Aantal kiezers nog niet gekend!

In de gazetten krijgt u regelmatig cijfers te lezen over het aantal kiezers in uw gemeente, en vooral ook over het aantal “vreemdelingen” die zogezegd zullen deelnemen aan de verkiezingen.
Als het goed gaat plukken de gazetten die cijfers van internet, met name van de website van het Rijksregister.

Vandaag verscheen de toestand van 1 augustus.
Voor Kortrijk ziet die er alsvolgt uit.

Totaal aantal ingeschreven kiezers: 57.108.
Daarvan zijn er 56.939 burgers met de Belgische nationaliteit.
Er zijn 93 EU-burgers ingeschreven. (De potentie is 993, dus 9,4 procent daarvan willen wel eens gaan stemmen. Het gemiddelde in de provincie is 14,2 procent.)
Nog altijd te Kortrijk telt men 76 ingeschreven kiezers van buiten de EU. (Potentie is 655, dus 11,6 procent heeft goede voornemens om te gaan kiezen. Het provinciaal gemiddelde is 11 procent.)

Denk nu vooral niet dat al die ingeschreven kiezers ook zullen mogen hun (actief) kiesrecht uitoefenen.
De officiële kiezerslijst ligt nog altijd niet vast.
Volgens de gemeentewet moet die lijst door het College wel opgesteld zijn op 1 augustus.
En dat College kan ingeschreven kiezers van de lijst weren.

Het College was van 19 juli tot 21 augustus met vakantie.
Op de valreep (18 juli) heeft het College reeds 7 niet-Belgische aanvragers (allen van buiten de EU) geweigerd om in te schrijven op de kiezerslijst. Reden: zij hadden bij de indiening van hun aanvraag geen hoofdverblijfplaats in België gedurende vijf jaar.

Anderzijds werden er in juli door het College met name 86 aanvragers uit EU én niet EU-landen geschikt bevonden om zich naar het kieshokje te begeven.
Uit de EU komen er 36 aangenomen kiezers, waarvan 17 uit Frankrijk en 7 uit Nederland.

U interesseert zich natuurlijk het meest voor de mogelijke kiezers uit niet EU-landen, meer speciaal voor onze moslim-broeders.
Voorlopig ziet de toestand er hieromtrent zo uit:
Marokko: 9. Turkije: 4. Algerije: 1. Somalië: 4. Afganistan: 1.
(Er zijn in juli nogal veel zwartjes toegelaten op de kiezerslijst: 17.)

Het College heeft nog wat werk voor de boeg.
Volgens het Rijksregister zijn er 93 EU-burgers ingeschreven er we hebben er nog pas 36 beoordeeld over de vraag of ze aan de bevoegdheidsvoorwaarden voldoen.
Voor niet-EU burgers zijn er 57 gevallen bekeken (7 verworpen) op 76 ingeschrevenen.

Formeel gezien moest alles al in kannen en kruiken zijn op 1 augustus.
Maar er is een arrest van het Arbitragehof geweest (30 januari 2002) dat zegt dat die datum niet al te letterlijk hoeft begrepen te worden.
Het College moet bij het opstellen van de kiezerslijst wel rekening houden met de elementen die op 1 augustus voorhanden zijn, maar de daadwerkelijke materiële opstelling van de lijst kan “binnen een korte termijn” na 1 augustus ook nog gebeuren.

Ja, wat is een “korte termijn”?
Straks wordt het september, en van het College nog altijd geen nader vervolgnieuws inzake beoordelingen van de overige inschrijvers bekend.
(En geweigerde inschrijvers kunnen nog in beroep gaan!)

LAATSTE BERICHTEN
Pas vandaag in de late avond vernomen.
Het CBS heeft op 22 augustus nog 46 inschrijvers behandeld en erkend. Zowel uit de EU als niet. 5 geweigerd (allen niet-EU). En er is waarlijk al een beslissing die wordt herroepen. Hij mag niet meer mee doen.

P.S.
In de kommentaren over het feit dat zo weinig “vreemdelingen” wensen deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen wordt nooit gezegd dat kandidaat-kiezers bij hun aanvraag tot inschrijving een verklaring moeten afleggen waarin zij zich ertoe verbinden 1) de grondwet, 2) de wetten van het Belgische volk, 3) het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens na te leven. Waarlijk goede ortodoxe diep-gelovige moslims kunnen zo’n verklaring onmogelijk ondertekenen. Net zoals een ware christenmens als koning Boudewijn de abortuswet niet kon ondertekenen

Wordt het speelplein De Warande een orthopedagogisch instituut? (2)

In een vorig stuk zagen we dat het dossier over het speelplein te Heule-Watermolen vorige maand plotseling een geheel nieuwe wending heeft gekregen. De peripetie is dat “De Warande” in de toekomst een expertisecentrum wil worden voor “inclusief spelen”. Dit wil zeggen: met gehandicapten. Prof. orthopedagogoog Geert Van Hove (RUG) wil er o.m. een verblijfaccomodatie voor groepen en personen met een handicap oprichten.
Voorts wil hij de klemtoon leggen op “zintuigelijke ervaringen”. Als een “rode draad” in de speelpleinwerking. Dat is pas schrikken. Cognitieve ervaringen zijn dan uit den boze? Ach, wat voor goede herinneringen hebben wij niet aan de cognitief-sensuele ervaringen met de meisjes op de schommels, de glijbaan. Hoe zij met de benen omhoog konden vallen in die draaiende ton!

Dus niets tegen gehandicapten!
Maar deze gang van zaken was totaal niet voorzien.
Alhoewel. In de gemeenteraad van maart maakte schepen Lieven Lybeer toch al een vage allusie op een “goede samenwerking” met de WAAK. Maar hij merkte daarbij ook op dat er bij de opstelling van een nieuw masterplan (het zoveelste) van gedachten zou gewisseld worden met de gemeenteraad.
Dat is dus niet gebeurd. Het rapport van prof. Van Hove dat verwacht wordt in maart volgend jaar (over de huidige bestuursperiode heen!) bevat alreeds definitieve doelstellingen en “kernbegrippen”.

Desalniettemin zal het rapport Van Hove pas voluit consequenties krijgen in …juni 2010. U leest goed. Pas dan loopt de pachtovereenkomst af met landbouwer Cannaert.
En nu volgt een ingewikkeld verhaal.

Voor de realisatie van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zigeunerpark)
in de buurt van het speelplein heeft Stad onnoemlijk veel grond gekocht. Naburige percelen. Véél meer dan nodig. Dat komt zo.
Tussen het zigeunerpark, de WAAK en het speelplein had de familie van ere-notaris P.Sabbe nog tal van gronden in bezit. Bijna 52.000 m². De familie wou die zo gauw mogelijk kwijt want zag al in 2001 pertinent goed in dat “de economische waarde van die percelen met de realisatie van het zigeunerterrein zou aangetast” worden. Dat er misschien zelfs geen kandidaat-koper meer zou opdagen.
Vandaar dat de familie Sabbe eiste dat Stad niet enkel hun stukje grond zou kopen nodig voor zigeunerpark, maar ook al de rest van haar grondbezittingen. (Brief aan het College dd. 3 december 2001.) Men vroeg en kreeg daarvoor 173.525 euro. Zonder indexering.

Vandaar dat De Warande nu wel moet uitbreiden.
Willen of niet, want in tegenstelling tot wat schepen Lieven Lybeer blijft beweren was dit geen vraag vanwege het speelplein zelf. (Daar wordt overigens ook in geen enkel beleidsplan gewag van gemaakt. Men had liever gezien dat er investeringen in de bestaande infrastructuur zouden gebeuren.)
Bepaalde percelen nu van de aangekochte gronden-Sabbe worden nog voor vijf jaar (vanaf de akte van 20 juni 2005) verpacht aan landbouwer Cannaert.
In afwachting kan men weinig doen met een zoveelste masterplan.
Tenzij nodeloze kosten verrichten. Zoals de daken herstellen van de zgn. barakken (langgevelgebouw) op het speelplein. Over 4 jaar moeten dat gebouw dan weer gesloopt.

Over het wanbeleid rondom De Warande heeft OCMW-raadslid Ludo Halsberghe (VLD) in maart 2006 een doorwrocht en uitvoerig rapport voorgesteld aan de reguliere pers.
Het gaat al lang niet goed met De Warande.
In mijn jeugdjaren dreigden ouders van stoute kinderen met de waarschuwing dat ze tijdens de vakantie naar het speelplein zouden moeten trekken…

Maar we keren niet zover terug.
In 2000 deden er nog bijna 12.000 kinderen mee aan de speelpleinwerking. Vorig jaar: 5.156. Inzake nachtverblijven telde men er 15.432 in 2000. In 2005: 10.242.
Na 55 jaar maakt het speelplein nog altijd een afgepeigerde en verwaarloosde indruk.
Hoewel het College (Jan de Bethune) zegt van niet heeft men het speelplein verwaarloosd.

Er was een waar gebrek aan investeringen.
Voor de periode 2001-2006 is er in de stadsbegrotingen inzake “werken” slechts tweemaal letterlijk sprake van de Warande. In 2004 voorzag men voor de kapel 14.000 euro. In 2006 voor drie vzw’s (Warande, Van CLé-kinderboerderij, Groeninge) eerst 100.000 euro aan investeringen maar die zijn bij de eerste begrotingswijziging verlaagd naar 75.000 euro.
De jaarlijkse stadstoelagen bedroegen in de jaren 2001-2003 zowat 160.00 euro. Van dan af slechts ongeveer 75.000 euro.
Tussen haakjes: de bedragen in de stadsbegroting kloppen niet altijd (nooit) met wat de vzw De Warande zelf vermeldt in zijn begrotingen of rekeningen.
Bijvoorbeeld:
2006: toelage stadbegroting 75.732 euro/ vzw begroting 113.375 euro.
2005: 151.018 euro stadsbegroting/75.733 euro met een extraatje van 37.700 euro in de vzw-begroting.
(De door de vzw vermelde investeringen zijn trouwens volstrekt minimaal of nul.)

Dit soort cijfers zegt ook veel over het bestuur (management) van de vzw De Warande en het toezicht erop door schepen Lybeer.
Eerste groot alarmsignaal was in 2004 de audit door de vzw Vivés. Kostprijs 10.000 euro, maar de gemeenteraad heeft dit rapport (met visienota) nooit kunnen inkijken.
Het College besloot dat stadssecretaris Geert Hillaert zich een keer met de zaak moest bemoeien. Het dossier werd evenwel doorgeschoven naar Mia Maes van de Sportdienst.
Dit jaar is Paul De Marez van Burger en Welzijn het ambtelijk slachtoffer van de verantwoordelijke schepenen (Lybeer en de Bethune). En hij is het dus die op zijn beurt een reddingsplan zal laten opmaken door orthopedagoog Geert Van Hove.

Volgende maand september zou de beslissing moeten vallen of het speelplein opnieuw erkend wordt als behorend tot Categorie C, zodat men van Toerisme Vlaanderen opnieuw subsidies krijgt per gebruiker.

In afwachting van het nieuwe “masterplan” is er slechts één zaak nodig: één krachtige, professionele manager op het terrein met moreel gezag over de bevoegde schepenen.

Wordt het speelplein De Warande een orthopedagogisch instituut? (1)

Neen, maar ‘t zal niet veel schelen.

Wat is er gebeurd?
Ziehier de laatste stand van zaken. Over de voorgeschiedenis hebben we het later nog.

Eind vorig jaar is de hete Warande-aardappel (het wanbeleid op en over het speelplein van Heule-Watermolen) doorgeschoven naar de directeur van “Burger en Welzijn” (Paul De Marez). Op zijn beurt heeft hij in juli van dit jaar gemeend er goed aan te doen om een onderzoeks- en rapportopdracht te laten uitvoeren door prof. Geert Van Hove. Ambtenaren (en schepenen) schuiven graag verantwoordelijkheden door naar anderen.
De prof (wiens naam verkeerd wordt gespeld in de notulen van het College) is hoofddocent van de vakgroep orthopedagogiek aan de universiteit van Gent.
De gevolgen zijn niet te overzien.

Het rapport moet een antwoord bieden op volgende vragen (voor de stijl zijn we niet verantwoordelijk):
* Is het mogelijk/wenselijk de diverse geformuleerde kernelementen tot één werkbaar concept samen te brengen? Welk gewicht moet aan de de diverse elementen worden gegeven? Is het wenselijk er nog andere nieuwe aspecten in te brengen?
* Formulering, vanuit het voorgaande, van een scherp toekomstconcept voor de Warande.
* Formulering van basis- en randvoorwaarden om dit concept te kunnen realiseren en exploiteren.

Dat wordt dus weer een lulrapport, en het zal ons 5.000 euro kosten.
De financiering ervan is voorzien bij een nieuwe begrotingswijziging in de rubriek …GEHANDICAPTENZORG.

Zoals gezegd is Geert Van Hove orthopedagoog.
Dit is al goed te merken aan de toekomstvisie over het speelplein die hij nu reeds heeft geformuleerd.

1. Centrale doelstelling is dat de Warande een zeer kindvriendelijk en open speeldomein wil zijn voor zachte recreatie, waarbij het inclusieve karakter en de zintuigelijke ervaring als een rode draad doorheen concept en werking lopen.
De Warande richt zich op de eerste plaats tot alle kinderen en gezinnen in de omgeving, en wil hiervoor een maximaal open karakter vertonen.

2. In tweede orde wil de Warande zich op bovenregionale schaal als gastvrije en zeer toegankelijke ervaringsplek profileren voor kleuters en kinderen met een handicap, binnen een gewone speelomgeving. De zintuigelijke ervaring staat hierin centraal.

Het is duidelijk.
“Kernelementen” in deze doelstellingen zijn termen als:
“zeer kindvriendelijk”, “zachte recreatie”, “inclusief karakter”, “zintuigelijke ervaring”, kinderen “met een handicap”.

Prof. Van Hove is een orthopedagoog, geen gewone.
Vandaar nog:
“Door deze integrale aanpak wil De Warande uitgroeien tot een expertisecentrum op het terrein van het inclusief spelen. Hiervoor worden educatieve partnerschappen opgezet en een low budhet verblijfaccomodatie voorzien voor groepen en personen met een handicap.”

Geert Van Hove schaart zich in wat men noemt “de paradigma-omslag” in de orhopedagogiek.
Hij behoort tot de optimistische school die voor mensen met een handicap (plus gestoorden, verslaafden, enz.) niet zozeer wil “zorgen” (“care”) maar ze wel wil “ondersteunen” (“support”).

Vandaar dat hij een groot voorstander is van “inclusief onderwijs” en nu ook “inclusief spelen”.
Hierbij gaat men ervan uit dat “diversiteit” bij kinderen normaal is. Je hebt bijv. dikke en magere kinderen.
Kinderen “met functionele beperkingen” volgen daarom onderwijs (en spelen) in dezelfde (reguliere) klas of omgeving als hun leeftijdsgenoten, maar worden hierbij extra ondersteund. Let wel: kinderen met “functionele beperkingen” kunnen ook slaan op kinderen die gepest worden, kinderen uit andere culturen, zelfs hoogbegaafde kinderen.

Maar Van Hove kiest op de Warande duidelijk voor “gehandicapten”.
En hierbij moet het speelplein een expertisecentrum worden.
Dat wil zeggen dat hij zal proberen subsidies van de hogere overheid in de wacht te slepen voor zijn experimenten en studies. En natuurlijk voor het speelplein zelf.
Zij eindrapport wordt pas verwacht tegen maart 2007.

Momenteel krijgt de vzw Warande van Stad 75.000 euro aan subsidies. Het is ooit het dubbele geweest. De weinige investeringen die gebeuren (lekkend dak van de “barakken”, septische put) dienen enkel om te voldoen aan de minimumvereisten voor de subsidiëring door bijv. Toerisme Vlaanderen.

P.S.
Een volgende keer wat meer over de voorgeschiedenis van het wanbeleid bij de Warande.

De Kortrijkse musea worden doorgelicht (3)

In vorige stukken (31.5.06 en 1.6.06) konden we hier al melden dat er zes kandidaten zouden worden aangeschreven om een doorlichting te maken van de Kortrijke musea.
Geraamde kostprijs niet minder dan 30.000 euro, telkens voor 1/3de te betalen door Stad, het Stedelijk Museum en het Vlasmuseum. 

De maker van de audit is nu bekend. Het gaat om prof. Guido De Brabander van de Antwerpse Management School. Hij vraagt 28.000 euro voor zijn werk. Het kan méér worden want hij is blijkbaar nog van plan om studenten in te schakelen voor het houden van een enquête bij de bezoekers van de musea.

Wie zal dat betalen?
Stad verwijst naar de begrotingspost “prestaties van derden, eigen administratie, functie cultuur algemeen”, en daar staat wel genoeg geld op (méér dan 200.000 euro).
Maar de musea zelf voorzien in hun begrotingen 2007 nergens een specifiek krediet om de prof en zijn studenten te betalen. (Putten ze hiervoor uit de post “algemeen beheer” dan is die al onmiddellijk tot nul centen herleid.)

Waarom juist prof. De Brabander door een commissie is uitverkoren voor het maken van de audit is niet bekend. Het desbetreffende Collegebesluit (18 juli) geeft geen uitsluitsel. Met geen letter wordt iets gezegd over het juryverslag. En dat is volstrekt abnormaal. Notulen van het CBS geven normaliter een beoordeling van de offertes.
Op de laatste Algemene Vergadering van de Musea (21 augustus) kon of wou men daarover ook weinig woorden kwijt. (De prof stuurde trouwens zijn kat naar die vergadering.)

Prof. De Brabander kreeg een aantal kapstokvragen voorgelegd.
* Welke rol kan of moet de stad op museaal vlak spelen? (Profilering.)
* Hoe past dit binnen het Kortrijkse cultuurbeleid?
* Welk soort musea zijn daarvoor nodig?
* Welke collecties en gebouwen zij nodig/beschikbaar?
* Hebben de huidige musea het potentieel om zich daartoe te transformeren?

Verder nog een en ander over:
* Personeelsbeleid?
* Communicatie en promotie?
* Onderlinge relaties met andere musea, Buda, designmeesters, enz.

Hij kreeg ook reeds allerhande documenten toegestuurd. Bijvoorbeeld verslagen van Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen. Bij deze willen we er hem op wijzen dat die verslagen veel te summier zijn, zelfs zaken (discussies, opmerkingen, vragen) verzwijgen.

Prof. De Brabander zou al bezig zijn met een gespreksronde, en men verwacht van hem al midden september een tussentijds verslag. Het eindrapport wordt verwacht eind januari of begin februari 2007.

De doorlichting moet vooral gezien worden als een “gefundeerde en degelijke voorbereiding” voor het in 2007 al op te stellen beleidsplan 2009-2014, waarop de volgende ministeriële erkenning van de musea zich zal baseren. Dat plan moet immers al binnen begin 2008.

Hebt u ook wat te vertellen over de museale werking in Kortrijk?
Contacteer de prof op zijn e-mailadres: guido.debrabander@ua.ac.be. Of per post op het adres: Universiteit Antwerpen, Fac. Toegepaste Economische Wetenschappen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Doe het NU, vooraleer het te laat is!

Hij gaat voluit voor Kortrijk

“IK GA VOLUIT VOOR KORTRIJK”.

Dat zegt onze burgemeester weer eens in een dubbelinterview met zijn dochter (Marie De Clerck), verschenen in De Standaard van 12 augustus 2006.De vraag was: “Neemt u in 2007 deel aan de federale verkiezingen?”

Antwoord:
“Ik ga voluit voor Kortrijk. Ik ben de stad volop aan het verbouwen en ik wil dit project afwerken. Maar voor een burgemeester is het essentieel dat hij een poot in Brussel houdt. Dus doe ik met volle energie en goesting mee aan de federale verkiezingen.”Volgende vraag: “En als men u een ministerpost aanbiedt?”
Stefaan: “Ik ga niet naar Brussel om minister van de regie der gebouwen te worden”. 

Slotvraag: “En minister van Justitie?”
Stefaan: “Ook niet. Ik zal nooit met hetzelfde elan hervormingen kunnen doorvoeren als in mijn vorig mandaat. Als burgemeester kan ik mijn ideeën in realiteit omzetten, met snel resultaat.”

Repliek van Marie De Clerck: “Vader is u nu het gelukkigst.”

P.S.
Zou vader ook niet gelukkig zijn als minister van Cultuur?

Over het SP-programma van 2000

Aangezien we bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen de 21ste eeuw binnentraden kwam de SP aan welgeteld 21 concrete voorstellen. Huidig schepen Philippe De Coene zei toen in een woord vooraf ook dat hij de kiezer zou “op de hoogte houden van de stand van zaken als we bestuursverantwoordelijkheid krijgen”.

Met deze nogal letterlijke opsomming van de 21 voorstellen helpen we hem hierbij even om zijn belofte na te komen.”Programma voor verandering in Kortrijk”

1. Iedereen heeft recht op een goed voetpad.
In elke straat. En hiertoe dient er een speciale stadsdienst opgericht.
2. Afschaffing van de oneerlijke huisvuiltaks.
3. Veilig fietsen in heel Kortrijk. Op fietspaden die vrij liggen van de rijweg.
4. Overal groen dat goed onderhouden wordt.
Versterking van de groendienst. Particulieren mogen zelf instaan voor onderhoud. Stadsrandbos. Generatiebos (elke baby een boom.)
5. Vlot parkeren in plaats van doelloos rondrijden.
Parkeerroute. Betaalbaar langparkeren. Kortingsacties voor klanten. Gratis parkeren voor centrumbewoners zonder garage. Pendelaars moeten plaats krijgen aan het station.
6. Het wordt weer fijn met bus en trein.
Gratis vervoer uitbreiden voor 60 plussers en kinderen tot 12 jaar. Belbussen. Meer bussen, extra verbindingen, lagere opstap, wendbare bussen. Tariefzone Kortrijk. Treinstopplaatsen in Mare en Heule. TGV-verbinding met Rijsel.
7. De st@d (sic) is van iedereen.
Uitbouw van de website van de stad (ook interactief). Gratis gebruik van computer in openbare gebouwen. Gratis e-mailadres voor elke inwoner.
8. Het stadhuis is er voor de mensen, niet omgekeerd.
Stadsdiensten open op uren waarbij het publiek vrij is. (Ook op zaterdagmorgen). Glijdende werkuren. Gemotiveerd personeel met promotiekansen.
9. Niemand blijft eenzaam achter.
Levendig buurtleven. Buurtnetwerk. In elke buurt een buurtcentrum. Vrijwilligerswerk aanmoedigen.
10. Aanstelling van een ombudsman.
Met jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad.
11. Een open woonbeleid en een woonwinkel voor alle mensen.
Sociale woonmaatschappijen moeten een open deurpolitiek volgen (controle wachtlijsten). Alle huurders van sociale woningen worden jaarlijks één keer bezocht.
12. Beter planning van openbare werken.
Niet alles willen realiseren in de laatste twee jaar. Stadsvernieuwing niet beperken tot centrum. Aandacht voor jonge gezinnen die zich hier willen vestigen.
13. Elektriciteit en gas, het kan goedkoper.
In alle openheid nagaan welke leveranciers het goedkoopst zijn.
14. Oprichtring van een kindergemeenteraad.
15. Jonge middenstanders aanmoedigen met stedelijke startpremie.
Beginnende zelfstandigen krijgen gedurende drie jaar een premie in verhouding tot de stedelijke taksen. Afschaffing van de terrastaks. Loketdienst. Permanent en gestructureerd overleg met de handelaars.
16. Een gezellige stad voor de jongeren.
Dialoog stad-jongeren (cafés). Muziekfabriek met repitieruimte.
17. Een centrum voor moderne kunst.
Stoopsfabriek is een mogelijkheid. Aankoopbeleid voor moderne kunst. Actuele kunst in de stad en de deelgemeenten. Uitvoering van project “kunst in bushokjes”.
18. Gedaan met de afbraak van mooie oude panden.
Particulieren die voor zulke panden instaan dienen beloond.
19. Een groot sportplan voor de jeugd.
20. Een stad die springlevend is.
Bestuurscel voor culturele evenementen en festiviteiten. Kioskconcerten. Dag van de Muziek. Ondersteuning van wijkfeesten en kermissen.
21. Politie betrekken bij het beleid.

Philippe De Coene is ook schepen van ICT. Daar wordt via een raamcontract met de firma Dolmen (Huizingen)enorm veel geld in geïnvesteerd. Drie miljoen euro ! Het SP-programma heeft het er niet over.
Historisch interessant is dat de SP zich niet uitspreekt over het nieuwe ziekenhuis terwijl de partij daar falikant tegen was. Samen met de belastingverhoging zijn dit twee belangrijke punten die de SP als tol heeft moeten aanvaarden in ruil voor een schepenzetel
.

Hoe klonk het CVP-programma in 2000 ?

Bij de verkiezingen van 8 oktober 2000 werd de kiezer eigenlijk geconfronteerd met niet minder dan vier christendemocratische programma’s.

Toekomstig burgemeester Stefaan De Clerck had zelfs op eigen houtje vier teksten gemaakt: 1) 10 klemtonen voor het nieuwe stadsbeleid, 2) brieven aan de handelaars en 3) de cultuurpartners, 4) burennota Rijsel.
Het CVP-bestuur had ook een kiesplatform: “Nieuwe stijl/nieuwe dynamiek“.
De standenpartij kwam met het ACW nog aandraven met een eigen programma getiteld “Samen“.
En tenslotte was er nog een programma “Waegemans” voor de deelgemeenten.Echt flagrante tegenspraken tussen deze vier programma’s waren er niet. Zij vulden elkaar eerder aan.OVER DE PROGRAMMA’S VAN STEFAAN DE CLERCK

In 2000 was onze burgemeester in spe nog niet helemaal ingevoerd in het concrete Kortrijkse politieke gebeuren.
Zijn “10 klemtonen” waren dan ook au fond een perfecte diagnose van wat er allemaal was misgelopen in de vorige bestuursperiodes. Veel van die punten waren ook al ter sprake gekomen in de gemeenteraad en voor zover ze vanuit de oppositie kwamen consequent verworpen. Stefaan vertoonde toen al veel aandacht voor cultuur. (Van een heus Budakunstencentrum en ombouw van de Pentascoop op het eiland was evenwel nog geen sprake.)
Een merkwaardige lacune in Stefs programma was dat hij nergens hefbomen aanreikte om een beleidsverandering door te voeren. Geen woord over een nieuw personeelsbeleid en vorming, afslanking van personeel, over modern stadsmanagement, nieuwe topfuncties, ICT, over de herwaardering van de gemeenteraad.
Achteraf bekeken is nog merkwaardig dat hijzelf het toen ook niet had over camera’s in de binnenstad, over een nieuw open zwembad, een nieuw ziekenhuis, het stadrandbos, een megawinkelcentrum.
De onvoorstelbare belastingsverhoging van 2002 kwam natuurlijk ook niet aan bod.

Tien klemtonen:
* recreatie langs de Leieboorden;
* spoorverbinding met het HST-net en opwaardering van de stationsomgeving;
* afwerking van de grote én kleine ring en aantrekkelijke toegangspoorten tot de stad;
* Kortrijk kunstwerkstede (design en productontwikkeling);
* een “volle affiche” voor de stad;
* een cultuurcentrum voor de jongeren, liefst in een nieuw stadspark;
* een modelstad inzake veiligheid (eigen veiligheidsplan);
* uitbouw OCMW-werking;
* een centrum van nieuwe economie;
* burenplan met Rijsel, Moeskroen, Ieper, Brugge, Gent, Brussel.

In de brief aan de handelaars beloofde Stefaan o.m. een nette stad, een bijsturing van het mobiliteitsplan, kostenversoepeling voor parkeren, versnelde doorvoering van de projecten van de Woonregie.

In de brief aan de cultuurpartners had hij het o.m. over een eigen Kortrijks festival, een professioneel kalendermanagement, infrastructuur (Tacktoren, site voor jongerencultuur, een o.c. Kortrijk-Zuid).

De burennota Rijsel repte nog niet letterlijk over een Euro-district.

OVER HET PROGRAMMA VAN HET CVP-BESTUUR
Ondermeer:
* Kinderopvang en speelpleintjes.
* Verdere uitbouw jeugdlokalen, speelbos op Sint-Anna.
* Groen Lint creëren in het noorden, met recreatiemogelijkhden.
* Omvorming van De Warande tot recreatief domein.
* Uitbreiding dienstencentra.
* Opwaardering van de buurten.
* Vrouwvriendelijk beleid.
* Verfraaing omgeving Tactoren.
* Topevenment: Anno’02.
* Nieuw openluchtzwembad.
* Recreatieve zone op Kapel ter Bede.
* Centrummanagement.
* Maximale bescherming landbouwgronden en open ruimte.
* Nieuw ziekenhuis.
* Professionele ondersteuning Noord-Zuiddialoog.

OVER HET ACW-PROGRAMMA (21 punten)
De voornaamste punten:
* Tegen 2007 nog 2000 bijkomende woongelegenheden.
* Nieuw open zwembad.
* Serviceflats in Heule en Kortrijk.
* Ouderenwoningen in Aalbeke en Rollegem.
* Ontmoetingscentrum Zuid.
* Kunst in het straatbeeld.
* Nieuw ziekenhuis.
* Waardering voor vrijwilligerswerk.
* Goedkoop parkeren onder de Veemarkt en het Schouwburgplein.
* Afwerken Leieboorden.

((Dat de “sociale economie” met al zijn vzw’s alhier zo’n hoge vlucht zou aannemen – en zoveel geld zou krijgen – was nog niet aan te zien in dit programma.)

HET PROGRAMMA WAEGEMANS OVER DEELGEMEENTEN
* Aalbeke: stadsrandbos.
* Kooigem: basisschool blijft.
* Marke: speelbos nabij Don Bosco.
* Rollegem: aanpak wateroverlast en geluidshinder, huisvesting voor verenigingen.

Mandatenlijst van de raadsleden uit de oppositie (4)

Als er voor bepaalde besturen wettelijk een proportionaliteit is voorzien voor de vertegenwoordiging van de fracties uit de gemeenteraad krijgen oppositieleden nog een kans om een mandaat in de wacht te slepen. Bijvoorbeeld voor intercommunales en autonome gemeentebedrijven. Anders niet.

VLDPIERRE LANO
Bezoldigd: raadslid, federaal volksvertegenwoordiger, Xpo.
NB: VOK, diverse NV’s en CVBA’s verband houdenD met de firma Lano Carpets.
Beroep: afgevaardigd bestuurder Lano NV en Lano Projects.

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE
Bezoldigd: raadlid, Leiedal, directielid (!) autonoom gemeentebedrijf AGB (bedoelt het SOK).
Niet bezoldigd: geen vermeld.

VINCENT VAN QUICKENBORNE
Bezoldigd: staatsecretaris, SOK. (Vergeten: raadslid.)
Niet bezoldigd: geen mandaat vermeld.

VLAAMS BELANG
Niemand aangifteplichtig.

GROEN
Niemand.

N-VA
In afwachting dat zij voor enkele jaren een schepenambt mag vervullen is Godelieve Vanhoutte nog niet aangifteplichtig.

SPIRIT

PIET MISSIAEN
Bezoldigd: raadslid, IMOG, politiezone VLAS.
Beroep: leraar.
Niet bezoldigd: geen?

EINDE

Mandatenlijst van de SP.A-raadsleden (3)

Van de vijf SP.A raadsleden zijn er drie aangifteplichtig. De onzin van de wetgeving wordt uitermate goed duidelijk als we zien dat bijv. een belangrijk vakbondsman als Eddy Van Lancker uit de boot valt.GERMAIN COELEMBIER
Hij zal na zijn mandaat als gemeenteraadslid nog wel weten wat te doen.
Heeft niet minder dan 27 niet bezoldigde mandaten.

We vermelden de belangrijkste: Bond Moyson, Socialistische Mutualiteiten, O.C De Vonke, Seniorenraad, Thuiszorg West-Vlaanderen, maar ook: penningmeester Dragers van Eretekens en Medailles.
Wel bezoldigd: raadslid, Gaselwest (sectorcomité), IMOG, vliegveld.
Het raadslid vermeldt tenminste nog zijn beroep: bruggepensioneerde.

MARC LEMAITRE
Bezoldigd: raadslid, Gaselwest (bestuurder, sectorcomité, directecomité), IMOG, VLAS, Stadsontwikkelingsbedrijf (2 functies).
Beroep: Attaché/commissiesecretaris (bij het Vlaams Parlement).
Niet bezoldigd: vzw Constructief, PWA Kortrijk en voorzitter SM Goedkope Woning.
(Dat dit laatste ambt niet wordt “verloond” is onbegrijpelijk.)
(Zit Mark niet meer bij GECORO?)

HILDE OVERBERGH
Geen enkel niet bezoldigd mandaat !
Wel bezoldigd: raadslid, vliegveld, Stadsontwikkelingsbedrijf.
Beroep: lerares.

Mandatenlijst van de CD&V-raadsleden (2)

Eerst een misverstand uit de weg ruimen.
Raadsleden moeten geen mandatenlijst en vermogensaangifte indienen uit hoofde van deze functie. Zij zijn slechts aangifteplichtig wanneer zij nog een bepaald ander mandaat uitoefenen.
In de meeste gevallen omdat zij bijvoorbeeld bestuurder zijn van een intercommunale, een huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf.
Vandaar dat hier in deze lijst bijvoorbeeld CD&V-raadsleden als Marcel Waegemans, Kathleen Segers, Maria Danneels, Christine Depuydt ontbreken.
Opvallend is dat heelwat raadsleden – en niet alleen bij de CD&V – vergeten hun beroep aan te geven. Patrick Jolie deed het wel. Hij is account manager en zelfstandige in bijberoep. En zoals vorige keer is Jozef Vandenberghe weer vergeten dat hij gemeenteraadslid is.

JOHAN COULEMBIER
Bezoldigd (B): raadslid, Intercommunale Maatschappij voor Openbaar Gezondheidsbeleid (al van gehoord?), vliegveld, VLAS, Imoro NV (?)
Niet bezoldigd (NB): Eigen Haard is Goud Waard, Unizo, De Wervel Bissegem, Huis van Beeld en Geluid (Dat is ons niet bestaand filmmuseum), WS Bellegem.

CARL DECALUWE
B: raadslid, Vlaams Parlementslid (ook vice-voorzitter!), Gaselwest, VLAS, Kredietvennootschap Elk zijn Huis.
NB: Goedkope Woning, vzw Auricola , vzw Revalidatiecentrum Overleie.

MARIANNE DE CANDT
B: raadslid, VMW, IMOG, Woonregie (zij bedoelt het Stadsontwikkelingsbedrijf).
NB: Groenigeheem, ondervoorzitter ACW.
(Vorig jaar vergat zij een vermogensaangifte in te dienen.)

PATRICK JOLIE
B: raadslid, IMOG, VLAS, zelfstandige in bijberoep, account manager.
(De beroepen oefent hij nogal eens uit in de gemeenteraad zelf, met zijn draagbare PC.)
NB: Buurthuis Sint-Katrien, Jeugdinfra, supportersclub KV Kortrijk en Centrum KV Kortrijk, Gulensporencomité, Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk, Centrum voor Jongeren en Gezinsbegeleiding, Kleizaal, FV Heule Rondt, Unizo Heule.

ANTOON SANSEN
B: raadslid, Gaselwest, vliegveld, Intermixt, VLAGEOV (?), Electrabel Green Project Flanders.
NB: Kringloopcentrum, SM Goedkoe Woning. (Niet in Telesenior?)

FILIP SANTY
Oefent blijkbaar ook geen beroep uit.
B: raadslid, IMOG, vliegveld. (Vergeten: politiezone VLAS.)
NB: Jeugdinfra, Jeugdlokalen Aalbeke, Ontmoetingscentra, Telesenior, De Leiegouw, Tacktoren, Muziekcentrum, Koninklijke Harmonie Eendracht, CD&V.
(Hij is penningmeester van het Muziekcentrum en de O.C’s en keurt dientengevolge in de gemeenteraad zijn eigen rekeningen goed.)
Beroep: vergeten.

JOZEF VANDENBERGHE
Nog altijd de recordhouder inzake aantal mandaten. Veel afkortingen onverstaanbaar.
B: raadslid, FIGGA, Gaselwest (2 functies), Leiedal, GeFIN (2), cvba EGFP, Federale Kas Beroepskrediet.
NB: Middenstandkrediet, OVMB, Provinciaal Informaticabureau, CM, NV Middenstandhuis, Beroepskrediet, BK CP Invest, EGPF cvba, Resitel, ADMB vzw, Bitlar, GVO, MPI De Kindervriend, SVMB, Unizo.

FRANCESKA VERHENNE
Haar broodje is voor altijd gebakken. Zal nooit meer een normaal beroep moeten uitoefenen.
B: raadlid, voorzitter OCMW, Stadsontwikkelingsbedrijf, Vereniging Ons Tehuis, VVSG, AZ Groeninge, vzw Telesenior. (Raadsleden vermelden dit laatste mandaat soms als onbezoldigd.)
NB: Mentor, Welzijnsconsortium, CD&V.