Wordt het speelplein De Warande een orthopedagogisch instituut? (2)

In een vorig stuk zagen we dat het dossier over het speelplein te Heule-Watermolen vorige maand plotseling een geheel nieuwe wending heeft gekregen. De peripetie is dat “De Warande” in de toekomst een expertisecentrum wil worden voor “inclusief spelen”. Dit wil zeggen: met gehandicapten. Prof. orthopedagogoog Geert Van Hove (RUG) wil er o.m. een verblijfaccomodatie voor groepen en personen met een handicap oprichten.
Voorts wil hij de klemtoon leggen op “zintuigelijke ervaringen”. Als een “rode draad” in de speelpleinwerking. Dat is pas schrikken. Cognitieve ervaringen zijn dan uit den boze? Ach, wat voor goede herinneringen hebben wij niet aan de cognitief-sensuele ervaringen met de meisjes op de schommels, de glijbaan. Hoe zij met de benen omhoog konden vallen in die draaiende ton!

Dus niets tegen gehandicapten!
Maar deze gang van zaken was totaal niet voorzien.
Alhoewel. In de gemeenteraad van maart maakte schepen Lieven Lybeer toch al een vage allusie op een “goede samenwerking” met de WAAK. Maar hij merkte daarbij ook op dat er bij de opstelling van een nieuw masterplan (het zoveelste) van gedachten zou gewisseld worden met de gemeenteraad.
Dat is dus niet gebeurd. Het rapport van prof. Van Hove dat verwacht wordt in maart volgend jaar (over de huidige bestuursperiode heen!) bevat alreeds definitieve doelstellingen en “kernbegrippen”.

Desalniettemin zal het rapport Van Hove pas voluit consequenties krijgen in …juni 2010. U leest goed. Pas dan loopt de pachtovereenkomst af met landbouwer Cannaert.
En nu volgt een ingewikkeld verhaal.

Voor de realisatie van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zigeunerpark)
in de buurt van het speelplein heeft Stad onnoemlijk veel grond gekocht. Naburige percelen. Véél meer dan nodig. Dat komt zo.
Tussen het zigeunerpark, de WAAK en het speelplein had de familie van ere-notaris P.Sabbe nog tal van gronden in bezit. Bijna 52.000 m². De familie wou die zo gauw mogelijk kwijt want zag al in 2001 pertinent goed in dat “de economische waarde van die percelen met de realisatie van het zigeunerterrein zou aangetast” worden. Dat er misschien zelfs geen kandidaat-koper meer zou opdagen.
Vandaar dat de familie Sabbe eiste dat Stad niet enkel hun stukje grond zou kopen nodig voor zigeunerpark, maar ook al de rest van haar grondbezittingen. (Brief aan het College dd. 3 december 2001.) Men vroeg en kreeg daarvoor 173.525 euro. Zonder indexering.

Vandaar dat De Warande nu wel moet uitbreiden.
Willen of niet, want in tegenstelling tot wat schepen Lieven Lybeer blijft beweren was dit geen vraag vanwege het speelplein zelf. (Daar wordt overigens ook in geen enkel beleidsplan gewag van gemaakt. Men had liever gezien dat er investeringen in de bestaande infrastructuur zouden gebeuren.)
Bepaalde percelen nu van de aangekochte gronden-Sabbe worden nog voor vijf jaar (vanaf de akte van 20 juni 2005) verpacht aan landbouwer Cannaert.
In afwachting kan men weinig doen met een zoveelste masterplan.
Tenzij nodeloze kosten verrichten. Zoals de daken herstellen van de zgn. barakken (langgevelgebouw) op het speelplein. Over 4 jaar moeten dat gebouw dan weer gesloopt.

Over het wanbeleid rondom De Warande heeft OCMW-raadslid Ludo Halsberghe (VLD) in maart 2006 een doorwrocht en uitvoerig rapport voorgesteld aan de reguliere pers.
Het gaat al lang niet goed met De Warande.
In mijn jeugdjaren dreigden ouders van stoute kinderen met de waarschuwing dat ze tijdens de vakantie naar het speelplein zouden moeten trekken…

Maar we keren niet zover terug.
In 2000 deden er nog bijna 12.000 kinderen mee aan de speelpleinwerking. Vorig jaar: 5.156. Inzake nachtverblijven telde men er 15.432 in 2000. In 2005: 10.242.
Na 55 jaar maakt het speelplein nog altijd een afgepeigerde en verwaarloosde indruk.
Hoewel het College (Jan de Bethune) zegt van niet heeft men het speelplein verwaarloosd.

Er was een waar gebrek aan investeringen.
Voor de periode 2001-2006 is er in de stadsbegrotingen inzake “werken” slechts tweemaal letterlijk sprake van de Warande. In 2004 voorzag men voor de kapel 14.000 euro. In 2006 voor drie vzw’s (Warande, Van CLé-kinderboerderij, Groeninge) eerst 100.000 euro aan investeringen maar die zijn bij de eerste begrotingswijziging verlaagd naar 75.000 euro.
De jaarlijkse stadstoelagen bedroegen in de jaren 2001-2003 zowat 160.00 euro. Van dan af slechts ongeveer 75.000 euro.
Tussen haakjes: de bedragen in de stadsbegroting kloppen niet altijd (nooit) met wat de vzw De Warande zelf vermeldt in zijn begrotingen of rekeningen.
Bijvoorbeeld:
2006: toelage stadbegroting 75.732 euro/ vzw begroting 113.375 euro.
2005: 151.018 euro stadsbegroting/75.733 euro met een extraatje van 37.700 euro in de vzw-begroting.
(De door de vzw vermelde investeringen zijn trouwens volstrekt minimaal of nul.)

Dit soort cijfers zegt ook veel over het bestuur (management) van de vzw De Warande en het toezicht erop door schepen Lybeer.
Eerste groot alarmsignaal was in 2004 de audit door de vzw Vivés. Kostprijs 10.000 euro, maar de gemeenteraad heeft dit rapport (met visienota) nooit kunnen inkijken.
Het College besloot dat stadssecretaris Geert Hillaert zich een keer met de zaak moest bemoeien. Het dossier werd evenwel doorgeschoven naar Mia Maes van de Sportdienst.
Dit jaar is Paul De Marez van Burger en Welzijn het ambtelijk slachtoffer van de verantwoordelijke schepenen (Lybeer en de Bethune). En hij is het dus die op zijn beurt een reddingsplan zal laten opmaken door orthopedagoog Geert Van Hove.

Volgende maand september zou de beslissing moeten vallen of het speelplein opnieuw erkend wordt als behorend tot Categorie C, zodat men van Toerisme Vlaanderen opnieuw subsidies krijgt per gebruiker.

In afwachting van het nieuwe “masterplan” is er slechts één zaak nodig: één krachtige, professionele manager op het terrein met moreel gezag over de bevoegde schepenen.