Onzorgvuldige notulen van de vzw “Kortrijk 1302”

Het is al een tijdje geleden, maar nog altijd goed om te memoreren.
Een vonnis van het vredegerecht van Veurne heeft ooit een aantal beslissingen van een Algemene Vergadering van een doodgewone syndicus vernietigd. Het proces-verbaal was immers onzorgvuldig en onvolledig opgesteld. Er was geen volledige weergave van de besprekingen, geen stembusuitslag, enz. 

Dit soort administratieve onvolmaaktheden treft men nu ook aan bij de gloednieuwe stedelijke vzw “Kortrijk 1302”.
Die vzw heeft als missie “een toeristische attractie” te zijn (met de evocatie van de guldensporenslag in een overigens zeer geslaagd nieuw gebouw in het Begijnhofpark) die een meerwaarde geeft aan zowel de historische beleving als aan het imago van de Stad.

De vzw staat onder heerschappij van schepen van evenementen, de deontologisch niet altijd heel sterk overkomende Stefaan Bral.
In de Algemene Vergadering van 4 mei werden de statuten, de beheersovereenkomst en de afsprakennota met de Stad besproken.
Het verslag daarvan krioelt van – laat ons zeggen – “verbeterpunten”.
Is zelfs bezijden de waarheid.
En vanzelfsprekend kregen we op die AV ook geen inzicht in het budget. Geen verslagen van de Raad van Bestuur. Praktisch geen toelichting bij de komende activiteiten van de “elfdaagse” rondom 11 juli.

We gaan weeral niet op alle slakken zout leggen.
Anders worden we weer buitengebonjourd, zoals geschiedde bij het bestuur van “Bruisende Stad”.
Maar wat dacht u hiervan?
In het verslag van de AV wordt verteld dat de Raad van Bestuur van de vzw schepen Bral “officieus” tot voorzitter heeft gebombardeerd. Om te beginnen kan dit niet “officieus” gebeuren. Komt daarbij dat schepen Bral in de Algemene Vergadering zelf stomverbaasd leek over het feit dat hij in de documenten alreeds als voorzitter werd aangezien. Dat wist hij waarlijk helemaal niet. Hoe komt men daar toch bij? Dit moest volgens hem voorlopig alleszins (?) geschrapt worden.

Er waren nog artikels die moesten gewijzigd worden, vooraleer de teksten konden voorgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad.
Vooral CD&V-fractieleider Filip Santy liet zich met zijn kritische maar door elkeen als postief ervaren bemerkingen daarbij niet onbetuigd. Bijvoorbeeld vond hij dat het aan de gemeenteraad toekomt om de commissaris aan te stellen. Ook was hij terecht van mening dat over retributies nu eenmaal alleen door de gemeenteraad kan worden beslist. Een vzw kan nu eenmaal geen retributies heffen. Wanneer zal schepen Bral een keer begrijpen wat dat is, een gemeentelijke vzw?

Er werd over nog van alles gebakkeleid.
Nog volgens raadslid Filip Santy moest er in art. 3 van de statuten een belangrijke zin verhuizen naar de beheersovereenkomst. Over de inkomsten uit ticketverkoop, uitbating van de shop en de verhuur van de zalen. Ook ik vond daarbij welgezind dat die zin wat nader moest gespecifieerd.
En dat er een belangrijke bron van inkomsten was vergeten: die van de cafetaria. Maar naar het schijnt mag men de term “cafetaria” niet gebruiken en dient men die commercie in het Groeningemuseum te camoufleren onder de term “shop”. Ja? Ja? Waarom?
Men drong ook aan op een scherpe gebruiksovereenkomst. Welke lokalen zijn van wie? Wie mag er al of niet gebruik van maken? Wie betaalt aan wie? Wie dient er eventueel niks te betalen?

Nu ja, dit moest allemaal nog een keer onderzocht worden en schepen Bral beloofde hierbij formeel van met de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen naar de gemeenteraad te trekken.
Dat is dus niet gebeurd. De gemeenteraad heeft de verkeerde teksten goedgekeurd waarbij bijvoorbeeld schepen Bral wel degelijk aangezien wordt als de voorzitter van de nieuwe vzw. Waarbij de vzw zogezegd wel retributies mag innen.
De raadsleden konden dit niet weten, want noch de schepen noch raadslid Santy gaven in de gemeenteraad een kik. Waarlijk stom.

Het verslag van de Algemene Vergadering maakt ook nergens melding van een stemming, noch van volmachten.
Alleen al op basis van deze vormfout zou een vrederechter geheel die AV als ongeldig verklaren. Er zou een nieuwe moeten komen. (De stemming heeft formeel nooit plaatsgevonden. Toen iedereen al naar buiten liep, riep Bral ons nog vlug allemaal toe: “Algemeen goedgekeurd?” Wie de vraag nog net had gehoord knikte een beetje van ja. Met de gedachte dat hiermee de aangebrachte wijzigingen waren goedgekeurd.)

En nu komt de clou.
Op 11 mei, na de de goedkeuring van de verkeerde teksten door de gemeenteraad, was er nog een Raad van Bestuur van de vzw Kortrijk 1302.
In het verslag van deze Raad staat het volgende laconieke zinnetje: “De statuten zijn zonder problemen door de gemeenteraad geraakt”.
Dat kunnen we wel geloven. Bral heeft daar niet eens het woord genomen, en dus geen overzicht gegeven van de “bedenkingen” en wijzigingen aangebracht door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur weet dit niet. Eliza Bruneel (verslaggeefster van de vzw) ook niet.

Intussen heeft het College op zijn beurt kennis genomen van het onzorgvuldige, onjuiste en onvolledige verslag van de AV.
Kort samengevat: schepen Bral heeft zowel de gemeenteraad als het College als zijn eigen vzw-bestuur totaal op het verkeerde been gezet.

In Nederlandse steden zou men daar zwaar aan tillen.
In onze transparante stad kan dit allemaal.

P.S.
Ik bracht al de bestuursleden op de hoogte van de malversaties.
Geen reactie, tenzij van één iemand die mij dan bedankt voor de “interessante informatie”.