Kosten politiezone VLAS: nog een woord vooraf (2)

Vooraleer we verder gaan met het goede nieuws over de rekeningen van de politiezone VLAS eerst nóg wat goed nieuws, speciaal voor Kathleen Segers, Frans Destoop (CD&V), Antoon Descamps, Jan Kempinaire (VLD), Piet Missiaen (Spirit), Koenraad Verschaete (VB).

Misschien weten zij het zelf nog niet, maar zoals de zaken er nu voorstaan kunnen ze nog blijven zetelen in de politieraad tot 2 april 2007, dat is de dag waarop officieel de nieuwe politieraad geïnstalleerd wordt. En dit niettegenstaande zij volgend jaar geen gemeenteraadslid meer zijn.

Dat is allemaal wettelijk zo geregeld, en het ziet er niet naar uit dat Binnenlandse Zaken daar iets zal aan wijzigen.

“Het mandaat van de leden van de politieraad vangt aan op de eerste werkdag van de derde maand volgend op de datum van het aantreden van de verkozen gemeenteraden na een volledige vernieuwing of ten laatste de eerste werkdag van de tweede maand volgend op de maand waarin de uitslag van hun verkiezing definitief is geworden.”

‘t Is waar hoor! Zie maar art. 20 en 21 van de wet van 7 december 1998.

Hoe worden de leden van de politieraad eigenlijk aangewezen?
De kandidaten worden schriftelijk voorgedragen door één of meerdere gemeenteraadsleden. De voordrachtsakte van de kandidaat-raadsleden moet binnen op het stadhuis op dinsdag 9 januari 2007 want dat is de dertiende dag voor de stemming (van 22 januari).
Opgelet, in dubbel exemplaar, en tussen 16 en 19 uur.
Zie maar het KB van 20 december 2000 en de omzendbrief PLP van 21 december 2000.

En nu.
Voor de aanduiding van de politieraadsleden krijgen de Kortrijkse gemeenteraadsleden ELK acht stemmen en evenveel stembiljetten. Op elk stembiljet brengen zij dan een stem uit voor een kandidaat.
De kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen zijn verkozen.

Wat gebeurt er bij staking van stemmen?
Heel ingewikkeld. Maar het eerste principe is dat voorrang wordt verleend aan de kandidaat die al een mandaat bij de politieraad uitoefent.