Nog drie surrealistische gemeenteraden te gaan

Maandag 16 oktober aanstaande is er gemeenteraad. Daarna zijn er nóg twee zittingen op 13 november en 11 december. Op één daarvan moet er nog een begroting 2007 worden besproken, want anders kan Stad bepaalde uitgaven niet meer verrichten in januari volgend jaar (tenzij met “voorlopige twaalfden”, en niet voor zgn. buitengewone uitgaven.)
Tussendoor zijn er nog wekelijks op dinsdag bijeenkomsten (met persconferenties! ontmoetingen genaamd) van het Schepencollege. Het College van 17 oktober voorziet zelfs nog de aanstelling van een kabinetsbediende.

Met de nieuwe in de maak zijnde coalitie CD&V-N.VA én VLD wordt dit helemaal surrealistisch. Onwezenlijk.
(Ben ik blij geen politieker te zijn. Al dat touwtjesspringen. )

De huidige nog bestaande oppositie kan al meteen schepen Philippe De Coene (SP.A) interpelleren. Vragenuurtje. Dringend agendapunt. In een krant (staat ook op DRK, 13 oktober) liet hij namelijk optekenen dat hij geld had gevonden voor een jongerenbanenplan door een bundeling van Vlaamse, federale en lokale middelen. Goed zeg. En dan besluit schepen gewoon, zomaar: “Dat wordt dus niets”.
Als rancuneuze uitlating kan dit tellen !
Een socialistisch schepen van een centrumstad die geen jongerenbanenplan meer wil lanceren of zal (wil) torpederen omdat hij in de oppositie is terecht gekomen. Dat is toch nationaal nieuws?

Ook de CD&V-fractie en zeker de ACW-raadsleden zouden bij monde van bijv. fractieleider Filip Santy of de in de materie bevoegde schepenen hieromtrent toch enige consternatie kunnen tentoonspreiden. De burgemeester kan zich ongetwijfeld even verbijsterd tonen over de loyauteit van zijn huidige SP.A-schepen. Waarop Marc Lemaitre (SP.A-fractieleider) dan nog een kort nuancerend nawoordje kan uitspreken.
OP MAANDAG 16 OKTOBER LAAT SCHEPEN DE COENE WETEN DAT WE DIT WAARSCHIJNLIJK WEER VERKEERD HEBBEN BEGREPEN.
ER KOMT GEEN JONGERENBANENPLAN OMDAT DIT NIET VOORKOMT IN DE PROGRAMMA’S VAN CV&D OF VLD. INDIEN DIT WEL WORDT OPGENOMEN IN HET BESTUURSAKKOORD ZAL HIJ ER AAN MEEWERKEN.

Op die eerstkomende gemeenteraden zou er best een dokter-psychiater aanwezig zijn. Voor het geval er raadsleden een acute aanval van schizofrenie krijgen. Of vanwege hypertensie een cerebrovasculair accident.

Maandag aanstaande moet er bijvoorbeeld een tweede begrotingswijziging voor dit lopende jaar goedgekeurd.
SP.A kan die toch niet anders dan met enige (nu wel schaarse) lofbetuigingen begroeten?
En de VLD zal ook enkele prangende vragen moeten achterwege laten, want in die begroting lezen we ook af welke belangrijke beleidsdaden nog geldig zullen zijn in de volgende bestuursperiode.
Het Zilverfonds voor pensioenen (5 miljoen euro), huur dienstwagens op lange termijn, grote wijzigingen bij de diverse wegenwerken (Boerenhol min 250.000, IJzerkaai min 350.000), masterplan Schouwburg, investeringstoelage aan NMBS voor de aanleg van achterkant station (700.000), een investeringstoelage aan het ondernemerscentrum (71.109).

Zolang er bij de toekomstige te vormen coalitie geen nieuw bestuursakkoord op papier staat kan de VLD over dit soort zaken hoogstens enkele obligate opmerkingen maken.
En om niemand bij de CD&V te irriteren zal zowel de SP.A als de VLD het nu moeten achterwege laten om eventjes fors tussen te komen over het negatieve geraamd resultaat van het dienstjaar (zowel in gewone als buitengewone dienst). Of nog over de sterk gestegen personeels- en werkingskosten. En over de verdubbeling van de ontvangsten uit prestaties! (We betalen nu 4 in plaats van de oorspronkelijk geraamde 2 miljoen voor allerhande stadsdiensten. Dat is een heel teer punt voor de burgemeester.) Er is ook een merkwaardige verhoging van de schuldontvangsten (dividenden?)

Er staan nog belangrijke punten op de agenda van maandag 16 oktober.
Het Europees project omtrent design, het veiligheids- en preventiecontract, het station, de Sint-Denijssestraat en omgeving (een dossier dat al te lang aansleept), de tunnel van de Doorniksewijk (hier is geklungeld), de begrotingswijziging van Parko, de oprichting van een waterschap, de renovatie van de Paardenstallen, het muziekcentrum, de begrotingen van de kerkfabrieken.

Over al die punten zijn eigenzinnige analyses mogelijk.
Zonder daarom zout op alle slakken te leggen. Gewoon zeggen waarop het staat.

En toch heerst het vermoeden dat de eerstkomende gemeenteraad niet al te lang zal duren.
Welk raadslid heeft gedurende de kiescampagne en bij de perikelen erna nog tijd gehad om een dossier ook maar even in te kijken? Het is in gewone, doordeweekse tijden al moeilijk genoeg.
En men zal ook liever in de wandelgangen vertoeven dan in de raadszaal zelf.

Na maandag nog twee psychisch ondraaglijk verscheurende gemeenteraden.
Vanaf januari 2007 zal het er wel stevig aan toe gaan.
Zéér stevig. De SP.A en Spirit (Bart Caron!) in de oppositie.
Een verdubbeld Vlaams Blok met nieuwe raadsleden die dit keer wél van zich zullen laten horen.
Zoals in de goeie ouwe tijd zal het er weer bijwijlen tumultueus aan toe gaan.
Kom dan maar kijken. Gratis toegang vanaf 18 uur. (Bepaalde kandidaten wisten of weten nog niet dat een gemeenteraad publiek toegankelijk is. Om op het even welk uur.)

P.S.
Wist u dat de Pius-X-kerk met meegaande grond eigendom is van Stad? Akte verleden op 12 juli 1963.
Punt 1.7 van de gemeenteraad is een goede aanleiding om te vragen naar een beetje meer. (Sint-Amandscollege krijgt nu ook opstalrecht. Had er al een speelplaats.) Piet Missiaen van Spirit is beslagen inzake kerkfabrieken. Vroeger Jan Kempinaire (VLD).