Bevoegdheden van burgemeester en schepenen

Nu vast staat dat schepen Jean de Betune alweer geen député van West-Vlaanderen kan worden kan men serieus beginnen denken aan de verdeling van de bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege.
(De schepen heeft het zes jaar geleden ook al geprobeerd en heeft weer geen geluk. Vooreerst omwille van het feit dat de Deputatie minstens een vrouwelijk lid moet tellen. Ten tweede omdat men ernaar streeft om alle streken én standen een plaatsje te geven in de Deputatie. En het moet toch wel lukken zeker? Onze streek heeft al een gedeputeerde uit onze regio. En het is dan nog traditioneel een vrouw ook nog. En die vrouw kon – zoals gehoopt – toch geen burgemeester worden in Anzegem. En die Boerenbond kwam ook al met geen vrouw opdraven. Zodoende…)
Maar Jean blijft wel voorzitter van de Provincieraad. Waarom wil iemand alsmaar meer? Verstaat u dat? Luister: in 2012 of nog véél jaren tevoren maken we hem met zijn allen gouverneur van West-Vlaanderen. Dan is iedereen content.

Nu nagaan hoe het zit met de huidige bevoegdheden binnen het College.
Tegelijk en daarna kijken wat zou kunnen veranderen.

Burgemeester Stefaan De Clercq
Meldpunt- politie- brandweer – pers en communicatie – externe betrekkingen – archief – secretarie – overleg OCMW – opvolging intercommunales.
Wat zou kunnen wegvallen?
Me dunkt toch: meldpunt, pers en communicatie, externe betrekkingen (in de zin van jumelages), archief. En moet de burgemeester wel baas blijven van het SOK?
Waar zit “civiele bescherming”?

Schepen Destoop (te vervangen door Wout Maddens van de VLD)
Stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed), ruimtelijke ordening, huisvesting, grondbeleid, opvolging SOK (de vroegere woonregie).
Erfgoed zou nu kunnen wegvallen. En “openbare werken” erbij komen. Plus “stadsvernieuwing” en bouwvergunningen.
Merk op: de schepen was tevens voorzitter van Leiedal. Wie wordt het nu? (Het moet niet noodzakelijk een raadslid uit Kortrijk zijn.)

Schepen Stefaan Bral
Was bevoegd over alles wat met cultuur had te maken (schouwburg, musea, bibliotheek, o.c’s). Verder nog feestelijkheden (foren, markten, braderieën), sport en recreatie, volksontwikkeling ook.
In de praktijk hield de schepen zich niet echt bezig met cultuur, zeker niet met de meer elitaire kant ervan, genre Buda.
Markten en braderieën (zelfs feesten) zouden wellicht beter overgaan naar de schepen van economie.

Schepen Philippe De Coene
De SP.A schepen is weggevallen. Wie krijgt zijn bevoegdheden?
Die waren: milieu (groen, natuur), landbouw, afvalstoffenbeheer, nette stad (ook straatmeubilair, wegbermen), begraafplaatsen. Maar ook ICT en GIS.
Waar zit “volksgezondheid” eigenlijk?
Dat was wel een rare combinatie: milieu én informatica. ICT zou helemaal kunnen overgaan naar de schepen voor facility. Maar hij moet er dan wel iets over weten.

Schepen Lieven Lybeer
Een wel zéér rare portefeuille!
Personeel, jeugd (bijv. de warande, de skatebowl,enz.), tewerkstelling, jumelages.
Zelfs preventieadviseur en welzijn op het werk.
Deze bevoegdheden moeten zeker herverdeeld. Tewerkstelling is voor economie. Welzijn op het werk voor “facility”. Preventie voor veiligheid. Tewerkstelling voor de schepen van economie.

Schepen Hilde Demedts
(Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zou voor drie jaar haar bevoegdheden krijgen, maar Hilde blijft schepen.)
De schepen was bevoegd voor burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand). Veel daarvan behoort tot de taak van een burgemeester maar hij kan die delegeren naar een schepen.
Militie, kiezerslijsten.
Maar dit past toch niet in het rijtje?
Juridische zaken! Vastgoed! Beheer begraafplaatsen!
En allerlei domeinen die met veiligheid hebben te maken: buurtinformatienetwerken, het sociale luik van het veiligheidsplan, stadswachten, lijnhelpers. Buurtwerk dan weer niet!

Schepen Alain Cnudde
Financiën!
Maar ook… welzijn, dat is bijv. gelijkekansenbeleid, gezinsbeleid, senioren, pensioenen, sociale zaken, gehandicapten, wijkontwikkeling, buurtopbouwwerk.
Ook: kadaster!
Zelfs nog: ontwikkelingssamenwerking.
Dat kan niet meer. Niet logisch en teveel om te dragen.

Schepen Jean de Bethune
Hij is officieel schepen van economie: markten, braderieën, economische reglementeringen, groothandelsmarkt, starters en investeerders. Aankoop gas- en electriciteit.
Maar ook van “facilty”. Laat ons zeggen “middelenbeheer”: patrimonium (het stadhuis!), garage, wagenpark, economaat, drukkerij, technische uitrusting, werkkledij. ICT!
Goed bekeken alles wat het stadspersoneel en de werking ervan enigszins comfortabel kan maken. Zie schepen Lybeer?
Daarbij nog: onderwijs. Kerkfabrieken.
Ook teveel om te dragen.

Schepen Guy Leleu
Schepen van mobiliteit en infrastructuur.
Dat betekent: openbare werken, verkeer, openbare verlichting, Parko. Maar ook: beheer straatmeubilair, wegbermen, grachten, rioolkolken (exclusief onderhoud wel te verstaan).

Er kan dus wel degelijk gewerkt aan een aantal anomalieën.

DIRECTIES

Een en ander kan ook gecoördineerd met de directies van Stad.
Sinds mei 2001 is de stadsadministratie gereorgansiseerd.
In een matrixstructur.

Enerzijds heb je de beleidsdirecties (7): burger en welzijn, cultuur (met onderwijs), sport, stadsplanning en -ontwikkeling, mobiliteit en infrastuctuur, brandweer.
Deze directies zijn extern gericht. Zij verzorgen de dienstverlening aan de bewoners.

Anderzijds zijn er (5) beheersdirecties.
Zij maken de interne werking van het stadsapparaat mogelijk.
Het zijn directies voor: personeel en organisatie, financiën, facility, communicatie en beheer.

Ook hier is er weer een reorganisatie nodig, die trouwens lopende is. Het beleidsdomein “werkgelegenheid en (sociale) economie”, waar zit dit?
Hoe zullen we acht schepenen en één burgemeester doen passen op één van de beleidsdirecties? Of beheersdirecties. Die matrix-affaire is een onding. Overal twee bazen plus een schepen die daarrond zwerft. Kantoortjes ook tot in Marke.
——-
Met het nieuwe gemeentedecreet kan de OCMW-voorzitter (Franceska Verhenne) ook van rechtswege schepen worden. In 2012 zelfs verplicht.
(Bij controle of het College wel uit mannen en vrouwen bestaat telt ook het geslacht van de burgemeester en de OCMW-voorzitter mee.)

Weet je wat?
Over drie jaar volgt er weer een herschikking van de mandaten, met nieuwe schepenen.