De ware cijfers over langdurige leegstand

Stad heft jaarlijks een belasting op gebouwen/woningen die op 1 januari gedurende 24 opeenvolgende maanden leeg staan, ofwel ongeschikt/of onbewoonbaar zijn verklaard, ofwel verwaarloosd zijn. (Het gaat dus wel degelijk om langdurige leegstand.)

Koenraad Verschaete (Vlaams Belang) heeft omtrent deze heffingen al begin juli een aantal schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden zijn zopas verschenen in het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”, het nummer van oktober.

Wel, zo weten we officieel iets meer over bepaalde toestanden inzake langdurig niet-bewonen op 1 januari 2005. Voor 1 januari van dit jaar is de directie stadsplanning en ontwikkeling nog volop aan het tellen. Jammer. De effecten van de belasting zijn dientengevolge nog niet meetbaar.

Aantal woningen/gebouwen (op 1 januari vorig jaar)
– leegstaand: 131
– onbewoond)/ongeschikt: 111
– verwaarloosd: 6
Totaal: 248.

(De vraag of daar stadsgebouwen – ook die van het SOK – bij zijn werd niet gesteld.)

Aanslagen
Niettemin werden er voor het dienstjaar 2005 slechts 114 aanslagen verstuurd.
Voor leegstand 63, voor ongeschikt/onbewoonbaar/verwaarloosd 51. (Ligt dat aan het aantal vrijstellingen?)

Het aantal belastingplichtigen dat binnen de opgelegde termijn betaalde bedroeg 28. Er waren ook 14 belastingplichtigen die een bezwaar indienden bij het schepencollege.
Overtreders van het reglement moeten wel even oppassen. Bij iedere overtreding (onjuiste aangifte, te laat betalen) komen er percentsgewijze belastingverhogingen. En dat kan oplopen hoor.

Voor de inwoners van Aalbeke dit: er werden aldaar totaal géén aanslagen verstuurd. In Bissegem, Kooigem werd slechts één langdurige leegstand aangetroffen.
In Kortrijk-stad: 48 gevallen van leegstand en 46 ongeschikt/onbewoonbaar/verwaarloosd.

Koenraad Verschaete vroeg zich ook af waarom de aanslagbiljetten voor 2005 pas in maart van dit jaar werden verstuurd.
Tja. Het belastingreglement is goedgekeurd (onthouding VLD) in de gemeenteraad van maart 2005, en men moet dan nog wat termijnen in acht nemen. En dan moet er nog een aangifteformulier worden verstuurd, waarop eigenaars konden reageren. Enzovoort. Zodoende kon het kohier pas worden vastgesteld in februari van dit jaar. Een jaar na de goedkeuring van de belasting. Dat is de fiscus.

Wat was het totaal van het ingekohierde bedrag?
192.120 euro. Waarvan voor leegstand 119.805 euro en voor ongeschikt (enz.) 72.315 euro.
Een geval van leegstand of wat anders brengt toch meestal 1.500 euro op. Mooi rond getal. Soms meer ook. In Kortrijk gemiddeld 1.846 euro (voor leegstand).
Ter info: de aanslagvoet is 150 euro per strekkende meter voorgevel vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.

Het ingekohierde bedrag is dus 192.120 euro.
Raar. In de initiële begroting 2006 werd slechts 65.000 euro ingeschreven. Bij de tweede begrotingswijziging (zopas door de gemeenteraad zonder één woord goedgekeurd) werd het nieuwe krediet netjes 192.120 euro.

28 belastingplichtigen hebben betaald? Dat is fraude, UIT HOOFDE vanwege al die anderen. Wat nu?