Onwaarden

Ware Christen-democraten betogen dat “de wereld” drie ONwaarden bevat, zoals de evangelist Johannes ze reeds geformuleerd heeft: consumptie, concurrentie, prestatie. Ontaardingen van de echte waarden: soberheid, samenhorigheid en stilte.
Zegt het Evangelie niet dat er geen schatten mogen verzameld worden op aarde, waar ze toch door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen? Verzamel uw schatten in de hemel!

Zo’n een statement als hierboven spreekt toch boekdelen?Dit om maar te zeggen dat Stad heelwat onwaarden creëert. Financiële dan.
Dit jaar nog zal de stadskas inzake courante ontvangsten 550.000 euro (gewone dienst) moeten derven. En inzake leningen (buitengewone dienst) ca. 100.000 euro.
De schepen van Financiën had oorspronkelijk gedacht aan een minontvangst (niet te innen boekingen) van 150.000 euro, en voor de leningen leek er geen vuiltje aan de lucht.

Troost.
Staat er niet in het Evangelie: “Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat u zult drinken. En ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan kleding?”

Vandaar dat de burgemeester zijn schepen Alain Cnudde uit de nood redde toen in de laatste gemeenteraad het Vlaams Blok en de VLD zich afvroegen waarom er zovele honderdduizenden euro waarlijk verwachte ontvangsten dit en vorige jaren om een of andere reden “verloren” gaan. De mist ingaan. Burgemeester zei aan Koenraad Verschaete en Marie-Claire Vandenbulcke dat ze best samen eens persoonlijk de stadsontvanger zouden gaan spreken. (Hij zat in de zaal maar werd niet gevraagd om enige toelichting.)
‘t Zal er niet van komen.
Want het Evangelie zegt: “Maakt u geen zorgen over wat ge zult eten of drinken of wat ge gaat aantrekken. Dat alles jagen de heidenen na. Kijkt naar de leliën des veld: hoe ze groeien!”

Voor hoeveel euro werden in de voorbije jaren dan de vastgelegde ontvangsten neerwaarts herzien?
MAAK AAN HET EIND VAN DIT VERHAAL MAAR EENS ZELF EEN OPTELSOM.

In 2005 heeft men 348.204 euro aan ontvangsten gemist. In gewone dienst (G.D.): 165.793 euro, en in buitengewone dienst (B.D.): 182.410 euro.
Er is o.m. sprake van een “materiële misslag” inzake gewestbijdragen voor niet minder dan 149.409 euro. Wat betekent dat eigenlijk, een materiële misslag in die orde van grootte? Nog wel inzake subsidies. De schepen van Financiën heeft dit allemaal niet uitgelegd. Heeft iets te maken met afvalwater.

In 2004 voor 233.599 euro ontvangsten gemist. In G.D. 223.951 euro en in B.D. een “rechtzetting” van een lening voor 9.125 euro.
Inzake gewone ontvangsten constateert men dat er een hoge bijdrage voor het personeel uit 2001 oninbaar blijkt. De brandweer vergeet traditioneel alweer allerhande bedragen voor interventies te incasseren. (Madammekes die hun poes uit een boom of dakgoot laten halen?) Ontstoppingen die niet betaald worden. Retributies voor huisvuil uit 1997 achteraf bekeken niet ontvangen (43.311 euro!)

In 2003 waren er voor niet minder dan 4,3 miljoen euro “oninbare rechten”.
Nu vraagt u zich zeker weer eens af hoe dat komt.
Wel, in G.D. hoopte men echt op 250.000 euro als “solidariteitsbijdrage” van Sportplus. En er waren ook weer enkele “materiële misslagen”. In B.D. werden voor 3,9 miljoen leningen niet opgenomen en miste men een premie van 57.730 euro voor de restauratie van de Sint-Maartenskerk.
Schepen van de kerkfabrieken en de faciliteiten ervan, Jean de Bethune ! Zijn er intussen nog zo’n gevallen geweest??

In 2002 was er in totaal voor 413.671 euro oninbaar. In de G.D. niet erg veel: 31.616 euro. Bij de B.D. waren er voor 382.055 euro aan ramingen voor leningen te hoog. Oninbare rechten IN G.D. inzake sluikstorten, tweede verblijven, reclameborden nog wel door de gouverneur zelf als dusdanig bestempeld.

In 2001 heeft men in G.D. voor 218.360 euro aan ontvangsten moeten ontberen. In BEF zegt dat meer: 8,7 miljoen oude franken. In B.D. 97.894 euro. Totaal: 316.259 euro.
Een toelage voor de restauratie van de molen te Aalbeke was met meer dan 7.000 euro te hoog ingeschat.

2000 tenslotte.
G.D. 106.084 euro en B.D. 10.676 euro. Totaal oninbare ontvangsten: 116.760 euro.
Voor bijv. de inname van de openbare weg, afvalwaters, opnieuw prestaties van de brandweer, vervoer ambulance.

Schepen Alain Cnudde wijt de hoge oninbare of oninvorderbare ontvangsten voor dit jaar (het kan nog verergeren) aan een “inhaalbeweging”.
Waarschijnlijk bedoelde hij daarmee dat er nu al maandenlang een ambtenaar van Financiën zit te speuren naar ontvangsten waar de Stad vroeger had op gehoopt.
De grote kuis aan het eind van deze bestuursperiode?

Soms gaat men erg ver terug hoor !
Bijvoorbeeld voor het niet-betalen voor “uitstallingen” tot in 1998. Dat is de vorige bestuursperiode. Voor wanbetalers of vermiste schuldenaars inzake sluikstorten en taks op bewegwijzering en vervoer ook tot in de vorige eeuw.
In die zin kan men zeker spreken van een inhaalbeweging.

Maar er blijven vragen.

Bepaalde van die oninbare boekingen zijn misschien niet te vermijden. Maar zoveel?
Soms gaat er iemand failliet. Wordt men onvermogend. Gaat iemand dood.
Waar de schepen van Financiën misschien een volgende keer kan op antwoorden is ten eerste waarom er nu plots een fameuze “inhaalbeweging” moest gebeuren. En of dat nogal eens het geval zal zijn.
Men kan ook eens nagaan waarom er misslagen zijn, dubbele aanslagen, verkeerde administratieve verwerkingen. Wie verantwoordelijk is voor onvindbare adressen.
Of er wel en op tijd administratieve of gerechtelijke aanmaningen zijn gebeurd.
Of er geen bestuursmaatregelen kunnen getroffen worden om in het vervolg allerhande steeds terugkerende oninbare rechten te vermijden.
Belangrijk: vanwaar de onwaarden in de buitengewone dienst? Daarvoor zijn waarschijnlijk enkel interne factoren als oorzaak te bedenken.

P.S.
Wie daar allemaal véél meer over weet is raadslid Carl Decaluwé.

Als Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V) heeft hij al een keer aan de minister gevraagd hoe het zat met bijv. de oninbare heffingen voor afvalwaters.
Maar in de gemeenteraad heeft hij weer zijn mond niet open gedaan. Waarom komt hij eigenlijk nog naar de zitting? Waarom wil zo’n man lijstduwer worden voor de gemeenteraadsverkiezingen? Decaluwé proclameert zichzelf binnen zijn partij als specialist op meerdere beleidsdomeinen. Als die materies in de Kortrijkse Raad aan bod komen horen we hem niet. Dan zit hij maar wat te brommen en boos te kijken bij tussenkomsten van de oppositiepartijen. Vindt hij van alles schabouwelijk. Maar een repliek met enige diepgang komt er niet.
Heelwat raadsleden (zowat 20 à 22 op 32, we blijven vriendelijk) verheffen NOOIT hun stem in de Raad.
Van een deskundige volksvertegenwoordiger mogen wij – kiezers – dat evenwel echt kwalijk nemen. Maar ja, wie weet er dat? De reguliere pers zwijgt erover.