Een loodzware agenda

De agenda van de aanstaande gemeenteraad van 8 mei omvat 65 punten en daarnaast nog 6 vragen en voorstellen van gemeenteraadsleden. De verkiezingen naderen immers en de ervaring leert dat lokale journalisten nogal eens aandacht vragen voor een bijgevoegde tussenkomst van een raadslid. (Een vraagje stellen vergt doorgaans ook wat minder tijd dan een dossier bestuderen.)  

Laat ons maar eens beginnen met een overzicht van DE TOEGEVOEGDE PUNTEN van de raadsleden.
Want vanwege de overladen agenda zullen die misschien ondersneeuwd raken in onze reguliere pers. (Vroeger zou ene Luc Debels het verslag van zo’n gemeenteraad gespreid hebben over vier nummers van “Het Kortrijks Handelsblad!“)

Raadslid Cathy Matthieu (Groen) wil dat Stad natuurverenigingen subsidieert bij het aankopen van natuurgebieden. Bovenop de subsidie (75 procent) die al gegeven wordt door hogere overheden! Zij maakt geen schijn van kans.

Raadslid Hans Masselis (VLD) wil de openingsuren van de ondergrondse parking op het Schouwburgplein op vrijdag en zaterdag verlengen tot 5 uur ‘s ochtends. (Waarom ook niet op de dagen dat er een gemeenteraad wordt gehouden?) Het College zal dit niet zien zitten. Bevordert de zedeloosheid. (Raadslid Pierre Lano heeft ooit voorgesteld om de garahe dag en nacht open te houden.)

Raadslid Piet Missiaen (Spirit) stelt vragen over de leeftijdsvoorwaarden bij het stadspersoneel. Mogen ze nog doorwerken tot 65 jaar? Hij wil ook een herwaardering van de Maandagmarkt door bijv. laad- en loszones voor de bezoekers te voorzien, en winkelwagentjes ter beschikking te stellen.

Raadslid Godelieve Vanhoutte (N-VA, maar nu officieel behorend tot de CD&V-fractie)wil dat moeders in zwangere toestand alreeds een premie kunnen aanvragen voor “overbewoning” door gezinsuitbreiding. Maar het is zoals gewoonlijk slechts een suggestie (die dan telkens door het College poeslief wordt behandeld). Normaliter doen raadsleden voorstellen, en suggesties zijn niet voorzien in de gemeentewet.

En raadslid Marie-Claire Vandenbulcke (VLD, en in de Raad nu steevast oma genoemd) vraagt zich af of het stadsbestuur plannen heeft om een golfterrein te realiseren. (Er is daar mogelijk plaats voor in de nabijheid van het nieuwe ziekenhuis maar hoewel de meningen verdeeld zijn heeft het stadsbestuur dat niet willen opnemen in het gemeentelijk structuurplan. Waarschijnlijk zijn de werkers van het ACW tegen. Rood kan niet contra zijn want rood is ook groen.)

En nu de “echte” agenda.

JAARVERSLAGEN
De gemeenteraad van mei wordt traditioneel bestookt met jaarverslagen en resultaatrekeningen van het vorige jaar. Waarom dat altijd pas in de vijfde maand van het volgend jaar kan is een raadsel. En waarom kan daar geen aparte Raad aan gewijd?
We krijgen dus ook het jaarverslag (en de rekeningen) voorgeschoteld van het Stad zelf. Dat vergt een aparte behandeling. Een stapel van 5,3 cm.
Verder: de “intercommunales” IMOG (112 pag.), het vliegveld Wevelgem-Bissegem (42 pag.), Leiedal (niet gezien in de witte linnen zak ).
Ook nog die van PARKO (60 pag.), het OCMW (zeer summier, eigenlijk gaat het om het personeelsblad dat daaraan is gewijd!).
En er zijn ook weer enkele stedelijke VZW’s van de partij: de Stedelijke Musea (beetje weinig: 12 pag.), de bibliotheek (35 pag.), Sportplus (123 pag.!), het Jeugdontmoetingcentrum (28 pag.), Jeugdinfra (31 pag.), de Warande (12 pag.), Groeningeheem (28 pag.). Waar blijft het Vlasmuseum? (Dat de papieren van de vzw Bruisende Stad van schepen Bral mankeren zijn we al gewoon.)

Bij de bespreking van die jaarverslagen is het de gewoonte dat de afgevaardigen- raadsleden uit de instellingen daar wat toelichting bij geven. Men leest dan een soort voorgekauwde samenvatting voor, zonder enig persoonlijk kommentaar. (Sansen maakt wel eens een uitzondering.) Zonder te zeggen wat voor stellingen men daar als manadataris eventueel heeft ingenomen. Ook wordt bij die gelegenheid een nieuwe afgevaardigde aangeduid (kandidaturen steken dan meestal niet in het dossier) en wordt aan die afgevaardigden dan opnieuw een mandaat gegeven om de standpunten van de gemeenteraad in het desbetreffende bestuursorgaan te vertolken. Het is een puur ritueel.

Het jaarverslag 2005 van Stad zelf bevat gelukkig maar de hoofdzaken (41 blz.).
Een uitgebreide versie van het document kunt u (als die CD-rom gereed is tenminste) digitaal bekomen bij de dienst Communicatie. Tel. 056/27 87 90 of email info@kortrijk.be.
De Raad wordt verzocht akte te nemen van een document dat men niet kent.
De rubriek “stadsfinanciën” in het jaarverslag 2005 telt welgeteld 7 regels en gaat over …2006. En daar wordt dan enkel gemeld dat er weer een “centenschijfje” komt met een overzicht van uitgaven en ontvangsten per activiteit (in de gewone dienst).

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Dat is punt 2.1 van de agenda.
Het gaat om een voorontwerp en het boek weegt 1.078 gram. Men is daar eigenlijk al mee bezig sinds 1998 (weliswaar met een pauze). Dus het komt niet meer op één dag om het goed te keuren. Ernstige bestudering van het beleidsdocument vraag minimaal één dag werk. Maar om daaraan te verhelpen kregen raadslieden vorige woensdag een infosessie van twee uur.
Vier leden (op 9) van het College van Burgemeester en Schepenen aanwezig. 22 op 32 gewone raadsleden.
Het informatief gedeele van het document is ietwat achterhaald: cijfers van bijvoorbeeld zes jaar terug. Op de speciale bijeenkomst voor raadsleden kon men nog vernemen dat het stadsbestuur geen golfterrein voorziet, dat men nog onderzoekt wat er met de kliniek van de Loofstraat zal gebeuren, dat in de Sint-Niklaaskliniek waarschijnlijk een ouderenwelzijnscentrum komt (gekocht door het RVT Sint-Vincentius?), en dat de Sint-Maartenskliniek pas in 2018 vrij komt.
Curieus. In het bindend gedeelte van het structuurplan is weer sprake van een parking op het EI. Aan de Venning komt er 4 ha groen en 3 ha ambachtelijke zone. De R36 wordt een “stedelijke boulevard”. Het kanaal Kortrijk-Bossuit krijgt een fietsroute. Er wordt onderzocht wat men gaat doen met de rijkswachtkazerne.
Vijf woonuitbreidingsgebieden worden geschrapt.

BEGROTINGSWIJZIGING 2006
Dat is puntje 1.24.
Als er niet teveel tussenkomsten zijn over de jaarverslagen van de intercommunales en het OCMW en als schepen Bral gemakkelijk wegkomt met zijn nieuwe belasting op terrassen en als Piet Missiaen te weinig tijd heeft gehad om de jaarrekening van de Stad te bekijken en geen misbaar maakt rondom de brandweer op het vliegveld zou het kunnen dat dit hoofdstuk al vóór 19 uur ter sprake komt. Men mag alleszins hopen dat de late zon op de terrassen nog wenkt.
Schepen Alain Cnudde van Financiën moet nu wel een keer goed uitleggen wat “onwaarden” zijn. Ditmaal voor méér dan 100.000 euro in buitengewone dienst en 550.000 in de gewone.
Er zijn uiteraard niet zoveel totaal nieuwe werken (investeringen) gepland. De heraanleg van het kruispunt Steenstraat valt wel op (321.967 euro). Het Muziekcentrum zal nog eens een half miljoen euro méér kosten dan gepland. De Pentascoop kost nog 192.000 euro méér dan gedacht. Prijsherziening Streekbezoekerscentrum: plus 100.000. Erfpacht fabriek Desmet-Dejaegher: 510.000 euro. (Voor hoelang is dat?) Enzovoort.
We komen daar te gepasten tijde wel op terug. Maar nu al weten dat de parkkeergelden bijna 3 miljoen zullen opbrengen.
Ook de begrotingswijziging 2006 (plus stadsrekening en OCMW) werd in een aparte commissie besproken. Er waren drie schepenen aanwezig. En 19 raadsleden. Altijd dezelfden. Opvallend veel absenteïsme bij de CD&V-fractie. Vandaar dat we voor één keer aan positieve name-dropping doen: de CD&V’ers Sansen, Danneels, Santy, Verhenne, Decandt, Coulembier waren wél aanwezig.

LEIEWERKEN
Puntje 2.3.
De werken zijn eindelijk in 1997 opgestart en hebben (onder de vorige CVP-regeringen al, men vergeet dit) veel vertraging opgelopen.
Ondertussen liep de kostprijs op van 33,9 miljoen tot 108,4 miljoen. U leest goed. Wrijf maar uw ogen uit.
Indien de kostprijs van bepaalde onderdelen van het project nog zou overschreden worden doordat Stad bepaalde opties, aanpassingen of bijkomende prestaties wenst zal Stad daarvoor 50 procent moeten betalen. (Betaalt de NV Waterwegen en Zeekanaal ook mee aan de Collegebrug?)
Ook later bij gelegenheid meer daarover, voor zover de kranten iets zouden vergeten.

VARIA
Er staan op de agenda van de gemeenteraad nog talloze punten waaromtrent vurige tussenkomsten mogelijk zijn.
Maar over het proces-verbaal van de stadskas (eerste kwartaal) zul je niemand horen.
Dat is namelijk niet gemakkelijk te verstaan. En het College vindt ook dat daar geen aandacht moet aan besteed worden. Het is een momentopname. (Kwartaalverslagen van bedrijven veroorzaken soms paniek op de beurs.)

Wellicht wel gloeiende interventies te verwachten over:
het nieuwe terrasreglement (met de retributies),
de nieuwe vzw Kortrijk 1302 (in de nog goed te keuren statuten staat voorbarig dat Bral voorzitter wordt),
de aanleg van een trapveldje in kunstgras op het Pradopark,
inzameling textiel,
bezwaarschriften tegen het BPA dorpskom Aalbeke,
verhuur van stadseigendom Rijselsetraat 22 (voormalig toeristisch centrum).

Allemaal niet van belang ontbloot.

Tot ziens, maandag 8 mei om 18 uur in het oude stadhuis.
Niet bang zijn hoor. Naarmate de verkiezingen naderen worden raadsleden en schepenen steeds vriendelijker. Zou de Raadskelder onder het stadhuis in de loop van de avond zijn deur openstellen?
Wel gevaarlijk trapje, zo rond middernacht.