Constructief met kruid en blad !

Naar schatting zijn er hier ter stede vier instanties met groen bezig.
1. Een zgn. cel “groen”.
2. Een ploeg “Net Tot En Met”.
3. De vzw “De Poort”.
4. De vzw “Constructief”.
Met “groen bezig zijn” betekent hier in deze context: onkruid verdelgen, bladeren bijeenvegen, hagen scheren. Vroeger schakelde men hiervoor ook jongens van “De Waak” in.
En sinds enkele jaren dus nu de vzw Constructief. Zetel in de Watermolenstraat. (Ga maar eens kijken naar het bedrijfsoppervlak van die plant!).
Zoals vele andere sociale instellingen (non-profit) is de vzw opgericht om bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen in “een beschermde omgeving”. Een sociale werkplaats voor “moeilijk beschikbare werklui”.
In den beginne ging het om hout- en metaalbewerking. 

Sinds 2004 is er binnen de vzw ook een ploeg opgericht voor groenbeheer. Naam: “KRUID EN BLAD”. Die snelploeg krijgt onvoorstelbaar veel geld van de stad.
Voor dit jaar alleen al: 141.208 euro. Ter vergelijking: naar de stedelijke vzw Sportplus gaat er 125.420 euro.
Dat gigantische bedrag wordt geput uit een begrotingspost met als benaming “technische prestaties van derden voor huisvuilbewerking“.
Hierin staat voor dit jaar een krediet ingeschreven van niet minder dan ̩̩n miljoen euro. Iedereen denkt dan dat dit allemaal nodig is voor de verbrandingsoven van IMOG, maar uit dit begrotingsartikel wordt bijvoorbeeld ook geput voor de nu ter ziele gegane actie rondom zwerfkatten. (Wanneer komt dit punt Рnieuw contract Рweer op de agenda van de gemeenteraad?)

Wat doet die snelploeg van Constructief met Kruid en Blad?
Samen met stads- en ander personeel een handje toesteken om de herfstbladeren van onze 10.000 bomen op te ruimen. Onkruid bestrijden, manueel dan.
In 2004 waren er alleen al van Kruid en Blad zes mensen bereid om de klus te klaren. In totaal: 24.
Als Kruid en Blad dit jaar met evenveel werklieden (6) op stap gaat kost dit aan Stad per kansarm persoon 23.534 euro. Berekend op basis van het uurloon van mijn kuisvrouw mogen ze daar elk afzonderlijk minsten 900 uren voor werken. Reken maar uit hoeveel minuten per boom.

Landschapswachter

Hoeveel “moeilijk beschikbare mensen” de vzw Constructief in zijn geheel aan duurzaam werk helpt is me niet bekend. Verslagen over de werking van de vzw bereiken de gemeenteraad niet. Ook het OCMW bijv. stuurt gesubsidieerde contractuelen uit om Constructief bij te staan. In 2005 dan 2 voor schrijnwerk, 3 voor de groendienst, 1 voor keukenhulp en – waarlijk – ook 1 landschapswachter.

Hoeveel deze zgn. jobcreatie kost aan de gemeenschap valt niet te berekenen. Van de vzw Constructief moet je dit soort informatie niet verwachten.
Een jeugdclubje dat enkele honderden euro aan stadsubsidies wenst in de wacht te slepen moet daarvoor heelwat papieren invullen, met rekeningen en activiteitenverslagen. Gemeentelijke vzw’s die minder subsidies ontvangen (bijv. JOC, De Warande) dan Constructief moeten zich met rekeningen, begrotingen, jaar- en beleidsplannen voor de gemeenteraad zelf verantwoorden.

We weten ook niet hoeveel Constructief krijgt van andere overheden, van mogelijke samenwerkingsverbanden. Is er ook nog geld mee gemoeid van ons “Fonds voor Sociaal Kapitaal”?

Misschien eens vragen aan raadslid Marc Lemaitre, want hij is in naam van de vzw PWA ook bestuurder van Constructief.

Risicoloos ondernemen

Andere bestuursleden zijn de – in de sociale sector – onvermijdelijke heren Rik Desmet en Piet Lareu.
Dat zijn ware risicoloze ondernemers uit de sociale economie.
De vertegenwoordigers van UNIZO en het ACV namen intussen ontslag uit het bestuur. Hebben zij de marktverstorende werking van vzw als Constructief dan ingezien?

NOG EEN NAWOORDJE VOOR KANDIDAAT-RAADSLEDEN
Probeer eens te achterhalen hoeveel gemeenschapsgeld Constructief tot op heden kon ontvangen.
Voor wat Stad betreft vermeldde het desbetreffende Collegebesluit vorig jaar niet eens een bedrag voor de verlenging van het contract met Kruid en Blad!
Eigenaardig is nog dat er ooit een offerte werd uitgeschreven voor manuele onkruidbestrijding in beplantingsmassieven. Constructief deed toen niet mee, en de sociale werkplaats WAAK won bij de inschrijving met een bedrag van 55.000 euro (zonder BTW). Vergelijk met het huidige bedrag.

Geheel onverstaanbaar is dat het College in april vorig jaar besliste om geen seizoensarbeiders meer in te zetten voor de “ecologische en doeltreffende aanpak van onkruid en bladafval”. De 50.000 euro die daarvoor was voorzien in de begroting (776/111-01) werd “overgeheveld”. Dat artikel is evenwel niet terug te vonden. En er is ook niet gezegd naar welke post het bedrag toen is overgeheveld.

En om het nog moeilijker te maken hierna nog wat Collegebesluiten.
Op 22 juni 2004 besliste het College om aan Kruid en Blad 65.000 euro te schenken voor de inzet van 5 arbeiders en 1 werfleider. Motief: stadspersonbeel kost meer.
Maar toen werd duidelijk overeengekomen dat er voor de werkzaamheden van het volgende jaar (2005) een aanbesteding zou worden uitgeschreven, conform de wet op de overheidsopdrachten (het principe van de mededinging).
Evenwel.
In 2005: geen aanbesteding! Constructief kreeg opnieuw de opdracht en werd hiervoor bedeeld met een onbekend bedrag.

Nog meer.
Het CBS van 22 juni 2004 besloot daarenboven aan Constructief een start- en kapitaalsinvestering te verlenen van 55.211 euro. Geput uit dat fameuse Fonds voor Sociaal Kapitaal. En daarbij werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat het ging om een experiment, beperkt in de tijd (6 maanden). En dat experiment moest in samenwerking met de Werkwinkel geëvalueerd worden.

Kandidaat-raadsleden!
Als u verkozen wordt kan dit een indrukwekkende maidenspeech worden.
Een “interpellatie” over de werking van Constructief met Kruid en Blad.
Vragen:
1. Totaal bedrag van de overheidsgelden sinds de oprichting van de vzw.
2. Bedient de snelploeg nog andere gemeenten in de regio? (Dit was zo voorzien).
3. Waar blijft de evaluatie?
4. Komt er in 2007 eindelijk een aanbesteding?
5. Hoeveel kost 1 (duurzame) jobcreatie aan gemeenschapsgeld?