Superzware gemeenteraad

Niet minder dan 85 punten te behandelen volgende maandag 12 februari, nu om 18u30. Een vuurproef voor de nieuwe raadsleden.
Dat was te verwachten: voormalig schepen Phillipe De Coene stelt vragen bij de aanwerving of terbeschikkingstelling van het kabinets- en fractiepersoneel. (Lees over het probleem in ons stuk van 19 januari.)

Hoelang de gemeenteraad ditmaal zal duren valt niet in te schatten. In de vorige bestuursperiode zou ik gezegd hebben: maximaal twee en een half uur. Maar nu heeft het schepencollege af te rekenen met een versterkt Vlaams Belang en waarschijnlijk krachtige oppositie van het nieuwe kartel SP.A-Spirit-Groen. En hoelang zal de oppositie het hebben over het te bespreken nieuwe bestuursakkoord?
Hierna een spoedoverzicht van de voornaamste punten.

6. Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad.
Het is nog een voorlopige eerste “smete”.
We komen er nog op terug in een aparte bijdrage. Weet wel dat er al voor is gezorgd dat de fracties voor ieder gemeenteraadslid 175 euro krijgen per jaar. Dient voor vorming en gezinsvriendelijke tussenkomsten (kinderoppas?). Het presentiegeld is nog niet bepaald.
De spreektijd wordt nu toch erg beperkt. Indertijd spraken fractieleiders als Juul Debaere wel eens een half uur aan een stuk. Dat kan nu niet meer.

7. Aanwijzing van de voorzitters van de raadscommissies.
Vroeger waren er vier. Nu eigenlijk slechts drie, maar met daarnaast nog een “Verenigde Raad”. In die Verenigde Raad worden budgetten behandeld en rekeningen, meerjarenplannen, ruimtelijke structuurplannen en stadsprojecten. Heel belangrijke materies, terwijl men uitgerekend voor deze raadscommissie beslist om ze niet toegankelijk te stellen voor het publiek. Raar.
De raadscommissies zijn nu decretaal verplicht openbaar. Op dinsdag vóór de gemeenteraad om 18u30.
De zgn. “themaraden” zijn dan weer wel publiek. (Vroeger niet.)
(Die zgn. Verenigde Raad gaat toch ook over een welbepaald thema?)

De eerste raadscommissie behandelt “domus” en beheer. Dat wil zeggen alles wat onder de bevoegdheid valt van de burgemeester (dus ook cultuur?), de schepen van personeel en facility, de schepen van burgerzaken en administratieve vereenvoudiging.

De tweede commissie gaat over de “publieke ruimte”. De materies die vallen onder de bevoegdheid van de schepenen van stedebouw, leefmilieu en sport, infrastructuur en mobiliteit.

De derde commissie behandelt “mensgericht beleid”. Dat is waarmee de schepenen van jeugd (én financiën!), van wonen, werk en welzijn, en van economie, onderwijs, toerisme mee bezig zijn.

Iedere inwoner kan nu ook kosteloos de agenda en de toelichting krijgen van die raadscommissies, liefst digitaal.

Voorzitters van die commissies zijn nu wel gemeenteraadsleden.
Aangezien er vier commissies zijn zou men theoretisch kunnen verwachten dat elke fractie een voorzitter krijgt. Maar in de pers (“Kortrijks Handelsblad” van vandaag) circuleren nu al volgende namen: Antoon Sansen (CD&V), Lieve Vanhoutte (nu ook CD&V!), Pieter Soens (nogmaals CD&V), en Joost Ghyssel (VLD). Dus niemand van de oppositie. En er moet nog gestemd worden! Heibel is hier niet uitgesloten.

8. Verslag overleg Stad-OCMW
Geen mens leest dat nochtans hyperbelangrijk stuk en er wordt daar nooit iets over gezegd. Vroeger was er hier wel eens een tussenkomst van de VLD en de burgemeester zowel als toenmalig OCMW-voorzitter Frans Destoop hadden dit niet graag. Er heerste een soort taboe op.

11. Samenwerkingsovereenkomst Stad-politiezone VLAS
Een nieuwigheid is dat de selectie van jobstudenten nu via een uitzendkantoor zal gebeuren. Gedaan met het aanstellen van zoontjes en vriendjes van de zoontjes.
Een belangrijk punt dat curieus genoeg hier te berde werd gebracht is de samenwerking voor de realisatie van het nieuwe politiegebouw. Stad zal de aanstelling van het ontwerpbureau regelen. Er is toch al een samenwerkingsovereenkomst gemaakt? Met SOK (bouwheer), en politie en de Regie der gebouwen? (Zie stukken van 18.11.2006 en 26.10.2006.) En de kandidaturen moesten toch al binnen in oktober vorig jaar? En de selectie zou toch in november zijn gebeurd? Er is hier iets aan de hand.

13. Nieuw bestuur Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)
Waarschijnlijk 7 gemeenteraadsleden en 5 externe deskundigen.
(De memorie van toelichting is niet duidelijk.) De oppositie zou 2 bestuurders krijgen. Eerste taak: een beetje de website van SOK op orde brengen. En met begroting, rekening, balans. Aankopen. Prijzen. SOK is een gemeentebedrijf, geen privé-firma.

14 tot 19.Voordracht bestuursmandaten voor intercommunales: Gaselwest, Leiedal, FIGGA, IMOG, VMW, Crematorium.
Interessante troostprijzen voor raadsleden die volgens hun partij een beloning verdienen. Presentiegeld, etentjes. Laat de schepenen daar nu een keer niet van genieten. Ze verdienen al genoeg.
P.S. De term “intercommunales” wordt officieel niet meer gebruikt.

29. Bespreking bestuursakkoord !
Dat kan dus lang duren.
Over dit akkoord gaven we hier al de meest markante punten.
De tekst van het akkoord staat sinds lang op de Kortrijkse website. Steekt in het dossier. Maar raadslid Matthieu (Groen) wist dit tot vorige dinsdag nog niet. Waar vinden we dat, vroeg zij in de commissie.

30 en 31. Aankoop gronden.
Grote vraag is of dat wel mag, nu. Tot de begroting 2007 is goedgekeurd kan een gemeentebestuur enkel daden verrichten van dagelijks beheer. Potloodje kopen bijvoorbeeld. Lonen uitbetalen. En met ‘voorlopige twaalfden’, d.w.z. niet meer gewone uitgaven dan vorig jaar. Investeringen doen (buitengewone uitgaven in het jargon) kan niet. Voor éen van die aankopen voor Groen Lint Zuid steekt er zelfs geen visum van de financiële dienst in het dossier, en er wordt niet verwezen naar een begrotingspost.

39 tot 46, plus nog 53 en 54 en 69 en 70 en 71. Begroting en jaaractieplannen van de stedelijke vzw’s.
Het gaat hier om de bibliotheken, de musea, Kortrijk 1302, de ontmoetingscentra (o.c.’s), de Schouwburg, het Muziekcentrum, Bruisende stad, Sporplus, Groeningeheem, Jeugdontmoetingscentrum (JOC), De Warande, Jeugdinfra.
Een heel pak papier! In het verleden werden daar nooit veel woorden aan verspild. Soms géén.
Nogmaals opmerken dat er nog altijd niet gewerkt wordt met een gemeenschappelijk model voor al die begrotingen. Al lang beloofd o.a. door schepen Bral. En het bestaat! Te vinden op internet.
Over bepaalde van die vzw’s schrijven we nog.

47. Actieplan lokale diensteneconomie.
Voor 2007 wordt een subsidie verwacht van 51.531 euro, tenminste als de Stad evenveel bijdraagt. Geen raadslid dat al de fameuze HIVA-studie over sociale economie in Kortrijk heeft gelezen. Er worden geen nieuwe projecten opgestart. De vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten werkt zelfs nog niet. De jeugdontmoetingsfunctie BLEDI ten behoeve van allochtone jongeren wordt verder gezet.

64. Samenwerkingsovereenkomst autodelen in Kortrijk (Cambio).
Zie de reguliere pers.

66. Proces-verbaal van onderzoek van de stadskas vierde kwartaal.
Ooit één keer hierover een tussenkomst gehoord. Niet verstaan.

82. Stadswachten
We krijgen er twee voltijdse equivalenten bij. Totaal 20,3 VE.
Minister Dewael is bezig met een totale reorganisatie van alle publieke veiligheidsdiensten en preventiefuncties die niet tot de politie behoren. Stadswachten, stewards, parkwachters, straathoekwerkers, enz. Zal “gemeenschapswacht” worden genoemd.

83. Nieuw ICT-raamcontract.
Het vorige kwam tot stand onder het bewind van ICT-schepen De Coene. Heeft onvoorstelbaar veel geld gekost. 3,2 miljoen. En er waren ook uitgaven buiten dat vroegere contract. Nog voor 3,9 miljoen.
Het nieuwe vergt van Stad (voor 5 jaar) 5,3 miljoen. Maar ook andere besturen doen mee: Parko, Leiedal, VLAS, SOK, OCM-Kortrijk. Totaal: 11 miljoen.
Er zijn heelwat nieuwe loten.
Multimedia (65.000 euro), monitorschermen (200.000 euro), ICT-vorming (250.000 euro).
EN: camerabewaking!! 250.000 euro.
Ook hier kunnen we een goed gevulde tussenkomst verwachten van gewezen schepen De Coene. Als fractieleider mag hij bij dit agendapunt driemaal het woord nemen. En als eerste interpellant krijgt hij aanvankelijk 10 minuten spreektijd.

Het wordt maandag aanstaande waarschijnlijk wel even over tienen.