Zwerfkatten krijgen vrij spel !

Bij katten is 1+1=6 en dit tweemaal per jaar. 

En uitgerekend nu, terwijl de kattennatuur haar gang gaat, wordt de Kortrijkse aanpak van het rekenprobleem zeker met een maand uitgesteld.
De verlenging van de overeenkomst met de vzw “Stichting Dier” is afgevoerd van de agenda van de komende gemeenteraad van 10 april.
Uw poes even waarschuwen ! Niet buiten laten, hoe erg het ook met haar is gesteld.

In het kader van het milieubeleidsplan heeft schepen Philippe De Coene in 2002 beslist om zwerfkatten te laten castreren en kattinnen te steriliseren (ovariotomie of ovariohysterectomanie, keuze te over). Want zo’n poes kan twee drie nestjes per jaar aan met gemiddeld vier tot zes kittens. Katers gaan daarbij niet vrijuit! Dat is bekend. Gecastreerden nu gaan minder zwerven en geven geen nachtconcerten.

De aanpak van zwerfkatten past eigenlijk niet echt in in het kader van de bescherming van het leefmilieu of natuurbehoud.
Het is de Raad van State die dit zegt (advies van 18 november 2003, Vlaams Parlement, stuk 1611). Citaat: “Het lawaai dat ‘s nachts veroorzaakt wordt door zwerfkatten kan wel hinderlijk zijn, maar het is een vorm van natuurlijk lawaai en niet te beschouwen als een aantasting van het leefmilieu.”
De Raad van State merkt nog op dat uit de definitie van zwerfkatten (we laten die hier achterwege) ook valt af te leiden dat maatregelen tegen zwerfkatten geen betrekking hebben op natuurbehoud. En maatregelen die betrekking hebben op “dierengezondheid” of “dierenwelzijn” behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid.
Vandaar dat het Vlaamse Gewest geen subsidies kan verstrekken aan gemeenten die geld uittrekken voor de behandeling van zwerfkatten.

En dat kost geld!
Een sterelisatie kan oplopen tot 95 euro, en een castratie tot 47 euro.
Maar dierenartsen mogen kortingen toekennen of aan een uurtarief werken. Bijvoorbeeld krijgen ze dan ongeveer 33,34 euro per begonnen kwartier en daarin is alles inbegrepen: materiaal, medicijnen, werk. Op één uur mogen twee kattinnen worden gesteriliseerd of vier katers gecastreerd. Per dierenarts. De speciale bakken waarin de dieren gevangen worden kosten redelijkerwijze 117,77 euro (exclusief BTW) per vangkooi. Een kooi met sluis om dieren een kalmerend of verdovend spuitje te geven kost zowat 70,67 euro.

Hoeveel de vzw “Stichting Dier” en de betrokken dierenartsen nu hier per geval of voor de kooien aanrekenen is niet echt bekend. In het milieubeleidsplan voor 2002-2004 dacht men aan 200.000 BEF, per jaar of voor drie jaar?
In de begroting van dit jaar is op de post 876/124-04 een bedrag van 1 miljoen euro voorzien, maar – niet paniekeren – dit slaat op “technische prestaties van derden voor huisvuilverwerking” en daarin zit ook IMOG.

In de periode maart 2004 -januari 2006 heeft de vzw “Stichting Dier” 43.181 euro gefactureerd. Van maart 2004 t/m januari 2005 vind ik het cijfer 21.775 euro.
Er werden in de eerst vermelde periode 480 zwerfkatten gevangen en hiervan werden 274 poezen behandeld en 194 katers. En 12 kleine tijgertjes kregen een zachte dood.
Dat is 89,96 euro per stuk.
Volgens het oude contract met de vzw “Stichting Dier” zijn de transportkosten wel gratis.

De eerstkomende gemeenteraad van deze maand nu zou de overeenkomst met de stichting verlengen.
En schepen De Coene wou het aantal ingrepen reduceren tot maximum 200 per jaar. En enkel de gevallen behandelen die zijn ontvangen bij het meldpunt Rap&Rein.
Want de stichting zonder winstgevend oogmerk begon waarschijnlijk een beetje te overdrijven met zijn interventies. Motivering: particulieren zetten hun jonge poesjes gewoon op straat.

Dat punt is nu plots afgevoerd van de agenda.
Ten eerste wil de schepen van milieu nieuw overleg met de vzw over het stijgend aantal zwerfkatten en “dierenartsen moeten ook hun steentje bijdragen”. Lees: ze zijn te duur.
Ten tweede heeft de schepen nu plots opgemerkt dat er bij de “Stichting Dier” een wisseling van personeel heeft plaatsgevonden en hij vindt blijkbaar dat een vroeger contract met de vzw daardoor alleen al kan herzien worden.

Dat van die personeelswisseling is waar.
Twee leden van de Raad van Bestuur (waarvan één Kortrijkenaar) hebben ontslag genomen. Weet u wanneer? Al in april 2005, enkele dagen nadat Stad nog een nieuwe verlenging van het contract had goedgekeurd.

De nieuwe voorzitter van de Stichting woont in Zwitserland, maar is wel geboren in Kortrijk. De secretaris-penningmeester woont in Beselare maar is ook geboren in Kortrijk.
Dat staat allemaal niet in de toelichting die de gemeenteraad heeft gekregen.

Wat er ook niet te lezen valt is wat volgt.
Niet alleen de Raad van Bestuur is veranderd van samenstelling.
De “Stichting Dier” bestaat niet meer!
Dat is nu “Zwerfdier vzw” geworden, met integraal nieuwe statuten. De zetel van de vereniging is wel nog in Beselare gevestigd.
Zie Staatsblad.

Weet je wat?
De gemeenteraad zou kunnen voorstellen aan schepen De Coene dat hij een keer een openbare aanbesteding doet voor ingrepen bij zwerfdieren.
Er zijn nog vzw’s die dit aankunnen.
Hun Raden van Bestuur moeten niet noodzakelijk door Kortrijkzanen bevolkt worden.
En niet noodzakelijk met die of die dierenarts samenwerken.