Aantal kiezers nog niet gekend!

In de gazetten krijgt u regelmatig cijfers te lezen over het aantal kiezers in uw gemeente, en vooral ook over het aantal “vreemdelingen” die zogezegd zullen deelnemen aan de verkiezingen.
Als het goed gaat plukken de gazetten die cijfers van internet, met name van de website van het Rijksregister.

Vandaag verscheen de toestand van 1 augustus.
Voor Kortrijk ziet die er alsvolgt uit.

Totaal aantal ingeschreven kiezers: 57.108.
Daarvan zijn er 56.939 burgers met de Belgische nationaliteit.
Er zijn 93 EU-burgers ingeschreven. (De potentie is 993, dus 9,4 procent daarvan willen wel eens gaan stemmen. Het gemiddelde in de provincie is 14,2 procent.)
Nog altijd te Kortrijk telt men 76 ingeschreven kiezers van buiten de EU. (Potentie is 655, dus 11,6 procent heeft goede voornemens om te gaan kiezen. Het provinciaal gemiddelde is 11 procent.)

Denk nu vooral niet dat al die ingeschreven kiezers ook zullen mogen hun (actief) kiesrecht uitoefenen.
De officiële kiezerslijst ligt nog altijd niet vast.
Volgens de gemeentewet moet die lijst door het College wel opgesteld zijn op 1 augustus.
En dat College kan ingeschreven kiezers van de lijst weren.

Het College was van 19 juli tot 21 augustus met vakantie.
Op de valreep (18 juli) heeft het College reeds 7 niet-Belgische aanvragers (allen van buiten de EU) geweigerd om in te schrijven op de kiezerslijst. Reden: zij hadden bij de indiening van hun aanvraag geen hoofdverblijfplaats in België gedurende vijf jaar.

Anderzijds werden er in juli door het College met name 86 aanvragers uit EU én niet EU-landen geschikt bevonden om zich naar het kieshokje te begeven.
Uit de EU komen er 36 aangenomen kiezers, waarvan 17 uit Frankrijk en 7 uit Nederland.

U interesseert zich natuurlijk het meest voor de mogelijke kiezers uit niet EU-landen, meer speciaal voor onze moslim-broeders.
Voorlopig ziet de toestand er hieromtrent zo uit:
Marokko: 9. Turkije: 4. Algerije: 1. Somalië: 4. Afganistan: 1.
(Er zijn in juli nogal veel zwartjes toegelaten op de kiezerslijst: 17.)

Het College heeft nog wat werk voor de boeg.
Volgens het Rijksregister zijn er 93 EU-burgers ingeschreven er we hebben er nog pas 36 beoordeeld over de vraag of ze aan de bevoegdheidsvoorwaarden voldoen.
Voor niet-EU burgers zijn er 57 gevallen bekeken (7 verworpen) op 76 ingeschrevenen.

Formeel gezien moest alles al in kannen en kruiken zijn op 1 augustus.
Maar er is een arrest van het Arbitragehof geweest (30 januari 2002) dat zegt dat die datum niet al te letterlijk hoeft begrepen te worden.
Het College moet bij het opstellen van de kiezerslijst wel rekening houden met de elementen die op 1 augustus voorhanden zijn, maar de daadwerkelijke materiële opstelling van de lijst kan “binnen een korte termijn” na 1 augustus ook nog gebeuren.

Ja, wat is een “korte termijn”?
Straks wordt het september, en van het College nog altijd geen nader vervolgnieuws inzake beoordelingen van de overige inschrijvers bekend.
(En geweigerde inschrijvers kunnen nog in beroep gaan!)

LAATSTE BERICHTEN
Pas vandaag in de late avond vernomen.
Het CBS heeft op 22 augustus nog 46 inschrijvers behandeld en erkend. Zowel uit de EU als niet. 5 geweigerd (allen niet-EU). En er is waarlijk al een beslissing die wordt herroepen. Hij mag niet meer mee doen.

P.S.
In de kommentaren over het feit dat zo weinig “vreemdelingen” wensen deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen wordt nooit gezegd dat kandidaat-kiezers bij hun aanvraag tot inschrijving een verklaring moeten afleggen waarin zij zich ertoe verbinden 1) de grondwet, 2) de wetten van het Belgische volk, 3) het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens na te leven. Waarlijk goede ortodoxe diep-gelovige moslims kunnen zo’n verklaring onmogelijk ondertekenen. Net zoals een ware christenmens als koning Boudewijn de abortuswet niet kon ondertekenen