De mémoires van Emmanuel de Bethune (3): zijn stadsfinanciën

(Dit stuk is op 1 november wat aangevuld.)

Een lacune in het boek waar we niet echt van opkijken is dat Manu geen woord wijdt aan “sociale economie”, iets waar tijdens deze legislatuur veel aandacht én geld is naartoe gegaan. Ik geloof zelfs dat de term niet eens voorkomt in zijn verhaal.
Over het OCMW heeft Manu het ook nauwelijks. Wel weer een kleine sneer (naar Frans Destoop?): in de periode 1991-2004 stegen de stadstoelagen met 298,22 procent. Nou jij. Voor één keer dat Manu een procent laat berekenen.

Een lacune die niet uit te leggen valt (of toch?) is dat hij het ook nergens heeft over ontwikkelingssamenwerking en de mogelijke taken voor een stad in deze. Manu is zes jaar in Congo geweest, en heeft op zijn tocht naar ginder met Greta tropenlanden gezien! Kwam in contact met (opkomende) Congolese politici. Met Dag Hammerskjöld, over wiens dood hij een puur vliegtechnische uitleg geeft.
Manu heeft in zijn jeugdjaren ook wel wat afgereisd. Het zou kunnen dat hij ontwikkelingshulp of samenwerking totaal niet beschouwt als een kerntaak voor een gemeente. Op bepaalde gebieden is Manu nogal nuchter hoor.

Maar dan.
Dit is nu een keer absoluut niet uit te leggen.

Manu wijdt in hoofdstuk X welgeteld drie bladzijden aan de stadsfinanciën, met een uiterst flauw grafiekje erbij.
Hoofdstuk X begint zo: “In een werk zoals dit is een lange en wetenschappelijke uiteenzetting over stadsfinanciën niet op zijn plaats.”
Dit valt in genendele uit te leggen als men weet dat Manu ooit een thesis heeft gewijd aan gemeentefinanciën en onder minister Gilson een nieuwe regeling voor het gemeentefonds heeft op touw gezet. Kon toen ook helpen om vier grote steden in België financieel te saneren. Onder premier Vanden Boeynants moest hij uitgaven van bepaalde staatsdiensten in de gaten houden. (Dat is hem niet in dank afgenomen, daar in Brussel. Is Manu moeten vluchten?)

In een tweede druk van de mémoires kan hoofdstuk X totaal herwerkt en aangevuld.
Laat ons hem daarbij wat helpen.

Maar eerst nog even iets heel revelerend uit de mémoires.
Manu erkent zonder blikken of blozen dat hij als burgemeester van Marke de gemeentekas aldaar heeft leeggeplunderd. Met opzet. En dit in het kader van de nakende fusie met Groot-Kortrijk. Hij wou absoluut met een lege beurs (zelfs schulden) naar Kortrijk trekken, liever dan met een overschot de Kortrijkse stadskas te spijzen!
Ongelooflijk. Dat is heel cool.
—-
Ik zei toch al dat u het boek moet lezen! (Over die fusie van Groot-Kortrijk vertelt Manu alweer enkele rauwe waarheden, maar niet alles: Bekaert (Zwevegem) wou in genendele tot Groot-Kortrijk behoren, tenzij men kon garanderen dat Groot-Kortrijk niet ten eeuwigen dage onder een ACW-bestuur zou gebukt gaan.
Zo is dat! Wou mijnheer Antoine misschien zelf burgemeester worden? Manu moet een keer zijn echte mémoires schrijven.
—-

FISCALE INHAALBEWEGING

Manu werd in 1995 voor de tweede keer burgemeester van Groot-Kortrijk, en nu wel voor een volledige legislatuur.
Ik kon nog net de hand leggen op zijn eerste begrotingspeech voor het jaar 1995. Onvoorstelbaar hooggestemd. Alsof hij een speech houdt voor de Verenigde Naties. Niet samen te vatten. (Die begroting werd trouwens pas in maart 1995 voorgelegd! En het eerste beleidsplan kwam er pas in 1996.)

Maar wat vergat hij daarin toen (en nu) te zeggen?
Dat de belastingontvangsten in een klap met miljoenen – BEF toen nog – zouden stijgen. De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) stegen met 7 miljoen BEF. Die van de opcentiemen op onroerende voorheffing (OV) met 66 miljoen BEF.
Wat was er gebeurd?
Tariefverhoging. Aanslagvoet APB van 6 naar 6,5 procent. Die van OV van 1.400 naar 1.550 opcentiemen.
Kortom een globale belastingverhoging van niet minder dan 200 miljoen BEF.
Want er werd bijv. ook nog een nieuwe belasting ingevoerd: op huisvuil. Opbrengst: plus 64 miljoen, BEF.
De toenmalige schepen van Financiën (Hilde) sprak van “een fiscale inhaalbeweging”.
Kortom: in 1995 betaalden we per kop (baby’s inbegrepen) 17.748 franken aan belastingen, en bij het verscheiden van de burgemeester in 2000 elk 21.590 Belgische frank.

Manu rept er niet over.
Integendeel. Ergens verklapt hij dat er dankbaar kon gebruik gemaakt van een “spaarpotje” , nagelaten door de vorige legislatuur. Terwijl hij nog ergens anders laat weten dat Kortrijk (zonder zijn naam te noemen: het gaat om burgemeester Tone) al die vorige jaren veel te weinig had gerealiseerd inzake investeringen. En ‘t is nog waar ook. Maar waarom? Antoon Sansen beheerde Stad als een gezin. Er moest gespaard worden, vooral met het vooruitzicht van de heraanleg van de Grote Markt.

In 1995 steeg de schuldenlast ten andere ook met 7 procent tegenover het vorige jaar.
Onder het Manu-bewind is die last ook wel eens gestagneerd of gedaald (1997). Door een gunstige rente, maar vooral door aflossingen die werden mogelijk gemaakt door de beursgang van Dexia.
Die zgn. Dexia-operatie bracht ons meer dan 300 miljoen op, in BEF.
Pfv. Manu legt dat allemaal niet uit, in zijn hoofstuk X.
Het is toch wel een veelzeggende titel: hoofdstuk X.

Intussen stegen de schulduitgaven tijdens de legislatuur van Manu van ca. 600 miljoen naar ca. 645 miljoen (BEF). Een advies van de begrotingscommissie wou dat er absoluut minder zou geleend worden.
Eigenlijk lag het bestuur in coma tot aan het fameuze dagenlange conclaaf op de Kemmelberg van maart 1997. Manu wijdt er slechts vier regeltjes aan. Daar zijn de grote plannen op tafel gelegd inzake stadskernvernieuwing.
Vandaar de fors stijgende nieuwe investeringen. In 1995 ging het nog om 36 miljoen frank. In 1997 plots 563 miljoen. En in het verkiezingsjaar van 2000 werd een recordhoogte bereikt: 976 miljoen.

Het moet gezegd: Manu heeft wat uitgericht in het centrum.
Heraanleg van de Grote Markt. Leiestraat. Manu wou eigenlijk geheel de noord-zuidas vernieuwen, maar verder dan de nieuwe tunnel van de Doorniksewijk is men niet geraakt.
Andere gerealiseerde projecten: de begraafplaats op Hoog-Kortrijk, de dorpspleinen van Bissegem en Bellegem, de aankoop van het KBC-gebouw.
Over die aankoop van het bankgebouw in de Leiestraat (voor het nieuwe stadhuis, dat oorspronkelijk ergens aan de Houtmarkt voorzien was) vertelt Manu te weinig. Hij beweerde toen dat het gebouw praktisch instapklaar was en de inrichting ervan heel weinig geld zou kosten. Het leek erop alsof stadsdiensten dat zelf met eigen werkmensen zouden kunnen regelen.

De ondergrondse parking en bovenaanleg van de Veemarkt.
Manu was eigenlijk niet echt voorstander van die ondergrondse parking. Raadslid De Coene toen overigens ook niet.
Nu vertelt Manu dat hij last had van “negatieve ervaringen” met de parking onder het Schouwwburgplein, maar ik herinner me nog zeer goed dat hij op een bewonersvergadering in de Zonnewijzer zei dat die parking onder de Veemarkt er nooit zou komen wegens “technisch onuitvoerbaar”.

Ook nog de laatste begrotingspeech van de burgemeester gevonden. Die voor 2000. Er komt geen enkel cijfer in voor.
Alweer een toespraak die men eerder zou verwachten in de grote zaal van de Verenigde Naties.
Hij heeft het over de communicatiemaatschappij, vrije tijd en recreatie, de kenniseconomie en het mobiliteitsvraagstuk.
Het moest ook gedaan zijn met een mentaliteit van kneuterigheid. En hierbij volgde een lofzang op…Flanders Language Valley in Ieper.

Een volgende keer proberen we nog om de politieke ideologie van baron de Bethune te ontraadselen. En dan houden we ermee op. Anders leest u het boek zelf niet meer, en dat zou jammer zijn.

Even tussendoor

Raadslid Filip Santy (ACW-vleugel) zou in 2010 schepen worden in opvolging van Marie-Claire Vandenbulcke (VLD).
Maar er moet minstens één vrouw zetelen in het College van Burgemeester en Schepenen.
Betekent dit dat Hilde Demedts haar kroon bewaart?

Mémoires van Emmanuel de Bethune (2): geen seks!

Nogal wat verrassende zaken staan er in dat boek.

Maar verwacht bij de lectuur ervan zeker geen seks, of zelfs geen vleugje erotiek.
Ook niet in die korte maar hilarische passage waarin de auteur vertelt hoe hij tijdens zijn studietijd in Leuven in contact is gekomen met zijn toekomstige eega, Greta van Cauwelaert, dochter van Karel van Cauwelaert (Schildwacht van “Het Volk”, toendertijd een heel machtig figuur binnen de christen-democratie).

We vertellen niet alles, u moet namelijk het boek lezen.
Maar het is aannemelijk om zich voor te stellen dat Manu al onmiddellijk ingenomen was met Greta. Zij had de filosoof Alain gelezen! In het Frans nog wel.
Kent u die “propos” van Alain?
Over geluk en zo. Educatie. Politiek. Het zijn een soort pertinente softe aforismen die het altijd goed deden bij niet-ideologische geharde hamiltonachtige jonge moderne goedwilligen die van elke ideologie gespeend zijn.
De toenmalige bakvissen.

Je kunt met die “propos” wel vele kanten mee uit, want ze slaan je tilt.
Bij de sporadische lectuur van Alain voel(de) je daar als opgroeiende jongen en zeker als meiske goed bij, als beginnend puberaal denkend wezen. Filosofentijd.
Citaten van Alain konden zo maar in uw poëzieboek, als introductie voor een date.

Anderzijds zei Alain ook flagrante dingen die niet pasten in het overtuigingsysteem, maar door de wijze waarop hij dat zo coulant formuleerde was je als modern gelovige weer gezien.

Letterlijke citaten uit de eerste conversatie van Manu en Greet worden niet weergegeven in de mémoires.
Maar wie zou er als jongeman van 26, en aan het eind gekomen van zijn studies, niet geïntrigeerd worden als zo’n meisje je op een avond in uw elitair studentenhuis een “propos” toefluistert in de aard van: “Aimez, c’est trouver sa richesse hors de soi”. Terwijl je intussen zelf een kasteel in Marke bewoont!
Manu kennende zou het mij niet verbazen dat hij ook un bon mot van Alain uit de kast heeft gehaald : “J’ai souvent envie de demander aux femmes par quoi elles remplacent l’intelligence”. En zij dan weer als repliek: “Je plains ceux qui ont l’air intelligent”.
Zo ongeveer moet het gegaan zijn.

Manu schrijft heel onderkoeld.
Geeft nauwelijks en nergens blijk van enige emotie, tenzij men hier en daar een vleugje (milde?) ironie als een emotie mag beschouwen. Onze ereburgemeester bezit wel gevoel voor het komische. Situationele humor.
Nogmaals: koop het boek.
WOII is bij de familie goed doorstaan. Lees maar.
De repressie, de Koningskwestie, de Schoolstrijd. Het oproer rond de Eenheidswet. Manu was er als het ware niet bij. 1968? Maagdelijk schoon is zijn relaas hieromtrent.

Terug naar de politiek.
Al op de eerste pagina van de inleiding staat er iets verbazingwekkend.
Manu vindt het ook vanzelfsprekend dat men zich kan afvragen waarom hij zijn politieke ambities uitsluitend heeft toegespitst op de Kortrijkse regio, en in den beginne nog wel op een dorp als Marke. DEN ELEKTRIEK OOK.
Daarop antwoordt hij dat dit een bewuste keuze was. “Wie op twee hazen jaagt, vangt er geen enkele.”
Dit antwoord is niet bevredigend, tenzij bedoeld als een steek onder het water ten aanzien van onze huidige burgemeester.
Die bewuste keuze voor die éne lokale haas dan wordt niet expliciet toegelicht.

En hij had me dunkt in 1963, na zijn terugkeer uit Congo, wel degelijk uitzicht op een nationale of zelfs internationale (diplomatie?) carrière. Alleen al door het feit dat hij toen al een indrukwekkende serie invloedrijke kennissen had. Tot en met André Molitor, kabinetschef van de koning. Ook omwille van het feit dat hij heeft kunnen werken in de kabinetten van minister Arthur Gilson en premier Vanden Boeynants. Dat zijn toch gedroomde springplanken?

Wat heeft er Manu weerhouden om in Brussel te blijven?
Daar krijgen we niet echt een antwoord op. Had hij geografisch bekeken al genoeg gezien van de wereld? Een mentale afkeer gekregen van het Brusselse politieke wereldje?
Of wou hij aan de hand van de “Propos sur le bonheur” van Alain simpelweg gelukkig worden als kasteelheer van zijn geboortedorp? Heeft Greta hierin een rol gespeeld? Eens vragen aan zoon Jean?
Wel is het zo dat Manu het burgemeesterschap het meest boeiende vindt van alle mandaten. In Marke toch niet zeker? A.U.B!
Als je daarenboven nog prof bent geweest aan de eerste universiteit van Congo?
Er moet hier iets fundamenteels paternalistisch en neo-feodalistisch achter steken, waar alleen nog een zekere adel voeling voor heeft. Iets van gesublimeerde liefdadigheid.

De overkomst vanuit Congo via Brussel naar Marke is reismatig-intellectueel toch niet zo soepel verlopen.
In 1963 werd Manu in onze deelgemeente Marke gemeenteraadslid.
Maar tijdens de eerste jaren van zijn mandaat (1964-1970) verbleef hij gedurende de week in Brussel. Die Louisa-laan? En in zijn mémoires staat de ene keer (pag. 31) te lezen dat hij in 1967 naar zijn geboortedorp terugkeerde en de andere keer dat het gebeurde in 1969 (pag. 37).
Eén zin uit het boek willen we wel onthouden, zonder die helemaal te verstaan: “Eind 1969 was ik van oordeel dat mijn zonden in Brussel uitgeboet waren”.

Qua bestuurspolitiek is merkwaardig wat Manu ervaart als noodzakelijke voorwaarden om burgemeester (van een dorp) te worden.
Op pag. 37 staat dat hij eind van de 60’er jaren meende voldoende kennis te bezitten om in Marke nog wel een gooi te doen naar de burgemeestersjerp. En hij somt op: studies administratieve en politieke wetenschappen, proefschrift over gemeentefinanciën, prof administratief recht, opdrachten voor verscheidene ministers.
Luister goed, burgemeesters (en schepenen) nu in Vlaanderen: “dit alles sterkte mij in het idee dat ik er klaar voor was”. Om bijna bachten de kupe burgemeester te worden
Bent u er ook klaar voor? Je moet wel geen baron zijn hoor. Dat staat er niet bij. Die thomistische wijsbegeerte?

Plots denk ik dat Manu binnen zijn partij de klaarstaande stomende trein naar ’68 bewust heeft gemist. Verkeerde vrienden gehad? Beetje te elitair-geïsoleerd opgevoed?
Kunt u zich voorstellen dat de koningskwestie hem ook als jonker nauwelijks heeft beroerd? Manu was studax.
MANU HIELD NIET VAN EEN STANDENPARTIJ? TENZIJ DE ZIJNE.
Dat is dan de strijd geweest met zijn rivalen.
Zijn rivalen waren tegelijk het ACW (niet zozeer de kleine man), de andere clans binnen de Middenstand, bepaalde families, andere grootgrondbezitters, de clericalen en vooral al die gasten die nog nooit de wereld hadden gezien. De parvenu’s. Denk ik. Manu hield absoluut niet van mediocriteit.

(Wordt vervolgd, maar op een andere pagina.)

Mémoires van Emmanuel de Bethune (1)

Zopas gekocht.
Titel: “Gedachten en herinneringen, Kortrijk van 1964 tot 2000” (Uitg.Groeninghe).
Voor de jongere lezer: Manu is ereburgemeester van Stad. Ook baron, maar dat is niet erg. Hijzelf laat zich daar ook niet door imponeren. ‘t Is een toffe gast. Zeer wijs.
Manu is naar Kongo geweest, dat was Phare South met de stoomboot. Prof aan de universiteit Lovanium (in wat nu Kinshasa is).
Toen al brain drain vanuit Kortrijk. Hilarisch is hoe weinig studenten hij voor zijn vak (administratief recht) voor zich had. Het eerste jaar twee.

Zoon Jean is schepen alhier en voorzitter van de provincieraad. Dochter Sabine is senatrice.
Senior is burgemeester van Marke geweest. Burgemeester van Groot-Kortrijk van 1987 tot 1989 en van 1995 tot 2000.

Benieuwd wat hij te vertellen heeft en niet vertelt.
Bij een eerste geblader valt wel op dat elke bibliografie ontbreekt. Er is wel een uitgebreid personenregister.
Welgeteld twee bladzijden en drie regels (op 294 pagina’s) zijn gewijd aan stadsfinanciën!
Het was nooit zijn sterkste zijde. En toch hij heeft er lang geleden nog een soort thesis aan gewijd. Raar.
Manu is een cultuurmens.
Hij deed ook “niets voor de eer, niets voor het geld”. Zijn leuze was: “Nec auro, nec armis”.

Later een keer een lectuurverslag.

Kosten politiezone VLAS: het politiegebouw (5)

De geraamde kostprijs van het bouwprogramma van het nieuwe politiegebouw ziet er zo uit:

* Administratief complex (11.361 m²): 12.724.320 euro.
* Logistiek complex (3.934 m²): 3.245.550.
* Buitenparking (4.775 m²): 382.000.
* Buitenaanleg: 80.000.
* Ereloon (maximaal!): 1.971.824 (dat is 12 procent)
* Een kunstwerk: 164.319 (1 procent)
* Werftoezicht, verzekering: 246.478 (1,5 procent)

Totaal: 19 miljoen euro, EXCLUSIEF BTW. (In de aanbesteding heeft men het over 20 miljoen.)
Vandaar onze uitlating dat er niet te vroeg mag gejuicht worden over die positieve rekeningen. De gemeentelijke toelagen aan VLAS zullen heus niet verminderen.

Wat is immers het aandeel in die bouwkosten voor onze politiezone?
Er is voorlopig althans een verdeelsleutel voorzien met de federale politie.
Voor het administratief complex betaalt VLAS 63,43 procent. Dit maakt 8.071.036 euro.
Voor het logistiek complex gaat het om 93,50 procent: 3.034.589 euro.
De parking kost ons 71,20 procent: 271.984 euro.

Totaal voor VLAS: 11.377.609 euro, – nogmaals: zonder BTW.

—–
(Wordt vervolgd. Er is even een huisbezoek van een inspecteur-wijkagent. Hij komt vriendelijk goeie dag zeggen. Waarom nu? Heb hem van mijn leven nog niet gezien. (…) Oef. Hij is weg. Kon niet antwoorden op mijn vragen. Zijn ogen niet afhouden van mijn PC. Schrok ook toen hij hoorde dat het nieuwe gebouw voorzien is voor 420 personeelsleden)
—–

Met BTW zal het gebouw dus algauw 25 miljoen kosten. Die “vermoedelijke hoeveelheden” kunnen nog veel wijzigen, zoals we al zagen bij het nieuw stadhuis.
Het aandeel van onze lokale politie zal met BTW bijna 14 miljoen bedragen.
Reken daar nog prijs van de grond bij. De oppervlakte van het perceel is 7.400 m². Voor die grond heeft de politiezone in de laatste begroting 2006 een krediet van 2,2 miljoen ingeschreven.

Bon. Dat wordt dus alles samen zeker 28 miljoen. Als de staalprijs intussen weer niet is verhoogd.
En het gebouw moet ergonomisch bemeubeld. Met vloerbedekking die bestand is tegen laarzen, zeesavatten, spuug, ADHD’ers, honden, vallende brillen en high heels. Zonneschermen hadden we ook weer vergeten.

Een vraag waar geen antwoord is op te vinden is wat het aandeel van de drie VLAS-gemeenten afzonderlijk in dit alles (die 14 miljoen wel te verstaan) zal zijn. Kuurnenaars, Lendeledenaars, al enig idee?

En ‘t is nog niet gedaan.
De bouwheer is het Kortrijkse Stadsontwikkelingsbedrijf.
Het SOK zal zo goed en kwaad als het kan het project “begeleiden”.
Kost ook geld. SOK zal zeker ook “derden” moeten inschakelen voor zijn werkzaamheden, want kan dit alleen niet aan. (Er is ook nog een stuurgroep en een bouwteam en die werken ook niet gratis?)

Even recapituleren.
VLAS koopt “het terrein”.
Het SOK krijgt het recht van opstal (voor hoelang? tegen welke prijs?) om daar een gebouw op te trekken van 20.070 m² “nuttige oppervlakte”. (Netto: 15.925 m².)

Een keer het gebouw er staat (kan nog drie jaar duren) zal SOK dat in onroerende leasing geven aan Stad. Voor een periode van 20 jaar (de federale ministerraad van 21 oktober vorig jaar dacht aan 25 jaar).
Vervolgens zal de lokale politie (VLAS) enerzijds en de federale politie anderzijds heel het gebouw huren van Stad, voor diezelfde periode van 20 jaar.
Ook dat kost geld! Voor VLAS en de federalen.
De vermoedelijke huurprijs voor onze lokale politie alleen zal 1.311.121 euro per jaar bedragen. De Regie der Gebouwen (de federale politie) betaalt een huur van 570.564 euro per jaar.
Inkomsten voor Stad. Dus niet voor Kuurne en Lendelede. Wordt u nu ook gek?

Wat gebeurt er dan na afloop van die termijn van 20 jaar?
(VLAS heeft dan al 26,2 miljoen euro aan huur betaald. Zonder indexering!)
Stad heeft een aankoopoptie aan het eind van de leaseperiode!
Maar alleen voor het gebouw natuurlijk, niet voor het terrein.

We schrijven nu ongeveer 2030 na Christus.
Het College is dan compleet homogeen samengesteld, als afspiegeling van de gemeenteraad waar iedereen verkozen is op de lijst van de Partij van de Goede Mensen en Dieren. SOK is ook van naam veranderd: Eurosok-ZWVL.
Licht Stad de optie niet dan blijft SOK eigenaar van het complex. Zal dan de huurovereenkomsten met VLAS en de federale politie verlengen tot de opstalperiode een einde neemt.
Idem als Stad het gebouw zou kopen.

Wat op het ogenblik dat het opstalrecht van SOK een einde neemt?
Dan zal de PZ VLAS door natrekking eigenaar worden van het gebouw op het Terrein dat men reeds bezit. Natrekking: de eigenaar van de grond wordt vermoed de eigenaar te zijn van de gebouwen. Dat is de redding, voor ons, volgende generatie VLAS-bewoners.
Maar wat met de Regie der Gebouwen (de federale politie)? Die kan verder huren aan VLAS, of zijn delen van het gebouw aankopen. Nog zo goed.

Dit alles is een raamovereenkomst. Kan nog veranderen. Zal Lendelede nog bestaan?
Waarom iets zo ingewikkeld bedenken?

U weet toch dat u niet aan belastingontduiking mag doen? Wel mag u proberen om belastingen te ontwijken.
Wel – dat is net wat Stad, SOK, de politie, ja zelfs de Regie (minister van Financiën Reynders) nu doen met deze ingenieuze constructie.
Het is pure fiscale spitstechnologie om bijv. BTW te ontwijken.
Wat hebben al die juristen gekost en zullen ze nog kosten?

Over een halve eeuw zal men nog niet weten wat het nieuwe politiegebouw ons allen uiteindelijk heeft gekost.
Tenzij er dan een nieuwe kortrijkwatcher is opgestaan.

N.B.
De kandidaturen voor het ontwerp van het gebouw moesten binnen op 5 oktober. De selectie van de (5) bureaus die nog mogen meedoen gebeurt eind november. Offertes: binnen in februari 2007. En in maart volgend jaar komt de definitieve jurering en de aanstelling van de architect.
Dan nog een aannemer gekozen. Eén aannemer? Dat wordt een hele Tijdelijk Verenigde Bende (TVB), met onderaannemers. Die dan later nog vervolgopdrachten zullen krijgen, zonder aanbesteding of offerte. Dat groen dak is toch weer vergeten zeker? Nog een beetje meer ICT? Van dit en van dat. Lichtje hier, lichtjes daar. Zie nogmaals de historie van ons stadhuis.
Onze burgemeester en de korpschef en de stadsarchitect behoren tot de jury bij de keuze van de ontwerper. Verder nog de Vlaamse bouwmeester (Marcel Smets), de voormalige Nederlandse bouwmeester – uitstekend -, twee mensen van de Regie der Gebouwen, en de directeur infrastructuur van de federale politie.

Kosten politiezone VLAS: begroting 2006 (4)

De oorspronkelijke begroting voor dit jaar sloot in evenwicht voor de gewone dienst: evenveel ontvangsten als uitgaven. Ca. 20 miljoen. Goed. Zo hoort dat.
Idem voor de buitengewone dienst: het bijna klassieke ronde getal van 500.000 euro. (Men smeet er hieromtrent wel altijd zijn klak naar, in de voorbije jaren.)

De nu wel definitieve begroting 2006 (1ste wijziging) die op 23 oktober werd goedgekeurd ziet er ontegensprekelijk heel anders uit.
* In gewone dienst voorziet men voor dit jaar nog 23,45 miljoen aan ontvangsten en voor 22,51 miljoen aan uitgaven. (In den beginne: 20.)
* In buitengewone dienst worden de ontvangsten nu plots niet minder dan 3,25 miljoen, en de uitgaven ook niet minder dan 2,77 miljoen. (Herlees maar: start was 500.000 euro.)

Hoe kan dat allemaal?
Miljoenen euro verschil tussen de eerste en tweede begroting 2006.

VANWAAR DE WIJZIGINGEN IN GEWONE DIENST ?

Uitgaven
Laat ons eerst even zeggen dat een belangrijke uitgavenpost merkwaardig onveranderd is gebleven: de personeelsuitgaven (ca. 17 miljoen). Buiten beschouwing gelaten: de “gedetacheerden”.
De werkingskosten zijn wel enigszins gestegen (nu 2,6 miljoen). Niet erg: hoe meer werk, hoe meer potloden moeten aangekocht.
Maar de belangrijkste wijziging is wel dat er 2,27 miljoen werd overgeheveld naar de buitengewone dienst: een investering (nu toch) van 2,2 miljoen om grond te kopen voor het nieuwe politiegebouw op Kortrijk-Weide. Bijgenaamd: het “Terrein”. (Dat moest er al staan, volgens een verkiezingsbelofte van 2000.)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er wel enkele eerder pikante zaken aan te merken.
De vergoedingen voor “bij de politie gedetacheerd personeel” gaan van ca. 73.000 naar 120.000 euro. (En we komen van 22.000 euro in 2005!)
Presentiegelden voor “jury’s en commissies” gaan van 1.000 naar 15.000 euro. Receptiekosten van 13.000 naar 20.000. Mag.
Maar gelukkig voor ons, onschuldige burgers, stijgen ook de kosten voor beroepsopleiding van personeel: van 65.000 naar 75.000 euro.

Zullen ze niet meer naar ons “paspoort” vragen. Of u spontaan op klaarlichte dag vragen waarvan je komt en waar je naartoe gaat. Geen PV meer opmaken omdat je één meter buiten het voetpad een babbeltje slaat. Of influisteren wie je als dader van het misdrijf best zou kunnen aanduiden. Niet meer bij een of andere aangifte absoluut willen weten wat je derde voornaam is. Op een PV niet meer noteren wat je niet gezegd hebt. Van dat rare taaltje gebruiken. Niet meer onder tafel duiken of zitten lachen als er iemand komt aangestrompeld in het politiebureau.
Agentenmoppen zullen rechtstreeks evenredig uitsterven door meer beroepsopleiding.

De leningskosten zijn bijna onveranderd gebleven en bedragen nu 460.000 euro.
(De PZ geniet vanwege Stad dit jaar van een “doorgeeflening” van 500.000 euro. De PZ zal die ooit moeten terugbetalen.)

Ontvangsten
Ja, die dalen dus door die overboeking van 2 miljoen naar de buitengewone dienst.
Maar daar staan anderzijds fors verhoogde ontvangsten tegenover. Vanwege de onverhoeds positieve rekeningen van vorige jaren kon men nu namelijk niet minder dan ca. 3 miljoen aan ontvangsten verwerken in de begrotingswijziging.
De toelagen vanwege de federale overheid zijn met 322.600 euro ook fel gestegen. Voor ons verkeeractieplan bijv. krijgen we nu 721.000 in plaats van de verwachte 543.000 euro.

De gemeentelijke toelagen bleven ongewijzigd:
– Kortrijks aandeel: 11.970.642
– Kuurne: 1.407.823
– Lendelede: 423.727 euro.

VANWAAR DE WIJZIGINGEN IN DE BUITENGEWONE DIENST?
Ontvangsten
We gaan inzake ontvangsten van 500.000 euro naar 3,25 miljoen euro!
Te danken aan batige resultaten van vroeger en aan die geweldige overboeking van meer dan 2 miljoen vanuit de gewone dienst.

Uitgaven
Grote nieuwe uitgave is die voor de aankoop van gronden voor het politiegebouw: 2,2 miljoen.
Niemand van de raadsleden (gemeente-, politieraad) weet waar dit is beslist. (Stad kon het terrein ook aankopen en doorverkopen aan de PZ.) Het terrein is thans nog eigendom van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.
En ter info: het bouwprogramma alleen al zal vermoedelijk 20 miljoen kosten, zonder BTW. SOK wordt de bouwheer? Weet men dat al in Kuurne of Lendelede?

Een nawoord
Nog zovele vragen.
Wat zei gouverneur Breyne alweer over onze (initiële) PZ-begroting? En wat zal hij nu zeggen?
En de adviescommissie?
Waarom er geen toelichting is bij de begroting? Geen “programma van de werken”? Geen financieel beleidsplan?
Hoe zit het met die rijkswachtkazerne (de overdracht ervan)?

En nog veel meer.

Die gedetacheerden?
Waarom de rekening van 2005 in oktober 2006 nog niet beschikbaar is?.
Wie zal nu per slot van rekening het “Terrein” van de PZ VLAS betalen?
Ja, zelfs, waar is dat Terrein?

Gaan ze daar verschieten zeg, in het PZ-secretariaat op Overleie als daar een gewone burger (geen persjongen) opdaagt en om bepaalde inlichtingen zal verzoeken en wat documenten wil inkijken. Staat de hondenbrigade paraat? Geen overuren!

Kosten politiezone VLAS: positieve rekeningen (3)

In de laatste politieraad van vorige maandag kon men eindelijk ook de jaarrekening van 2004 behandelen. Die van 2002 en 2003 kwamen pas in juni ter sprake.

Hierna zetten we voor de cijfermaniakken even alles op een rijtje.
We geven voor ieder dienstjaar de ontvangsten (vastgestelde rechten) en uitgaven in gewone dienst, met het resultaat. Later misschien nog even iets over de buitengewone dienst. Plus nog later wat kommentaar. Eigenlijk een hutsepot van feiten, duiding en opinie. Niet zeer journalistiek, maar op internet mag dat.

Al die gegevens vindt men meestal wel terug op de website van de politiezone VLAS, maar pas na nogal wat geblader, een urenlange handeling die u zich hierbij kunt besparen.

2002
(Dat is het eerste jaar van het bestaan van de PZ.)
Ontvangsten: 17,4 miljoen euro
Uitgaven: 16,2
Resultaat: 1,2 mio
Ten opzichte van de begroting van dat jaar werden zowel ontvangsten en uitgaven lichtjes overschat. (De begroting sloot in evenwicht met 17,8 miljoen.)

2003
Ontvangsten: 25,5 mio
Uitgaven: 22,3
Resultaat: + 2,2 mio !
De begroting zat er met 18,7 miljoen geweldig naast!
Zowel ontvangsten als uitgaven werden met miljoenen fors onderschat.

2004
Ontvangsten: 22,60 mio
Uitgaven: 19,52
Resultaat alweer zéér positief: net wat meer dan 3 miljoen.
De ontvangsten werden weer met miljoenen onderschat. Men dacht aan 19,3 miljoen.

Dat ziet er op het eerste gezicht allemaal goed uit. Overigens zijn er bij de begroting 2006 ook weer wat meevallers aan de zijde van de ontvangsten (van de hogere overheid), zodat er mede hierdoor een begrotingswijziging nodig was.

En dat is blijkbaar exceptioneel.
In elk geval, een Dexia-studie van september vorig jaar vindt de financiële toestand van de politiezones nogal dramatisch.
Voor de politiezones in geheel het land zouden de tekorten in eigen dienstjaar van 3,4 miljoen euro (in 2004) zijn opgelopen tot niet minder dan 26,8 miljoen euro (2005).
Niet te geloven, tenzij die andere zones net als VLAS hun ontvangsten telkens weer onderschatten. (Dexia baseert zich op begrotingen, niet op rekeningen.)
Opvallend is dat de financiële toestand tussen 2003 en 2005 voortdurend verslechtert bij juist de meer landelijke politiezones. Kunnen ze daar nog minder rekenen dan bij ons? Of krijgen de steden teveel geld van de hogere overheid? In cluster 1 – dat zijn de echt grote steden van het land – verbetert de financîële toestand!
In cluster 2, de regionale steden waartoe VLAS behoort, is over geheel het land het saldo eigen dienstjaar min 1,9 procent van van de gewone ontvangsten.

MAAR! NIET TE VROEG GEJUICHT.
Tot een andere, volgende keer.

Kosten politiezone VLAS: nog een woord vooraf (2)

Vooraleer we verder gaan met het goede nieuws over de rekeningen van de politiezone VLAS eerst nóg wat goed nieuws, speciaal voor Kathleen Segers, Frans Destoop (CD&V), Antoon Descamps, Jan Kempinaire (VLD), Piet Missiaen (Spirit), Koenraad Verschaete (VB).

Misschien weten zij het zelf nog niet, maar zoals de zaken er nu voorstaan kunnen ze nog blijven zetelen in de politieraad tot 2 april 2007, dat is de dag waarop officieel de nieuwe politieraad geïnstalleerd wordt. En dit niettegenstaande zij volgend jaar geen gemeenteraadslid meer zijn.

Dat is allemaal wettelijk zo geregeld, en het ziet er niet naar uit dat Binnenlandse Zaken daar iets zal aan wijzigen.

“Het mandaat van de leden van de politieraad vangt aan op de eerste werkdag van de derde maand volgend op de datum van het aantreden van de verkozen gemeenteraden na een volledige vernieuwing of ten laatste de eerste werkdag van de tweede maand volgend op de maand waarin de uitslag van hun verkiezing definitief is geworden.”

‘t Is waar hoor! Zie maar art. 20 en 21 van de wet van 7 december 1998.

Hoe worden de leden van de politieraad eigenlijk aangewezen?
De kandidaten worden schriftelijk voorgedragen door één of meerdere gemeenteraadsleden. De voordrachtsakte van de kandidaat-raadsleden moet binnen op het stadhuis op dinsdag 9 januari 2007 want dat is de dertiende dag voor de stemming (van 22 januari).
Opgelet, in dubbel exemplaar, en tussen 16 en 19 uur.
Zie maar het KB van 20 december 2000 en de omzendbrief PLP van 21 december 2000.

En nu.
Voor de aanduiding van de politieraadsleden krijgen de Kortrijkse gemeenteraadsleden ELK acht stemmen en evenveel stembiljetten. Op elk stembiljet brengen zij dan een stem uit voor een kandidaat.
De kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen zijn verkozen.

Wat gebeurt er bij staking van stemmen?
Heel ingewikkeld. Maar het eerste principe is dat voorrang wordt verleend aan de kandidaat die al een mandaat bij de politieraad uitoefent.

Kosten politiezone VLAS: een woord vooraf (1)

Vandaag om even na 18 uur wordt de begrotingswijziging 2006 van VLAS (eerste en laatste) goedgekeurd in de politieraad. Zittingen van de politieraad zijn openbaar, maar niemand gaat daar naartoe (ook geen plaatselijk journalist).
Geen Kortrijkzaan of neofiet-kandidaat-raadslid in de voorbije verkiezingen die weet waar die Raad afspeelt. En wij maar gaan stemmen.

Goede gelegenheid om even een aantal cijfers uit het verleden en heden te overlopen. Met enig kommentaar.
Het wordt een lang stuk. Zal waarschijnlijk kunnen opgesplitst in meerdere delen. Maar eerst een dorre inleiding.
Bronnen nu.
Een serie cijfergegevens steunt op een Dexia-studie van september 2005. Een andere bron is de onovertroffen website van de politiezone VLAS. Zie alleszins eveneens de weblog van “kortrijklinksbekeken”.

Maar nu schiet er me een onvoorstelbaar onnozele vraag te binnen.
Waaraan herkent men de federale politie?
En de voormalige BOB’ers? Toendertijd waren ze van mijlen ver te bekennen. Ze gedroegen er zich ook naar. Net als nu de Vlaams Blokkers. Beetje hondenbrigade.
(Ik werd een keer door zo’n kwast met hond vlakbij het station ongevraagd betast, ging gewoon naar de bus, voor mijn werk. Hondenfluisteraar vroeg mijn “paspoort” ook nog. Wist gewoon niet wat te doen. Meer vorming is nodig. Hond was wel braaf. Keek zoals het een hond betaamt.)

Zijn er personeelsleden van de “federalen”‘ occasioneel of permanent gekazerneerd in Kortrijk? Waar dan?
Ook niet te achterhalen is hoe het staat met de “overdracht” van het gebouw van de vroegere Rijkswacht aan de Oudenaardsesteenweg. Nog te kopen? Wie huist daar nu? Kan er nu niemand (pers, politieraadsleden) op de gedachte komen om eens te gaan kijken wie daar woont? Reportage in “Het Laatste Nieuws” (van LPS of LSP) moet kunnen.
Wat met dit complex (condo?) in de toekomst, als het nieuwe politiegebouw er is?
En: zijn er nog veldwachters?

—————————————————————

Politiehervorming en politiezones
De politiehervorming (een wet van 1998) kreeg in 2001 en 2002 concrete vorm door de reorganisatie van de bestaande diensten met de bedoeling een geïntegreerde politie op twee niveaus tot stand te brengen.

Er zijn nu twee pijlers, en die noemt men “geïntegreerd ” omdat er wederzijdse steun mogelijk is.
Je hebt sinds 2001 de “federale politie”. (Nooit meer de term Rijkswacht gebruiken.)
Die is actief op het niveau van het Rijk en verzekert gespecialiseerde en supralokale opdrachten. Fiscale fraude! Mensenhandel. Drugshandel in het straatje tussen het station en het Schouwburgplein toch ook? Ook Koninklijke Escorte.

Dan heb je nog de “lokale politie”. Die is operationeel sedert januari 2001 en is het resultaat van de fusie tussen de vroegere gemeentepolitie en de brigades van de Rijkswacht.
Tegelijk ontstonden in België 196 politiezones (Vlaanderen 118), waarbij 50 betrekking hebben op het grondgebied van één gemeente, en 146 op dat van meerdere gemeenten.

Kortrijk behoort samen met Kuurne en Lendelede (YES!) tot een méérgemeentezone, met de goed gekozen naam VLAS.
Begin 2001 werd er een politiecollege geïnstalleerd bestaande uit de drie burgemeesters. In april volgde de officiële installatie van de politieraad, bestaande uit 21 raadsleden of schepenen van de drie gemeenten (Kortrijk 17 en Lendelede 1).
De feitelijke integratie van de korpsen kwam er in oktober 2001. Maar de wettelijke installatie van de PZ Vlas gebeurde pas met een KB van januari 2002.
Baas van dit alles (idem de zonale veiligheidsraad, waarvan niemand weet wat dit kan zijn) is onze Kortrijkse burgemeester.
Het totaal aantal inwoners in onze PZ is ca. 93.600.

In 2003 werd de personeelsformatie van VLAS vastgelegd op 271 leden van het operationeel kader (CorOps) en 41 leden van het administratief en logistiek kader (CALog).
In werkelijkheid zijn er nu bij het CorOps 244,10 personeelsleden (VTE, voltijdse equivalenten) en bij de CALog 41,95. Veel commissarissen en “hoofdinspecteurs”. Officieren. (Nooit meer de term “agenten” gebruiken! Het zijn inspecteurs.)
Het gemiddelde personeelsbestand per zone bedraagt in Vlaanderen 114,4 politiemensen, maar voor vergelijkbare (Belgische) steden met Kortrijk (de zogenaamde cluster 2) is dat 315.
De cluster 2 bestaat uit de regionale Belgische steden, maar ook bijna geheel het Brusselse Gewest behoort daarbij, en dat geeft wel een vertekend beeld.)

De gemeentelijke dotatie
Dat personeel en de werking van het korps moet ergens wel betaald worden.
Een groot deel van de ontvangsten komt natuurlijk van de gemeenten zelf.
Het aandeel van Kortrijk in de gemeentelijke dotaties van VLAS bedraagt nu 11,9 miljoen euro (86,74 procent). Kuurne draagt 1,4 miljoen bij en Lendelede zowat 420.000 euro.
Kortrijkzanen zelf betalen dus 160 euro politie-uitgaven per inwoner. In de PZ van cluster 2 is dat (vorig jaar) gemiddeld 155 euro.
Bij het onstaan van de PZ betaalde Kortrijk 10,8 miljoen. En – altijd in acht nemen – tevoren kostte onze eigenste Kortrijkse politie toch ook al bijna 10 miljoen.
Landelijk is de gemeentelijke dotatie overigens ook matig gestegen: tussen 2004 en 2005 met 1 procent. In grote (Belgische) steden betaalt men gemiddeld wel 300 euro per inwoner.

De zgn. méérkost van de politiehervorming werd door onze burgemeester aangegrepen om in 2002 de drastische verhogingen van de aanslagvoeten inzake personenbelasting en onroerende voorheffing goed te praten. Wat heeft er hem toen bezield? Buda? De riolenkwestie?

Burgemeester vond tevens dat de federale overheid maar weinig bijdroeg in de meerkosten.
Meerkosten zijn vooral te wijten aan de oprichting van een “eenheidsstatuut” voor alle politieambten. Die harmonisering van de statuten (zeg maar: de verloning en allerhande faveurkes) van de vroegere drie korpsen gebeurde natuurlijk “naar boven toe”. Deze extra kosten werden geraamd op 200 miljoen euro op jaarbasis, over geheel het land.
De CD&V, landelijk en lokaal, heeft zich daar nooit tegen verzet.

De federale toelage
De federale toelage (van de Staat) bestaat uit meerdere componenten.
Er is een basistoelage, een aanvullende toelage (juist voor de meerkosten die als “aanvaardbaar” worden beschouwd), twee sociale toelagen (ook als compensatie voor bepaalde meerkosten) en soms ook specifieke toelagen (bijv. voor uitrustingen).
Landelijk geniet elke inwoner gemiddeld 74 euro van de hogere overheid voor de financiering van de lokale politie alleen al.

Volgens de initiële begroting van dit jaar krijgt VLAS in totaal 5,9 miljoen van de Staat.
Per VLAS-inwoner is dat 63 euro.
In die cluster 2 bedroeg de gemiddelde federale financiering vorig jaar 66,5 euro per inwoner.

Begroting van de politiezone
De wet bepaalt dat de begroting van een PZ (net als van een gemeente) in geen geval een deficitair saldo mag vertonen. Ook geen fictief evenwicht of overschot. (Wij hebben wel overschotten.)
Nu, in feite kan er geen tekort zijn, aangezien het evenwicht van de gewone dienst juist wordt gerealiseerd door de toelagen van de gemeenten, volgens een verdeelsleutel die in gemeenschappelijk overleg wordt bepaald. Is er hierover geen akkoord, dan houdt men rekening met vastgelegde factoren, bijv. de personeelssterkte (de KUL-norm), het belastbaar inkomen (voor 20 procent), en het kadastraal inkomen (ook voor 20 procent).

De KUL-norm
Bij de verdeelsleutel speelt de KUL-norm een grote rol.
Ik zeg u: geen mens, geen korpschef, geen burgemeester, geen raadslid kan uitleggen wat dit is. Geen inspecteur.
Anders zouden we het wel weten.

Bevoegdheden van burgemeester en schepenen

Nu vast staat dat schepen Jean de Betune alweer geen député van West-Vlaanderen kan worden kan men serieus beginnen denken aan de verdeling van de bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege.
(De schepen heeft het zes jaar geleden ook al geprobeerd en heeft weer geen geluk. Vooreerst omwille van het feit dat de Deputatie minstens een vrouwelijk lid moet tellen. Ten tweede omdat men ernaar streeft om alle streken én standen een plaatsje te geven in de Deputatie. En het moet toch wel lukken zeker? Onze streek heeft al een gedeputeerde uit onze regio. En het is dan nog traditioneel een vrouw ook nog. En die vrouw kon – zoals gehoopt – toch geen burgemeester worden in Anzegem. En die Boerenbond kwam ook al met geen vrouw opdraven. Zodoende…)
Maar Jean blijft wel voorzitter van de Provincieraad. Waarom wil iemand alsmaar meer? Verstaat u dat? Luister: in 2012 of nog véél jaren tevoren maken we hem met zijn allen gouverneur van West-Vlaanderen. Dan is iedereen content.

Nu nagaan hoe het zit met de huidige bevoegdheden binnen het College.
Tegelijk en daarna kijken wat zou kunnen veranderen.

Burgemeester Stefaan De Clercq
Meldpunt- politie- brandweer – pers en communicatie – externe betrekkingen – archief – secretarie – overleg OCMW – opvolging intercommunales.
Wat zou kunnen wegvallen?
Me dunkt toch: meldpunt, pers en communicatie, externe betrekkingen (in de zin van jumelages), archief. En moet de burgemeester wel baas blijven van het SOK?
Waar zit “civiele bescherming”?

Schepen Destoop (te vervangen door Wout Maddens van de VLD)
Stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed), ruimtelijke ordening, huisvesting, grondbeleid, opvolging SOK (de vroegere woonregie).
Erfgoed zou nu kunnen wegvallen. En “openbare werken” erbij komen. Plus “stadsvernieuwing” en bouwvergunningen.
Merk op: de schepen was tevens voorzitter van Leiedal. Wie wordt het nu? (Het moet niet noodzakelijk een raadslid uit Kortrijk zijn.)

Schepen Stefaan Bral
Was bevoegd over alles wat met cultuur had te maken (schouwburg, musea, bibliotheek, o.c’s). Verder nog feestelijkheden (foren, markten, braderieën), sport en recreatie, volksontwikkeling ook.
In de praktijk hield de schepen zich niet echt bezig met cultuur, zeker niet met de meer elitaire kant ervan, genre Buda.
Markten en braderieën (zelfs feesten) zouden wellicht beter overgaan naar de schepen van economie.

Schepen Philippe De Coene
De SP.A schepen is weggevallen. Wie krijgt zijn bevoegdheden?
Die waren: milieu (groen, natuur), landbouw, afvalstoffenbeheer, nette stad (ook straatmeubilair, wegbermen), begraafplaatsen. Maar ook ICT en GIS.
Waar zit “volksgezondheid” eigenlijk?
Dat was wel een rare combinatie: milieu én informatica. ICT zou helemaal kunnen overgaan naar de schepen voor facility. Maar hij moet er dan wel iets over weten.

Schepen Lieven Lybeer
Een wel zéér rare portefeuille!
Personeel, jeugd (bijv. de warande, de skatebowl,enz.), tewerkstelling, jumelages.
Zelfs preventieadviseur en welzijn op het werk.
Deze bevoegdheden moeten zeker herverdeeld. Tewerkstelling is voor economie. Welzijn op het werk voor “facility”. Preventie voor veiligheid. Tewerkstelling voor de schepen van economie.

Schepen Hilde Demedts
(Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zou voor drie jaar haar bevoegdheden krijgen, maar Hilde blijft schepen.)
De schepen was bevoegd voor burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand). Veel daarvan behoort tot de taak van een burgemeester maar hij kan die delegeren naar een schepen.
Militie, kiezerslijsten.
Maar dit past toch niet in het rijtje?
Juridische zaken! Vastgoed! Beheer begraafplaatsen!
En allerlei domeinen die met veiligheid hebben te maken: buurtinformatienetwerken, het sociale luik van het veiligheidsplan, stadswachten, lijnhelpers. Buurtwerk dan weer niet!

Schepen Alain Cnudde
Financiën!
Maar ook… welzijn, dat is bijv. gelijkekansenbeleid, gezinsbeleid, senioren, pensioenen, sociale zaken, gehandicapten, wijkontwikkeling, buurtopbouwwerk.
Ook: kadaster!
Zelfs nog: ontwikkelingssamenwerking.
Dat kan niet meer. Niet logisch en teveel om te dragen.

Schepen Jean de Bethune
Hij is officieel schepen van economie: markten, braderieën, economische reglementeringen, groothandelsmarkt, starters en investeerders. Aankoop gas- en electriciteit.
Maar ook van “facilty”. Laat ons zeggen “middelenbeheer”: patrimonium (het stadhuis!), garage, wagenpark, economaat, drukkerij, technische uitrusting, werkkledij. ICT!
Goed bekeken alles wat het stadspersoneel en de werking ervan enigszins comfortabel kan maken. Zie schepen Lybeer?
Daarbij nog: onderwijs. Kerkfabrieken.
Ook teveel om te dragen.

Schepen Guy Leleu
Schepen van mobiliteit en infrastructuur.
Dat betekent: openbare werken, verkeer, openbare verlichting, Parko. Maar ook: beheer straatmeubilair, wegbermen, grachten, rioolkolken (exclusief onderhoud wel te verstaan).

Er kan dus wel degelijk gewerkt aan een aantal anomalieën.

DIRECTIES

Een en ander kan ook gecoördineerd met de directies van Stad.
Sinds mei 2001 is de stadsadministratie gereorgansiseerd.
In een matrixstructur.

Enerzijds heb je de beleidsdirecties (7): burger en welzijn, cultuur (met onderwijs), sport, stadsplanning en -ontwikkeling, mobiliteit en infrastuctuur, brandweer.
Deze directies zijn extern gericht. Zij verzorgen de dienstverlening aan de bewoners.

Anderzijds zijn er (5) beheersdirecties.
Zij maken de interne werking van het stadsapparaat mogelijk.
Het zijn directies voor: personeel en organisatie, financiën, facility, communicatie en beheer.

Ook hier is er weer een reorganisatie nodig, die trouwens lopende is. Het beleidsdomein “werkgelegenheid en (sociale) economie”, waar zit dit?
Hoe zullen we acht schepenen en één burgemeester doen passen op één van de beleidsdirecties? Of beheersdirecties. Die matrix-affaire is een onding. Overal twee bazen plus een schepen die daarrond zwerft. Kantoortjes ook tot in Marke.
——-
Met het nieuwe gemeentedecreet kan de OCMW-voorzitter (Franceska Verhenne) ook van rechtswege schepen worden. In 2012 zelfs verplicht.
(Bij controle of het College wel uit mannen en vrouwen bestaat telt ook het geslacht van de burgemeester en de OCMW-voorzitter mee.)

Weet je wat?
Over drie jaar volgt er weer een herschikking van de mandaten, met nieuwe schepenen.