Minderhedenbeleid: het grootste knelpunt (3)

Soms lijkt het alsof de integratiedienst (binnen de directie Burger en Welzijn) op zichzelf een knelpunt vormt. En welkeen !Neem nu het hoofdstuk over “zelforganisaties” in het Minderhedenbeleidsplan 2007-2009.
In de operationele doelstellingen voor de volgende jaren wordt ondermeer gevraagd om een Collegebeslissing bij het toekennen van toelagen aan zelforgansisaties.
Je zou toch wel gaan denken dat men bij de integratiedienst die Collegebesluiten leest?
Neem nu alleen even de CBS-notulen van de maand juni.
Daarin leest men dan bijv. dat er een toelage van 400 euro is toegekend aan de vzw Sindebad. En ook nog 400 euro aan de vzw St.Michiel. Dit alles gebaseerd op het reglement betreffende start- en projectoelagen goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 november 2004.

En dit overtreft ook mijn bevattingsvermogen: het minderhedenbeleidplan vraagt om een artikel dat al in het reglement staat. Art. 6 luidt: “Elke aanvraag (tot betoelaging) wordt beslist door het College.” (Via een interne werkgroep.)

De integratiedienst wil in de toekomst ook nog dat er een lijst komt met criteria voor het bekomen van subsidies. En de ondersteunde activiteiten moeten interculturele ontmoetingen en samenwerking stimuleren.
Alweer kan men zich afvragen of de integratiedienst zijn eigen reglementen wel kent.
Al de voorgestelde operationele doelstellingen staan er allemaal al in!

Art. 5.6 somt de criteria op voor interculturele projecten. Er zijn er zes. En één daarvan zegt juist dat aanvragen worden beoordeeld in de mate waarin mensen uit andere culturen worden betrokken bij het project, in de mate waarop wordt samengewerkt met andere organisaties, in de mate waarop het initiatief een open samenleving nastreeft. Zelfs het beoogde publieksbereik is een criterium.

Art. 3 betreffende de starttoelage stelt uitdrukkelijk dat organisaties die deze toelage ontvangen er zich toe verbinden om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op “ontmoeting”. Idem voor projecttoelagen.

Het eerste reglement betreffende toelagen voor zelforganisaties werd goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2001. Alleen het Vaams Blok (Vancoillie, Zonnekein, Bouteca) was toen tegen. Er waren geen noemenswaardige tussenkomsten van de fracties.

Het nieuwe reglement (4 bladzijden) van november 2004 heeft een aantal onduidelijkheden weggewerkt.
Het voorstel werd uitgewerkt in bijeenkomsten van de jeugddienst, de sportdienst, de cultuurdienst EN het integratieplatform zelf.

In de gemeenteraad van 8 november 2004 is daar heelwat om te doen geweest. Een ellenlang en zeer hoogdravend debat. Met maatschappelijk-filosofische bespiegelingen van vooral Jan Kempinaire (VLD) en schepen Frans Destoop.
Stemden tegen: Bouteca, Depauw en Verschaete van het VB.
De VLD’ers onthielden zich, want liberalen hebben uit de aard der zaak (sowieso)iets principieels tegen “zelforganisaties”. Ook Lieve Vanhoutte (nu behorend tot de CD&V-fractie) heeft zich toen onthouden.

En nu vinden de opstellers van het minderhedenbeleidsplan dus dat daar weer moet aan geschaafd worden… Ik zou niet weten waarom.

Heel intrigerend is dat het minderhedenbeleidsplan in feite zijn eigen integratiedienst op de korrel neemt.
Men beklaagt er zich namelijk over dat stadsdiensten elk een eigen toelagesysteem hanteren en een eigen communicatiesysteem voeren. Dat zelforganisaties shoppen bij verschillende diensten. Dat er geen lijst bestaat van zelforganisaties. En geen lijst van beantwoorde aanvragen.

Je acht het niet voor mogelijk.
Hier zegt de integratiedienst van zichzelf dat die niet werkt. Beseft men dat wel?

Ik citeer nog even uit het reglement.
Art. 6: “Elke aanvraag (voor toelagen) gebeurt tav. het College van Burgemeester en Schepenen.” En met een speciaal formulier.
Nog art.6: “Elke aanvraag wordt beslist door het College op advies van een interne werkgroep.”
En wie zit daarin? Juist! Ook een medewerker van de stedelijke integratiedienst!

Heel dat minderhedenbeleidsplan laat eigenlijk weten dat de integratiedienst zelf geen grip heeft noch controle over het beleid terzake.
Werk aan de winkel voor de nieuwe integratieambtenaar.

Schepen Alain van Welzijn!
Vertel op de gemeenteraad van maandag aanstaande eens wat uw eigenste operationele doelstelling is.