Het Spirit-programma van www.bartcaron.be

Een ongezien (lang), gedegen werkstuk, dat als titel draagt “Naar een duurzaam stadsbeleid”.

Eerst komen er “tien toetstenen voor dat duurzaam beleid” (7 pag.) aan bod. Daarin poneert de partij dat wat op stapel staat verder moet afgewerkt. En dat er een kloof is tussen wat het beleid doet en wat de mensen willen. Dat de indruk ontstaat dat in Kortrijk alles vooraf wordt bedisseld in achterkamertjes en salons. En de ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk zijn nefast voor de binnenstad. Gewestwegen binnen de R8 moeten overgedragen aan de stad. De website van stad moet beter en meer informatie aanbieden. Sociale fraude moet aangepakt. Buda mag geen bejaardeneiland worden.

Dan krijgen we een hoofdstuk “communicatie” (ook 7 pag.).
Spirit vraagt een doorlichting van het communicatiebeleid. Communicatie mag geen propaganda worden waarbij schepenen om beurt eens mogen scoren. De Stadskrant moet ook kritische kanttekeningen kunnen bevatten. En verslagen van de gemeenteraad. (Bemerking kortrijkwatcher: SP.A-schepen De Coene – nu in kartel met Spirit – heeft dit niet kunnen verwezenlijken.) Opwaardering van dorps-, wijk- en buurtkranten. Meer zelfklevers met de boodschap “geen reclame” op onze bussen. Adviesraden krijgen een eigen website. Oprichting van een “vrijetijdswinkel”. Cultuurbeleid (Buda) mag niet dienstig zijn aan citymarketing.

Het hoofdstuk “interculturaliteit” telt 8 bladzijden.
Hooggestemde zinnen kan men hier lezen over het “wij-zij denken”. Spirit vindt dat we van een multicultureel naar een intercultureel Kortrijk moeten gaan. En ons integratiebeleid bereikt slechts een elite van allochtonen.
Het stadspersoneel (ook politie, Parko) moet een weerspiegeling zijn van de diversiteit bij de bevolking. Het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) moet naar Kortrijk verhuizen.
(Bemerking kortrijkwatcher: het zgn. Huis van de Streek komt maar niet van de grond, geen mens spreekt er nog over.) En Spirit pleit NIET voor een onmiddellijk inclusief beleid! Zelforganisaties moeten zelfs versterkt.
(Goed onthouden.) Concreet wil Spirit nog een grootse tentoonstelling opzetten over migratie door de eeuwen heen. De spreiding van allochtonen over de scholen heen kan beter. Er moeten twee verschillende schepenen komen voor integratie en ontwikkelingssamenwerking. Meer personeel op de integratiedienst.

Het hoofdstuk “milieu” krijgt dank zij raadslid Piet Missiaen (vroeger bij Groen) niet minder dan 16 bladzijden toebedeeld. Met niet minder dan 31 (soms heel concrete, en ook technische) voorstellen.
Alweer onmogelijk samen te vatten.
Enkele markante punten.

Milieu-educatie is nodig. (Elders wordt dan wel gezegd dat bewoners als geen ander expert zijn van hun eigen leefomgeving.). Kyoto-plan uitvoeren a.u.b! (Bijv. daling van het energieverbruik met 1 procent per jaar.) Realisatie van windmolens, zonder vertraging. Een rijhuis in eigendom van de stad omturnen tot een model “eco-huis”. Gratis energie-audits (met energie-equivalenten wel te verstaan) voor alle woningen. Waterboekhoudingssysteem. Domotica.
En ‘s nachts mag het opnieuw donker zijn ! Bewegingsmelders. Geen financiële participatie van stad in energieleveranciers. Hybride wagens. Ontsluiting van “verborgen tuinen”. (Bijvoorbeeld: het park van Le Cercle Saint-Georges.). (Zullen die fransonen daar blij mee zijn? Wikings vergeten?).
Groenschermen. Veel meer volkstuintjes. Geen groene eilanden. Opmaak van een geluidskaart.
Voorts is er is in dit hoofdstuk “milieu” ook een pleidooi voor een diervriendelijk beleid. Geen pony’s meer op de foor. Geen vuurwerk in de onmiddellijke nabijheid van dieren.

Niet zonder reden voegt Spirit eraan toe dat het hier wel degelijk gaat om een maximumprogramma.

We komen aan het hoofstuk handelend over “jeugd” . 10 bladzijden. 24 voorstellen.
Inleidend worden we verwittigd dat dit een voorlopige visie is, een poging om een en ander te formuleren.
Bij elke beslissing dient men te denken aan kinderen en jongeren. (Dit is de “jeugdparagraaf”.) Meer “psychische ruimte” voor jongeren.
(Wees nu een keer wat toleranter voor
janhagel wil men zeggen.)
. Oprichting van een “feestloket”. Eerlijke verdeling van subsidies. Permanente vorming van jeugdwerkers. Een jaarlijks jeugdcultuurevenement. Platformen voor jonge kunstenaars. Kritische doorlichting van de Jeugddienst. (Dat is zeker nodig.) Aanmoediging zelforganisaties van jonge allochtonen. Holebi-werking. Een non-discriminatiecharter met de horeca uitwerken om discriminatie van jongeren te bannen. Stad betaalt auteursrechten. Meer plaats om te fuiven (aankoop verplaatsbare fuifvloer). De jeugdherberg moet naar het centrum komen.

Hoofdstuk “mobiliteit” telt 4 pagina’s.
Een fiets-chip invoeren om diefstal te vermijden. Veldwegen, jaagpaden en kerkwegels in ere herstellen. Uitbreiding voetgangerszone in centrum. Meer woonerven. Afschaffen van de parkeerplaatsen op de Grote Markt. Afschaffing van het vliegveld van Wevelgem. (Kartelpartij SP.A wil dit niet.) Tramverbinding met Hoog-Kortrijk.

Slechts 3 bladzijden over“ontwikkelingssamenwerking” .
De klassiekers hier zijn: ethisch beleggen, fair trade, meer geld.
Maar nu ook: kinderboeken naar het Zuiden, interscholenfeesten. (De klucht rond Wuxie en Cebu?)

En nu de “senioren”. 6 blz. en 20 voorstellen.
Naar analogie van de “jeugdparagraaf” ook een “seniorenparagraaf” bij beleidsvoorstellen. Aanstelling van seniorenconsulent en/of seniorendienst. Mobiliteit van senioren bevorderen. Begeleid wonen. 60-plussers moeten kunnen blijven werken bij Stad. Crèches en RVT’s aan elkaar koppelen. Afschaffing onderhoudsplicht in rusthuizen.

“Sociaal beleid” 7 blz.
We noteren enkel wat markant is voor Kortrijk.
Stad én OCMW samen maken een sociaal beleidsplan. De OCMW-voorzitter wordt schepen voor sociale zaken. Eén sociaal huis. (Men is daar al jaren mee bezig?) Armoederapport opstellen. Intergenerationele projecten. Aandacht voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen.
(N.B. Spirit is geen voorstander van het nieuwe groot ziekenhuis. Net als de SP.A, vroeger.)

“Sport”. 6 blz.
De tekst van dit hoofstuk kan zo’n beetje op alle steden worden toegepast. Het is niet onzinnig wat verteld wordt, maar te abstract. Welke partij durft het aan om kritiek te leveren op de fenomenale hoge stadsgelden die nu al jaren naar KVK gaan?

“Tewerkstelling”. 7 blz.
Ook hier weer veel algemeenheden. Open deuren worden ingestampt.
Puur Kortrijks is: de rubriek “werken” op de Kortrijkse website moet beter uitgewerkt. En alle vacatures bij Stad moeten gepubliceerd.

ZO.
Nu moet u niet meer alles lezen.
Alhoewel ik de indruk heb dat er hier een hoofdstuk ontbreekt.
Nog eens nakijken.

JA, NATUURLIJK : CULTUUR. OOK WEER EEN HELE BOTERHAM.
STRAFFE UITLATINGEN VAN BART CARON WAAROVER DE BURGEMEESTER HELEMAAL NIET TEVREDEN IS.
WORDT DUS WEER VERVOLGD.