De prijs van het doortrekkersterrein (2)

In een vorig stuk kwamen we overeen dat één standplaats voor woonwagenbewoners op Heule-Watermolen ongeveer 37.000 euro gaat kosten, zonder de prijs van de grond.
Prijs inclusief die van de grond konden we niet berekenen, wegens gebrek aan transparante gegevens. In mijn dossierkasten dan alleszins.

Nu wordt gevraagd of er dan geen benadering van die werkelijke prijs mogelijk is.
Een poging. Wel voor de zoveelste keer zeggen dat het in onze Stad telkens weer onmogelijk is om inzake grote projecten de werkelijke prijs die uiteindelijk werd betaald te weten te komen. Voorbeelden: het nieuwe stadhuis, de nieuwe sporthal, de tunnel van de Doorniksewijk, de Pentascoop. Alles wat met ICT heeft te maken. Personeelsvorming. Het gaat over miljoenen.

De oppervlakte van Het Goed bedraagt 8.373 m².
Aankoopprijzen die men hiervoor kan terug vinden zijn:
1. gronden Leiedal: 3.670 m² voor 134.600 euro.
2. gronden Vlaams Gewest: 2.047 m² voor 42.884 euro.
3. gronden familie erenotaris Paul Sabbe: 1.380 m² voor 54.734 euro.

Totale prijs voor 7.097 m² dan toch is 232.218 euro.
Maar we mankeren in onze documentatie nog 1.276 m² !
(Zijn dat de gronden Logie? Prijs onbekend.)
De gemiddelde prijs voor de hierboven aangestipte gronden was 32,7 euro per m². (Leiedal verkocht zijn eigendom heel goedkoop: 20,9 euro per m². Sabbe was duurder.)
Als we een extrapolatie maken met die gemiddelde prijs zou die 8.373 m² voorziene werkelijke oppervlakte dan 273.943 euro kosten.

De kost voor de aanleg van het terrein wordt geraamd op 740.827 euro. Daar zit ook de prijs in van het collectieve dienstgebouw: 391.196 euro.

Grond plus “aanleg” maakt 1.014.770 euro.
Gedeeld door 20 standplaatsen geeft dat 50.738 euro per plaats.

Dat is uiteraard wel een grove benadering. Kan er ook niets aan doen. De mij bekende geraadpleegde zigeuners (onderzoeksjournalistiek) weten ook nergens van.
De reële prijs voor de grond kunnen we pas kennen als we zien hoeveel subsidies we daadwerkelijk gaan krijgen van de Vlaamse regering. Men hoopt op 90 procent. Of als schepen Frans Destoop op de gemeenteraad van volgende maandag enig uitsluitsel geeft.

Totaal onbegrijpeljk is dat in de begroting 2006 voor de aankoop van de grond slechts 100.000 euro staat ingeschreven. (Verwachte toelage : 90.000.) Een andere post vermeldt nog een budget van 375.000 euro. Is dat bestemd voor de aanleg van het terrein? Nu zien wat de begroting 2007 zal geven. (Moet nog dit jaar voorgelegd.)

Groot probleem is dat Stad ook wat meer grond heeft gekocht dan echt nodig.
Het meest flagrante feit was wel de aankoop van zowat 50 ha jegens de familie notaris-Sabbe. Ik geloof voor iets van 600 of 700.000 euro. Wil er vanaf zijn. Om waardevermindering te voorkomen dwong de familie de Stad tot aankoop ervan. Men heeft daar dan een mouw aangepast door die gronden te bestemmen voor de uitbreiding van de Waak en van het speelplein de Warande. Voor de aankoop van gronden die buiten het terrein vallen krijgen we geen subsidies.

Bij het berekenen van de reële prijs dient men ook in acht te nemen dat de stadsadministratie en Leiedal daar toch ook wat werk (studies, plannen) voor heeft gepresteerd.
Voorts zijn er nog de notariskosten (aktekosten). Heeft Stad een kosteloze registratie bekomen? Vrijstelling van zegelrecht? Hoeveel bedroegen de dossierkosten? Het honorarium voor de notaris? Zijn er leningslasten?

We zullen wel wat geld recupereren bij de mogelijke komst van de woonwagenbewoners. Retributies. Op het terrein van Mortsel vraagt men voor een standplaats 38 euro per maand.

Misschien nog iets over het stemgedrag in de Raad.
U weet al dat het Vlaams Blok bij de diverse agendapunten rondom het dossier doortrekkersterrein zich meestal heeft onthouden. Pas bij de aankoop van de gronden van het Vlaams Gewest is er in maart 2005 door Bouteca, Depauw en Verschaete plots wel tegengestemd.
Maar toen deed er zich iets eigenaardigs voor. Het agendapunt werd in vier seconden afgehandeld. Er waren geeneens tussenkomsten. Er waren niet eens onthoudingen. 35 ja-stemmen, ook van de VLD die zich anders altijd onthield. En Patrick Jolie was aanwezig! (Godelieve Vanhoutte dan weer niet.)

P.S. (1)
In de vorige eeuw heb ik ooit in een vergadering hieromtrent in “De Gilde” voorgesteld om het “zigeunerpark” te vestigen in de buurt van het kasteel van ereburgemeester Manu de Bethune. Dat werd grinnikend weggewuifd.
Het Begijnhofpark zou ook heel geschikt geweest zijn. Bruisende stad!

P.S. (2)
Niet vergeten! Vrijdag 10 november krijgt schepen Frans Destoop de “goudenwoonwagenprijs” van de vzw Vroem. Om 18 uur in het oude stadhuis. Zie stuk van 17 oktober.