Dag van de cultuurcommunicatie zonder Isabelle, Annick, Rooske, Machteld, Liza, en cs

In de stedelijke cultuursector alhier is er al helemaal geen sprake meer van vrouwendiscriminatie. Sommige vaste of losse (vaste losse) ambtenaren zijn zelfs door het glazen plafond geraakt.
Maar de dames (het lijstje hierboven is heel onvolledig: er is nog Ann-Sophie, Lieve, Julie, Val̩rie, Maureen, Рhet is niet bij te houden) ontbreken weer op de Vierde Dag van de Cultuurcommunicatie. Maandag 4 december in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel.

En de inschrijvingen zijn afgesloten !
772 deelnemers. Al wat naam en faam heeft in de Vlaamse cultuurwereld is er. De crème van de crème.
Franky Devos (van Buda Kunstencentrum) is bijvoorbeeld moderator bij de sessie over “het mediagedrag van kinderen”.

Centrumsteden zijn vertegenwoordigd door stedelijke ambtenaren. Gent bijv. stuurt er zelfs 14 in aantal. Hasselt: 3. Brugge: 4. Leuven: 7.
Voor Kortrijk is er misschien één iemand vertegenwoordigd die we als een soort stedelijk ambtenaar kunnen beschouwen. Iemand van het cc Kortrijk (maar het is niet Rooske).
Plaatsen als Tielt, Ieper, Roeselare, Ingelmunster, Torhout, Avelgem, Wevelgem sturen afgevaardigden.

Wie zal er vanwege Stad ook NIET aanwezig zijn?
De huidige schepen van cultuur: Stefaan Bral.
De volgende burgemeester-schepen van cultuur: Stefaan De Clerck. Zijn opvolger over vier jaar: nu nog raadslid Christine Depuydt.
Vanwege de stedelijke directie “cultuur” of “communicatie”: niemand!
Designmeesters, erfgoedcel, musea (Vlas en Broel), Kortrijk 1302, bibliotheek, dienst toerisme, kunstenplatform, bruisende stad, cel tentoonstellingen, Vandeghinste junior: allemaal niet ingeschreven.
Geen raadsleden, culturele specialisten. Geen huidige of toekomstige schepenen. Geen OCMW. (Het OCMW doet ook aan cultuurpolitiek.)
Dat is allemaal niet goed voor ons imago. Nu het nog altijd de bedoeling is om Kortrijk op de wereldkaart te zetten.

Is er daar in Brussel werkelijk niemand van Kortrijk, stad van design, innovatie en creatie?
Jawel. Losse individuen. Geen echt stedelijke beleidsmakers.
Twee bestuurders van Buda natuurlijk. Verder iemand van Theater Antigone, De Kreun, KATHO, Vormingplus, Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen, de Unie der Zorgelozen.
Netwerken. Zien hoe subsidies te vergaren, mits nieuwe plannen.

Het thema van de Dag van de Cultuurcommunicatie luidt: “C’est arrivé près de chez nous”.
Dat gaat over de mogelijkheden voor culturele marketing.

Er zijn drie parallelsessies.
1. Zone 30.
Met onderwerpen als regionale cultuurcommunicatie, cultuur in je buurt, bepalen van het verzorgingsgebied, culturele stadsfestivals.
2. Sociaal netwerk.
Een duik in de wereld van ambassadeurs, online communities, blogging, verenigingsleven, mond-tot-mondreclame.
3. Media.
De rol van de pers in de nieuwe media.

Ter attentie van onze ambtenaren: verslagen komen ook nog op www.cultuurnet.be. Wel iedere dag kijken op uw PEESEE. Niet vergeten.

P.S.
Prof. Guido Debrabander (Antwerpen) is nog bezig met de doorlichting van het Kortrijkse museale beleid. Zijn eindrapport komt er midden februari.
We kijken reikhalzend uit.

Mag u roken in uw stamcafé?

Ook al heroïsche toogdiscussies meegemaakt?
Over wat geestrijke dranken zijn? (Een zaak zonder dit spul wordt niet als een drankgelegenheid beschouwd.)
Over het verschil tussen een rookzone en een rookkamer?
Over de oppervlakte van de verbruiksruimte in uw stamcafé?

Duidelijke antwoorden zijn te vinden op www.roken-horeca.be
En op www.unizo.be/rokenindehoreca vindt u ook een eenvoudige test.
Zie ook nog: www.guidea.be

Maar het blijft een ingewikkelde zaak.
De leukste mensen zal u op de stoep vinden.
Terrassen zullen verwarmd worden.

P.S.
Over de lasten en lusten in de horeca later wel eens wat meer.

Zwembad maken zonder vergunning

Het is u misschien ontgaan maar sinds 10 november is het zover.
Nu mogen we bijna alles, net als vroeger. (Duivekotten?)

U kunt nu een openluchtzwembad ingraven zonder stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning). Maar niet in uw voortuin. En de totale oppervlakte mag maximaal 30 m² bedragen. Jacuzzi’s met de buren mogen ook. Dakvensters. Zonnepanelen. Zonneboilers. Zonneschermen aan ramen, maar niet boven openbaar domein. Ongeveer alles qua miljieu is toegestaan.
Terrassen in uw achtertuin tot 50 m².
Uw gevel kaleien (?) of pleisteren. Kleur? Kortrijkse ambtenaren houden niet van kleuren.
Een voortuinmuurtje metselen van 50 cm hoog. Paneelantennes (?) plaatsen. Ook hier moeten kleuren passen. (Schotelantennes mochten al.)

De horeca mag zonder vergunning seizoensgebonden en niet overdekte terrassen plaatsen op openbaar domein voor zover de oppervlakte kleiner is dan 100 m². Schepen Bral, jongen, wat nu?
Enzovoort.
De lijst van vrijstellingen is nu uitgebreid tot 31 gevallen.

Ook gemeentebesturen mogen nu zonder vergunning van alles doen op het openbaar domein. Bijvoorbeeld: kruispunten heraanleggen, fietsenstallingen en bushaltes optrekken, zitbanken plaatsen, enzovoort.

Maar toch is het oppassen geblazen.
Vrijgestelde werken of handelingen kunnen pas als ze niet strijdig zijn met bestaande voorschriften: verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, BPA’s. Kwestie van “appreciatie” van onze ambtenaren (uw kennissen).

En gemeenten kunnen zelfs vinden dat die nieuwe of bestaande vrijstellingen toch nog even moeten onderworpen worden aan een voorafgaande beoordeling.

Werk aan de winkel voor het nieuwe Schepencollege.
(De website van Stad moet ook nog aangepast.)

Wie over dit alles meer wil weten kan met goed gevolg www.ruimtelijkeordening.be raadplegen.
Zoals betreurde architect Braem het ooit heeft voorspeld wordt (IS) België het lelijkste land ter wereld.
Had K.N.Elno ook nog maar geleefd.

Over tuk-tuks en waterbussen (2)

In vorig stuk werd een pleidooi gehouden voor verdere vrijmaking van het taxibedrijf. Kortrijk en andere gemeenten van de regio buiten onvoldoende de ruimte in de bestaande decretale wetgeving uit, voornamelijk niet inzake diversifiëring van tarieven, aantal standplaatsen en soorten taxi’s.

Nu gaat het over de waterbussen als alternatieve vervoerswijze in onze streek. Op de Leie, de kanalen.
Waterbussen zijn bij mijn weten nog onbestaande in Vlaanderen.
In Nederland bijv. wel. De catamarans van de Drechtsteden en de snellijn (Fast Ferry) tussen Dordrecht en Rotterdam lokken meer dan 1 miljoen passagiers per jaar.

Er zijn rondom de eeuwwisseling alhier wel projecten geweest.
Zemst-Brussel. Dat project werd afgevoerd om niet nader bekende veiligheidsoverwegingen. (Haalbaarheidstudies worden hier – in tegenstelling tot bijv. in Nederland – blijkbaar niet openbaar gemaakt.)
Antwerpen-Temse werd ook onderzocht, maar dit project zou afgevoerd zijn om redenen van rendabiliteit. Nochtans maakt het ruimtelijk structuurplan en het milieubeleidsplan van Temse NU nog altijd gewag van dit plan.

In onze regio kwam het project “waterbus” jaren geleden al een keer ter sprake bij de vroegere praatbarak REBAC, en ook in de Kortrijkse gemeenteraad van september 2001. (Expert Carl Decaluwé maakte zich heel boos. Hij vond dat ongepast. Moest ingekaderd in – of zoiets.)

Burgemeester Stefaan De Clerck beloofde toen van de gedachte om een waterbus tussen Menen en Harelbeke in te leggen ter sprake te brengen in de Conferentie van Burgemeesters van de regio. Niets meer van gehoord.

Wie alles wil weten over waterbussen kan op internet honderden en honderden bladzijden lezen op de website van de Nederlandse Rijkswaterstaat. Op ons Zeekanaal VUZUWU is de info totaal nihil: over alles en nog wat. (Zoek ook Kortrijk. Al die bruggen.)

Zoek met een term als “passagiersvervoer over water”.

Een absoluut onmisbaar werk is de eindverhandeling van Michaël De Schrijver en Joost Willems. In 2002 gemaakt aan de KUL, departement Burgerlijke Bouwkunde.
Volledige titel: “Personentransport over binnenwateren, en onderzoek naar de haalbaarheid van personentransport over bestaande waterwegen in Vlaanderen”.
130 bladzijden en helemaal te lezen op internet: www.kuleuven.ac.be/traffic.

De auteurs hebben het over ervaringen met waterbussen in het buitenland: Nederland, Londen, Venetië, San Francisco, Sydney, Brisbane, Hong-Kong. Hierbij worden telkens lessen getrokken voor mogelijke initiatieven in Vlaanderen.
Er is nog een heel gedetailleerde casestudy voor Antwerpen-Schelde. Een inventarisatie van mogelijke trajecten in Vlaanderen. Conclusies en aanbevelingen.
Werkelijk onmisbaar voor wie eventjes met kennis van zaken wil keuvelen over waterbussen.

De kwestie van de rendabiliteit is natuurlijk maar één aspect bij de beoordeling over het inleggen van waterbussen. (Hoe rendabel is De Lijn wel?)
De grondvraag is:
“Is het mogelijk om personenvervoer over binnenwateren in te voeren rekening houdend met de volgende factoren: verkeerskundige, vaartechnische, bouwtechnische, juridische, financieel-economische, milieu-, beleids- en organisatorische factoren?”

Ons Streekpact van Resoc zou dit als een project kunnen aanzien.
De politieke wil moet er wel zijn.
De Lijn moet meewillen.
En als Vande Lanotte tegen is mogen we het ook vergeten.
Laat ons wachten met de studie tot de congestie op onze wegen zodanig groot is dat we met zijn allen gewoon stil en geheel stilstaan.

Over tuk-tuks en waterbussen (1)

Woensdag 13 december gaat er in de Aula van de Kortrijkse universiteit (18u30) een grote debatavond door over het streekpact van RESOC Zuid-West-Vlaanderen. De workshop 5 behandelt de vraag hoe we een aantrekkelijke werk-, woon- en leefomgeving kunnen scheppen in de regio.
Om de uitstraling van onze centrumstad te bevorderen is hier al de gedachte gelanceerd om in Kortrijk een paaldorp voor jongeren op te trekken.
Hierna volgen een paar mogelijke projecten rondom mobiliteit.
Met wat politieke wil kan daar iets mee gebeuren.
—-

Het is nodig om rondom het taxibedrijf een nieuwe filosofie te ontwikkelen. Laat ons deze vorm van bezoldigd vervoer ontdoen van de ridicule connotatie als zou het gaan om een exclusieve vervoerdienst, bestemd voor rijke bejaarden en een bepaald soort chique madams.
Het taxibedrijf zou kunnen worden wat het over bijna de gehele wereld is: een doodgewoon, goedkoop en aanvullend of vervangend alternatief voor het openbaar vervoer.
Indertijd hebben de ministers Steve Stevaert en Gilbert Bossuyt pogingen in deze richting gedaan maar ze zijn gestruikeld over de taxi-lobby en die van De Lijn. Allebei zijn het objectieve bondgenoten in de strijd tegen de vrijmaking (liberalisering) van het taxibedrijf.

1. Afbraak van de quasi-monopolies bij het toekennen van taxi-vergunningen.
In Kortrijk kon taxi Gilbert nog onlangs zijn wagenpark met drie eenheden verhogen. Nu beschikte de bvba alreeds over zes taxi’s en in Kortrijk vindt men dat er maximaal twaalf taxi’s mogen stationeren op de openbare weg. (De wetgeving staat 1 taxi toe per duizend inwoners.)

2. Drastische prijsverlagingen voor vergunningen, of zelfs het afschaffen ervan. En vrije tarifiëring.
Stad vraag momenteel 250 euro per jaar en per vergund voertuig. Met allerhande supplementen. Plus 200 euro bij gebruik van een standplaats. Plus 75 euro zonder standplaats maar met gebruik van radiotelefonie. Plus 500 euro als het voertuig wordt ingezet als verhuurvoertuig met bestuurder. Enzovoort.
Kortom, Stad zal volgens de huidige begrotingsraming van dit jaar 9.000 euro aan belastingen innen. In 2004 was dat nog 2.700 euro. Met die drie voertuigen erbij gaan we minstens naar 10.000 euro ontvangsten. Dat wordt door de exploitanten natuurlijk doorberekend bij de cliënt. (Tarief B – zonder terugrit is nu 2 euro per kilometer, en het opnemingsbedrag ook 2 euro.)
Weet dat de gemeenteraad bevoegd is om de tarieven te bepalen, maar hier doet het College dit. En ook in het kader van de wetgeving is er geweldig veel diversifiëring van tarieven mogelijk. (Dat wordt allemaal goed stil gehouden.)

3. Ultra-soepele exploitatievoorwaarden.
Waarom moeten die comfortvoorwaarden zo hoog liggen?
Waarom moet een taxi de gedaante van een limousine aannemen?
De wetgeving maakt het wel degelijk mogelijk om allerhande soorten voertuigen in te zetten. Ook twee- en driewielers! Ook zijspannen en aanhangwagens. Zelfs paardenkoetsen.
Tuk-tuks zoals in Thailand (of Keulen) of rickshaws (India) zijn wel degelijk toegelaten. Ultrakleine minibusjes.

4. Invoering van het systeem van de “rassemblage” met collectieve taxi’s.
Waarom mogen taxi’s niet rondrijden en onderweg cliënten laten opstappen met diverse bestemmingen? Kan er daar iemand een zinnig antwoord op geven?

Het streekpact (dat weinig aandacht schenkt aan mobiliteit) zou als actieplan of project kunnen opnemen dat er een tuk-tuk-bedrijf wordt opgericht. Voor mijn part in het kader van de “social profit”. We hebben hier al een vzw Mobiel.

Over de waterbus (rivierbus) een volgende keer.

Installatie politieraad even vervroegd

Een tijdje geleden maakten we hier gewag van een uiterst absurde situatie: de huidige 21 leden van de politieraad VLAS zouden hun mandaat nog kunnen uitoefenen tot begin april volgend jaar. Dat was even schrikken. Al die tussenkomsten. Vragen. Voorstellen. Ge kunt het u niet inbeelden. Nulprotnul.
Maar dat zal nu toch veranderen.

Waalse federale Kamerleden hebben ontdekt dat zij in hun gemeenten volgens hun systeem voor de verkiezing van de politieraadsleden zouden moeten vergaderen tijdens de kerstdagen. Religieus als ze zijn vonden zij dit niet passen.
Er werd met bekwame spoed een wetsvoorstel ingediend dat door de Kamer op 9 november unaniem is goedgekeurd.
De Vlamingen in het Parlement zijn soms ook niet van gisteren.
Vandaar.
Ben nog wel zéér bang dat senatrice Sabine de Bethune vandaag nog vanuit haar tweede woonst en al haar vrije tijd dat wetsvoorstel eventjes zal evoceren.

De verkiezing van de leden van de politieraad heeft plaats tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad, in casu dinsdag 2 of woensdag 3 januari 2007. Of later – als iedereen is uitgeslapen – maar dan toch ten laatste op maandag 22 januari. Spoed is zelden goed.

De voordrachtakten van de kandidaten moeten in principe binnen uiterlijk op vrijdag 29 december van dit jaar.

Het mandaat van de verkozenen vangt aan op de eerste werkdag van februari (dat is donderdag 1 februari), tenzij de politieraad indien nodig rechtsgeldig vroeger wordt bijeengeroepen. Om eindelijk een eigen frankeermachine te kopen.

P.S.
Godelieve ! Jan ! CHKhristiene D. Dinge !
Op 27 november is er alweer politieraad. Presentiegeld. 6000 BEF bruto verspilde papierenmunitiekogelballen per soldaat.
Die Raad is ook openbaar. We gaan nog Pistolen kopen. ICT, jongens toch. Honderduizenden euro. Dat is allemaal voor onze veiligheid.
Kan er daar iemand uit de publieke tribune opperen dat op de website van de politiezone VLAS nog altijd de oude begroting 2006 staat vermeld? Er was een begrotingswijziging op 23 oktober.
Nu kan men er glad naast zijn.
Maar zou jij die label van “Investors in People” toekennen aan dit soort organisaties? Als je zelf niet eens weet hoe het staat met uw eigen huishouding? AMELIOR!

Energiearmoede alhier

Toen we nog klein waren had moedre geen geld om kolen (antracieten) te kopen.
Dus zat er niets anders op dan om bij rijke buren aan de Leie de as te gaan zeven. Wij weg.
Moedre zei: die zwarte kooltjes eruit halen. En toen gingen we geheel op eigen risico de meest zwarte kooltjes oprapen tussen de rails van de stoomtram. Aan Moedre nooit verteld.


Onder onze lezers zijn er inzake sociale openbaredienstverplichtingen heelwat “beschermde klanten”.
Zij genieten bijv. van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding bij het OCMW, een leefloon, of ze zijn mentaal gehandicapt.
In Kortrijk alleen al waren er vorig jaar 948 leefloners, genoten er 619 inwoners van budgetbeheer, en 135 kregen een verwarmingstoelage.
Het aantal elektrische budgetmeters en stroombeperkers moet ik nog opvragen. Moet hiervoor naar EANDIS trekken want de LAC weet het niet.

Beschermde klanten krijgen van de distributienetbeheerder GASELWEST een aantal specifieke voordelen.
Ondermeer alle kosten verbonden aan die budgetmeter.
Onze lezers die hun elektriciteit of kolen niet meer kunnen betalen krijgen voortaan tien ampère (A) in plaats van zes.

Ongelooflijk hoeveel misverstanden de ronde doen rondom de laatste (vier) besluiten van minister van Energie Kris Peeters.

Kansarme lezers vragen zich nu bijvoorbeeld af of ze nog tegelijk kortrijkwatcher kunnen lezen en WTV kijken en de wasmachine laten draaien (schudden).

Hiervoor alvast waarschuwen.
In de meeste gevallen laat je best nog altijd die wasmachine met rust.
Ga maar vlug met uw nieuwe wasmachine naar de kringloopwinkel om ze in te ruilen voor een oude.
Oudere wasmachines nemen meestal genoegen met 10 A, maar verslinden wel meer energie. Dat wel.
Ampère is kracht. Stroomsterkte. Symbool: de I van intensité.
De hoeveelheid elektriciteit (in coulomb) die in één seconde door de elektrische leiding vloeit, ja toch?

Verbruik is wat anders: kracht maal (*) de tijd die door die kracht wordt uitgeoefend.
Het maakt dus geen verschil uit of je wast op 90 of 60 graden. Maar tijdens de opwarming zal uw nieuwe wasmachine gegarandeerd meer dan 10 “ampèrage” vragen. En de periode van opwarming is natuurlijk korter als je koud wast.
Via de VRT liet minister Kris Peeters weten dat je met tien ampère tegelijk een wasmachine, een koelkast, een strijkijzer en een stofzuiger kunt laten werken. Ja?
Het wordt tijd dat op internet in al die websites over energiearmoede de test met 6 A wordt aangepast voor 10 A. (Die agoge gasten die op internet bezig zijn met soorten en vormen van armoede uit te leggen zijn geen ervaringsdeskundigen op gebied van werkkracht.)

Maar wat heeft de minister van energie nu eigenlijk zoal beslist?
(Het ontwerp is nog niet goedgekeurd hoor! Moet ook nog een advies krijgen van de Raad van State. Zal dit allemaal nog vóór Kerstmis kunnen gebeuren?)

1.
De stroombegrenzing wordt verhoogd van zes naar tien Ampére.
In juli wou de minister nog een onderscheid maken tussen gezinnen met (zouden 12 A krijgen) en zonder kinderen (8 A). Maar netbeheerders kennen (bij gratis kWh) wel de gezinsomvang maar niet de gezinssamenstelling. Die steeds wisselende gegevens verzamelen zou aanzienlijke administratieve lasten en kosten met zich meebrengen. En voor de stroombegrenzers zouden andere toestellen moeten worden aangemaakt omdat 8 A of 12 A gewoonweg niet beschikbaar zijn. Het is 6 of 10 of 16 A.

En hier past het om raadslid Carl Decaluwé eraan te herinneren dat hij in een motie van aanbeveling voor de Vlaamse regering pleitte voor een minimumlevering van 8 A en zelfs om die hoeveelheid aan te passen aan de grootte van de woning. Niet enkel het aantal gezinsleden. (Stuk 668 van 15 februari 2006.)
Nu, misschien maakt Decaluwé nog een kans. De minister overweegt nog altijd om bijkomend vermogen toe te kennen aan gezinnen met kinderen. Voor zover de gegevensoverdracht “gestroomlijnd” kan verlopen en de stroombegrenzers op 12 A beschikbaar komen of overbodig worden door de veralgemening van de budgetmeters.

2.
Het afsluitverbod tijdens de winter wordt uitgebreid van twee tot drie maanden.
In de winter was het al verboden om gezinnen af te sluiten van elektriciteit of aardgas. Maar de winter voor elektriciteit duurde van 15 december tot 15 februari en de aardgaswinter van 1 december tot 1 maart. Winter is nu van 1 december tot 1 maart.
Alhoewel. Een afsluitverbod kan ook buiten deze periode in geval van barre weersomstandigdheden. Dan kan het verbod zelfs een maand vroeger ingaan of tot een maand langer duren.

Carl Decaluwé heeft hier zijn slag thuisgehaald. Maar: benieuwd wat de Raad van State zal zeggen over de definitie van “barre weersomstandigheden”.
Carl vroeg in zijn motie ook naar een rechtszeker kader inzake afsluiting. De gevallen waarin dit kan gebeuren moeten duidelijker omschreven. De term “klaarblijkelijke onwil” moet vervangen door “duidelijke onwil” en er dienen criteria aangegeven voor die onwil.
Klaarblijkelijke onwil slaat nu op “het aantoonbaar kunnen maar niet willen betalen”. Afsluiting van energie kan dan enkel mits unaniem advies van de lokale adviescommissie (cf. infra over die LAC).

In zijn oorspronkelijk voorontwerp van juli wou minister Peeters het afsluiten beperken tot een aantal noodgevallen: onveiligheid, leegstand, fraude of het moedwillig weigeren een contract af te sluiten met een leverancier.
Verder nog in geval men weigert een afbetalingsplan te sluiten (of dit niet nakomt), de toegang tot de woning weigert voor het plaatsen van een budgetmeter, herhaaldelijk niet verschijnt voor de LAC.
Nog een tip voor onze kansarme lezers.
Met 10 A kun je nu wel een elektrisch vuurtje bijzetten. (Zal dit de kansarmen aanzetten om elektrisch te verwarmen?)
En uw elektriciteitsschulden laten oplopen tot 690 euro (vroeger 410). Als je ‘s nachts ook nog verwarmt tot 1.050 euro (vroeger 630).
Qua verlichting er wel aan denken dat kaarsen op langere termijn duurder zijn dan lampen.

3.
De budgetmeter wordt kosteloos, ook voor niet-beschermde armen.
In feite rekenden de netbeheerders totnogtoe geen kosten aan. Plaatsing werd namelijk betaald met middelen uit “het fonds voor tweevoudige uurmeters”. Maar dit fonds raakt uitgeput. Hoe zal Gaselwet hierop reageren?
Carl Decaluwé voorzag enkel kosteloosheid voor klanten met een betalingsplan.

Tip voor de lezer.
Met één euro op uw budgetmeterkaart kom je al een heel eind weg. Uren (geen dagen) wassen strijken en drogen. Als dat karwei is afgelopen wacht u maar af tot uw budgetmeter weer overschakelt op minimale kracht. Of beter: druk op de rode toets om uw noodkrediet te activeren. Echte kenners weten dat je dat tweemaal kunt doen, mits de automaat opnieuw in te schakelen. Vanaf dan is het vermogen beperkt: u ziet de letter A en daarnaast het bedrag van uw schuld. (Kun je ook zien door een twaalfde druk op de blauwe knop.)
Ga dan weer naar het OCMW om uw kaart met één euro op te laden. Maar wel vóór 16u15, want anders staat u voor een gesloten deur.

WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?
Een probleem is bijvoorbeeld dat u echt en te techte wel wil betalen maar dat u de handleiding van EANDIS over de budgetmeter totaal niet verstaat. Niet kunt lezen. (Acht bladzijden.)
Ga naar het OCMW spreken met de voorzitter van de Lokale Adviescommissie (LAC). De heer Dirk Devos, hoofd maatschappelijk assistent van de sociale dienst.
Zo’n een LAC bestaat verder uit 1 lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 1 vertegenwoordiger van de distributiesector (Gaselwest), 1 vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling (ook OCMW) en een secretaris.

Wat vroeg Carl Decaluwé hieromtrent in zijn motie van aanbeveling?
Dat armen de feitelijke mogelijkheid krijgen om zich bij de LAC te laten bijstaan door een vertegenwoordiger van armenverenigingen. Dat vastgelegd wordt dat nooit kan worden besloten tot afsluiting van energie zonder voorafgaand sociaal onderzoek. Dat de werking van de LAC getoetst wordt aan een handleiding “goede praktijken”. Dat er minimale criteria zouden zijn voor de goede werking ervan. En dat de financiering van het OCMW hiervoor afhankelijk gemaakt wordt van het naleven van deze criteria.

Benieuwd of raadslid-expert over alles en nog wat Decaluwé over dit alles nu een keer zal tussenkomen in de volgende gemeenteraad van december.
‘t Ist moment.
Maar hoe zit het nu eigenlijk met onze al of niet beschermde arme gebruikers van aardgas?
EN ER MOETEN OOK MEER OPLAADPUNTEN KOMEN. In de postpunten.
Dit is persoonlijk: is er hier wel een LAC?

Wat met de kliniek van de Loofstraat? EEN PAALDORP !

Zoals u weet moest het nieuwe grote fusieziekenhuis AZ Groeninge volgens de oorspronkelijke planning al dit jaar operationeel zijn.
In dit verband zouden de huidige ziekenhuizen (Sint-Niklaas, Maria’s Voorzienigheid, Sint-Maarten) ten laatste dit jaar hun actuele vestigingen verlaten. Dat was in de vorige eeuw al zo beslist.
Ze staan er nog. Werden intussen zelfs gerenoveerd. (Dat zal bij overname veel geld kosten voor de AZ.)

Minstens zes jaar geleden is er een werkgroep opgericht die de herbestemming van de campussen zou bekijken. Nooit meer iets van gehoord.
Een publiek debat hierover is er nooit gekomen. Als een gemeenteraadslid in de voorbije jaren aan Marcel Waegemans (voorzitter fusieziekenhuis) of aan de burgemeester vroeg hoe het stond met de plannen werd steevast geantwoord dat men het nog niet wist.

Tot plots in de week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober naar de pers door de burgemeester werd gelekt dat het RVT Sint-Vincentius de Sint-Niklaaskliniek aan de Houtmarkt zou aankopen en daar vermoedelijk ook weer een soort oudemannenhuis installeren. De meeste leden van de Raad van Bestuur van het fusieziekenhuis Groeninge wisten nergens van. En hebben dit intussen alweer gelaten over zich heen laten gaan. Doktoren hebben het veel te druk met de pure eigen portemonnee-besognes: wat moet ik enerzijds bijdragen aan de AZ, om anderzijds toch nog een eigen praktijk te hebben? (Weten zij nu al hoeveel geld hun AZ van die verkoop van de site mag verwachten? Waarschijnlijk 2,1 miljoen euro.)

Dit gezegd zijnde.
Binnen afzienbare termijn (in de lange termijn termijn zijn we dood) verdwijnt de kliniek “Maria’s Voorzienigheid” van de Loofstraat.
Waarschijnlijk weet de Heilige Voorzienigheid (bijgenaamd: beslotennonnenkloosterdoctorenimmobielvrijejongensstudiesyndicaat) alreeds wat er met de campus (geheel de site) zal gebeuren.

Niettemin en tevergeefs lanceren we hier een gedurfde, ingrijpende architectonische interventie.
Laat ons daar een grote vijver aanleggen met daarop een paaldorp. (Er is al een vijvertje en park.)
Kortrijk op de wereldkaart !
Kortrijk stad van design, innovatie en creatie !

Dit voorstel kan ingekaderd in het debat over het streekpact bij RESOC.
Meer speciaal ook besproken in de werkgroepen van jongeren gegroepeerd in de praatbarak genaamd “Phare West”. (Zie de gelijknamige website.)
“Phare West” wil originele plannen naar voren schuiven om de stad (en de regio) opnieuw aantrekkelijk te maken voor jongeren.
Wij stellen juist voor om dit paaldorp voor te behouden voor jongeren. Sociale mixt: studenten, beginnende hoofd- en handarbeiders, jonge stellen.

Burgemeester kan niet tegen zijn. Nu nog de nonnen op financieel vlak overtuigen.
Al jaren lanceert hij de gedachte om in de binnenstad een “studentendorp” te stichten. (Hierbij dacht hij aan de omgeving van de Wijngaardstraat, maar dit kan nu niet meer vanwege het mega-winkelcompex.)

Architectonisch zou het paaldorp best een heel complexe structuur krijgen, met meerdere lagen, trapjes en ladders, nauwe gangetjes, brugjes, verborgen hoekjes. Een doolhof. Geen liften-Coopman, tenzij manden die handmatig met takels (koorden) omhoog gehesen worden.

Voor het ontwerp ervan zeker niet in de eerste plaats een architectenbureau inschakelen.
Wel striptekenaars. Bijvoorbeeld: Ever Meulen (een Kuurnenaar!)

Voor dat dorp hebben we al een naam: “Crannoch”.
Half keltisch/germaans voor paaldorp.

Kosten politiezone VLAS: de samenwerkingsovereenkomst (6)

Soms hebben we de nauwelijks bedwongen neiging om van ons zelven te vallen.
Maar ga maar rustig slapen.

Hier is al veel geschreven over de kosten van het nog op te richten politiegebouw op Kortrijk Weide. (Reken maar stilletjes op 30 miljoen.)
En in dit verband hadden we het ook over de heel complexe samenwerkingsovereenkomst tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), de Regie der Gebouwen, de Federale Politie, de politiezone VLAS, ten einde dit project te realiseren.
Zie stuk van 26 oktober.

Even vereenvoudigd recapituleren.
VLAS koopt het terrein aan de Regie der Gebouwen (zeg maar de NMBS, de minister van Financiën). Het SOK krijgt opstalrecht, is de bouwheer en zal met “derden” het project begeleiden. Een keer het gebouw er staat zal SOK dit in onroerende leasing geven aan Stad. Vervolgens zal VLAS (en de federale politie) het gebouw voor een termijn van 20 jaar huren van Stad. Enzovoort.

Men heeft deze ingewikkelde constructie bedacht om aan “fiscale optimalisatie” te doen. BTW ontwijken.
Belastingontwijking is géén misdrijf, maar het doet toch eigenaardig aan als overheidsinstanties gebruik maken van leemten en achterpoortjes in de wetgeving die zij zelf hebben gemaakt.

Welke juristen de ingenieuze Kortrijkse
samenwerkingsovereenkomst hebben op touw gezet weet ik niet, maar dat advocatenkantoor zal ook wat geld hebben gekost.

En het is nog niet gedaan.
Toen het College eind augustus principieel akkoord ging met de constructie gaf men nog opdracht aan de eigen stadsdirecties “recht” en “financiën” om de overeenkomst nog even vanuit fiscaal, financieel en juridisch oogpunt te bekijken.

Daardoor heeft onlangs het College ontdekt wat hier al vroeger te lezen stond.
Men vraagt zich af of de fiscale regelingen wel haalbaar zijn.
Méér nog: ook dient verder uitgezocht of de ingewikkelde constructie (er zijn bijv. ook nog stuurgroepen en bouwteams) niet resulteert in een té zware beheerskost, afgewogen aan het beoogde fiscaal voordeel.

Awel ja.
Om dat te ontdekken gaat men nog wat kosten méér maken door alweer een advocatenkantoor in te schakelen.
Zoals verwacht: huize Laga uit Kortrijk.
Zo’n studie is ook een overheidsopdracht en dientengevolge onderworpen aan het principe van de mededinging.
Maar in Kortrijk gaat dit soort opdrachten voor advocaten ongeveer altijd naar huize Laga. Argument: de expertise is gewoon daar en nergens anders te vinden.
Maar Huize Laga bouwt zijn expertise juist stelselmatig op door regelmatig stadsopdrachten van dit kaliber te krijgen! Wat is dat nu voor iets?! Puur kafka.

NU: Constructief Voorstel. Afgekort: c.v. kortrijkwatcher.
Dat Huize Laga eens spontaan door een stagiair laat onderzoeken wat er is misgelopen bij het project van het Gentse politiegebouw. Dan weten we tenminste welke fouten we hier dreigen te maken. Een kosteloze bijdrage tot beter bestuur in Kortrijk, als wederdienst. Sponsoring. (De andere systematisch bediende advocaten mogen ook een bijdrage leveren.)

Er zijn natuurlijk nog andere juristenkantoren die het probleem aankunnen en bij een offerte wellicht minder zouden aanrekenen.
Bijvoorbeeld “Realis Advocaten” is zeer gespecialiseerd in BTW-optimalisatie bij lokale besturen. Heeft al 20 autonome gemeentebedrijven helpen oprichten.

En Stad is toch aandeelhouder en heeft nauwe banden met Dexia? Daar zit ook een groot kenner van fiscale spitstechnologie (Bart Beheydt) en die is vennoot bij BDO Atria. Dexia zou ons zeker tegen een zacht prijsje kunnen helpen. Dexia is het vroegere Gemeentekrediet en Bacob (goed gelieerd met het ACW).

Voorts geeft Dexia over vastgoedpolitiek bij autonome gemeentebedrijven zoals ons SOK wel eens een cursus. Laatst nog op 6 juni. Zijn er stadsambtenaren naartoe geweest? Voor 220 euro kon men zich daar laten voorlichten over onze samenwerkingsovereenkomst. En bij Kluwer kan men nog lessen volgen op 1 en 8 maart volgend jaar. 560 euro plus BTW.
Er zijn ook Boeken over de materie. Wie kent er niet de “Vastgoed Cahiers Immobiliers” van Larcier?

P.S.
– De kandidaturen voor het ontwerp van het politiegebouw werden ingewacht tegen 5 oktober.
– De samenwerkingsovereenkomst zelf is al goedgekeurd door de politieraad van VLAS op 25 september.
– De gemeenteraad wordt daar netjes buiten gelaten.
Een actuele vraag zou kunnen zijn of de advocatenkosten (in plaats van de beheerskosten) wel opwegen tegen de door hen beoogde fiscale voordelen.

De Sinezen waren hier !

Het verhaal over het golfterrein op deze weblog is nog niet gedaan, maar in het kader van onze rubriek “gebroken nieuws” even vlug vertellen dat we nu pas vernemen dat de Sinezen uit Wuxi hier zouden zijn geweest.

Naar het schijnt op 7-8 november.
Nergens iets over gelezen. Was de pers wel verwittigd? De raadsleden?

Wijzelf hadden u hier alleszins al gewaarschuwd voor de komst van de goddeloze kommunistische routards, in een stuk van 24 september. (Zoek in het kotje rechtsboven met het trefwoord “Wuxi”.)

Vanwaar de zeskoppige delegatie net tevoren kwam en nog naartoe is gegaan weten we niet. Ook niet waarom ze hier waren. De “letter of intent for friendly exchanges and cooperation” van maart 2004 tussen Kortrijk en de miljoenenstad Wuxi is nooit voor de gemeenteraad gekomen.
Was de burgemeester van Wuxi (MAO Xiaoping) ook van de partij?
Zijn er nieuwe engagementen met onze Stad beklonken?
Heeft schepen Lieven Lybeer (van jumelages) de globbetrotters meertalig verwelkomd?

Wat heeft dat blitzbezoek ons gekost?
Lunch: 250 euro.
Souper: 600 euro.
Logement (6 personen): 600 euro.
Transport luchthaven: 500 euro.

Zeg maar: minstens 2.000 euro.
Kortrijk op de wereldkaart ! En ‘t staat niet eens in de gazetten.
Kunt u nu nog eens kijken of de officiële website van Wuxi daar iets over vermeldt? En die van Kortrijk zelf? En die van noordzuidraad?