Manna en geen manna voor onze muzieksector

De ontwerpen van beslissing zijn gekend voor de structurele (= vaste) jaarlijkse subsidiëring van onze Kortrijkse muzieksector door Vlaams minister Bertje Anciaux (Spirit).
En wel voor de periode 2007-2009, in het kader van het zgn. Kunstendecreet.
(Goed onderscheiden van de stadstoelagen, plus nog eventuele subsidies van Europa en de provincie.)FESTIVAL VAN VLAANDEREN – KORTRIJK: GEBUISD

Het Festival van Vlaanderen – afdeling Kortrijk – is lid van de koepelvereniging “Festival van Vlaanderen” die acht festivals overbrugt. Onder impuls van meneer en mevrouw Maurits Denaux in 1963 ontstaan als internationaal koorfestival. Vocale muziek, vooral van mannenkoren is de core business.
Gregoriaans, maar ook niet klassieke vormen zoals zigeunermuziek, fado, blues.
Bezoekersaantallen schommelen rond 5000 (in 2004).

Het Kortrijkse festival kreeg voor haar vorig dossier van de muziekcommissie een negatief vooradvies. (Plaatselijke politici konden nog even met wat lobbywerk het tij doen keren.)
Volgens de beoordelingscommissie nu heeft de afdeling Kortrijk geen lessen getrokken uit dit negatieve oordeel. “De situatie is zo mogelijk nog erger geworden”.
Het aanvraagdossier is over de hele lijn zwak, met een onduidelijk profiel. Er wordt meer gedacht vanuit bezetting dan vanuit stijl. Het beleidsplan is ook op zakelijk en organisatorisch vlak vaag en roept vele vragen op. Aldus de commissie.
Er was evenwel een bezwaarschrift en dat toont een nieuwe dynamiek op bestuurlijk niveau. (Er is gewoon een nieuw bestuur.)
Ook na beoordeling van het bezwaarschrift adviseert de commissie minister Bertje Anciaux negatief voor structurele ondersteuning. Zij suggereert de aanvragers om een concrete en duidelijke project subsidie aan te vragen. (Dat is voor een soort éénmalige gebeurtenis en dat zit er volgens mij wel in.)
Het Festival vroeg evenwel een structurele (vaste) en jaarlijkse subsidie aan van niet minder dan 326.140 euro.

HAPPY NEW EARS: WELLICHT MEER GELD DAN GEVRAAGD !

Het Happy New Ears (HNE) festival ontstond in 1996 en werd georganiseerd door muziekprogrammator en later directeur Joost Fonteyne van Limelight. Joost is nu de nieuwe zakelijke leider van Buda II Kunstencentrum. (Een fusie van Limelight, Dans in Kortrijk en de privé-vzw van de burgemeester “Beeldenstorm”). Happy New Ears zal later ook toetreden tot Buda KC maar wil eerst voor dit en volgende jaren (nu tot 2009?) zijn eigenste subsidies van de Vlaamse overheid als afzonderlijke vzw in de wacht slepen. Goed gezien zeg.

Het programma van het HNE “kleinschalig” (dixit de jury) muziekfestival is zeer divers. Wie het al heeft bijgewoond schrikt nergens nog van op. Geluidskunst is er ook bij. Van klankkunstenaars.
De beoordelingscommissie volgt het vooradvies van de muziekcommissie.
“Met een minimum aan personeelsbezetting slaagt HNE erin – mede door een goede samenwerking met andere Kortrijkse partners – een bijzonder boeiend en eigengereid programma aan te bieden, dat daarenboven voor een nicheprogrammering een ruim publiek aantrekt.”
(De voorbije jaren kreeg men een 2500-tal bezoekers over de vloer.)
HNE heeft ook aandacht voor drempelverlagende projecten als uitermate gezonde vertrekbasis voor de moeilijkere muziek. En jonge kunstenaars krijgen kansen.

Het vooradvies is dientengevolge positief.
Maar toch blijft de beoordelingscommissie met een aantal belangrijke vragen zitten.
De gevraagde subsidieverhoging wordt weinig concreet beargumenteerd. Is die niet wat overdreven in het kader van samenwerking met Buda? (Waarom moet er meer personeel aangeworven worden? Waarom wil men “het installatieluik in de stad beter opbouwen”?)
Ook het gecombineerde takenpaket van de directeur van Buda (Joost) en HNE (Joost) roept vragen op.
Een eventuele budgetverhoging zou dan ook prioritair moeten gaan naar artistieke kosten. (Men wil zeggen: niet naar personeel en recepties en reisjes.)

In een repliek zegt HNE dat de gevraagde verhoging van de middelen ten gunste valt van het onderdeel “Klinkende Stad” (al van gehoord?) en voor de internationale projecten. (“Klinkende Stad”? Is dat een organisatie van HNE of van “De Kreun”?)
Voor dit laatste internationale gebeuren heeft de commissie wel oor. Maar “Klinkende Stad” spreekt een breder en ander publiek aan dat modale cliëntèle van HNE en daarom zou HNE best zoeken naar andere financieringsbronnen hiervoor. (Ja, de vzw Bruisende Stad van Bral!)

Gevraagd jaarlijks bedrag voor de periode 2007-2009: 265.000 euro. Jaarlijks.

DE KREUN: BEPERKTE STIJGING VAN DE STEUN
Een ingewikkeld geval, deze “muziekclub”.
De subsidieaanvraag is onder deze naam ingediend, maar zelf bestempelt de vzw zich als een “concertclub”, een “popinfopunt” en een “productiehuis”.
Ook slordig is dat het verslag van de jury vertelt dat De Kreun ruim 20 jaar bestaat, terwijl de club dit jaar zijn 25jarig bestaan viert.
Het verslag van de beoordelingscommissie is trouwens in zijn geheel slordig.
Nergens wordt gezegd hoeveel subsidie is aangevraagd. En men start al onmiddellijk met een “antwoord op de repliek”. En er wordt nu al een “definitief advies” gegeven. Het preadvies krijgen we niet te zien.

Dat advies is uiteindelijk positief alhoewel er veel vragen en bemerkingen zijn.
De commissie wil een “eerder beperkte stijging” van de subsidiëring.
Want het is afwachten geblazen hoe de vernieuwingsplannen zullen worden gerealiseerd, en daarbij zal De Kreun zich opnieuw moeten bewijzen.
We vernemen nog dat De Kreun een geheel nieuwe organisatie zal worden met een nieuwe lijn in de concertprogrammering en een artistieke schaalvergroting. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden en een verdere uitbouw van het muziekeducatieve luik.
Men wil ook een personeelsuitbreiding van 4 of 5 naar 7 voltijds equivalenten.
Ja??
Weten julie dat al, stamgasten van De Kreun in Bissegem? Yesmin, Kentucky Dar Devil, Sebbe, Inesjeprinsesje, Spazz, Halim, Mich, Jote, Baptist Aka Ali? Powerchord?Daarvoor al aangesproken?

De commissie is door een vraag naar een aangepaste begroting nog van alles te weten gekomen. Die jury leest kortrijkwatcher niet.
Zodus: “De Kreun verduidelijkt dat de muziekclub vanaf eind 2006 zal ondergebracht worden in een door het stadsbestuur ter beschikking gestelde locatie.” De kantoren worden overgebracht naar het Stedelijk Muziekcentrum waar de vzw nu reeds een educatieve werking organiseert. De faciliteiten worden verleend door het stadsbestuur. Maar: door de eigen investeringen in de te bouwen concertzaal zal De Kreun die autonoom kunnen exploiteren.
Ja?? Weet het bestuur van de stedelijke vzw Muziekcentrum dit al?
En wisten wij allemaal al dat de nieuwe concertzaal al in 2008 ter beschikking zal staan? En plaats zal bieden aan OFWEL 200 OFWEL 600 bezoekers?

De vzw De Kreun kent vele subsidiekanalen. Niet enkel die van het Kunstendecreet, maar ook die van het Amateurkunstendecreet en van het Jeugdbeleid. Subsidiënten zijn nog: de provincie, de Europese Gemeenschap en natuurlijk de stad (schepen Bral van Bissegem). Er zijn ook sponsors: Brooklyn, Hogeschool HIEPSO, studio Brussel, JIM, de Nationale Loterij en alweer het kantoor Bamelis, Kindt&Co. (Dat kantoor BK&Co krijgt nogal eens werk van de Stad, bijvoorbeeld als boekhouder én/of revisor van stedelijke vzw’s.)

We vertoeven graag in dat zaaltje te Bissegem. Schoon volk en ook steengoede muziek in het café.
En juist omdat we daar al zoveel geld verteerden vragen we ons af waarom De Kreun nu tot zelfs in 2009 jaarlijks nog wat meer subsidies mag verwachten. Nu de vzw zal genieten van zovele “faciliteiten” van Stad. Tot en met een geheel nieuwe concertzaal. Zal de vzw die moeten huren? Dezelfde opmerking voor Happy New Ears.
Voor een outsider en cultuurconsument alleszins is HNE=DK. Een pot nat inzake geldstromen en personeel en logistiek.
Ha, ik zie het nu pas in het Staatsblad. De bekende Franky Devos (van Anno ’02, en Buda I en II) is ook bestuurder van de VZW DK. Heeft veel te vertellen in Brussel.

NOG EEN NAWOORDJE
Al die VZW’s uit de muzieksektor en de kunsten in het algemeen hebben vaak een heel mooie website. Soms ziet men er de hand in van onze bijna stadsgraficus Bruneel.
Maar al die websites hebben één groot gebrekgemeen. Niettegenstaande zij slechts dankzij overheidsgeld (belastinggeld) kunnen functioneren zul je er geen jaarverslagen, jaaractieplannen, rekeningen en begrotingen, financiële verslagen en balansen in aantreffen. Ook geen verslagen van bestuur.

Tenslotte nog dit.
Die beoordelingscommissies van het Kunstendecreet, met wie praten zij eigenlijk?
Bent u als Kortrijkzaan, als cultuurconsument al een keer aangesproken om uiting te geven van uw mening over onze professionele actoren uit de Kortrijkse kunst- en cultuurscène?

Wat zou men graag weten wat Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Spirit) uit Marke minister Bertje Anciaux zoal in het oor fluistert of heeft gefluisterd over de Kortrijkse professionele kunstensector. Bart is namelijk de voormalige kabinetschef van de minister van Cultuur.