen dat het overal gebruikelijk is dat de basisinfrastructuur en beveiliging van luchthavens (en zeehavens, en waterwegen en autowegen) gefinancierd wordt door de publieke sector.
WIV zou dus ook graag hebben dat bijvoorbeeld brandweerlui, luchthavenpolitie betaald worden door hogere overheden.

Er zijn ook nog een aantal investeringen nodig.
Maar hier is een waarschuwing op zijn plaats. De directie dient zich af te vragen wat waarlijk dringend nodig is en wat voor werken eerder enige niet helemaal noodzakelijke luxe of comfort beogen.
Die spuitgasten bijv. moeten inzake uitrusting nu ook niet het onderste uit de kan willen. En niet nodeloos rondtoeren en met water spuiten. En piloten kunnen het nog wel een tijdje stellen zonder een gesofisticeerd naderingssysteem om “blind” te landen (ILS).

Men denkt aan een nieuwe beheerstructuur voor de luchthaven.
Sommigen zijn van mening dat de bestaande beheersvorm (een intercommunale met 13 gemeenten) achterhaald is. De exploitatie van een luchthaven is geen kerntaak van gemeenten.
Kan goed zijn.
Maar er toch even op wijzen dat zeehavens als Antwerpen en Gent autonome gemeentebedrijven zijn. En de haven van Zeebrugge is in handen van een NV waarbij stad Brugge bijna alle aandelen bezit.

Laat ons maar eens rustig de studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) afwachten. Die zou er volgende maand moeten zijn.
Zou het kunnen dat EBKT geproclameerd wordt tot “regionale” luchthaven en de daarbij horende dotaties krijgt van de Vlaamse overheid?

P.S.
Dat begrip “regionale” versus “internationale” luchthaven ! Verwarrend. Heeft niets met klein of groot te maken of de aard van de toestellen die er landen en opstijgen.
Een graspiste kan een internationaal vliegveld zijn.
Oostende is een regionale én internationale luchthaven. Wevelgem is een internationaal vliegveld maar géén regionaal. Hoe kan dat nu?
De term “internationaal” slaat op het feit dat er op het desbetreffende vliegveld internationale vluchten mogelijk zijn. Dat men van daaruit landsgrenzen mag overvliegen. De term “regionaal” is een juridisch begrip: het Vlaams Gewest heeft er de voogdij over en financiert de “regionale” luchthavens.

Opnieuw hetze rondom ons vliegveld (2)

Als u langs het kanaal Kortrijk-Bossuyt rijdt over een afstand van 1.900 meter (dat is de lengte van de piste van ons vliegveld) hebt u zich nog nooit afgevraagd wat dit aantal meter waterweg kost aan de gemeenschap. Nee, u fietst daar vrolijk aan voorbij. U blijft rustig vissen want er is toch geen binnenschip te bekennen.Al heel de dag bezig met het opzoeken van de kostprijs van 1 km kanaal en de mogelijke return voor de gemeenschap.
Niet gevonden. Bij ons is het zo dat de NV Waterwegen en Zeekanaal zorgt voor het beheer, het onderhoud en de uitbouw van haar waterwegen (plus de gronden ernaast).
Welnu, op de website van die NV zijn totaal geen rekeningen en begrotingen te vinden.

Over de rekeningen van het vliegveld Kortrijk-Wevelgem en de nodige investeringen (hier voortaan aangeduid als EBKT) weten we daarentegen alles.
Wie nog wil deelnemen aan de nieuwe heisa rondom EBKT dient wel over enkele elementaire maar opwindende cijfergegevens te beschikken.

De inwoners van de 13 aangesloten gemeenten bij de WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld) betalen per inwoner en per jaar een bijdrage van 0,25 euro. (Geen 0,50 zoals je soms leest in de reguliere pers.)
Voor Kortrijk maakt dit 18.883 euro. Even vergelijken met andere posten.
Stad betaalt aan De Lijn 95.000 euro subsidies. Aan de vzw Mobiel: 60.000 euro. Aan de vzw Fietsrijk: 151.381 euro. Bijdrage in de werkingskosten van de kerkfabrieken: 1,1 miljoen, nog altijd in euro. (Dat is 635 frank per inwoner.)
En om er nog even wat demagogische vergelijkingen tegen aan te gooien: de molen Van Clé (20.441), Unizo (11.155), begrafenis oudstrijders (13.635). En de intercommunale Leiedal krijgt 156.000 euro oftewel 2 euro per inwoner.
Wat KVK (en alles wat met voetbal en sport heeft te maken) opslorpt aan stadsteun is onberekenbaar. De bedragen zitten verscholen in verscheidene begrotingsposten. Bijvoorbeeld ook: graszaad.

Voor één keer heeft “Het Kortrijks Handelsblad!” gelijk.
We kennen de “return” niet van EBKT. Het zou waarlijk goed zijn als de lopende studie van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) daar ook wat uitsluitsel zou over geven.
Het enige wat we daar zo nu en dan kunnen over lezen is dat EBKT werkgelegenheid schept. Maar macro-economisch gaat het om veel meer dan dat.

Ja, EBKT maakt “verlies”. Net zoals een waterweg of een autoroute. In logistiek Vlaanderen maakt infrastructuur zoals wegen, spoor, binnenvaart nu eenmaal per definitie geen “winst”. Waarom dan al dat gedoe rondom een vliegveld?
Soms kon het verlies op het nippertje zijn omgeslagen in enige winst. In 2004 had WIV af te rekenen met een ongelukkige rechtszaak, mistte men een Europese subsidie en was de landingsbaan wegens werkzaamheden wekenlang gesloten.
In 2005 is er finaal een verlies genoteerd van ca. 81.000 euro. Het resultaat is belast door o.m. hoog oplopende bodemsaneringskosten. Het begroot verlies voor dit jaar zou 54.000 euro bedragen. Dat zijn toch allemaal geen bedragen om nu onmiddellijk daarover alarmerende brieven naar huis te schrijven.

Overigens: als het personeel van de verkeerstoren zou betaald worden door Belgocontrol (kost: 180.000 euro) is er geen sprake meer van verlies.
In het federaal parlement zijn hierover al meerdere keren vragen gesteld, en – curieus – meestal door het Vlaams Belang dat om een onbekende reden pal achter het voortbestaan van het vliegveld staat. De opeenvolgende bevoegde ministers antwoorden dan continu dat ze de zaak gaan onderzoeken. (Ook eigenaardig: Bert Anciaux – van Spirit! – zei dat hij het voorstel niet ongenegen is.)

Over die “return” aan de gemeenschap nog even een zijdelingse bemerking.
Het stoot toch een beetje tegen de borst (het hart) dat het vliegveld in het logistieke landschap altijd puur economisch wordt bekeken. Groen! Spirit! Waar blijven de zachte waarden?
Waar blijft de berekening van de “geluksmomenten” die zich binnen een afstand van twee km afspelen? Voor de passagiers (61.000), de vele wandelaars en kijkers, de vliegtuigspotters, de piloten in opleiding, de tooghangers in de clubs, de verliefden achter de loodsen?

(Wordt vervolgd. Ben gaan vliegen.)

Opnieuw hetze rondom ons vliegveld (1)

Sommigen kunnen het niet laten.
Om de zoveel jaar is er heibel over het vliegveld Kortrijk-Wevelgem.
Dan gaat het weer over geluidsoverlast, een andere keer over veiligheidsrisico’s, of over arme vogeltjes.
Men mag allerhande bezwaren telkens opnieuw weerleggen (dat wil zeggen objectief bekijken en nuanceren), het helpt niet.Zie nog maar eens mijn stukje van 22 februari 2005.
Daarin werden volgende vragen beantwoord:
* Kunnen er aldaar nog ongelukken gebeuren? (Ja!)
* Wil men het vliegveld weg?
* Wat kost de exploitatie aan de gemeenschap?
* Hoeveel geluksmomenten vallen er per dag te beleven op het vliegveld?

Het brengt absoluut geen zoden aan de dijk om de kommentaren bij die vragen alweer te herhalen. De geborneerde en totaal irrationeel vooringenomen tegenstanders van het vliegveld (au fond zijn er dat niet zoveel) zullen dat voor de rest van hun leven blijven. Niets aan te doen. Het zijn één-dimensionele, gesloten geesten, overigens in heel hun wereldbeeld en hun belevingen. In het algemeen ontoegankelijk voor argumenten die ingeroeste opvattingen kunnen wijzigen.

Dit keer vinden de tegenstanders alweer een alibi om hun bekrompenheid te rationaliseren in een centenkwestie. Het is nu namelijk zo dat het vliegveld een permanente brandweer nodig heeft om zijn status van internationaal vliegveld te behouden. De kosten hiervoor worden geraamd op 655.000 euro.
(Dat is eigenlijk niet juist geformuleerd. Kosten voor “airport fire fighting” hangen af van het type toestel dat er gemiddeld landt, niet van de vraag of het nu al of niet om een internationaal vliegveld gaat.)?

Vandaag wil ik me eerst even wat kwaad maken. Later volgen nog wat meer serene informatieve bedenkingen.

ROL VAN DE JOURNALISTIEK
Hebt u soms al een keer in het “Kortrijks Handelsblad!” een gedegen, paginagroot en verhelderend stuk gelezen over de kosten van het Buda-Kunstencentrum, de kerkfabrieken, de intercommunale Leiedal, het KVK-voetbal? En met een of ander kritisch standpunt hierover? Neen.
Het weekblad kan, mag, durft over heelwat politieke zaken in Kortrijk niets schrijven, laat staan een mening geven.
Maar de genaamde journalist DEL kan het niet nalaten om bij gelegenheid zijn regelrechte afkeer tegenover het vliegveld te laten blijken. In het nummer van 24 maart was het weer raak. Dat ging dus over het probleem met de brandweer.

Let nu eens op het subjectieve woordgebruik.
Gemeenten moeten financiële provisie “ophoesten”. Vliegveld “hopeloos” op zoek naar centen. “Niet te betalen” facturen. En: “de hamvraag is wel of het sop de kool waard is, want een vliegveld runnen, kost aardig wat duiten”.

We blijven boos.
Wanneer zal “Het Kortrijks Handelsblad!” een keer vertellen hoeveel aardige duiten het runnen van onze kerkfabrieken kost? (Dit jaar 1,2 miljoen euro aan werkingskosten alleen al en 668.000 euro aan buitengewone uitgaven. EURO!)

Journalisten maken ook wel eens fouten. Hebben ze al wel enig jaarverslag, balans, financieel rapport, investeringsplan van het vliegveld gelezen? Vandaag nog vraagt DEL naar een “business plan met facts en figures”. (Dat ligt hier nu voor mijn neus. – Later meer hierover.)
En in een vorig nummer van zijn weekblad had hij het over internationale luchthavens waaronder .. Gent! (Het vliegveld aldaar is al tientallen jaren geleden opgedoekt.)
“Het Nieuwsblad” kent er trouwens ook iets van. Daar heeft men het vandaag nog over Wevelgem als één van de drie “regionale” luchthavens. Wevelgem is dat dus niet. (Als het statuut van het vliegveld kon erkend worden als “regionaal” is alles opgelost.)

Journalist DEL houdt er ook van om in de eerste plaats vijanden van het vliegveld aan het woord te laten.
Die laat hij dan – in zijn naam – bijvoorbeeld de vraag stellen of de gemeenschap wel moet “opdraaien” voor “de hobby van gefortuneerden”. (Dat is dus alweer een onuitroeibaar verkeerde perceptie, nee: een goed onderhouden leugen.)
In een vorig nummer liet hij ook drie gewone lezers (die ook van toeten, noch blazen weten) een weeral heel insinuerende en suggestieve vraag over het bestaan van het vliegveld beantwoorden maar wellicht tot zijn verbazing waren de meningen toch nog ietwat genuanceerd.

In het “Kortrijks Handelsblad!” van vandaag mogen de Spiritisten (volksvertegenwoordiger Bart Caron en raadslid Piet Missiaen) beweren dat het vliegveld Wevelgem “een onbetaalbaar luchtkasteel” is. Daarbij krijgen ze de gelegenheid om enige demagogische onzin te verkopen. Zo bijvoorbeeld opperen dat een gemiddeld OC (ontmoetingscentrum) van Kortrijk evenveel personen per jaar bereikt als het vliegveld. En: voor de prijs van de aanpassingen van het vliegveld kan je alle jeugdlokalen van het intergemeentelijk gebied (13 gemeenten) vernieuwen.

En weet je wat?
Spiritisten en ander vijanden van het vliegveld triomferen als er een of andere trafiek even daalt. Maar als die stijgt is het ook niet goed. Er is geen touw aan vast te knopen.

Wat moet je daar nu in godsnaam mee aanvangen, met dit soort waanzinnige bedenkingen?
Bart en Piet ! Nooit meer vliegen hé !! Zie dat ik jullie nooit meer zie op een een of ander vliegveld!

WEVELGEM ZEEHAVEN ?

In een volgend stuk willen we een keer een vraag stellen die nooit aan bod komt.
Waarom vraagt er zich niemand af wat het kanaal Kortrijk-Bossuyt kost aan de gemeenschap? Of wat de Leiewerken kosten (ook aan Stad)? Voor hoeveel binnenschepen?
Heel spijtig dat de piste van vliegveld Wevelgem geen waterweg is.
Dan zou die totaal bekostigd worden door de gemeenschap en beheerd door bijv. de NV Waterwegen en Zeekanaal. Journalist DEL zou dan geen vragen stellen over de mogelijke “return” van de piste.
Heel spijtig ook dat de piste van het vliegveld niet beschouwd wordt als een gewestweg, of een autoroute. Want weet u dat die piste van nauwelijks enkele kilometer lang ons (personen en goederen) in staat stelt om in één uur honderden kilometer verder te geraken?

En waarom wordt de luchthaven van Wevelgem niet aangezien als een zeehaven?
En als dusdanig bestuurd en gefinancierd? Leg dat maar eens

Burgerinitiatieven met 600 handtekeningen

Een vorige keer (22/4) kwamen we tot de verheugende vaststelling dat vanaf volgend jaar ca. 600 handtekeningen van Kortrijkzanen zullen volstaan om de gemeenteraad op stelten te zetten.
Lezers van kortrijkwatcher weten pertinent dat dit zo nu en dan wel eens kan nodig zijn. Bijvoorbeeld bij bepaalde rare wijzen van gunnen, bijvoorbeeld om de juiste kostprijs te kennen van het nieuwe stadhuis, bijvoorbeeld bij belastingverhogingen. Bij de oprichting van alweer een nieuwe stedelijke vzw. Bij de keuze van een plaats voor een “zigeunerkamp”. Enzovoort. Enzovoort. Herlees maar eens de duizend bladzijden op deze stadsblog.Het nieuwe ontwerp van gemeentedecreet (tweede in de rij) voorziet in de mogelijkheid dat inwoners met een gemotiveerde nota voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda plaatsen van de gemeenteraad en die ook kunnen komen toelichten.

Hoe zal dit in zijn werk gaan?
Het verzoek dient ingediend met een daartoe bestemd formulier en met een aangetekende brief gestuurd aan het College. Met de namen, geboortedatum en woonplaats van de ondertekenaars van het verzoekschrift.
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de vergadering van de gemeenteraad ingediend. De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over de vraag of het verzoek wel tot zijn bevoegdheid behoort en bepaalt dan welk gevolg daaraan gegeven wordt.

Niet iedereen is voorstander van deze nieuwe regeling.
Onze burgemeester bijvoorbeeld ook al niet. (De opname in het huishoudelijk reglement van een soortgelijke mogelijkheid om burgers het woord te laten voeren in de gemeenteraad werd vroeger al afgevoerd.)

De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur vindt dat het nieuwe instrument een “gelegenheidswetgeving” is naar aanleiding van relatief recente opvattingen omtrent directe democratie. (Zeg maar: de Nieuwe Politieke Cultuur ofte NPC van de vorige eeuw die al lang begraven is.)

Ook vraagt de Hoge Raad zich af of het niet stilaan wat veel wordt inzake mogelijkheden tot burgerdemocratie en inspraak. We mogen bijvoorbeeld al verzoekschriften indienen. (Er zijn ook hoorzittingen, meldpunten, spreekuren, soms interactieve websites.)

Verder zijn de bepalingen van het burgerinitiatief totaal niet afgestemd op de hele regeling betreffende de volksraadpleging. Voor de volksraadpleging wordt bijv. het totale aantal inwoners gebruikt voor de berekening van de vereiste aantal handtekeningen. Bij het burgerinitiatief gaat het om inwoners boven de 16 jaar.

De Hoge Raad wil er voorts op wijzen dat de relatie tussen burger en bestuur vooral een mentaliteitskwestie is eerder dan een kwestie van geïnstitutionaliseerde instrumenten.
En ja, ‘t is waar. Een goede gemeenteraad (met werkende leden) of College (denk aan schepen Bral) heeft voeling met de verschillende stromingen en opinies die aanwezig zijn bij de inwoners en speelt daar ook op in.

En er is ook zoiets als het primaat van de politiek.
Directe democratie gaat in tegen de legitimiteit van de representatieve democratie, waarbij gemandateerden het voor het zeggen hebben.
Dat is ook waar.
Maar wat met een gemeenteraad die de dossiers niet kent? Die geen serieuze vragen stelt? Zo zijn er vele in het Vlaamse land! En wat met een College dat zijn gemeenteraad een beetje op het verkeerde been zet? Dingen verzwijgt?

Persoonlijke bedenking.
Het is alhier zelfs niet ondenkbaar dat burgerinitiatieven gebruikt worden als oppositiewapen tegen de gemeenteraad zelf!
Of wat subtieler: als geheim wapen van onderhuidse misnoegdheid bij de meerderheid zelf.
Twee voorbeelden.
Binnen de CD&V wou een belangrijke vleugel eigenlijk niet weten van het Buda Kunstencentrum.
Binnen de SP.A wou men geen belastingverhoging.

Het kan nog leuk worden, volgend jaar.

Geen opening van de skatepool?

Al maanden geleden is afgesproken dat de rolkombaan (skatepool of bowl) aan de Groeningebrug eindelijk officieel dan zou geopend worden op dinsdag 25 april. Dat is morgen.Op de website van Stad is over het programma tot op vandaag niets te lezen.
Tenzij dan dat er woensdag een tornooi is van de bowlriders van de firma Quiksilver.
Terwijl er oorspronkelijk een driedaagse was voorzien, met sprekers (minister Anciaux? de gouverneur?), een bar, een podium, muziek, enzovoort.

Op de webiste van de stad is er nochtans een speciale rubriek gewijd aan de “skatepolitiek”.
Er houden zich alhier heelwat mensen bezig met de skaters, bladers en bikers.
Er is een SBB-werkgroep, een cvba Skateconstruct, een Vlaams Expertisecentrum SBB, en een heuse coördinator. En er is een verantwoordelijke schepen voor dat beleid: Lieven Lybeer.

En toch nog altijd nergens een programma te horen of te zien van de festiviteiten.
Hoe kan dat nu?
Staat de politie doodsangsten uit (zoals bij een vorige niet-officiële opening van ongeduldige skaters)?

Machtsgreep mogelijk met ca. 600 Kortrijkzanen !

De Vlaamse Regering heeft zopas (21 april) de mogelijkheid gecreëerd dat burgers voorstellen kunnen indienen of problemen aankaarten bij de gemeenteraden.
En dit wordt van toepassing vanaf januari volgend jaar !We herhalen.
Vanaf volgend jaar kunnen inwoners rechtstreeks bij de gemeenteraad voorstellen doen, problemen of noden aankaarten, vragen stellen over de beleidsvoering en dienstverlening. Zij mogen die dan zelf komen toelichten op de gemeenteraad.

Er is een voorwaarde. De tussenkomst moet in een stad als Kortrijk (méér dan 30.000 inwoners) gesteund worden door één procent van de inwoners ouder dan 16 jaar.

Hoeveel is dat?
De juiste cijfers zijn natuurlijk nog niet ter beschikking. Ook al omdat in Verslagen van Bestuur over de bevolking de leeftijdscategoriën beginnen bij 15 jaar tot 19, 20 tot 24, enz.

Maar goed, volgens de meest recente cijfers (2004) uit Kortrijkse documenten waren er hier 62.643 inwoners ouder dan 15 jaar.
Eén procent daarvan is dus ca. 624.
Dit cijfer mag enigszins afgerond naar beneden, aangezien we begonnen te tellen vanaf 15 jaar.

Dat is te doen.
Het ziet er dus wel degelijk naar uit dat we met zo’n 6OO mensen vanaf begin volgend jaar aardig wat kunnen teweegbrengen in de Stad.

Kortrijkwatcher en zijn lezers zullen hiertoe zeker hun steentje bijdragen.
De gemeenteraad zal moeten verhuizen wegens tekort aan publieke tribunes.
Positief voorstel: naar het Huis van de Streek (het kasteel op ‘tHooghe).

Meer vrouwennamen in de politiek (1)

De diverse kieswetten van ons land laten nog steeds toe dat gehuwde vrouwelijke kandidaten desgewenst op de lijsten hun naam kunnen laten voorafgaan door die van hun man. Zelfs al is die overleden!
Men zal dit nu weer zien gebeuren bij de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Met dien verstande dat vrouwelijke kandidaten wél hun meisjesnaam (familienaam) zullen hanteren indien dit ze goed uitkomt: als vader (of andere familieleden) namelijk al van enige (politieke) bekendheid genieten of genoten.Het is een zeer aftandse geplogenheid waartegen vier fundamentele bezwaren kunnen geuit.
Even op een rij:
1. het gebruik getuigt van een archaïsch patriarchaal denken;
2. het gebruik is in tegenspraak met alle verworvenheden van het politiek-emancipatorisch feminisme;
3. het gebruik weerstaat niet aan de gendertoets en is voor beider kunne discriminatoir;
4. het gebruik is en wordt steeds meer totaal nonsensikaal.

Hierna worden deze bezwaren wat nader toegelicht.

EEN PATRIARCHALE WETGEVING

Het gebruik dat vrouwen (zelfs weduwen!) de naam van hun man (zelfs ex-man) mogen gebruiken op de kandidatenlijst is een archaïsch overblijfsel van een volstrekt achterhaalde mentaliteit. In het verleden werd de vrouw hoofdzakelijk beschouwd als bron voor nageslacht en aangezien als inferieur aan de man.
Allerhande patriarchale wetgeving is daar het resultaat van geweest. In 1921 bijvoorbeeld waren vrouwen verkiesbaar als burgemeester of schepen, maar zij moesten daarbij wel toestemming krijgen van hun echtgenoot. En toen de vrouwen in 1948 eindelijk ook actief stemrecht kregen werd er in de verkiezingscampagnes fel op gehamerd dat zij hun naaste mannelijke familieleden moesten raadplegen bij hun keuze.

EMPOWERMENT

“Empowerment” van de vrouw was de centrale boodschap van de roemruchte VN-Vrouwenconferentie van 1995 in Peking.
Het is een volkomen raadsel hoe het begrip “empowerment” (dat wil zeggen: verborgen krachten laten ontluiken) van de vrouw te rijmen valt met het dragen van een naam die warempel niet de hare is.
Men kan het gebruik van een meervoudige gendernaam moeilijk gaan beschouwen als een bijdrage aan het gelijkheidsbeginsel van man en vrouw.
De nog bestaande praktijk strookt overigens totaal niet meer met het hedendaagse streven naar vervrouwelijking van de politiek.
Laat ons maar stellen dat het gebruik van de naam van de echtgenoot gelijk staat met een regelrechte belediging. Zowel voor de man als voor de vrouw zelf, en ook voor de kiezer.

DISCRIMINATIE

Het toppunt is wel dat de kieswetgeving niet voorziet dat mannelijke kandidaten de naam van hun beroemde echtgenote mogen gebruiken. (Stel dat u getrouwd bent met Carla Galle. Of met een dochter van onze burgemeester.)

NONSENSIKAAL

Wat met vrouwen die al meerdere keren zijn gehuwd? (Senaatsvoorzitter Annemie Lizin gebruikt nog altijd de naam van haar eerste man! Een beroemd geval is ook Anne-Mie Neyts.)
Een hemeltergende discriminatie valt ook te beurt aan samenwonenden en holibi’s. Priester Rudi Borremans bijv. mag niet uitpakken met de naam van zijn vriend als hij zich in de politiek wil gooien. En biseksuelen kunnen een man en een vrouw hebben. Wat dan gedaan? Drie namen gebruiken?
Naarmate nieuwe samenlevingsvormen ontstaan die niet meer gebonden zijn aan traditionele seksuele geaardheden en ook de naamgeving van kinderen wordt herzien wordt de anomalie van de dubbele familienaam voor vrouwen op kieslijsten helemaal nonsens.

Waarom is die onzinnige kieswetgeving nog altijd niet opgedoekt?
Daarover later een keer iets meer. ‘t Ligt aan de vrouwen zelf, geloof het of niet.

Intussen kan de Kortrijkse kiezer wel even nagaan welke lokale vrouwen op de lijsten de moed hebben om niet de naam van hun echtgenoot te gebruiken. En ze daarvoor belonen, tenzij zij wel willen genieten van de naambekendheid van hun vader. Moeilijk.

BREAKING NEWS/ Koning in spe komt naar Kortrijk

Op woensdag 31 mei komen Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Filip en Prinses Mathilde naar onze poort.
De Steunraad West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting heeft ze uitgenodigd op een Gala-avond in het Meeting Center Gruzenberg van de Xpo.Eerlijk gezegd had ik van die Steunraad van de KBS nog nooit gehoord. En op de website van de KBS staat er ook niets over te lezen. (Er is wel even sprake van een steunfonds voor Midden en Zuid-West-Vlaanderen. Met coördinator Jan Despiegelaere die verder op de uitnodiging nergens tepas komt.) En op de kalender van de website is de Gala-avond ook nog niet vermeld.

Voorzitter van de steunraad is Jean Van Marcke. Secretaris: Jan Victor.
Tot het Uitvoerend Comité behoren Patrick Coulier, Pierre-Paul Debeir, mevrouw Regine Dumolin, Yvon Vanden Abeele.

Er is ook een uitgebreid Beschermcomité.
Met de gouverneur, de ministers van onze provincie, de staatsecretaris en de burgemeesters van Roeselare, Brugge en Kortrijk. (Ook gewezen burgemeester baron Emmanuel de Bethune, maar niet Tone Sansen.) Min of meer verbazingwekkend op deze lijst is de naam van schrijver Jozef Deleu, maar die zou iets te maken hebben met het Prins Filipsfonds.

De leden van de steungroep zijn te talrijk om allemaal op te sommen.
Als zij allemaal opdagen op de gala-avond, samen met hun partners, geraakt Gruzenberg overvol. (En met een deelnameprijs van 200 euro kan het steunfonds lekker oplopen.)
Er is een gastronomische walking dinner, zodat mag gevreesd worden voor enig gemors op de avondkledij.
Presentatie: Friedl Lesage.

Toch even enkele bekenden uit onze streek opsommen uit de ledengroep. De volgorde is puur alfabetisch.
Joost Bert, baron Paul Buysse, mevrouw Jozef De Jaegere, Rik De Nolf, Christian Dumolin, ridder Godfried Lannoo, Piere Lano, Filiep Libeert, Patrick Steverlynck, baron Hugo Vandamme, Jean Vandemoortele, Piet Vanden Abeele, Olivier Vanneste, Philippe Vlerick.
Er zijn ook heelwat structurele sponsors, vooral banken en verzekeringen.

De gala-avond begint om 19 ur stipt. Met een concert onder regie van Marc Matthys en Vic Nachtergaele. In een speciaal voor de avond ontworpen decor.
Stort nog vóòr 21 mei uw 200 euro op rekeningnummer 100-0096799-27.

Voor bijkomende informatie bellen naar mevrouw Veronique Decant op nummer 056/27.52.11. Even vragen of Prins Filip het woord zal nemen. En of er groepsfoto’s mogelijk zijn met Hunne Koninklijke Hoogheden geflankeerd door de staatsecretaris.

Tot ziens. Hi ! Society !
De gehaktballen NIET doorgeven.

‘t Gaat goed vooruit met de HST (2)

HST betekent Hogesnelheidstrein (high speed train).
HST4i dient u te lezen als HST for (four) Integretion.
HSTc is HST Connect.Het verschil tussen beide grensoverschrijdende Europese programma’s (van InterregIIIB NWE) is niet heel duidelijk. Maar allebei hebben ze iets te maken met de opwaardering van stationsomgevingen in het perspectief van een betere aansluiting met het HST-netwerk. Ietwat simpeler gezegd: rondom de HST profiteren plaatsen en studiebureaus in heel Engeland, België, Frankrijk, Nederland en Duitsland ervan om met zogenoemde transnationale projecten voor tientallen miljoenen euro subsidies aan de EU te ontfustelen.

Eigenlijk zijn er drie projecten bij InterregIIIB: HST4i, HSTc, en FINESSE.
De leiding ervan ligt bij het Britse SEEDA, de South East England Development Agency uit Guilford.
In onze streek is de intergemeentelijke vereniging Leiedal zowat de “leading partner” voor HST4i en HSTc. Men werkt met een budget van 7,4 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen Europees geld.

Bij HSTc zijn plaatsen als Armentières, Menen, Wevelgem, Kortrijk, Harelbeke, Waregem, Wevelgem betrokken. In die plaatsen mikt men met het Europees geld concreet op de heraanleg van stationsomgevingen. Al merkbaar in Menen en Harelbeke.

HST4i slaat eerder op onderzoekswerk, strategische planning.

In totaal dacht men alhier aan de opmaak van drie studies :
1) Een studie naar de positie van de Kortrijkse regio binnen het HST-netwerk;
2) Een studie naar de sociaal-economische impact van de nabijheid van het HST-netwerk op de regio;
3) Een studie naar de mogelijkheden voor een opwaardering van stationsomgevingen in de regio (dat is eerder voor HSTc).

De eerste studie is al door Leiedal in september vorig jaar toegewezen aan Tritel uit Mechelen. Kostprijs mij niet bekend, maar het werk moest wel al klaar zijn.
De tweede studie is kort gelden definitief gegund aan het bureau van prof. Peter Cabus (met eigen consulting in Mechelen) dat hiervoor samenwerkt met prof. Wim Vanhaverbeke, Bureau Louter en Urban Unlimited. Totale kostprijs: 67.760 euro, waarvan 31.847 euro gefincierd door Europa.

Dat zijn allemaal vriendjes onder elkaar hoor. Netwerken.
Krijgen lekker veel overheidsopdrachten. Ons eigenste raadslid Carl Decaluwé heeft dat een keer opgevraagd, als Vlaams volksvertegenwoordiger dan. Het duo Vanhaverbeke-Cabus van de KUL bijv. ontving van de Vlaamse overheid 3,4 miljoen BEF in 2000 en 115.181 euro in 2001-2002. Voor 2002-2004 waren er nog lopende opdrachten waarvan de kosten nog niet bekend waren. En onze Peter Cabus was ook nog moderator bij de stadgesprekken van november 2004.

Waarom kan Leiedal dat eigenlijk niet zelf ? Met al zijn architecten, ruimtelijke planners, verkeersdeskundigen, urbanologen, zijn cadcams?
We mogen ons aan veel lulkoek verwachten. Lees maar eens de vele “project documents” op www.hst4i.net. Meer speciaal die met als titel “HST impact study” of “tender brief HST impact”.
Prof. Dr. Peter Cabus en cs. worden verzocht om een geschikte methodiek (methodiek!) uit te werken om de economische impact te meten van de nabijheid van het HST-netwerk. Nou, veel daarover hoeft hij maar af te schrijven van internet. En alle nodige cijfermatige gegevens zijn gewoon bij Leiedal te bekomen.

Verder wordt – na de zoektocht naar een methodiek – onderzocht hoe de positieve invloed van een HST-verbinding voor de Kortrijkse regio kan gemaximaliseerd worden. (In een eerste toelichting was nog sprake van een mogelijk negatieve impact.) En ook nog wat een realistisch ambitieniveau zou kunnen zijn voor de regio in dat verband. Met andere woorden: op welke potentiële economische voordelen die voortvloeien uit de internationale bereikbaarheid moet de regio mikken?

De resultaten van de onvermijdelijke lulkoek, verpakt in sociologisch-economisch-geografisch jargon en pijlkaartjes van planologen, worden nog in november van dit jaar vrijgegeven.

P.S.
Op de websites van HST4i en HSTc ongeveer alles gelezen.
Foto’s gezien van de stationsomgeving Harelbeke en Menen. Die van Kortrijk-statie is een simulatie met een wel héél hoge toren.
Van de metro naar Lille is er nauwelijks sprake.
Als de studie nu een keer zou besluiten dat er best wel bewegwijzering vanuit Kortrijk naar het dichtsbijzijnde metrostation kon komen. En in Lille tenminste één wegwijzer naar Courtrai. Dat zou al een beetje maximalisatie zijn.

‘t Gaat goed vooruit met de HST (1)

Morgen meer.
Om goed mee te kunnen leest u evenwel best eerst nog eens de stukken van 3 februari 2005 en van daags tevoren.
De titels waren:
“Wanneer kunnen de duizenden treinreizigers ook met de fiets door de nieuwe Kortrijkse voetgangerstunnel?”
en
“Kortrijk Statie/enige info voor minister Vande Lanotte”.Leiedal heeft zopas een studieopdracht toegewezen.
Om na te gaan wat de impact is van een HST-verbinding voor de Kortrijkse regio.
En hoe de positieve invloed ervan kan gemaximaliseerd worden.
De totale kostprijs (voor de studie!) bedraagt 67.760 euro. Niet schrikken: bijna de helft daarvan wordt gefinancierd door Europa, en dat zijn wij niet.
Dat kadert allemaal in een stokoud Interreg IIIB-project genaamd HST4i oftewel”HST for Integration”. Ga eens kijken op www.hst4i.net. Niet verwarren met HSTc oftewel “HST Connect”.

Ge moet eens met uw wagen dan van Parijs komen en even voor Rijsel proberen de weg te vinden naar Kortrijk. En als u dan uiteindelijk in Doornik (Tournai)belandt moet u wel eerst naar Brugge (Bruges) toe rijden.
Best is dus de trein nemen. Maar die is zo duur.
Gewezen burgemeester Tone Sansen vond al duizend jaar geleden dat de METRO van Rijsel tot in Hoog-Kortrijk moest komen.
De studie werd toegewezen aan niet minder dan vier bureaus. Cabus Consulting GVC uit Mechelen heeft de leiding.

De studieopdracht zal al in november van dit jaar worden afgerond.
De studenten (-innen) van prof. Wim Vanhaverbeke en prof. Cabus zullen werk hebben.
De profs plus “Bureau Louter” en “Urban Unlimited” zullen misschien ook op de gedachte komen om de metro door te trekken. Scenario 1 of 2 van de 5 ?

Allez ! Circuléz !
Laat het geld maar rollen in plaats van de trein.
(Dat is nu wel flauw gezegd. Zal het nooit meer doen.)