Het nieuwe bestuursakkoord : markante punten

Het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie CD&V-VLD voor de volgende legislatuur draagt als titel: “Aantrekkelijk Kortrijk”.
Het akkoord is op 5 december door de partijbesturen zonder gemor (amendementen mochten overigens niet, dat is zelfs geen indirecte democratie meer) goedgekeurd en op 7 december voorgelegd aan de pers. Sinds kort te vinden op de website van Stad. Wanneer komt het document voor de gemeenteraad?

Het behoeft geen betoog dat in zo’n akkoord waarbij men voor een periode van zes jaar grote lijnen uitzet enige gemeenplaatsen bijna onvermijdelijk zijn. Obligate zinnen waar elkeen zich kan achter scharen. Maar echt veel prietpraat staat er nu ook wel niet in. De vlotte pen van de burgemeester werd klaarblijkelijk wat bijgestuurd.
Des te merkwaardiger is het dan dat er hier en daar plotseling heel concrete detailpunten opduiken die men eerder in een (jaarlijks) beleidplan zou verwachten.
En anderzijds zijn dan toch weer te verwachten grote projecten totaal buiten beeld geraakt.

Wat is er bijvoorbeeld – verbazingwekkend – geheel “vergeten”?
De oprichting van een “Huis van de Streek” op ‘t Hooghe. Daar zouden allerlei regionale instellingen een onderdak krijgen. Vergaderingen van streekorganen plaatsgrijpen. (Het kasteel is al aangekocht.)
De aanleg van een groot golfterrein in het zuiden van de stad.
De aanleg van een parking op het EI.
De evenementenhal.
Qua “betrokkenheid van de burger” bestaan termen als referendum, petities, burgervoorstellen niet.
Beetje consternatie is ook mogelijk als men leest dat er geen sprake is van een daadwerkelijke verwezenlijking van een nieuw open 50m zwembad. Men wil de zaak (de haalbaarheid en locatie) nu bestuderen. De CVP beloofde de realisatie alreeds zes jaar geleden (maar het moet gezegd: in het verkiezingsprogramma van dit jaar niet meer.)
Het woonbeleid wordt wel een absolute topprioriteit maar men geeft geen concrete streefdoelen meer aan inzake sociale woningbouw. (Met het uitstel van het zwembad kan men voor vele gespaarde miljoenen hier iets mee doen.)
Over een vernieuwend taxibeleid valt er niets te vernemen. Hierover werd ooit een groot debat beloofd door de burgemeester. Bij de nieuwe vervoersmodi nog geen sprake van een waterbus.
Men zal wel de werkgelegenheid bevorderen maar een specifiek jongerenbanenplan is niet aangegeven.
Wat er moet of kan gebeuren met de sites van de leegkomende ziekenhuizen is nog niet duidelijk. (Ter attentie van de nieuwe lezer: wat dacht u van een paaldorp voor jongeren op een grote vijver op de site van de Loofstraat?)

Echt grootse en nieuwe stadsprojecten zijn er niet. Gedaan met de overdrive!
Tenzij misschien de “herpositionering” van het Overbekeplein, kinderopvang in de omgeving van het nieuwe winkelcomplex Sint-Janspoort, de herinrichting van het Schouwburgplein.

(Over dit laatste; waarom eigenlijk? Willen we die mooie open vlakte van Secchi weer bezegenen met prullaria? Plantje alhier, bloembakje aldaar, frietkot, kermiskot? Wandelend bos? Zet daar gewoon nog wat tafels en stoelen, dat we een beetje kunnen klappen. En doe die vier dure loerende camera’s weg want dan zijn ze nog minder en nergens voor nodig. Die koddige straatsteentjes mogen blijven. Niets beter voor het oog dan een hoge hak die krakt. Wij gentlemen dan maar zoeken naar wat ervan overblijft. OOK GOED VOOR EEN PRAATJE. Nog goed voor de nabijgelegen schoenmaker ook. Sociale controle. Aantrekkelijke stad. Vrouwe in bontmantel uit Hasselt die zegt: nog nooit zoveel plezier gehad toen ik liep te paraderen in Kortrijk. Werd haksgewijze onmiddellijk behandeld in de Komedie.)
Overdekken van dat plein zou kunnen. Een schone veranda. Maar hoe betalen?


Over de fuifinfrastructuur wordt nog wat nagedacht. Mijn ervaring als senior is: jeugd heeft nood aan diverse (verschillend van elkaar, van aard) kleine fuifruimtes, en voor grote dinges is er nog altijd de Xpo. En dat jeugd maar zijn plan trekt. Gotverdomme. Jeugd weet wél waar naartoe, op den buiten. Leden daarvan hebben geld en auto’s genoeg. DAT ZE NU EEN KEER OPHOUDEN MET DE POLITIEK (GEMEENSCHAPSKOSTEN) LASTIG TE VALLEN MET HUN EIGENSTE PARTICULIERE ONNOZELHEDEN. Jeugd, maak uw eigen kamp, of fuif thuis. Hebben ouders en grootouders er ook nog plezier aan. Zij zullen jullie nog een keer leren hoe het kan. ‘t Is ook nog veel goedkoper: bak bier uit de Aldi en hop naar een garage of vlasschuur.
Zaag nu niet meer: laat Stad geld spenderen aan goedkope woningbouw zodat jullie ooit ergens later en voor lang met uw sleutelkindjes terecht kunnen. Tot ze ADHD of nog iets anders hebben. Naar een ACCENTklas toekunnen waar grootvader nog zijn hartinfarct heeft opgelopen. Zo. Dat is nu even van het hart.


De renovaties van dorpskernen en de opwaardering van de Noord-Zuid-verbinding staan al duizend jaar op het programma.

Maar dat is niet erg.
Krijgen we tenminste geen nieuwe belastingverhoging.

Een beetje orde scheppen en haast maken is broodnodig.
En er wordt beloofd dat “de hoofdmoot” van de aan de gang zijnde werken en voorgenomen projecten (het Muziekcentrum, de nieuwe bibliotheek, politiegebouw VLAS ook?) tegen eind 2010 zal voltooid zijn.

Kreeg de VLD zijn deel in het nieuwe bestuursakkoord?
Ja, met enkele heel concrete punten waar de liberale fractie in het verleden al heeft op gehamerd.
Er komt nog geen fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen (waar de burgemeester voorstander van is, en het ACW niet) maar wel een gemeenschappelijk inschrijvingsregister.
Niet-politionele taken worden zo veel als mogelijk uitgevoerd door niet-politiemensen (CALOG).
Er komt een “onderzoek naar het optimaliseren van het camerasysteem”. (De VLD wil eigenlijk meer camera’s op de openbare ruimte, maar de burgemeester is niet echt pro.)
Wijkagenten moeten ook via GSM bereikbaar zijn. (Ik woon al decennia in Kortrijk-centrum en op diverse plaatsen. Nog nooit een wijkagent visueel gezien, of thuis. Misschien ook best zo.)

10-minuten gratis parkeren bovengronds.
Stad zal de jongerencultuur stimuleren, ook bij de niet-georganiseerde jeugd.
Het Buda-kunsteneiland mag geen enclave worden.
Organisatie van muziekfestivals op diverse pleinen, ook in de deelgemeenten.
Een horecaplan, met o.a. de “brasserie van wacht”. Maar wat is in godsnaam: een “stilteplan”?
“Evaluatie” van de huidige reglementering op terrassen.
Onderhoudswerkzaamheden inzake groen Kortrijk kunnen ook uitbesteed aan privébedrijven. (Gebeurt nu al, maar heel ongeordend.) Groenadoptie voor buurtbewoners.
Er komt een kerntakendebat met duidelijke opties. (Sinds lang beloofd maar nooit gebeurd. Moeilijk en ideologisch komen dan de verschillen boven.)
Administratieve vereenvoudiging. Er is waarlijk een schepen voor voorzien.
Eén meldpunt (met een uniek nummer 1302 ook.)
Plafonnering van de globale belastingen. (Let op het woordje: globale. Er zij nu al retributies verhoogd.)
Aanpassing van de taks op reclamedrukwerk.
De belasting op onbebouwde percelen mag enkel en alleen de speculatieve belegger treffen.
Heraanpak van de Warande.
Openingsuren van de bibliotheek (en stadhuis) worden verruimd.

De draagwijdte van sommige punten uit het bestuursakkoord zijn alleen door insiders echt naar waarde te schatten.
Bijvoorbeeld.
Als men schrijft dat “het ondernemersbeleid wordt gestroomlijnd via één aanspreekpunt in het stadhuis” betekent dit ongetwijfeld dat Jean de Bethune geen eigengereid beleid meer mag voeren vanuit zijn vesting in Marke.
Dat de sociale economie niet concurrentieverstorend mag zijn en dat het “beheer transparant en professioneel” moet zijn betekent dat men een keer een grote kuis wil houden in het bos van instellingen terzake. Die SOKA!
“Het College bepaalt het beleid” wil gewoon zeggen: niet de ambtenaren.

De VLD ging ook wel een keer wat overstag: de Woonwinkel en de Werkwinkel waren vanouds geen waarlijk behartenswaardige actiepunten bij de fractie.

Nu vooral niet denken dat de CD&V zijn verkiezingsprogramma van okober niet ziet verwezenlijkt.

De burgemeester kreeg zijn ideeën omtrent rasterstad, handelsdistrict, eurodistrict en stad van creatie, innovatie en design erin verwoord.
Schepen Lieven Lybeer en eega krijgen geen huisarrest: het jumelagebeleid (bezoeken aan zustersteden) wordt verder gezet. Ook zijn ongedefinieerde “gebiedswerking” wordt systematisch doorgevoerd. Waar zal de nieuwe keuze liggen?
Schepen Alain Cnudde mag nog altijd naar Cebu gaan composteren en speelgoedpleintjes leveren.
Schepen Jean de Bethune kon bekomen dat de Gravenkapel een verlengstuk wordt van het nieuwe museum “1302”. (Dat is de eerste stap naar het museum O.L.Vr-kerk. Schitterend dat de christendemocratie meegaat in dit perspectief!)
Schepen Guy Leleu krijgt nog meer parkeerterreinen of parkeergebouwen. En nieuw is dat men gewestwegen zal proberen in te palmen. (Dat zal kosten meebrengen!)
In het algemeen krijgen de ACW-schepen al wat ze wensten inzake sociaal beleid (OCMW, sociale economie, buurtwerking en straathoekwerk). De term “Buurt- en Nabijheidsdiensten” valt wel niet.

Het nieuwe bestuursakkoord is een huzarenstukje.
De VLD kan er zich volledig in terug vinden en de CD&V ook.
Geen enkel punt is in flagrante tegenstrijdigheid met de respectieve partijprogramma’s.
En nog meer verbijsterend is dat de SP.A met haar verkiezingsprogramma van oktober in de hand (“werkenvoordemensen”) ook moeilijk fundamentele objecties kan maken. (SP.A deed wel enkele geldelijke beloften: vijf gratis huisvuilzakken, 500 nieuwe betaalbare woningen, gratis computerlessen, 12 maanden energie voor de prijs van 11.)
De Groene punten ontbreken zelfs niet. Streekeigen bomen en planten (en dieren?). Ecologisch nationalisme, kan ook N-VA charmeren.

P.S.
Het vorige bestuursakkoord “Engagementen voor een krachtig Kortrijk in de 21ste eeuw” (november 2000) was minder concreet en bevatte qua thema’s hiaten. Had ook minder visie, geen prioriteiten en repte niet over fiscaliteit en financiën. Er was ook niet de minste timing.