Parkeren met Guy Leleu

Dezer dagen kreeg u een chic kaartje in de bus met een overzicht van de parkeerfaciliteiten in de stad. Jammer genoeg vergezeld van de paspoortfoto van onze schepen van mobiliteit (Guy Leleu) en een puur propagandistisch verkiezingspraatje van zijnentwege. Zoiets doet men niet, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. Indien de CD&V in de oppositie zat zou die op de volgende gemeenteraad (11 september)moord en brand schreeuwen.

Beetje christendemocratischdeontologisch RESPECT voor de kiezer in deze nieuwe eeuw! Het volk is niet dom hoor. Maar goed. De reclame van de schepen biedt een gelegenheid om wat te zeggen over het stedelijk parkeerbedrijf “Parko”.

Dat intrigrerende zinnetje van Guy Leleu brengt me overigens al helemaal in de war: “De wereld gaat vooruit, de handel in onze stad gaat vooruit. In feite gaat of vliegt alles vooruit. Maar parkeren is vooruit gaan in “stilstaan”.

(Vandaag – voor mij nu woensdag – stond er rond 2 uur minstens een half uur lang een grote brandweerwagen geblokkeerd aan de toegang tot de Korte Steenstraat, kant Grote Markt. Die paaltjes waren met geen middel naar beneden te krijgen. Politie kon ook niet helpen. En maar hopeloos bellen, die spuitgasten. Stel u voor dat er een echte brand was uitgebroken in de binnenstad! Het Rampenplan dient aangevuld. Nieuw hoofdstuk: PAALTJES ONDERWEG. HOE MEE OM TE GAAN?)

Evolutie parkeerplaatsen en automaten

Eind vorig jaar werden er door Parko 2.900 betalende parkeerplaatsen beheerd. Er zijn twee grote sprongen voorwaarts gebeurd: in 1988 (1.500) en in 1995 ongeveer bereikte men de kaap van 2.000. In maart van dit jaar waren er alreeds 3.020 betalende parkeerplaatsen.

Vorig jaar werden er alweer 35 parkeerautomaten aangekocht. Maar er werden ook 35 toestellen niet meer teruggeplaatst, vanwege vandalisme. Totaal 239. Hier springt de curve van aankopen omhoog vanaf 1999-2000. In het eerste jaar van deze bestuurperiode (2001) telde men er 199.

Nog in 2005 werden in totaal niet minder dan 1.200 parkeerplaatsen gereguleerd door een blauwe zoneregeling.

Wat brengt dat allemaal op?

In totaal: 2,78 miljoen euro. In dit bedrag steken ook de inkomsten van bewonerskaarten, het piafsysteem en de zgn. naheffingen of boeten (858.477 euro). Tien jaar geleden ging het nog om 1,45 miljoen. En in 2001: 1,54 miljoen.

Parkeergarage Veemarkt

De tendens van het gemiddeld aantal inritten op weekdagen stijgt niet echt denderend. Ups en downs. Vorig jaar 765. In 2002 was het ooit meer.

Over het jaar 2005 werd er een totaal aan ontvangsten geïnd van 256.307 euro. In 2002: 104.251 euro. Maar er zijn natuurlijk ook uitgaven: 1,5 miljoen (inclusief afschrijvingen en intresten).

Het exploitatieresultaat is dus zwaar negatief. Een overzicht van die resultaten over de jaren heen staat niet in het jaarverslag van Parko.

Parkeergarage Schouwburg

Deze parking werd aangekocht in oktober vorig jaar. Een investering van 4,5 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door Parko en de andere helft door Stad.

Parko zelf kan natuurlijk geen overzicht geven van de bezettingsgraad in 2005. Maar die wordt succesvol genoemd op grond van het ene feit dat er in december 2005 (de eerste maand onder beheer van Parko) 24.000 inritten werden geteld, en in december 2004 (parking Ladeuze) 15.000.

Voor december 2005 bedroegen de totale ontvangsten 5.880 euro.

Een rentabiliteitsstudie zou uitwijzen dat het exploitatieresultaat positief zal zijn. De opbrengsten op jaarbasis worden geraamd op ca. 559.000 euro en de kosten op ca. 232.OOO euro. Ook na aftrek van de afschrijvingen (ca. 50.000 euro) en intresten (lening van 2,3 miljoen à 3,45 %) zou het resultaat over de jaren heen positief blijven.

P+R-parking Kinepolis

De bezettingsgraad van de Park&Ride blijft heel minimaal. (Het jaarverslag van Parko geeft een onleesbaar grafiekje maar geen cijfers.)

Eigen schuld, dikke bult. Stad lokt met de ondergrondse parkings (straks nog die van het Winkelcomplex Sint-Janspoort en het station) juist wagens naar het centrum.

Tussen Stad, Kinepolis en Xpo is er een samenwerkingsovereenkomst. Totale opbrengsten in 2005: 76.791 euro. Uitgaven: 125.804 euro. Kinepolis kreeg bijna 20.000 euro doorgestort.

Parking Expo

Parking Expo zal in totaal 8 parkeergarages omvatten. Kostprijs van de heraanleg is geraamd op 1 miljoen. Verdeelsleutel: Parko voor 50 %, Kinepolis en Kortrijk Xpo elk voor 25%.

Resultatenrekening Parko

In 2005 een bedrijfswinst van 263.571 euro. (In 2004: 681.937 euro.) Maar er is een overgedragen verlies van het vorige boekjaar: 689.013 euro. Er wordt dus 425.442 euro onttrokken aan het eigen vermogen.

STADSBEGROTING EN PARKO

In 2005 vermeldt de stadsrekening 2,7 miljoen euro aan ontvangsten inzake belastingen op parkeren.

Voor dit jaar begroot Stad de belastingen op parkeren op 2,6 miljoen. ‘t Zal meer zijn. Er zijn nu 3.020 betalende prkeerplaatsen. 120 méér dan vorig jaar.

P.S.
Zie vooral nog in het archief “mobiliteit” stukken van 10 november en 13 oktober 2005.