Moeilijke woorden in het nieuwe bestuursakkoord

Vandaag wordt het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie CD&V-VLD officieel kenbaar gemaakt.
De reguliere pers krijgt de eer.
Titel van het werkstuk: “Kortrijk, een aantrekkelijke stad”.
Enkele moeilijke bestuurskundige termen dienen nog gedefinieerd.
Moet er zelf eerst nog aan uitgeraken.

EURODISTRICT
Burgemeester is daar bijna obsessioneel mee bezig, met “grensoverschrijdende samenwerking”, over de schreve. Hierbij wordt specifiek voor Kortrijk dan gedacht aan een Frans-Belgische samenwerking inzake de aanpak van de criminaliteit, mobiliteit (die trein Kortrijk-Lille!), tewerkstelling, culturele projecten, onderwijs.

In het verleden zijn er al samenwerkingsverbanden opgericht.
Zo ondertekenden al in 1991 vier Belgische intercommunales (waaronder Leiedal) een charter met Lille Métropole Communauté Urbaine tot oprichting van de “Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales”: GPCI of in ‘t Frans COPIT. Rond de metropool Rijsel werd in 1998 een project “Grootstad” gelanceerd. Daar kwamen 15 “cahiers” en 8 dossiers uit voort. (Veel van die grensoverschrijdende projecten hebben voornamelijk tot doel om Europees geld op te strijken.)

Succesverhalen zijn dit allemaal niet geweest. Zie nog de rede die gouverneur Paul Breyne op 5 december heeft uitgesproken in de provincieraad. Breyne is door minister Bourgeois aangesteld als coördinator bij de oprichting van het Eurodistrict. Ter attentie van de anti-politiek: hijzelf krijgt daar geen cent voor.

Nu is men op zoek naar een nieuwe juridische structuur, mogelijk gemaakt door het zgn. Akkoord van Brussel van 16 september 2002.
Dat Eurodistrict zou niet minder dan 90 Noord-Franse gemeenten, 12 Waalse en 28 Vlaamse omvatten. De Vlaamse gemeenten zijn die van de arrondissementen Kortrijk, Ieper, Roeselare, Tielt.
De zetel van het bestuur zou in Lille komen.
Kunnen we er niet op aandringen dat ons eigenste HUIS VAN DE STREEK (waar we niets meer van horen) hier een rol kan vervullen?

Op politiek niveau komt er een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur, een Bureau en Thematische Commissies.
Administratief bekeken voorziet men een “Agentschap”. Kortrijk moet ervoor zorgen om hier sterk vertegenwoordigd te zijn want dat “secretariaat” doet het beleidsvoorbereidend en uitvoerend werk. Het echte werk dus.
Veel administratieve postjes te begeven? Me dunkt zijn ze al ingenomen.

Maakt dat Eurodistrict een kans? Eigenlijk moest het er al zijn. Pierre Mauroy wil alles in een stroomversnelling brengen. Te snel?
Met een sterke picon in de hand kijken naar die grensoverschrijdende tv-uitzendingen die WTV, NoTélé en C9 wekelijks maken over het dagelijks leven in het metropoolgebied Lille. Wie financiert dat eigenlijk?
En het grote probleem is dat bij dat district ook Henegouwen is betrokken. Dat is een zandbak. Kikkerpoel.

RASTERSTAD
Dit is nog een prominente term in het nieuwe bestuursakkoord.

Definitie Deseyn

Niet zonder reden zei volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Roel Deseyn in een interview (oktober) dat de mensen die voor het eerst het woord “rasterstad” horen dat niet echt begrijpen en dat daar een woordje uitleg bij nodig is.
Hoe definieert Roel nu zelf de term?
“Het is eigenlijk een urbanistisch project dat over de inrichting van de stad gaat maar natuurlijk over de mensen zelf. Wij willen Kortrijk indelen in zones. Rasters met bijvoorbeeld een historisch stadcentrum, een ontspanningszone, een dorpskern met een eigen karakter, een universiteitscampus, een medische site, natuurgebied, enz. Het is de bedoeling dat elk van die rasters een eigen identiteit ontwikkelt, dat al die stukjes belangrijk op zich zijn maar dat ze samen een stad vormen. De stedelijke functies worden dus gespreid over de verschillende rasters. Binnen (??) die rasters proberen we assen te creëren. We kijken dan welke dwarsverbindingen er zijn en zo hebben we er ook een mobiliteitsplan aan gekoppeld. Het is een erg mooi project.”

Definitie van Stefaan De Clerck

Misschien luisteren we beter naar de burgemeester.
In een speech op het tweede forum over interregionale samenwerking (21 november 2005) gebruikte hij het concept “rasterstad “voor het aanduiden van een flexibele manier van kijken naar de stad, die loskomt van om het even welke grens en die vermijdt om meteen in niet meer bruikbare stereotiepen te vervallen: stad versus platteland. We nemen de uitgezaaide stad in het verruimde stedelijke gebied als realiteit en als kader voor nieuwe stadsbeelden. Rasterstad is een toepassing van onze netwerkmaatschappij; zowel geografisch als menselijk moeten diversiteit en eigenheid samengebracht worden op een beweeglijke manier. Dit houdt mede in dat nieuwe verbindingen en synergieën gemaakt worden, zowel binnen het weefsel van de stad zelf, als tussen steden onderling.”

Daar schieten we niet echt mee op.
Laat ons even kijken wat de sociologen en bestuurskundigen menen over wat een rasterstad zou kunnen betekenen.
In Vlaanderen werd het begrip in 2003 gelanceerd, bij een grootscheeps debat over stedenbeleid.

Definitie uit het Witboek Stedenbeleid

Dat boek omvat een paar honderd bladzijden en de term “rasterstad” komt er op 47 pagina’s in voor.
Nu moet het toch lukken om een definitie te vinden.
Op pag. 18 is het al raak.
Eerst stuit je op enkele zinsneden die al letterlijk te horen waren van de burgemeester.
Daarna val je omver van de bombastische taal.

“We benoemen met het begrip rasterstad compacte en minder compacte, centrale en perifere, bebouwde en open, fysieke, sociale en economische stadsfragmenten. De thematische invullingen van de rasterstad en de gebruikte schalen zijn dus variabel, afhankelijk van de aard van de plekken, van het thema of van het gezichtspunt dat wordt dat wordt gebruikt: binnen stadkernen of tussen delen van de uitgezaaide stad. In het meest ruime gebruik opent de rasterstad het zicht op netwerken tussen stadsdelen, steden en stedelijke gebieden in heel Vlaanderen, tussen steden in Europa en op mondiaal niveau.”

Kortom:
“DE RASTERSTAD IS EEN VEELZIJDIG ANALYSE-INSTRUMENT.”

En nu lees ik niet meer verder in dat boek.

Definitie in het nieuwe bestuursakkoord zelf

Het concept rasterstad betekent dat deelgemeenten, wijken en buurten eigen dynamieken ontwikkelen en in het grote stadgeheel volwaardige entiteiten zijn. De gebiedsgerichte werking is daar een emanatie van.
Het betekent ook dat de stad een dichter netwerk uitbouwt met de andere actoren die de stadsdynamiek dragen of bepalen. Dit gaat niet alleen om de evidente partners (SOK, intercommunales, politiezone, OCMW), maar ook om andere overheden en belangrijke stedelijke actoren (XPo, hogere onderwijsinstellingen, …).

Definitie van onze rastermanager

We hebben hier een rastermanager, naast (of boven?) een centrummanager! Tom Delmotte.
Op www.vacature.com heeft hij een keer (2 maart 2006) verteld dat de rasterstad een plaats is die netwerken legt, en die bij de uitbouw van het beleid verschillende doelgroepen betrekt.
En hij beschouwt dit als één van zijn voornaamste taken: rondwandelen in de stad. “Dat klinkt raar,” zo voegt hij eraan toe.

HANDELSDISTRICT

Business Improvement District.
Daar wordt een apart stuk aan gewijd.