Minderhedenbeleid: de knelpunten (2)

Voor kommaneukers is het nieuwe minderhedenbeleidsplan 2007-2009 best wel eens weer enerverend.
Waar is het advies van én het samenwerkingsakkoord met het Provinciaal Integratiecentrum? Waar is het verslag van de voorafgaande consultatieronde?
Waarom is er niet gedacht aan experimentele en vernieuwende projecten? (Daar zijn aparte subsidies mee te verdienen! Voor wanneer een haman voor elke Kortrijkzaan?) Waar is het personeelsplan? Er is nergens een bronvermelding te bespeuren, en voor de cijfergegevens is dit toch belangrijk. (Allerhande cijfers verschillen van elkaar naargelang de bron.) En waar is dat beloofde “draaiboek vreemdelingen” gebleven? En de lijst van “zelforganisaties”, met hun resp. genoten subsidies (criteria, besteding).Er zijn nogal wat onvolmaaktheden in het minderhedenbeleidsplan, en het feit dat er een jaar lang geen interculturele bemiddelaar en integratieambtenaar meer was kan niet altijd dienstig zijn als verontschuldiging. (Men weet bijv. nu nog niet hoeveel ECM’ers er in 2005 solliciteerden bij Stad.)

Spijtig is ook dat er zelden vergelijkingen worden gemaakt met toestanden (verwezenlijkingen) uit het verleden. Enige evaluatie van de twee vorige beleidsplannen blijft uit. Tevens ontbreekt een toelichting over de verschilpunten (accentverschuivingen, bijsturingen) met die vorige plannen.

Tiens, volgens het minderhedendecreet is het integratiecentrum toch een vzw?
De gemeenteraad heeft van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) nog nooit een rekening gezien. (Een tijd terug verloor die PIC veel van zijn stadstoelagen, juist omdat niemand wist wat die uitricht, zelfs het bestaan ervan niet kende. Maar dat werd beleefdheidshalve zo niet geformuleerd.)

Het beleidsplan werd in de laatste raadscommissie “toegelicht” door Alain Cnudde, schepen van Welzijn maar ook van Financiën. En Hilde Demedts is schepen van Burger en Veiligheid. Plus van Gelijke Kansen. Welnu, heel het minderhedenbeleid ressorteert onder één directie, die van Burger én Welzijn. In de volgende legislatuur kan er hieromtrent wat orde op zaken komen.
Nu we het over de volgende bestuursperiode hebben, blijft het toch een vreemde gewaarwording dat er op de gemeenteraad van juli 2006 een beleidsdocument zal besproken worden dat slaat op drie jaren na de verkiezingen.
Weet dit goed: als het VB aan de macht zou komen wordt dit beleidsplan meteen vertikaal geklasseerd! Eigen Germanen (Franken, Goten, Alemannen, Wisi-Goten, en Vandalen ook) eerst!

Gelukkig gaat het slechts om “krijtlijnen”.
Maar die krijtlijnen zijn toch wel niet van belang ontbloot. Voor het eerst worden er nu uitdrukkelijk drie prioriteiten naar voor geschoven: taal, werk en onderwijs. Waarlijk, DE grote hefbomen om de positie van allochtone bevolkingsgroepen en nieuwkomers te verbeteren. En daarmee die van elke burger. Dat is immers: inclusief beleid.

Een “nevenprioriteit” voor nieuwkomers is dat men wil zorgen voor een goed onthaal- en inburgeringsbeleid. En voor de allochtone jongeren beoogt men een nauwere aansluiting bij het reguliere “jeugd- en jongerenaanbod”.

Bij de operationele doelstellingen zijn de eventuele resultaten meestal wel uitermate algemeen, abstract geformuleerd. Men leest dan iets in de trant van: “De aanbodverstrekkers begeleiding werklozen hebben voldoende aandacht voor de specifieke noden van de etnisch-culturele minderheden”.

Tevens slaan de doelstellingen te vaak op grotendeels intern-administratieve materies. Uitwisselingen, samenwerkingensverbanden, adviezen, signalen, metingen, onderzoeksrapporten, omgevingsanalyses, overlegmomenten, memo’s.

A.u.b zeg. Hou daar toch een keer mee op!
Een zeer belangrijke concrete doelstelling zou kunnen zijn dat alle betrokken welzijns- en integratie-werkers hoogstens twee uur per dag achter hun computer zitten. Stuur ze de baan op! De hort.

Een verrassende uitgavenpost die enigszins ironisch zou kunnen wijzen op het voornemen om meer buitengaats te gaan werken is dat het krediet van 50 euro
voor boeken dat vorig jaar was begroot nu herleid is tot NUL… Het is gedaan met lezen.

Ja, die financiën!
Altijd opnieuw is dit het grote euvel in alle Kortrijkse beleidsdocumenten: het bijna volslagen gebrek aan becijfering van ontvangsten en uitgaven.
En meer in bijzonder zijn vooral welzijnswerkers over het algemeen geen rekenkundigen. Ze volgden menswetenschappen of culturele antropologie. Gelukkig nog weinig stadssociologie, want dat is een tamelijk nieuw lulvak.

In het voorliggende beleidsdocument wordt zonder enig kommentaar en zelfs tussen haakjes een bedrag van 54.370 euro aangegeven als inkomsten m.b.t integratie.
In de begroting van dit jaar vind ik als bijdrage van de hogere overheid voor “werkingskosten integratie” 53.985 euro terug. Voor 2005: 51.000 euro. Maar volgens de rekening was er in dat jaar slechts 48.603 euro aan vastgelegde ontvangen.
(Tussen haakjes: brengen activiteiten als “KortRIJK aan culturen” bijv. dan niets op? En voor wie zijn die ontvangsten?)

Traditioneel is de integratiedienst totaal zwijgzaam over zijn personeelskosten.
Ziehier dan.
Stad zal daar dit jaar 47.766 euro aan uitgeven. Op hoeveel ambtenaren dit slaat is niet te achterhalen. Alleen de integratieambtenaar? Vorig jaar ging het om veel meer, en de jaren daarvoor nog véél meer. Bijvoorbeeld 72.234 euro en zelfs ooit 91.737 euro (2003). Er waren toen ook twee ambtenaren.
En toen bedroegen de uitgaven voor allerhande EXTERNE concrete acties slechts 7 procent van de stadspersoneelsuitgaven.

Volgens het beleidsdocument gaat er 15.565 euro naar de werkingskosten. In de begroting staat evenwel: 14.171 euro.

Aan toelagen “integratie” besteedt Stad 48.800 euro.
In detail (begrotingsartikel 84011), met tussen haakjes het bedrag van vorig jaar:
* zelforganisaties en integratieprojecten 7.400 euro (nihil);
* KortRIJK aan Culturen 10.000 (7.437)
* Vzw Buurt en Nabijheidsdiensten (dat is eigenlijk Bledi!) 24.000 (nihil)
* werking migrantencentrum (eigenlijk het Provinciaal Integratiecentrum?) 7.400 (idem)

Totaal dus van wat men ook “overdrachten” noemt: 48.800 euro.
(Geen tijd nu om te vergelijken met de kerkfabrieken.)

Het minderhedenbeleidsplan maakt er weer een potje van, van die toelagenpot.
Plots wordt daar nu de toelage aan de vzw Basiseducatie aan toegevoegd. 67.100 euro(onveranderd in vgl. met vorig jaar). Dat mag, maar waarom dan niet nog andere posten aan toevoegen? ATD Vierde Wereld bijv. Of uitgaven voor het welzijnsbeleid (aandachtswijken, buurtwerk)? Gelijke kansen? En anderzijds: waarom zijn de subsidies voor gezinnen i.v.m. migratie verdwenen? En waarom is er voor “lesgevers” slechts 743 euro voorzien?
Bij toevoeging van nog enkele begrotingsposten zouden die stadsuitgaven bij de subsidiërende hogere overheid nóg beter ogen.

P.S.
Gisteren was er de opening van dat prachtige nieuwe museum 1302. Met academische zitting en receptie. Enkel en alleen voor een select gezelschap.
Géén vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden te bespeuren. Ik ben er zeker van dat zij ook niet werden uitgenodigd. Dat is dan EXCLUSIEF beleid.