Toelagen aan de profs in de podiumkunstensector

Burgers weten maar al te graag waar hun belastinggeld naartoe gaat en waarom dat zo is. ASAP.
Zopas (9 mei) heeft het College beslist hoeveel de private (dus bijv. niet de Schouwburg) professionele podiumkunstensector krijgt aan toelagen voor dit lopende jaar.
Het lijstje.Theater Antigone: 13.677 euro.
Buda Kunsteneiland: 14.578.
Happy New Ears: 11.122.
Humorologie: 11.122.
Festival van Vlaanderen: 8.868.
De Kreun: 12.775.
Unie der Zorgelozen: 7.857 euro.

Waarom komen juist deze profs in aanmerking?
Omdat het net déze organisaties zijn die door de Vlaamse Gemeenschap (onze huidige crypto-spirituele cultuurminister van Spirit) structureel erkend zijn en gesubsidieerd.
Die subsidies van hogerhand zijn soms heel hoog, bijv. voor Buda KC (800.000), Antigone (750.000), de Unie der Zorgelozen (300.000) en Humorologie van toekomstig raadslid Bart Caron (150.000). We schreven daar al vroeger over. Ook over wie er met zijn dossier vorig jaar om onophelderbare redenen door de mand viel bij minister Bertje Anciaux. HET PAKT van Kortrijkzaan Lieven Neirinck. PASSERRELLE (Polydans) van Pol Coussement. Zie stuk van 29 juni 2005 in het archief.

(Het Festival van Vlaanderen – afdeling Kortrijk alleen? de stichters Denaux?? – dreigt opnieuw zijn subsidies te verliezen. Raadslid Piet Missiaen die ook van Spirit is moet eens met Bertje gaan klappen in plaats van zijn tijd te verdoen met te fulmineren tegen het vliegveld.)

De nu gesubsidieerde podiumsector voldoet blijkbaar ook aan het heel recente nieuwe reglement inzake betoelaging door de stad. Dat reglement voor de profs is goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 februari jongstleden. Samen met reglementen voor semi-professionelen in de kunst/cultuur en voor bijzondere en vernieuwende projecten alhier.

Hoe al die organisaties en zeker de eventuele planners van vernieuwende projecten weten waaraan ze moeten voldoen om stadstoelagen te verkrijgen is niet zeer geheel duidelijk. De mogelijke, potentiële bedenkers van originele en bijzondere (voor wie dan?) projecten buiten de geijkte Kortrijkse actoren kunnen dit alleszins niet weten. (De ideetjes van kortrijkwatcher werden in het verleden zonder veel kommentaar vertikaal geklasseerd.)

Op de officiële website van de Stad zijn de (drie) nieuwe reglementen nog niet te vinden.
En dat éne reglement dat er toch op staat (voor semi-profs) dateert van maart 2004 en houdt daarom nog geen rekening met mogelijke stadstoelagen voor niet-structureel erkende “festivals”.
Tja. Er is een nieuwe directie voor cultuur. Moet nog beetje wat inlopen. In rodage.

Ik stoot nu plots op nog een paar probleempjes.

Zoals gezegd is het nieuwe subsidiereglement in februari goedgekeurd.
Maar daarin staat dan dat bij de aanvraag tot betoelaging een specifiek dossier moet ingediend worden en wel ten laatste op 31 januari. Begrijpe wie kan. In februari een reglement maken met de regeling van een procedure die al slaat op januari. En in dat dossier moet ook een werkingsverslag en financieel verslag steken van het vorige jaar, plus nog een begroting én jaaractieplan voor dit lopende jaar.
De gesubsidieerde organisaties kunnen alleszins geen specifiek dossier hebben ingediend vòór 31 januari. Ze wisten nog nergens van. We zullen er maar van uitgaan dat ze nog wel enkele van die passende documenten hadden liggen. En dat Rooske en Machteld in deze overgangsperiode een en ander door de vingers zien.
Tussendoor. Het College heeft deze maand beslist over de concrete toelagen, maar dat moest volgens het reglement ten laatste eind maart gebeuren.

De ingediende dossiers worden beoordeeld door een bijzondere commissie met daarin mensen uit de drie platformen (verenigingsleven, erfgoed, kunsten), de cultuurbeleidscoördinator én twee externe deskundigen. Wie die twee deskundigen zijn is niet bekend bij de aanvragers, en waarschijnlijk ook niet bij de directie cultuur zelf.
Het advies van de commissie is bij de betrokkenen ook nog niet bekend. Zij weten dus niet hoe ze werden beoordeeld en waarom juist deze bedragen werden toebedeeld.

Waarom krijgen “Happy New Ears” en “Humorologie” net evenveel?
En wat is nu eigenlijk het verschil tussen “Happy New Ears” en “De Kreun” (en het Muziekcentrum)? En waarom krijgt “De Kreun” – het jeugdhuis dan – nog eens apart 26.335 euro?
Het totaal uitgekeerde bedrag is 68.877 euro. In de begroting is een pot van 80.000 euro voorzien. (Oorspronkelijk 85.000.) Vanwaar dat verschil? Wel, in het nieuwe reglement is er sprake van een vast bedrag en een variabel gedeelte van 25 procent van het beschikbare krediet. 25 procent van 80.000 is 20.000. De bijzondere commissie heeft dus 8.877 euro teveel uitgedeeld. Als we maar gelukkig zijn.

Het variabele gedeelte dat te winnen valt hangt af van de vraag of de profs wel voldoen aan het stedelijk actieplan. Erbij aansluiten. Dat is nogal ruim zodat het altijd wel het geval zal zijn. Naar het schijnt moeten de activiteiten wel volk kunnen trekken als men variabele subsidies wil bekomen.

Kortrijkwatcher houdt van worstelen met procedure-kwesties.
In het reglement staat (art.5) dat het Schepencollege éénmaal per jaar beslist over de toelagen. En dit ten laatste tegen 1 april. Men kan dus geen beslissingen meer nemen over het variabele gedeelte van de subsidies?

En hoe staat het met de toelagen voor de semi-profs in de kunst- en cultuurwereld?
Geen idee. De beslissing hierover moest vallen vóór 1 maart.
De pot is bij de laatste begrotingswijzing met 5.753 euro verhoogd tot 18.500 euro. Die begrotingswijziging dateert van deze maand.

OEI !! Cultuurschok.
Wat zien we nu?
Bij de begrotingswijziging is de mogelijke ondersteuning voor festivals (6.000 euro) geschrapt. Het reglement hieromtrent kan niet eens toegepast.
Maar het komt allemaal wel goed hoor. Even Rooske bellen.
Moet nog vragen waarvoor het krediet van 35.000 euro dient. Begrotingspost 762/332-02 ten name van de vzw Buda. Is Buda I dus nog met iets bezig? Waarmee?
Lezer,
bel nu een keer zelf. Ik kan het toch niet al doen?
.